Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як здійснюються здавання та прийняття виконаних робіт за договором будівельного підряду?Договір будівельного підряду вважається виконаним підрядником і замовником, якщо об'єкт у встановлений ; договором строк прийнятий в експлуатацію без недоліків і дефектів.

Замовник, що одержав повідомлення підрядника про го­товність до здавання робіт, виконаних за договором будівель­ного підряду, або, якщо це передбачено договором, — етапу , робіт,зобов'язаний негайно розпочати їх прийняття. | Прийняття замовник здійснює своїм коштом, якщо інше не передбачено договором. У передбачених законом або іншими нормативно-правовими актами випадках у прий­нятті робіт мають брати участь представники державних органів та органів місцевого самоврядування.

Замовник, що попередньо прийняв окремі етапи робіт, несе наслідки їх знищення або пошкодження не з вини підрядника, у тому числі й у випадках, коли договором передбачено виконання робіт на ризик підрядника.

Здача робіт підрядником і прийняття їх замовником оформлюються актом, підписаним обома сторонами. Да­тою введення об'єкта в експлуатацію вважається дата підпи­сання акта всім складом приймальної комісії. У разі відмо­ви однієї зі сторін від підписання акта у ньому робиться про це позначка і акт підписує інша сторона.

Односторонній акт здавання або прийняття робіт може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови від підписання акта суд визнає обґрунтованими.


Коли це передбачено договором або випливає з характе­ру роботи, виконаної за договором будівельного підряду, її прийняттю мають передувати попередні іспити. У цих ви­падках прийняття роботи можливе тільки у разі позитив­них результатів проведених іспитів.

Замовник має право відмовитися від прийняття роботи у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання для зазначеної в договорі мети та можуть бути усунені підрядником, замовником або третіми особами.

Підрядник несе відповідальність за дефекти, виявлені в межах гарантійного строку, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу об'єкта або його частини, непра­вильної експлуатації об'єкта або неправильної інструкції щодо його експлуатації, розробленої замовником чи залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта, здійсненого самим замовником чи залученими ним третіми особами.

Перебіг гарантійного строку переривається на весь час, протягом якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які несе відповідальність підрядник.

У разі виявлення протягом гарантійного строку недоліків замовник повинен заявити про них підрядникові у розум­ний строк після їх виявлення.


Оплата робіт здійснюється після прийняття замовником об'єкта (виконаних робіт), якщо інший порядок розрахунків не передбачено погодженням сторін.

Договором будівельного підряду може бути передбачено право замовника відрахування передбаченої в договорі ча­стини, зазначеної в кошторисі ціни робіт до закінчення га­рантійного строку.

Зразок договору будівельного підряду

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №_ М.Дніпропетровськ 15 лютого 2004 р.

Товариство з додатковою відповідальністю "ЛЛЛ", надалі — "Підрядник", в особі директора Власова В.В., що діє на підставі Статуту товариства,

та відкрите акціонерне товариство "ДДД", надалі — "Замов­ник", в особі директора Петрова 0.0., що діє на підставі Статуту

товариства, керуючись положеннями ст. 875—886 Цивільного кодексу України, уклали договір про нижченаведене:

Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Підрядник бере на себе виконання будівельних робіт зі зведення гаражних боксів на відведеній За­мовнику земельній ділянці у м. Дніпропетровську по вул. Чайков-ського, 1, відповідно до проектно-кошторисної документації (До­даток № 1).

Виготовлення (замовлення) та узгодження проектно-кошторис­ної документації, а також одержання дозволів на будівельні робо­ти здійснює Замовник.

Роботи виконуються з матеріалів Підрядника. За умовами окремих додаткових угод частина робіт може виконуватися з матеріалів, переданих Підряднику Замовником.

1.2. Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконані роботи згідно з актами здавання-приймання виконаних робіт.

Здавання-приймання виконаних робіт та їх оплата здійсню­ються згідно з календарним планом виконання робіт (Додаток .№2).

1.3. Вартість робіт відповідно до кошторису становить 10 000 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт за кожним з етапів у таких випадках:

— у разі збільшення Замовником обсягу робіт;

— у разі зміни вартості будматеріалів, конструкцій, устатку­вання та інших витрат Підрядника.

