Завдання 6. Заповнивши вірно клітинки по вертикалі, по горизонталі отримаєте основну рису філософії Фейєрбаха.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 6. Заповнивши вірно клітинки по вертикалі, по горизонталі отримаєте основну рису філософії Фейєрбаха.  3             12  
  2       8     13
  4 5          
9
            10      
1   6 7 11
     
       
         
           
             
             
             
             

1. Автор «Критика чистого розуму».

2. Філософ, що розробив філософію тотожності.

3. Метод у філософії, розроблений Гегелем.

4. Автор роботи «Основні положення філософії майбутнього».

5. Одне з центральних понять філософії Гегеля, яке він протиставляє поняттю сваволя.

6. Одне з понять кантівської філософії.

7. Ключове поняття в німецькій класичній філософії.

8. Поняття, через яке Гегель пояснює саморозвиток світу.

9. Основна риса гегелівської філософії.

10. Автор роботи «Феноменологія духу».

11. Автор вчення про філософію як науку наук.

12. Філософський напрямок, що значною мірою спирався на філософію Гегеля і Фейєрбаха.

13. Одна з характерних рис праці «Сутність християнства».

 

Завдання 7. Система поглядів Канта визначається певним взаємозв’язком проблем і площин їх реалізації. Підберіть ці «площини» з графи «Б», які відповідають поставленим Кантом питанням у графі «А».

А Б
1. Що я можу знати? 2. Що я можу робити? 3. На що я можу сподіватись? 4. Що таке людина? а) дослідження природи моралі; б) вирішення проблеми між пізнавальних можливостей людини; в) з’ясування сутності релігії; г) визначення місця і призначення людини.

Завдання 8. Підберіть з графи «Б» вислови, які належать філософам, чиї імена названі у графі «А».

А Б
1. Гегель 2. Фейєрбах 3. Кант 4. Шеллінг 5. Фіхте а) «Людина людині – Бог»; б) «Чини так, щоб у твоїх діях інша людина завжди виступала метою й ніколи – засобом»; в) «Філософія – це епоха, схоплена в думці»; г) «Діяти! Діяти! – ось для чого ми існуємо».

Порядок проведення заняття:

Викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів, а також виступи на підставі індивідуально виконаних рефератів.

На семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію.

 

Список літератури

1. Філософія: Підручник / Г.А. Заїченко, В.М. Сагатовський, І.І. Кальний та ін./ За ред. Г.А. Заїченка та ін.-К.: Вища шк., 1995. - С. 45 - 51.

2. Петрушенко В.Л. Філософія. Курс лекцій: Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2001. - С. 134 - 155.

3. Філософія: Навчальний посібник / Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Бойченко І.В., Розумний В.П. та ін. - К.: Вікар, 1997. – С. 87 – 103.


Семінарське заняття № 8,9

Тема: «Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні»

Особливого розвитку філософська думка України набуває у Київській Русі. Виникнення філософії Русі відбувалось у процесі розв'язання суперечностей між слов'янським міфологічним світоглядом та христи­янством. Київська Русь - перша східнослов'янська держава, яка роз­витком своєї культури продемонструвала приклад закономірного пере­ходу від міфологічного до релігійного і від релігійного до філософського рівня світогляду

Філософське звучання мають "Слово про закон і благодать" (автор митрополит Iларіон), "Посланіє" (автор Климент Смолятич), "Злато­уст" (автор Кирило Туровський) та інші твори.

У XIV-XVI ст. філософію України оригінально представляли єресі. Філософські ідеї єретиків проявлялися у світоглядній оцінці діяльності церковної ієрархії, ченців. Єретики пропагували критичне ставлення до деяких православних догматів, церковних обрядів, роз­вивали думку про свободу волі, умовою реалізації якої вони вважали поширення освіти.

