Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що означає заміна кредитора і боржника в зобов'язанні?Зобов'язальні відносини здійснюються і діють між кон­кретними особами. Ними, як правило, виконуються зобов'я­зання. Під час виконання зобов'язання іноді виникає по­треба замінити кредитора чи боржника іншими особами. Оскільки попередні учасники зобов'язання вибувають, то їхні права і обов'язки переходять до суб'єктів, які заступи­ли їх. Це має місце як внаслідок універсального правона-ступництва, коли до правонаступника переходить увесь об­сяг прав та обов'язків правопопередника (наприклад, при злитті юридичних осіб), так і в силу часткового правона-ступництва, коли право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передана ним іншій особі за правочином, або перейти до іншої особи на підставі виконання обов'язку боржника поручителем або заставодав­цем (майновим поручителем) чи виконання обов'язку борж­ника третьою особою(суброгація).

Заміна боржника в зобов'язанні називається переведен­ням боргу.

Передання кредитором своїх прав за правочином означає, що він поступився своїми правами, а його місце займає інший кредитор. Така заміна кредитора має назву цесії, кредитор, який поступається своїм правом, називаєть­ся цедентом, а особа, яка права набула, — цесіонарієм. На­приклад, позикодавець, одержавши лише частину боргу від позичальника, передає розписку на решту боргу своєму братові, який стає кредитором (цесіонарієм) у зобов'язанні, що виникло на підставі договору позики.


Цесія має бути здійснена у тій самій формі, що й дії, на яких вона ґрунтується. В зазначеному прикладі цесія має бути письмовою, тому що договір позики укладено письмо­во. Разом з тим необхідно повідомити боржника про цесію, щоб боржник знав, кому виконати зобов'язання. Якщо борж­ник не був повідомлений про цесію, то виконання зобов'язання первісному кредиторові визнається в порядку цесії виконанням належному кредиторові. До цесіонарія перехо­дять також права, що забезпечують виконання зобов'язання.

Цедент відповідає лише за недійсність вимоги, але не відповідає за невиконання цієї вимоги боржником, крім випадків, коли цедент узяв на себе поруку за боржника перед цесіонарієм. За загальним правилом цесія може за­стосовуватись у будь-яких зобов'язаннях, якщо вона не су­перечить закону чи договору або коли вимога не пов'язана з особою кредитора. Так, не допускається цесія про відшко­дування майнової шкоди, викликаної ушкодженням здоро­в'я або заподіяння смерті.

Зразок договору про заміну кредитора в зобов'язанні


ДОГОВІР ПРО ЗАМІНУ КРЕДИТОРА №__ М.Дніпропетровськ 10 вересня 2004 р.

Приватне підприємство "ЛЛЛ", надалі — "Кредитор", вособідиректора Мамаєва В. В., що діє на підставі Статуту підприємства, та Товариство з обмеженою відповідальністю "ККК", надалі — "Новий кредитор", в особі директора Глущенко П.П., що діє на підставі Статуту товариства, враховуючи положення Цивільного кодексу України, що регулюють заміну кредитора у зобов'язанні, уклали цей договір на таких умовах:

Предмет договору

1.1. Кредитор відступає Новому кредитору право вимоги на одержання від ВАТ "ААА" 10 000 грн заборгованості за розрахун­ками за поставлену продукцію за договором поставки № 1 від 10 травня 2004 р., укладеним між Кредитором та ВАТ "ААА", та актом приймання продукції від 13 липня 2004 р.

1.2. Новий кредитор здійснює залік суми вимоги, якою посту­пився, до боргу Кредитора за договором № 3 від 5 лютого 2004 р. про зворотну фінансову допомогу.

Зобов'язання сторін

2.1. Протягом трьох днів з дня укладенняцього договору кре­дитор зобов'язаний повідомити свого боржникапро відступлення права вимоги.

2.2. Одночасно з укладенням цього правочину передати Ново­му кредитору всі документи, що стосуються переданої вимоги.

2.3. У разі відмови боржника від виконання зобов'язаннязапереданим правом вимоги Новий кредитор має права позивача у господарському суді.

Відповідальність сторін

3.1. Невиконання зобов'язань за цимдоговором даєправо настягнення з винної сторони усіхзавданих цим невиконаннямзбитків, включаючи втрачену вигоду.