Угодою сторін допускається зміна вартості робітна інших підставах.

Порядок виконання та приймання робіт

2.1. Термін виконання робіт установлюється з 15 березня по 15 листопада 2004 р. за умови надання Підряднику будівельного майданчика під об'єкт підрядних робіт.

При виконанні робіт Підрядник несе відповідальністьза доб­роякісність своїх матеріалів.

У разі виконання робіт з матеріалів Замовника Підрядникнесевідповідальність за будь-які упущення, що спричинили втрату (по­шкодження) цих матеріалів. Він відповідає за додержання норм видатку матеріалів та звітує перед Замовником про їх використання.

2.2. Якість виконаних робіт повинна відповідати проектно-кошторисній документації,

2.3. Замовник зобов'язаний прийняти роботи, виконані Під­рядником, протягом трьох діб з дня подання їх до приймання. Термін подання до приймання виконаних робіт — день передачі Замовнику акта про виконання робіт.

Замовник у зазначений термін зобов'язаний підписати акт приймання або у разі виявлення недоліків у виконаній роботі скласти за участі Підрядника акт про їх наявність.

При цьому виконані роботи підлягають оплаті Замовником, а недоліки усуваються за рахунок Підрядника.

Якщо по суті акта про недоліки (порушення умов якостічиобсягів) виникає спір, для участі у прийманні залучається неза­лежна експертна організація.

За відсутності спору за цим актом Підрядникзобов'язанийпротягом семи діб безоплатно усунути недоліки.

2.4. Замовник має право через своїх інспекторів перевіряти терміни виконання робіт та додержання Підрядником вимог про­ектно-кошторисної документації.

3. Вартість робіт та порядок розрахунків

3.1. Вартість робіт Замовник сплачує протягом двох банків­ських днів від дня пред'явлення чергового етапу виконаних робіт до приймання. Несвоєчасність приймання з боку Замовника не може бути підставою затримки оплати пред'явлених до приймання робіт.

Згідно з угодою сторін може бути встановлено авансування робіт на 50 % їх вартості.

3.2. Розрахункиза договором виконуються платіжними дору­ченнями Замовника.

3.3. Якщо після укладення договору виникла необхідність змінити кошторисну вартість робіт, Підрядник зобов'язаний по­відомити Замовника про це до настання терміну чергового етапу приймання робіт.

Якщо Підрядник не попередив Замовника про перевищення кошторису, він зобов'язаний виконати роботи, не вимагаючи відшкодування витрат понад кошторис.

3.4. Розрахунки за надані Замовником Підряднику матеріали та послуги можуть здійснюватися як на підставі рахунків Замов­ника, так і шляхом заліку їх вартості у вартість робіт.

Особливі умови

4.1. Підрядник самостійно забезпечує перевезення робітників на об'єкт підряду та їх побутове обслуговування.

Він же забезпечує збереження на об'єкті інструментівта мате­ріалів як власних, так і одержаних від Замовника.

4.2. Забезпечення робіт електроенергією та водопостачанням покладається на Замовника.

Відповідальність сторін

5.1. Відповідальність сторін настає у разі невиконання чи не­належного виконання зобов'язань, що є підставою для стягнення з винної сторони пені та відшкодування завданих збитків.

5.2. За порушення термінів здавання-приймання робіт винна сторона сплачує пеню у розмірі 0,5 % вартості робіт за кожний день прострочення.

5.3. У разі пророчення оплати виконаних робіт Замовник спла­чує Підрядникові пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

Дія договору

6.1. Договір укладено на сім місяців. Він набирає чинності з

дня його підписання.

6.2. Зміна умов договору може мати місце згідно з письмовою

угодою сторін.

6.3. Дострокове припинення договору може мати місце як за угодою сторін, так і в судовому порядку за заявою будь-якої сто­рони про порушення умов договору.

Юридичні адреси та інші реквізити сторін:

Замовник Підрядник

Договір підписали:

Директор Директор ______(Петров 0.0.) _______(Власов В.В.)
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 154; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.26.60 (0.011 с.)