Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролюМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю№ п/п Вид діяльності Максимальна кількість балів
1. Лекції (відвідування) 8 × 1 = 8 балів
2. Семінарські заняття (відвідування) 6 ×1 = 6 бали
3. Семінарські заняття (відповідь) 6 × 10 = 60 балів
4. Виконання домашнього завдання (СРС) 8 × 5 = 40 балів
5. Модульні контрольні роботи (1, 2) 25 × 2 = 50 балів
6. ІНДЗ 30 балів
Підсумковий максимальний бал (Сум. балів) 194бали
Екзамен 40 балів

 

Для установлення індивідуального рейтингового балу сумарна кількість балів, набрана студентом в процесі вивчення курсу, множиться на коефіцієнт перерахунку. Коефіцієнт перерахунку визначається за виразом:

К = Сум. балів / 60 = 194/60 = 3,23

 

Таблиця 8.2

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS

Підсумкова кількість балів (max – 100) Оцінка за 4-бальною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90 - 100 «відмінно» A
82 - 89 «дуже добре» B
75 - 81 «добре» C
69 - 74 «задовільно» D
60 - 68 «достатньо» E
35 - 59 «незадовільно» (з можливістю повторного складання) FX
1 – 34 «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) F

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за - бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», подано у табл. 8.3.

Таблиця 8.3

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка Критерії оцінювання
«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре» ставиться за вияв студентом повних систематичних знань із дисципліни, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у відповіді, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«незадовільно» виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінченняВНЗ без повторного навчання за програмою дисципліни.

 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням роздрукованих завдань.

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

ü своєчасність виконання навчальних завдань;

ü повний обсяг їх виконання;

ü якість виконання навчальних завдань;

ü самостійність виконання;

ü творчий підхід у виконанні завдань;

ü ініціативність у навчальній діяльності.

ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

Словесні:лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (Power Point – Презентація), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація.

Практичні: вправи.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення:репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю:під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ

ü опорні конспекти лекцій;

ü навчальні посібники;

ü робоча навчальна програма;

ü збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

ü засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

ü завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Педагогічна творчості».

ХІ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Розкрити витоки й основні етапи розвитку педагогіки творчості.

2. Довести гуманістичну спрямованість педагогіки Відродження.

3. Довести гуманістичну спрямованість педагогіки Просвітництва.

4. Розкрити особливості особистісно орієнтованої педагогіки.

5. Довести специфічність та мету педагогіки творчості.

6. Дати характеристику творчій особистості та розкрити її структуру.

7. Обгрунтувати необхідність творчої педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва.

8. Здійснити аналіз професійно-педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва в сучасних умовах духовного відродження суспільства.

9. Розкрити сутність законів педагогіки творчості.

10. Навести (одну) класифікацію фаз творчого процесу.

11. Розкрити принципи педагогіки творчості.

12. З’ясувати особливості творчості як вищого рівня людської діяльності.

13. Розкрити роль інтуіції у творчій діяльності та несвідомого у творчому процесі.

14. Дати поняття про творчу особистість та навести типи творчої особистості.

15. Розкрити сутність особистісно орієнтованого навчання.

16. Розкрити особливості технології планування та організації співробітництва, співтворчості та співдружності педагогіа і учня на уроці музики.

17. Дати характеристику активним формам та методам навчання, спрямованим на творчий розвиток учнів.

18. Охарактеризувати логічні й евристичні методи розвязання творчих задач.

19. Розкрити сутність педагогічної системи В.О. Сухомлинського.

20. З’ясувати критерії творчої педагогічної діяльності.

21. Виокремити загальне, особливе й індивідуальне у творчій діяльності педагогів-новаторів.

22. Розкрити ідеї щодо розвитку творчих можливостей дитини Б.П. Нікітіна.

23. Розкрити ідеї щодо розвитку творчих можливостей дитини І.П. Волкова.

24. Розкрити сутність гуманістичної педагогіки Ш.О. Амонашвілі.

25. Дати характеристику Вальдорфської педагогіки.

26. Навести основні ідеї педагогіки С.Ф.Русової.

27. З’ясувати сутність педагогічної системи М.Монтессорі.

28. Дати загальну характеристику «школи діалогу культур».

29. Розкрити основні психолого-педагогічні умови керівництва творчою музично-естетичною діяльністю учнів.

30. Здійснити аналіз колективних та індивідуальних форм розвитку творчості вчителів музики.

31. Розкрити шляхи розвитку колективної творчості вчителів.

32. З’ясувати основні риси особистості творчого вчителя музичного мистецтва.

33. Навести приклади активізації творчого мислення та подолання психологічних бар’єрів вчителя музики.

