Які зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які зобов'язання сторін за договором перевезення вантажів?За договором перевезення вантажу одна сторона (пе­ревізник) зобов'язується доставити довірений йому дру­гою стороною (відправником) вантаж до пункту призна­чення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату. Договір перевезення вантажу укладається у письмовій формі. Укладання договору підтверджується складанням транспорт­ної накладної (коносамента або іншого документа, передба­ченого транспортними статутами та кодексами).

Належне виконання договору перевізником обумовлене дотриманням ним низки обов'язків, що випливають безпо­середньо зі статуту (кодексу) і необхідних умов для нормаль­ного початку та завершення перевізного процесу. Це, зо­крема, реалізується на різних стадіях виконання договору:

при його укладенні; у процесі перевезення вантажу; збере­ження і видачі в пункті призначення.

На перевізника покладається обов'язок:

• своєчасно подати відправникові вантажу перевізні за­соби, справні в технічному і комерційному стані, тобто при­датні для перевезення конкретного вантажу (наприклад, контейнери й вагони, які очищені від залишків вантажу і сміття, а в необхідних випадках — промиті та продезінфі­ковані);

• своєчасно здійснити завантаження вантажу й оплом­бувати транспортний засіб (якщо за договором це покладе­но на перевізника);

• забезпечити цілісність і схоронність прийнятого до перевезення вантажу. Цей обов'язок виникає з моменту одержання перевізником вантажу до перевезення і до ви­дачі його одержувачеві у пункті призначення. Забезпечення цілісностіта схоронності вантажу включає також дотри­мання особливих правил перевезення щодо певних видів вантажів (наприклад, вантаж, який швидко псується при перевезенні, потребує дотримання відповідних температур);

• доставити вантаж до пункту призначення у строк, встановлений погодженням сторін, якщо транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними, не передбачено інше, а в разі відсутності таких стро­ків — у розумний строк. Наприклад, на морському тран­спорті строки доставки вантажів можуть бути встановлені законом або договором, а в разі їх відсутності вантаж до­ставляється відповідно до строків, звичайно прийнятих у морській практиці (ст. 160 Кодексу торговельного море­плавства України);

• своєчасно повідомити одержувача про прибуття ван­тажу на його адресу. Так, залізниця повідомляє одержува­ча в день прибуття вантажу, проте не пізніше 12 годин на­ступного дня (ст. 58 Статуту залізниць);

• видати вантаж одержувачеві, зазначеному в транспорт­ному документі. При видачі вантажу в пункті призначення перевізник повинен дотримуватись правил, чинних на пев­ному виді транспорту. Так, відповідно до ст. 66 Статуту автомобільного транспорту, перевізник при здаванні ван­тажу одержувачеві зобов'язаний перевірити масу, кількість місць і стан вантажу в разі: видачі вантажу зі складу ван­тажної автостанції; прибуття вантажу в несправному ку­зові рухомого складу та ін.

З фактом укладення договору перевезення вантажу певні права та обов'язки виникають також увідправника ванта­жу. Деякі з них передбачені транспортними статутами (ко­дексами) і правилами перевезень вантажів та передують укладенню договору, зокрема:

• відправник повинен пред'явити вантаж до перевезен­ня у належному стані, у справній тарі та упаковці, відпо­відно до державних стандартів і технічних умов, які забез­ печують повну його схоронність. Відповідно до транспорт­них статутів (кодексів), усі необхідні для перевезення мате­ріали (стойки, прокладки тощо) заготовляє і подає відправ­ник;

• відправник одночасно з пред'явленням вантажу подає перевізникові необхідну кількість примірників правильно заповнених транспортних документів, а також прикладає до них усі документи, необхідні для дотримання санітар­них, митних, карантинних та інших правил. На посвідчен­ня прийняття вантажу до перевезення відправникові на­дається вантажна квитанція;

• відправник повинен з метою ефективного використан­ня транспортних засобів, за загальним правилом, своєчас­но, повно і раціонально завантажувати їх. Водночас, на морському транспорті на вимогу відправника, якому для перевезення надано все судно (чартер), перевізник повинен відправити судно в плавання, навіть якщо не весь вантаж було завантажено. Перевізник у цьому разі зберігає право на повний фрахт, тобто плату за перевезення (ст. 155 Кодек­су торговельного мореплавства України);

• відправник зобов'язаний сплатити за перевезення ван­тажу встановлену плату за тарифом.

Обов'язки одержувача:

• своєчасно прийняти вантаж;

• здійснити остаточні розрахунки з перевізником і очи­стити транспортні засоби.

На деяких видах транспорту передбачається винагорода за дострокове навантаження або вивантаження транспорт­них засобів. Наприклад, за угодою сторін у договорі мор­ського перевезення може бути передбачена винагорода за закінчення завантаження судна раніше, ніж це передбаче­но стадійним часом (час, що визначається згідно з Кодек­сом торговельного мореплавства України)(ст. 49 Кодексу торговельного мореплавства України).

Який зміст договору перевезення вантажу автомобільним транспортом?

Договір перевезення вантажу автомобільним транспор­том можна укласти таким чином.

Зразок договору перевезення вантажу автомобільним транспортом

ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ №__ м. Дніпропетровськ 10 січня 2004 р.

Автотранспортне підприємство ТОВ"ККК", надалі — "Пере­візник", в особі директора Яроша0.0., що діє на підставі Статуту Товариства,

і відкрите акціонерне товариство "ННН", надалі — "Замов­ник", в особі голови правління Олійника В.В., що діє на підставі Статуту товариства, уклали цей договір на таких умовах:

Предмет договору

1.1. Перевізник зобов'язується доставити довірений йому За­мовником (чи зазначеним Замовником "Відправником") вантаж до пункту призначення і видати його Замовнику (чи зазначеному Замовником "Одержувачу"), а Замовник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену цим договором плату.

