Підсистема трудових відносин.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підсистема трудових відносин.14. Основною причиною низької ефективності маркетингових заходів туристичних підприємств України є:

Всі відповіді в комплексі вірні.

15. Туристичне підприємство “Сандра” розробило 3 варіанти туру Київ – Кам’янець-Подільський з трьома варіантами ціни. Найдешевший варіант розрахований на школярів, найдорожчий - на працівників комерційних фірм. Отже, в своїй діяльності фірма орієнтується на:

Стратегію диференціації.

16. При оцінці комунікативної ефективності реклами визначають:

Скільки споживачів запам’ятали рекламне звернення.

Що є основною метою розробки та реалізації управлінських рішень на будь-якому рівні управління?

Досягнення цілей організації.

18. Під функцією мотивації слід розуміти:

Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності для досягнення поставлених перед організацією цілей.

19. Визначте етапи технології управління персоналом: 1-вивільнення персоналу, 2-управління діловою кар’єрою, 3-ділова оцінка персоналу, 4-наймання, відбір і прийом персоналу, 5-трудова адаптація персоналу, 6-використання персоналу, 7-організація системи навчання:

4, 5, 6. 3, 7. 2. 1.

Яка із наведених умов міжнародного контракту не є індивідуальною:

Арбітраж.

21. Що зазначається у специфікації, яка є додатком до зовнішньоекономічного договору:

Технічні параметри товару.

22. Що є предметом зовнішньої торгівлі готовою продукцією:

Продукція, що призначена для кінцевого споживання.

23. Яка найбільш поширена організаційна форма з надання інжинірингових послуг:

Холдингова компанія.

24. Що не є стратегією виходу на зовнішній ринок:

Імпортування.

25. Контроль, що здійснюється з метою передбачення стану організації:

Попередній.

26. Класична модель прийняття рішення спирається на:

Поняття “раціональності”.

27. Які Ви знаєте варіанти структуризації логістичних систем:

Інстуціональний, фазовий і функціональний.

28. За рівнем ризику інвестиції можуть бути:

Безризикові, низькоризикові, середньоризикові та високоризикові.

29. Ринок, на якому об'єктами оборотності є бізнес-плани реальних інвестиційних проектів, консультування за його окремими розділами, проектування окремих об'єктів або технологічних процесів тощо, є ринком:

Послуг у сфері реального інвестування.

30. До основних форм фінансових інвестицій туристичного підприємства не належать:

Вкладення капіталу в основні засоби підприємства.

31. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

Співвідношення купівельної спроможності національних валют.

32. Яке з наступних рівнянь характеризує формування доходу кінцевого використання:

Y = C + S.

33. При створенні служби контролінгу враховують принципи:

Незалежність служби контролінгу від інших служб управління.

34. Які з перерахованих факторів перешкоджають активному делегуванню повноважень:

Недооцінка здатностей підлеглих.

Який із перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення розмірів основних фондів підприємства?

Коефіцієнт вибуття.

Яка ознака лежить в основі поділу основних фондів підприємства на активну і пасивну частину.

Характер участі у виробничих процесах.

Від чого залежить інтенсивність зносу основних фондів?

Всі перераховані відповіді.

38. Внутрішні можливості (навички, потенціал) чи ресурси, що можуть зумовити формування конкурентної переваги у СВОТ-аналізі визначають як:

Сильні сторони.

39. Фірми, що використовують переваги стандартного масового виробництва, водночас забезпечуючи рівень її якості, прийнятний для більшості споживачів – це:

Віоленти.

Впровадження у виробництво нового товару, розробка програми маркетингу, просування новинки на ринок -

Експлуатаційний етап інноваційного процесу.

В якій області України похований засновник хасидизму?

Хмельницькій.

Туристичне краєзнавство це

Це напрям загального краєзнавства, спрямований на вивчення конкретних територій для потреб туризму. .

43. Казино-готелі започатковано в:

Лас-Вегасі.

44. Найбільш рекреаційні види туризму:

Розважальний туризм.

45. Повний пансіон - це:

Розміщення плюс сніданок, обід, вечеря.

46. Обслуговування бенкету "Фуршет" закінчується подачею:

Кави та коньяку.

