Вставити малюнки (наявні у твердих копіях)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вставити малюнки (наявні у твердих копіях) 

 

Стаття 152. Переміщення міжнародних експрес-відправлень через митний кордон України

Міжнародні експрес-відправлення переміщуються через митний кордон України, в тому числі транзитом через територію України, після здійснення митного контролю і митного оформлення товарів, що знаходяться у цих відправленнях.

Митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються в міжнародних експрес-відправленнях через митний кордон України, здійснюються в місцях, які визначаються та обладнуються відповідним експрес-перевізником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

Доставка міжнародних експрес-відправлень до місць митного оформлення, їх розпакування і пред'явлення для огляду, перепакування та зберігання здійснюються відповідним експрес-перевізником за свій рахунок за участю і під контролем митних органів.

 

Діяльність по прискореному транспортуванню міжнародних експрес відправлень здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності різних форм власності, транспортно-експедиційними компаніями, створеними відповідно до чинного законодавства України, які діють на підставі агентських угод з міжнародними корпораціями по прискореному транспортуванню вантажів, мають всесвітню мережу центральних і регіональних сортувальних станцій, комп’ютерну мережу відстеження проходження таких вантажів протягом часу доставки від відправника до одержувача (далі – експрес–перевізники). На даний час в Україні надають послуги по прискореному транспортуванню міжнародних експрес-відправлень такі міжнародні корпорації як – DHL, TNT, UPS, FedEx, та інші.

Міжнародне експрес-відправлення (далі – МЕВ)- товари, належним чином упаковані (крім заборонених законодавством України до переміщення через митний кордон України), що перевозяться експрес-перевiзником будь-яким видом транспорту з метою доставки одержувачеві у визначений термін.

Міжнародні експрес-відправлення поділяються на:

· МЕВ документального характеру;

· МЕВ не документального характеру;

· вантаж експрес-перевізника.

МЕВ документального характеру - ділові папери, письмова кореспонденція ділова чи приватна, а також будь-які повідомлення, інформація або данi на будь-яких носіях інформації (паперових чи електромагнітних, у тому числі на дискетах, компакт-дисках, плівках тощо), що не мають комерційної цінності, не супроводжуються інвойсом і не містять інформації, переміщення якої через митний кордон України заборонено законодавством або на переміщення якої потрібні дозволи відповідних державних органів.

МЕВ не документального характеру - МЕВ, умістом якого є товари із заявленою вартістю. Таке МЕВ обов'язково супроводжується інвойсом;

Вантаж експрес-перевiзника (далi - вантаж) - переміщувані експрес-перевiзниками через митний кордон України консолідовані за єдиним транспортним документом МЕВ чи МЕВ, що не ввійшли до складу цих консолідованих МЕВ або за своїм характером, або за розмірами, або з інших причин.

Єдиний транспортний документ - транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авiанакладнi (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

Технологія надання послуг з прискореного перевезення міжнародних експрес-відправлень таких компаній забезпечує:

· оформлення супровідного (домашнього) транспортного документа (авiанакладної) на кожне МЕВ;

· наявність мережі міжнародних і внутрішніх центральних та регіональних сортувальних станцій, у яких здійснюється оброблення МЕВ та направлення їх за напрямками призначення;

· можливість одержання такими станціями інформації в електронному вигляді про кожне МЕВ, що переміщується експрес-перевізником, на будь-якому етапі переміщення;

· доставку МЕВ від відправника до одержувача за принципом "від дверей до дверей".

Домашній транспортний документ (мал. ) – окремий номерний транспортний документ на кожне МЕВ у вантажі, у якому наведено данi про відправника, одержувача, загальний опис товарів у МЕВ. Домашній транспортний документ є одночасно угодою між відправником МЕВ і експрес-перевiзником про перевезення й пред'явлення МЕВ митному органу;

Центральна сортувальна станція (далi - ЦСС) - організаційна структура експрес-перевiзника, створена ним для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів, у якій створено зону митного контролю в порядку, визначеному Митним кодексом України.

Регіональна сортувальна станція (далi - РСС) - підпорядкована ЦСС організаційна структура експрес-перевізника, створена для виконання агентських угод з міжнародними корпораціями в галузі міжнародного прискореного транспортування вантажів, у якій створено зону митного контролю в порядку, визначеному Митним кодексом України.

Відправниками та одержувачами МЕВ можуть бути як суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності (далі – суб'єкти ЗЕД), так і фізичні особи, які не є суб'єктами ЗЕД. Товари, що переміщуються в МЕВ, можуть підлягати санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фiтосанiтарному, радіологічному, екологічному контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митне оформлення товарів завершується тільки після здійснення встановлених для них законодавством України видів контролю. Документи про проведення встановлених законодавством видів контролю подаються митному органу, у зоні діяльності якого розташовано ЦСС (РСС), при митному оформленні МЕВ.

