Завдання 7. Підберіть з графи «Б» судження, що розкривають зміст понять у графі «А».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 7. Підберіть з графи «Б» судження, що розкривають зміст понять у графі «А».А Б
1. Сенсуалізм 2. Догматизм 3. Гносеологія 4. Агностицизм а) джерелом пізнання світу є апріорні категорії розсудку; б) істина − це результат процесу пізнання; в) розуміння істини, як вірної завжди і в усіх умовах; г) заперечення можливості достовірного пізнання сутності світу; ґ) почуття є головною формою достовірного пізнання; д) джерелом пізнання є досвід; е) теорія пізнання.

Порядок проведення заняття:

Викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також виступи на підставі індивідуально виконаних рефератів.

На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

Список літератури

1. Філософія: Підруч. / Г. А. Заїченко, В. М. Сагатовський, І. І. Кальний та ін. / За ред. Г. А. Заїченка та ін. — К.: Вища шк., 1995. — Розд. 11—12.

2. Філософія. Курс лекцій: Навч. посіб. / За ред. І. В. Бичка, В. Г. Табачковського, Г. І. Горак та ін. — К.: Либідь, 1994. — Лекція 20.


Семінарське заняття № 15

Тема: «Антропологія»

Термін «антропологія» у науці закріплений за дисципліною, що вивчає природне походження людини та її рас, мінливість будови тіла людини у часі і територіально. Антропологія включає три розділи: вчення про походження людини (антропогенез), морфологію людини і етногенез (расознавство). Це антропологія у вузькому, спеціальному розумінні слова.

У XIX ст. Л. Фейєрбах ввів у філософію антропологічний принцип: категорія людини була обґрунтована ним як головна категорія нової філософії. Він писав: «Нова філософія перетворює людину, включаючи і природу як базис людини, в єдиний, універсальний і вищий предмет філософії, перетворюючи, отже, антропологію, у тому числі і фізіологію, в універсальну науку». Антропологія в розумінні Л. Фейєрбаха є універсальна наука про людину, яка включає комплекс людинознавчих знань.

З антропологічного принципу беруть початок філософські концепції, автори яких вважають поняття «людина» в якості основної світоглядної категорії та на її основі розробляють систематичні уявлення про природу і суспільство.

План

1. Сутність антропології. 2. Основні концепції виникнення людини. 3. Біосоціальна природа людини. 4. Сутність людини крізь взаємодію понять «індивід», «індивідуальність», «особистість». 5. Фактори, що впливають на формування особистості. 6. Основні філософські підходи і сенс життя. 7. Ідея безсмертя. 8. Призначення людини.

Мета вивчення теми:увійти в саме ядро філософської проблематики та замкнути усі попередні теми на єдино виправданий суб'єкт − носій всіх помислів, дій, творень − на людину; показати проблематичність людського буття та водночас його складність, багатовимірність, невичерпність; окреслити найперші визначення людини та проявів її буття, продемонструвати їх суперечливість та відкритість історичній перспективі.

 

Ключові терміни і поняття з теми:буття, життя, існування, антропо-соціогенез, особа, особистість, замість, відкритість, свобода, вибір, вчинок, проект, еволюціонізм, креаціонізм, сутнісні сили людини, цінності, евтаназія, сенс життя.

Контрольні запитання

1. Чому у XX ст. зростає інтерес до проблеми людини?

2. Як розглядалася людина на різних етапах історико-філософського поступу?

3. Як розв’язують проблему сутності і походження людини різні філософські школи та напрямки?

4. Що таке антропосоціогенез?

5. У чому значення проблеми сенсу життя для людини?

6. Як ви розумієте єдність трьох “іпостасей” – біологічної, соціальної і духовної – в людині?

7. Яка роль діяльності в розумінні людини?

8. Окресліть філософські аспекти проблеми безсмертя людини.

9. Які типи відношення до життя і смерті людини ви знаєте?

10. Як співвідносяться національне і загальнолюдське у житті людини?

11. У чому суть проблеми гуманізму?

Навчальні завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.76.48 (0.004 с.)