47. Провідною країною за виїздом туристів у регіоні Америка є:

Сша.

Який з видів транспортних перевезень посідає перше місце в світі за обсягом туристських пасажирських перевезень ?

Повітряний.

На яких підставах виділяють автобуси атП туристичним організаціям ?

Договір, заявка.

50. Для підготовки та проведення лижного маршруту п’ятої категорії складності найкраще скористатися картою, масштаб якої:

1:200 000.

51. Координацію розвитку спортивного туризму в Україні на громадському рівні здійснює:

Нфсту.

Кому з трьох найбільших турорганізацій срср було надано право продавати свої послуги за іноземну валюту?

Інтуристу.

До якого розділу технологічної карти належить вказівка з техніки ведення екскурсій ?

Організаційні вказівки.

В якому розділі технологічної карти містяться рекомендації щодо формування емоційного настрою туристів ? .

Методичні вказівки.

55. Мінеральна вода “Нафтуся” застосовується:

Як питна лікувальна вода.

56. Головною частиною бізнес-плану готелю є:

Експлуатаційна програма.

57. Серед основних статей витрат готельного підприємства:

Зарплата персоналу та експлуатаційні витрати.

58. Першим розділом типового договору є:

Преамбула.

59. Створені людиною предмети та явища – ресурси туризму носять назву:

Антропогенних.

60. Серед видів туризму з активними засобами пересування:

Вело-мото.

ВАРІАНТ 17

1. У відповідності з основною моделлю кадрового менеджменту менеджер з персоналу як спеціаліст з трудових договорів (контрактів) виконував такі функції:

Регулював трудові відносини в процесі переговорів з профспілками, здійснював облік посадових переміщень та адміністративний контроль за виконанням умов трудового договору.

2. Свобода договору це:

Вільний вибір партнерами цін, умов, партнерів, товарів і т.п.

3. Яка з наведених нижче "чистих" стратегій випуску продукції застосовується в трудомістких виробництвах, що не вимагають кваліфікованої робочої сили, а також у випадках, коли працівники бажають працювати сезонно?

Змінний обсяг виробництва, змінна чисельність персоналу.

4. Види діяльності, у яких організація діє не досить ефективно, або ресурси, що не правильно використовуються, у SWOT-аналізі визначаються як:

Слабкі сторони (weaknesses).

Які обмеження існують для суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування з використанням єдиного податку?

Обмеження щодо кількості працюючих робітників та обсягу виручки від реалізації продукції.

6. Консорціумний кредит – це:

Кредит, що надається об’єднанням банків суб’єктам господарської діяльності.

Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства?

Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн.

8. Павло дуже уважно слідкує за своїми витратами. Коли ціни на продукти харчування збільшилися на 2%, Павло скоротив купівлю їх на 1%. УПавла:

Попит на продукти харчування нееластичний, і його витрати на них збільшуються.

Що з наведеного нижче відноситься до складу місцевих податків і відноситься на собівартість продукції?

Курортний збір.

10. Визначте етапи раціонального вирішення проблеми:

Діагностика проблеми, формування обмежень та критеріїв для прийняття рішення, виявлення альтернатив, оцінка альтернатив, кінцевий вибір.

Які функціональні ділянки аналізуються в процесі управлінського дослідження сильних і слабких сторін організації?

Виробництво, фінанси, маркетинг, персонал, культура організації.

12. Для оцінки результативності праці керівників і спеціалістів організації застосовують такі методи як:

Всі відповіді вірні.

Визначте послідовність етапів ділової оцінки персоналу організації: 1- зобов’язати осіб, що здійснюють оцінку, регулярно збирати дані про результативність праці співробітників організації, 2 – обговорити оцінку з працівником, 3 -установити стандарти результативності праці по кожній посаді та критерії оцінки, 4 – прийняти рішення та задокументувати оцінку, 5 – виробити політику проведення оцінок результативності праці, 6 – зобов’язати певних осіб проводити оцінку результативності праці співробітників.

3, 5, 1, 6, 2, 4.

Сутність якого принципу формування системи управління персоналом характеризує висловлення: “Тимчасове вибуття окремого працівника не повинно припиняти процес здійснення будь – яких функцій управління”?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.012 с.)