Всупереч філософським ідеям єретиків використовувалась схолас­тична філософія. Розвитку схоластики протидіяли гуманістичні ідеї, які почали поширюватись в Україні в XVI ст. До ранніх українських гу­маністів належали Юрій Дрогобич (1450-1494), Павло Русин (1470-?) із Кросна, Лукаш із Нового Міста, Станіслав Орловський (1513-1566) та ін.

У кінці XVI і на початку XVII ст. в Україні та Білорусі виникали і розвивались релігійно-національні організації православного населення міст - братства. Братства були виразниками національного протесту українського і білоруського народів проти політики національного і релігійного пригноблення українців і білорусів з боку польсько-шля­хетських правлячих кіл та католицької церкви. У Києво-Могилянській академії, заснованій Петром Могилою (1597-1647), вперше в Україні філософію викладали окремо від тео­логії. Однак філософські курси, які тут читалися, були значною мі­рою схоластичними.

Вихованцем Києво-Могилянської академії був видатний український філософ Г.С. Сковорода (1722-1794). Звертаючи увагу на проблеми, яких торкався Г. Сковорода в своїх філософських та літературних творах, ми доходимо висновку, що їхнє основне спрямування зводиться до дослідження людини, існування. Науку про людину та її щастя Сковорода вважає найважливішою з усіх наук.

Одним із визначних українських філософівминулого століття був П.Д. Юркевич (1827-1874).

П.Юркевич як філософ слідкував за вічно змінними явищами природи, які сприймаються нашими органами чуття, намагався (в дусі платонізму) знайти незмінну ідею об'єкта; в цій ідеї мислення і буття тотожні. Істина відкривається не тільки мисленням, а й "серцем", оскільки по­шук істини пов'язаний з релігійними і моральними прагненнями лю­дини.

 

План

1. Зачатки філософії в системі культури Київської русі. 2. Філософи Києво-Могилянської академії (Г.Косинський, Т.Прокопович, Г.Щербацький). 3. Г.Сковорода – родоначальний української класичної філософії. 4. Український романтизм (Н.Гоголь, М.Костомаров, П.Куліш). 5. Українська філософія ХІХ–ХХ ст. (О.Потебня, П.Юркевич, М.Драгоманов, І.Франко, Л.Українка). 6. Розробка філософськи проблем в сучасній Україні (Київська світоглядна школа).

Мета вивчення теми:Визначити роль української філософії в розвитку української культури; окреслити найперші особливості української (філософії, позначити її зв'язок із історією світової філософії; виділити основні етапи розвитку української філософії, розглянути її провідних представників та ідейні здобутки на кожному із таких етапів; виявити провідні тенденції сучасного розвитку української філософії.

 

Ключові терміни і поняття з теми:світова філософія та національні філософії, риси національного характеру, антеїзм, сентименталізм, естетизм, барокальність, кордоцентризм, споріднена праця, ноосфера.

Контрольні запитання

1. Які особливості і характерні риси властиві українській філософії?

2. Назвіть основні історичні етапи розвитку вітчизняної філософії. Які два періоди можна виділити в історії філософської думки в Україні?

3. Особливості філософії представників Києво-Могилянської ака­демії. Назвіть найбільш відомих її представників.

4. Основні засади філософії Г. Сковороди. Дайте їх аналіз.

5. Назвіть основних представників українського Просвітництва. У чому полягала суть філософії українського Просвітництва?

6. «Філософія серця» П. Юркевича. У чому її суть?

7. Дайте загальну характеристику філософських поглядів укра­їнських революціонерів-демократів.

8. Що являла собою київська екзистенціальна школа? Основні ідеї цієї школи.

9. Хто із українських мислителів розвивав ідеї космізму? Дайте аналіз цих ідей.

10. Дайте характеристику філософії основних представників україн­ської діаспори.

11. У чому полягає суть «української ідеї»? У творчості яких філо­софів XX ст. вона займає провідне місце?

 

Навчальні завданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.222.124 (0.009 с.)