3.2. Кредитор відповідає перед Новим кредитором за недій­сність переданої йому вимоги.

Дія договору

4.1. Договір набирає чинності з дня його укладення і діє до 1 грудня 2004 р.

4.2. Договір може бути припинений достроково тільки з пись­мової згоди сторін. В обох випадках обов'язкове повідомлення боржника.

Юридичні адреси та банківські реквізити сторін:

Договір уклали:

Директор _______ (Мамаєв В. В.)

Директор _______(Глущенко П.П.)

Можлива підстава для заміни кредитора в зобов'язанні — виконання обов'язку боржника третьою особою. Така зміна кредитора у зобов'язанні називається суброгацією. Суброгацією визнається придбання всіх прав, що належали

раніше кредиторові, внаслідок виконання третьою особою (суброгантом) обов'язків боржника щодо цього кредитора. Тобто суброгант стає на місце кредитора. Приклад законної суброгації — суброгація на користь спадкоємця, який прий­няв у спадщину майно за умови виплати ним за рахунок своїх коштів боргу спадкодавця. Зацікавленість спадкоєм­ця в такій операції пояснюється тим, що заставний креди­тор може вимагати продажу заставного майна, у чому спад­коємець незаінтересований, а відшкодовуючи йому борг спадкодавця, спадкоємець вступає в права за іпотекою. Як приклад суброгації можна навести й випадок, коли страхо­ва компанія відшкодує страхувальнику вартість зіпсовано­го чи знищеного майна й у неї виникає право вимоги до особи, з вини якої настав страховий випадок.

Протиставляючи суброгацію регресу, слід звернути ува­гу на те, що при суброгації на відміну від регресу заміня­ються тільки кредитори, але не заміняється зміст самого зобов'язання. У регресі заміняються не тільки боржник, а й саме зобов'язання. Крім того, основою суброгації є зобо­в'язання, яке пов'язує суброганта (виконавця за боржни­ка) із суброгантом (посереднім кредитором), а не з боржни­ком. Вважається, що до переходу всіх прав суброганту пра­вовідносин між ним і боржником не було.

Суброгація відрізняється і від цесії (передання кредито­ром своїх прав іншій особі за правочином). У цесії з'явля­ється новий кредитор, який має право вимагати від борж­ника виплати боргу, тому що він ще не отримав передбаче­ного зобов'язанням. У суброгації кредитор повністю, як пра­вило, отримав свій борг від суброганта і яких-небудь пре­тензій до боржника у нього бути не може.

Право первісного кредитора при суброгації переходить до нового кредитора в тому ж обсязі й на тих самих умовах, що були на момент переходу права, якщо інше не передба­чено законом або договором. Зокрема, до нового кредитора переходять права, що забезпечують виконання зобов'язан­ня, а також інші, пов'язані з вимогою права, у тому числі право на несплачені проценти.

Підставою для зміни кредитора в зобов'язанні може бути такожвиконання обов'язку боржника поручителем або за­ставодавцем. Так, після виконання поручителем зобов'язан­ня, забезпеченого порукою, кредитор повинен вручити йому документи, які підтверджують цей обов'язок боржника. До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора в цьому зобов'язанні, у тому числі й ті, що забезпечували його виконання.

Кредитор, який передав право іншій особі, зобов'язаний передати їй документи, що засвідчують передане право, і пе­реказати відомості, важливі для здійснення цього права. Борж­ник має право не виконувати зобов'язання новому кредито­рові до надання йому доказів переходу прав до цієї особи.

Заміна боржника у зобов'язанні допускається лишезазгодою кредитора, оскільки тому не байдуже, хто повинен виконувати зобов'язання. Новий боржник має право вису­вати проти вимоги кредитора заперечення, що ґрунтуються на відносинах між кредитором і первісним боржником. Порука і встановлена третьою особою застава припиняються після переведення боргу, якщо поручник або заставодавець не висловив згоди відповідати за нового боржника. Застава, встановлена на забезпечення боргу первісним боржником, зберігається після переведення боргу на іншу особу, якщо інше не передбачено законом або договором.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 217; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.011 с.)