Для особистого контролю за одержанням балівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для особистого контролю за одержанням балівЗ математики в І семестрі

 

№ з/п Зміст виконаної роботи за модулями чи змістовними модулями Максимальна кількість балів Одержана кількість балів Підпис відповідального
Модуль І (М1). «Множини, відповідності й відношення».
1. ЗМ11: «Множини та операції над ними».    
2. ЗМ12: «Відповідності та відношення».    
3. ЗМ13: «Елементи комбінаторики».    
Модуль 2. «Висловлення. Предикати. Теореми».
4. ЗМ21: «Поняття».    
5. ЗМ22: «Висловлення та предикати».    
6. ЗМ23: «Теореми».    
Модуль 3. «Різні підходи до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел.».
7. Змістовний модуль 3.1. (ЗМ31):«Теоретико-множинний підхід до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел».    
8. Змістовний модуль 3.2. (ЗМ32): «Аксіоматична побудова арифметики цілих невід’ємних чисел».    
9. Змістовний модуль 3.3. (ЗМ33): «Натуральне число як результат вимірювання величини»    
Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.».
10. Змістовний модуль 4.1. (ЗМ41): «Системи числення».    
11. Контрольна робота № 1. “Множини та операції над ними. Декартів добуток множин.”    
12. Контрольна робота № 2.“Відповідності. Відношення. Елементи комбінаторики.”.    
13. Контрольна робота № 3. “Висловлення та предикати, дії над ними. Теореми.”.    
14. Контрольна робота № 4.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел. ММІ. Системи числення.”    
15. КОЛОКВІУМ № 1.“Множини. Відповідності. Відношення. Елементи комбінаторики”.    
16. КОЛОКВІУМ № 2.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел”.    
17. Довгострокове завдання № 1. Множини та їх використання в курсі математики початкових класів. Висловлення та їх використання в курсі математики початкових класів.    
18. Довгострокове завдання № 2. Предикати та їх використання в курсі математики початкових класів. Математичні твердження та їх використання в курсі математики початкових класів.    
19. Довгострокове завдання № 3. Кількісні та порядкові натуральні числа в курсі математики початкових класів. Натуральні числа як результат вимірювання величин в курсі математики початкових класів.    
20. Довгострокове завдання № 4.Системи числення та теорія подільності в курсі математики початкових класів. Дроби в курсі математики початкових класів.    
21. Своєчасне та якісне виконання домашніх завдань.    
22. Екзамен.    
Всього балів за І семестр:    
  Додаткові бали за відвідування занять    
  Додаткові бали за написання реферату    
  Штрафні бали за пропуски занять без поважних причин 1×n - n    
  Штрафні бали за неявку на контрольну роботу: 5× n -5n    
  Штрафні бали за невиконання домашніх завдань: 5× n -5n    
Всього балів за семестр:      

 

Пільги та штрафні санкції

1. Якщо студент на протязі семестру не пропустив з нашого предмету жодного академічного заняття, то йому додатково нараховується 5 балів.

2. Якщо студент написав реферат на тему, узгоджену з викладачем, то йому додатково нараховується 8 балів.

3. Якщо студент не з’явився на лекцію або практичне заняття, йому нараховується штраф – мінус 1 бал.

4. Якщо студент не з’явився на контрольну роботу або не виконав домашнього завдання, йому нараховується штраф – мінус 5 балів.

 

 

РЕЙТИНГОВА ВІДОМІСТЬ

Для особистого контролю за одержанням балів

З математики в ІІ семестрі

 

№ з/п Зміст виконаної роботи за модулями чи змістовними модулями Максимальна кількість балів Одержана кількість балів Підпис відповідального
Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.».
1. ЗМ42.«Подільність цілих невід’ємних чисел».    
Модуль У. «Розширення поняття про число.».
2. ЗМ51.«Цілі числа».    
3. ЗМ52.«Раціональні числа».    
4. ЗМ53. «Дійсні числа».    
Модуль УІ. «Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.».
5. ЗМ61. «Вирази».    
6. ЗМ62.«Рівняння, їх системи та сукупності».    
7. ЗМ63.«Нерівності, їх системи та сукупності».    
8. ЗМ64. «Функції».    
Модуль УІІ. «Елементи геометрії. Величини.».
9. ЗМ71.«Геометричні побудови на площині».    
10. ЗМ72.«Многогранники та тіла обертання».    
11. ЗМ73. «Величини та їх вимірювання».    
12. КОЛОКВІУМ № 3.“Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.”    
13. Контрольна робота № 5. “НСД і НСК. Дії над звичайними дробами.”.    
14. Контрольна робота № 6. “Дії над десятковими дробами. Періодичні дроби.”.    
15. Контрольна робота № 7. “Вирази. Рівняння та їх системи.”.    
16. Контрольна робота № 8. “Нерівності та їх системи. Функції.”.    
17. Довгострокове завдання № 1. Система виразів, рівнянь і нерівностей в курсі математики початкових класів. Рівняння та нерівності зі змінною в курсі математики початкових класів.    
18. Довгострокове завдання № 2.Функціональні залежності та функції в курсі математики початкових класів. Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки.    
19. Довгострокове завдання № 3.Величини та їх властивості в курсі математики початкових класів.    
20 . Довгострокове завдання № 4.Геометричні фігури та їх властивості в курсі математики початкових класів. Многогранники та тіла обертання в курсі математики початкових класів.    
21. Своєчасне та якісне виконання домашніх завдань:    
22. Екзамен (залік)    
Всього балів за ІІ семестр:    
  Додаткові бали за відвідування занять    
  Додаткові бали за написання реферату    
  Штрафні бали за пропуски занять без поважних причин 1×n - n    
  Штрафні бали за неявку на контрольну роботу: 5× n -5n    
  Штрафні бали за невиконання домашніх завдань: 5× n -5n    
Всього балів за семестр:      

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ МАТЕМАТИКИ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Курс математики: Навч. посібник/ В.Боровик, Л.Вивальнюк, М.Мурач та ін. – К.: Вища шк., 1995. – 392 с.: іл.

