Яке формулювання маркетингової мети підприємства є більш вірним?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке формулювання маркетингової мети підприємства є більш вірним?“Ознайомити 70% цільового ринку фірми з новою асортиментною групою до 1.03. 2005 року.”

3. Туристичне підприємство "Альфа" планує випустити на ринок нову лінію турів. Який метод збору інформації буде доцільним при виборі назви для цієї лінії?

Асоціативний метод.

4. Назвіть основні критерії визначення пріоритетних справ при складанні плану особистої роботи менеджера.

Важливість, терміновість та фіксованість у часі.

5. Визначте послідовність і складіть схему процесу мотивування діяльності людей: 1- усунення потреб; 2-визначення напрямку дій; 3-виникнення потреб; 4-здійснення дій; 5-одержання винагородження за здійснення дій; 6-пошук шляхів усунення потреб:

3, 6, 2, 4, 5, 1.

Які активні методи професійного навчання персоналу застосовують у сучасних організаціях?

Аналіз конкретних ситуацій, метод обговорення зразків.

7. Метою кадрового планування є:

Надати працюючим робочі місця в потрібний час і в необхідній кількості у відповідності як з їх здібностями та нахилами, так і з вимогами виробництва.

8. Попит на які продовольчі товари є нееластичним (чи слабоеластичним) від ціни:

Картопля.

9. До ціни, "нетто" групового туру не відноситься:

Прибуток туристичного підприємства.

10. Заохочувальні знижки для стимулювання продажу нового товару, називаються:

Ділерські.

11. Обсяг платоспроможного попиту на певний тур визначається як:

Потреба, яку бажає задовольнити певна чисельність туристів.

Сума доходів, яку певна чисельність туристів готова заплатити за певний тур.

12. До глобальних проблем соціально-економічного характеру не відносяться:

Забруднення атмосфери.

Що спільного між депозитними й електронними грішми?

Відсутність внутрішньої субстанціональної вартості.

Що з наведеного нижче відноситься до складу непрямих податків підприємства.

Мито.

15. Управління людськими ресурсами - це особливий напрямок менеджменту, коли увага приділяється:

Стратегічним аспектам вирішення проблеми працезабезпеченості організації та соціальному розвитку персоналу.

16. Ціна, що сформована за структурою С + П + А + ПДВ, є:

Ціною підприємства.

Відпускною ціною виробника.

17. У стратегічному управлінні виділяють наступні групи стратегічних відповідностей:

Виробничі, маркетингові, управлінські.

18. Процес стратегічного управління складається з:

Аналізу середовища організації, формування місії та цілей, розробки стратегії, її реалізації, контролю і оцінки.

19. Яка міжнародна конвенція спрямована на уніфікацію та узгодження поглядів на міжнародні морські перевезення:

Гамбурзька конвенція.

20. Співвідношення між категоріями "повноваження" і "влада":

Влада частково визначається повноваженнями.

21. Ануїтет - це розрахунок фінансової ренти за умови, що під час інвестування спостерігається надходження:

1. Однакових за величиною грошових потоків.

22. Інвестиційними ресурсами підприємства є:

1. Усі форми капіталу, що долучається ним для здійснення вкладень у об’єкти реальних і фінансових інвестицій.

23. Реальні інвестиції підприємства - це:

1. Вкладання коштів у його матеріальні та нематеріальні активи.

24. До методів наукового пізнання економічних процесів не належить:

Метод фізико-природних спостереженьМетод наукової абстракції.

метод аналізу та синтезу.

25. Норма обов’язкових резервів:

Введена насамперед як засіб обмеження грошової маси.

26. Конкурентна фірма, яка прагне максимізувати прибуток, буде наймати додаткових робітників доти, доки:

Гранична доходність праці перевищує ставку заробітної плати.

Гранична доходність праці знижується.

27. Метод функціонально-вартісного аналізу спрямований на:

Скорочення затрат.

28. Укажіть основні способи перегляду форм бази даних:

У режимах конструктора, форми та таблиці.

29. Процес встановлення особистих цілей менеджера передбачає наступні етапи:

Визначення цілей, аналіз можливостей досягнення цілей, уточнення й конкретне формулювання цілей.

30. Що є додатковим видом ЗЕД:

Міжнародні перевезення.