34. Навести приклади різних психологічних концепцій особистості та розкрити структуру однієї з них.

35. Довести пріоритетну роль мотивації в творчій педагогічній діяльності.

36. З’ясувати роль педагогічної культури вчителя музичного мистецтва в його творчому розвитку.

37. Розкрити сутність педагогічного управління творчою музично-естетичною діяльністю учнів.

38. Дати загальну характеристику процесу управління творчим розвитком учнів в освітньому процесі ЗОШ.

39. Розкрити педагогічні умови та фактори успішності творчої музично-естетичної діяльності учнів.

40. Розкрити шляхи музично-творчого розвитку учнів в умовах освітнього процесу ЗОШ.

41. Розкрити психолого-педагогічні вимоги до організації творчої музично-естетичної діяльності школярів.

42. Розкрити сутність технології колективної творчої дільності.

43. Охарактеризувати основні види колективних творчих справ.

44. Розкрити основні засоби стимулювання творчої педагогічної діяльності.

45. З’ясувати нормативно-правову та методичну базу розвитку педагогічної творчості.

 

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству /Б.Д. Богоявленская. – М: Знание, 1981.– 96 с.
 2. Волощук І.С. Науково–педагогічні основи формування творчої особистості / І.С. Волощук. — К.: Пед. думка, 1998. — 160 с.
 3. Гут Р. О творчестве в науке и технике / Р.Гут // Вопр. психол. - 2007.- № 2. - С.130-139.
 4. Джола Д.М. Теорія і методика естетичного виховання школярів / Д.М.Джола, А.Б. Щербо : Навч. метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998.– 392 с.
 5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца / Д.Б. Кабалевский: Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
 6. Кабалевский Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе /Д.Б. Кабалевский. — М.: Педагогика, 1973. — 336 с.
 7. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А.Кан-Калик, Н.Д.Никандров. – М.: Педагогика, 1999.– 144 с.
 8. Кардашов В.Н. Теоретические и методические основы художественно-творческого развития школьников / В.Н.Кардашов [под ред. Н.А.Кушаева]. – Бердянск: Дом техники плюс, 2000. – 208 с.
 9. Киященко Н.И. Эстетическое творчество / Н.И. Киященко, Н.Л.Лейзеров.– М.: Знание, 1984. – 112 с.
 10. Клепіков О.І. Основи творчості особи / О.І.Клепіков, І.Т.Кучерявий : Навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.]. - К., Вища школа, 1996. - 260 с.
 11. Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у дітей / Г.С Костюк. — К.: Знання, 1963. — 80 с.
 12. Кульчицкая Е.И. Сирень одаренности в саду творчества / Е.И.Кульчицкая, В.А. Моляко . – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – 316 с.
 13. Нариси історії українського шкільництва (1905 –1933): Навч. посібник / О.В.Сухомлинська та ін. [За ред. О.В.Сухомлинської].– К: Заповіт, 1996.– 304 с.
 14. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. — К.: Шкільний світ, — 2001. — 16 с.
 15. Нікітін Б.П. Сходинки до творчості або розвиваючі ігри / Б.П. Нікітін – К.: Рад. школа, 1991. – С.5-12.

Додаткова література:

 1. Новіков Б.В. Творчість і педагогіка / / Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний університет”: Філософія. Психологія. Педагогіка: [зб. наук. праць]. — К.: ІВЦ Політехніка, 2001. — № 3. — Кн. 1. — С. 18–24
 2. Окунев А.А. Спасибо за урок, дети: О развитии творческих способностей учащихся / А.А. Окунев : Книга для учителя [из опыта работы].– М.: Просвещение, 1988.– 127 с.
 3. Поташник М.М. Педагогическое творчество : проблемы развития и опыт / М.М. Поташник : Пособие для учителя. – К.: Рад. школа, 1988.– 303 с.
 4. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні ( Х– початок ХХ ст.): [нариси] / відп. ред.М.Д. Ярмаченко. – К.: Рад. школа, 1991.– 381 с.
 5. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початкових класах / О.Я. Ростовський : Навч. посібник.– Тернопіль: Навчальна книга– Богдан, 2000. – 235 с.
 6. Руденко Л.С. Творча робота педагога як одна з головних умов формування творчих здібностей учнів / Л.С. Руденко / / Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Заг. ред. В.П.Подкопаєв, В.Г.Чернець [наук.ред.-упоряд.О.О. Різник] . — К.: ДАКККіМ, 2001. — С. 258–260
 7. Сисоєва С.О. Психологія та педагогіка / С.О.Сисоєва, Т.Б. Поясок: [підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю].– К.: Міленіум, 2005.– 520 с.
 8. Сисоєва С.О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки / С.О. Сисоєва, І.В. Соколова: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.– 308 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.012 с.)