2. Боровик В. та ін. Математика: Посібник для педінститутів. - К.: Вища шк., 1980. – 400 с.

3. Кухар В., Білий Б. Теоретичні основи початкового курсу математики: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1980. – 360 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Кухар В., Тадіян С., Тадіян П. Математика: Множини. Логіка. Цілі числа/ Практикум. - К.: Вища шк., 1989. – 333 с.: іл.

2. Виленкин Н. Математика: Учеб. пособие для студентов. – М.: Просвещение, 1977. – 352 с.

3. Задачник-практикум по математике/ Под ред. Н.Виленкина. - М.: Просвещение, 1977. – 208 с.: ил.

4. Лельчук А., Столяр А. Математика: Учеб. пособие. – Минск: Вышейш. Шк., 1975. – 252 с.

5. Математика: Учеб. пособие для студентов/ Под общ. ред. А.Столяра. - Минск: Вышейш. шк., 1976. – 272 с.

6. Пышкало А. и др. Сборник задач по математике. - М.: Просвещение, 1979. – 207 с.: ил.

7. Стойлова Л., Виленкин Н., Лаврова Н. Теоретические основы начального курса математики: Учеб. пособие. – М.: Просвещение. 1989. – 320 с.: ил.

8. Стойлова А. и др. Математика в 2-х частях. Ч.І: Учеб. пособие. - М.: Просвещение. 1990. – 175 с.

МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

1. Момотюк Л., Сілков В., Шутяк О. Математика: елементи теорії множин, математичної логіки, комбінаторики/ Метод. рекомендації для студентів І курсу. – Рівне, 1997. – 64 с.

2. Крайчук О., Сілков В., Шутяк О. Невід “ємні цілі числа/ Метод. посібник для студентів І курсу. – Рівне, 1999. – 46 с.

3. Крайчук О., Сілков В., Шутяк О. Практичні заняття з математики. І семестр/ Метод. посібник для студентів І курсу. – Рівне, 2000. – 40 с.

4. Пасічник Я., Сілков В., Шутяк О. Контрольні роботи з математики/ Метод. посібник для студентів. – Рівне: РДГУ, 1999. – 90 с.

5. Пасічник Я. Математика: Елементи математичної логіки/ Метод. посібник. – Рівне, 1997. – 159 с.

6. Приймак О., Кочкарьова Л., Крайчук О. Розширення поняття про число/ Метод рекомендації для студентів з математики. - Рівне: РДГУ, 2001. – 40 с.

7. Сілков В., Шутяк О. Модуль “Функції, рівняння, нерівності”/Матеріали для самост. роботи на практичних заняттях з математики. – Рівне, 1998. – 40 с.


МОДУЛЬ 1: «Множини. Відповідності. Відношення.».

Змістовний модуль1.1. «Множини та операції над ними».

ПЛАН.

1. Поняття множини та її елементу, їхні позначення. Загальноприйняті позначення основних числових множин. Способи задання множин.

2. Порожня, скінченна, нескінченна та універсальна множини. Підмножина. Власні та невласні підмножини даної множини. Рівні та нерівні множини.

3. Відношення між множинами (включення, рівності, перерізу) та їх позначення за допомогою кругів Л.Ейлера та діаграм Ейлера-Венна. Потужність множини. Рівнопотужні (еквівалентні) множини. Скінченні, нескінченні та зчисленні множини. Множини потужності континууму.

4.Операція об’єднання (додавання) множин та основні властивості (закони) цієї операції.

5.Операція перетину множин та основні властивості (закони) цієї операції.

6.Операції різниці (віднімання) множин та основні властивості (закони) цієї операції.

7.Операція доповнення до даної та універсальної множини та основні властивості (закони) цих операцій.

8.Поняття розбиття множини на класи (підмножини), що попарно не перетинаються. Розбиття множини на класи за допомогою однієї, двох і трьох властивостей. Класифікації.

9.Поняття кортежу та впорядкованої пари. Поняття кортежу довжини n. Рівні пари та кортежі. Декартів (прямий) добуток множин, його задання та зображення. Властивості декартового добутку множин. Число елементів декартового добутку та об’єднання множин. Декартів добуток n множин.

ЛІТЕРАТУРА

[1] – Курс математики. – К.: Вища школа. 1995. - 392 с. (с. 3-40).

[2] – Кухар В.М., Білий Б.Н. Теоретичні основи початкового курсу математики. – К.: Вища школа, 1980. – 360 с. (с. 11-88).

[3] – Кухар В.М. та ін. Математика. Множини. Логіка. Цілі числа: Практикум. /За заг. ред. В.М.Кухар. – К.: Вища школа, 1989. – 333 с. (с. 5-56).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 220; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.013 с.)