1.2. Об'єкт перевезення та інші особливі умови договору ви­значаються в узгодженому сторонами замовленні, що є не­від'ємною частиною договору.

Зобов'язання Перевізника

2.1. Прийняти вантаж до перевезення на умовах, викладених у замовленні, перевірити відповідність складання та кріплення вантажу до вимог безпеки дорожнього руху.

При міжнародних перевезеннях Перевізник має право не прий­няти вантаж у випадках:

— складання митних і транспортних документів з порушен-, ням чинних нормативів;

— якщо митне забезпечення, покладене на транспортний засіб | та пакування вантажу виключає можливість доступу до вантажу ,; без порушення такого забезпечення.

2.2. Одержати у Замовника (Відправника) копію належної ': товарно-транспортної накладної, а при міжнародних (транзитних) І перевезеннях — додатково усі документи, необхідні для прохо-і' дження вантажу через митницю (ліцензії, сертифікати, декларації та ін.).

2.3. Здійснити перевезення вантажу до місця призначення у термін, встановлений замовленням.

2.4. Забезпечити збереження вантажу на весь час перевезен­ня, якщо інше не встановлено додатковими умовами замовлення.

2.5. Здати вантаж Замовнику (Одержувачу) в місці розванта­ження з належною відміткою в товарно-транспортній накладній. За міжнародними перевезеннями вантаж здається тільки після повного митного оформлення. При виявленні недостачі (пошко­дження) вантажу надати свого представника для участі у прий­манні вантажу.

2.6. Забезпечити при перевезенні додержання Правил дорож­нього руху та Правил перевезення вантажу.

2.7. У разі виникнення дорожньо-транспортної пригоди, по­в'язаної з пошкодженням чи розсипом вантажу, а також при роз­краданні вантажу на шляху — викликати на місце пригоди (місце розкрадання) представника Замовника. У міжнародних переве­зеннях такий огляд проводити з участю представника митниці.

2.8. За відмови Замовника (Вантажоодержувача) від прийман­ня вантажу перевезти його до власного місця схову і зберігати протягом 10 діб за рахунок Замовника. У разі відмови одержати вантаж після зазначеного в цій статті терміну Перевізник зобов'я­заний розпорядитися вантажем на свій розсуд.

У цьому випадку Замовнику відшкодовується тільки різниця між заявленою вартістю вантажу та видатками на його перевезен­ня і зберігання.

2.9. Перевізник не несе відповідальності за невідповідність вантажу до зазначеного в супровідних документах, якщо цей ван­таж пройшов митну перевірку і засоби забезпечення його збере­ження та підконтрольності митниці не порушені.

Зобов'язання Замовника

3.1. Нижчевикладені зобов'язання Замовника в повному об­сязі поширюються на вказаних у замовленні Відправника і Одер­жувача. Відповідальність за виконання Відправником і Одержу­вачем умов цього договору повністю покладається на Замовника.

3.2. Замовник надає Перевізнику замовлення на перевезення за встановленою формою за п'ять діб до початку перевезення.

Після узгодження і підписання Перевізником у термін до трьох діб цього замовлення починають діяти зобов'язання сторін, по­в'язані з перевезенням.

3.3. До прибуття транспортного засобу під завантаження За­мовник зобов'язаний підготувати вантаж до перевезення та здійснити завантаження, кріплення (укриття) в час і термін, об­умовлені замовленням. За міжнародними перевезеннями Замов­ник зобов'язаний зробити повну митну перевірку вантажу.

3.4. По закінченні навантаження пред'явити вантаж представ­никові Перевізника і передати йому товарно-транспортні докумен­ти на вантаж. В обумовлених замовленням випадках передати також додаткові документи — перепустку, дозвіл і т. ін.

За міжнародними перевезеннями обов'язкова передача Пере­візнику ліцензій, сертифікатів та інших документів, що виклю­чають затримку транспортного засобу на митниці. У випадках, передбачених митними правилами, здійснювати навантаження з участю представника митниці.

Вантаж, не підготовлений до перевезення, або такий, що не має належних супровідних документів, вважається не пред'явле­ним до перевезення.

3.5. Розвантажити та прийняти вантаж, перевезений в об­умовлений замовленням пункт призначення і термін. Підтверди­ти приймання записом у товарно-транспортній накладній. У між­народних перевезеннях здійснювати вивантаження тільки після проходження митного догляду і одержання дозволу на ввезення.

За наявності недостачі (пошкодження) вантажу здійснювати приймання тільки з участю представника Перевізника.

3.6. Направляти свого представника для участі в огляді (пере­вантаженні) вантажу у разі повідомлення про транспортну приго­ду. За зовнішньоторговими перевезеннями забезпечувати виклик представника митниці.

3.7. Відшкодовувати витрати на підготовчі, вантажно-розван­тажувальні роботи, що виникають із зобов'язаньза договором.

3.8. Нести відповідальність за понаднормативний простій транспортного засобу, у т. ч. за затримку вантажу разом з транс­портним засобом через невідповідність вантажу, зазначеному в митних деклараціях.

3.9. Замовник зобов'язаний використовувати транспортний засіб Перевізника не менш як повний (8-годинний) робочий день, а у випадках перевезень за межі м. Дніпропетровська — понад робочий час — перерахувати і видатки на відрядження водія транс­портного засобу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 169; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.005 с.)