Для здійснення митного контролю МЕВ на території ЦСС (РСС), або в інших місцях митної території України створюється зона митного контролю в установленому законодавством порядку.

Митний орган у пункті пропуску через митний кордон України здійснює пропуск на митну територію України імпортного вантажу та направлення його в митницю призначення, у зоні діяльності якої розташовано ЦСС. Пiдставою для пропуску митним органом вантажу є подання експрес-перевiзником єдиного транспортного документа та вiдповiднiсть зазначених у ньому даних (кiлькостi мiсць, ваги) наявному вантажу. Заходи нетарифного регулювання (подання митному органу дозволiв, лiцензiй, сертифiкатiв тощо) до МЕВ у пункті пропуску через митний кордон не застосовуються. Контроль за доставкою вантажу з митного органу в пунктi пропуску через митний кордон України в митницю призначення, у зонi дiяльностi якої розташовано ЦСС, а також з митного органу в якому розташована ЦСС до митниці призначення у зоні діяльності якої розташовано РСС здiйснюється в порядку, установленому Державною митною службою, попередня декларація та попереднє повідомлення не застосовується.

Митному оформленню в митному органі, у зонi дiяльностi якого розташовано ЦСС, пiдлягають МЕВ документального характеру незалежно вiд мiсця розташування одержувача (вiдправника), а також МЕВ, що належать:

· суб'єктам ЗЕД, розташованим у зонi дiяльностi ЦСС, незалежно вiд заявленої вiдправником у товаросупровiдних документах вартостi товарiв;

· суб'єктам ЗЕД, розташованим поза зонами дiяльностi ЦСС, якщо фактурна вартiсть товарiв не перевищує суми, еквiвалентної 100 доларам США, та містять товари, що не підлягають контролю з боку інших органів державної влади, що здійснюють контроль за переміщенням товарів через митний кордон України;

· фiзичним особам, які не є суб'єктами ЗЕД, незалежно вiд мiсця розташування одержувача, у разi сплати за них експрес-перевізником належних податків та зборів і подання дозвiльних документiв, передбачених законодавством.

В iнших випадках МЕВ оформлюються в митному органі, у зоні діяльності якого розташовано РСС, або за місцем розташування одержувача (вiдправника) МЕВ. Випуск у вiльний обiг МЕВ документального характеру здiйснюється шляхом вибiркового митного огляду. У разі надходження МЕВ на митну територію України на адреси суб'єктів ЗЕД (відправлення за межі митної території України суб'єктами ЗЕД) для декларування переміщуваних у них товарів використовується вантажна митна декларація, порядок заповнення якої визначається Державною митною службою. У разі надходження МЕВ на митну територію України на адреси фізичних осіб, які не є суб'єктами ЗЕД, декларування переміщуваних у них товарів, нарахування та стягнення митних платежів з цих товарів, здійснює експрес-перевізник з використанням митної декларації М 16.

МЕВ, що прямують транзитом через митну територiю України, оформлюються в режимi транзиту згiдно з митним законодавством.

Пiдлягають поверненню МЕВ, увезенi на митну територiю України, але не оформленi згiдно з обраним митним режимом, повернення яких вимагає вiдправник чи експрес-перевізник або одержувач яких вiдмовився вiд їх отримання (в уснiй чи письмовiй формi). Повернення МЕВ здійснюється згідно з документами про їх увезення й без складання документів, що застосовуються для декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України.

Нарахування та стягнення податків і зборів пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються в МЕВ, здiйснюються згiдно з порядком оподаткування товарів, установленим законодавством України. За вiдсутностi одержувача МЕВ при митному оформленнi МЕВ вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством за правильнiстю наданих митному органу потрібних даних про одержувача та за сплату належних податків і зборів несе експрес-перевiзник.

Якщо при здійсненні митного контролю товарів, що переміщуються в МЕВ, митними органами виявлено порушення митних правил або інші порушення законодавства України, то посадова особа митного органу зобов'язана вжити необхідних заходів, передбачених чинним законодавством.

 

 

Стаття 153. Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях

Порядок та умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України в міжнародних поштових та експрес-відправленнях, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

Порядок та умови здійснення митного контролю та митного оформлення товарів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності й фізичних осіб які переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях каналами поштового зв’язку (“Укрпошта”, “ЕMS”) та в міжнародних експрес відправленнях каналами експрес-перевізників (DHL, TNT, UPS, FedEx, та інших) визначається Державною митною службою України та встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок проведення митного контролю міжнародних поштових відправлень в місцях міжнародного поштового обміну та міжнародних експрес відправлень на центральних (регіональних) сортувальних станціях експрес-перевізників, їх митного оформлення, проведення митного догляду, здійснення контролю доставки до місць митного оформлення, нарахування та стягнення митних платежів розглянуто в коментарях до статей 151 та 152 Митного кодексу України.

 

 

Розділ VIПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.013 с.)