31. Як називаються зовнішньоекономічні операції, що передбачають довгострокову оренду:

Лізинг.

32. Як називається переказний напис на ордерному чеку:

Індосамент.

33. Яке поняття означає кількісне обмеження обсягів вивезення певного товару з країни:

Експортна квота.

34. Трудомісткість продукції визначає:

Витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції.

Який взаємозв'язок між показниками продуктивності та фондоозброєності праці?

Продуктивність праці збільшується у пропорційній залежності від фондоозброєності.

В якому співвідношенні повинні знаходитися темпи росту продуктивності праці і середньої заробітної плати ?

Темпи росту продуктивності праці повинні випереджати темпи росту середньої заробітної плати.

Темпи росту середньої заробітної плати одного робітника повинні перевищувати темпи росту продуктивності праці.

37. Умовна новизна –

Застосовується на інших об’єктах або ж за рахунок оновлення одного з елементів виробу системи в ході поточної модернізації.

38.Спосіб економічного зростання, за якого досягнення основних цілей відбувається шляхом кількісної зміни виробничих чинників ( залучення додаткових ресурсів, робочої сили, створення нових виробництв) на основі існуючого науково-технічного рівня:

Екстенсивний.

39. Головною задачею логістики є:

Залучення взаємопов’язаних елементів в загальний логістичний процес з метою запобігання нераціональних витрат ресурсів підприємства.

40. До міжособистісних способів розв’язання конфлікту не належать:

Координація.

41. Заготівельні цехи - це:

М‘ясний, рибний, овочевий.

42. До провідних національних парків Америки відносять:

1. Йосемітський, Йєлоустонський, Гранд Каньон.

43. Провідною країною з прийому туристів у Європейському регіоні є:

1. Франція.

Який елемент ринку водних подорожей користується найбільшою популярністю у туристів?

2. Морські 3-4 денні круїзи.

45. У випадку укладання договору квота місць на регулярних авіарейсах буває:

3. Твердою, м’якою та комбінованою.

46. Велосипедні походи IV к. с. можна здійснити:

В карпатах і криму.

Де відбулася перша всесвітня конференція з туризму ?

2. У римі.

Як називався етап розвитку вітчизняного туризму, що тривав до 1890 р. ?

Просвітницький.

49. Екскурсійні ресурси – це:

1. Об’єкти, що можуть бути використані в туристично-екскурсійній діяльності і мають визначений потенціал.

Який документ відповідно до держстандарту «туристично-екскурсійне обслуговування» визначається як один з основних ?

2. Технологічна карта екскурсії.

51. Де появилася первісна людина вперше на українських землях:

3. С. Трипілля.

52. Виділити функцію анімаційної діяльності:

Рекреаційна.

53. Найбільший в Україні фестиваль популярної музики:

Таврійські ігри.

54. Визначити острівний кліматичний курорт:

Майамі-Біч.

55. Яка рекреаційна програма орієнтована здебільшого на фізіологію людини:

Грязьотерапія.

56. Назвіть послідовність прибирання кімнат у 2-кімнатному номері:

Спальня, вітальня, передпокій, санвузол.

57. Оплата страхових витрат за обслуговування туриста в місці страхового випадку називається:

Компенсаційне обслуговування.

58. Головний обов’язок турфірми у справі захисту прав туристів – це:

Надавати їм достовірну інформацію.

59. До природно-кліматичних ресурсів туризму належать:

Парки.

60. Туризм “діловий” виділяється за принципом:

Мети.

ВАРІАНТ 30

1. Який з методів оцінки та відбору необхідних працівників з числа претендентів має таку перевагу як "можливість оцінки сьогоднішнього стану кандидата з врахуванням особливостей організації та майбутньої посади"?

Психологічне тестування.

2. На думку видатного спеціаліста з управління Віктора Врума результативність праці визначається за формулою:

Результативність праці = f (компетенція мотивація).

3. За якою вартістю обліковуються основні фонди на туристичних підприємствах:

Всі відповіді вірні.

4. Основні фонди в туризмі розрізняють за такими ознаками:

Власні, орендовані, діючі та недіючі.

5. Джерелами формування обігових коштів турпідприємств є:

Все вищенаведене, включаючи залучені кошти.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.042 с.)