Розподіл годин по семестрах для спеціальності 6.010102- початкове навчання. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл годин по семестрах для спеціальності 6.010102- початкове навчання. 

Форма навчання: денна. Спеціальність: початкове навчання Кваліфікаційний рівень:бакалавр. Термін навчання: 2 роки.
Курс Семестр Лекції (годин) Практично-семінарські (годин) Лабораторних (годин) Індивідуальна робота (годин) Всього Самостійна робота (годин) Контроль Кредитів
Контрольні роботи Колоквіуми Екзамени Заліки Курсові ІНДЗ Кваліфікаційний іспит Державний екзамен
- + - - + - -  
- - + - + - -  
Всього: - - + -  

 

Структура залікового кредиту курсу для спеціальності 6.010102 – початкове навчання (2 р.н.).

 

Модулі, змістовні модулі, теми. Кількість годин, відведених на:
Лекції Практичні заняття Індивідуальна робота Самостійна робота
І семестр
Модуль І (М1). «Множини, відповідності й відношення».
Змістовний модуль 1.1. (ЗМ11): «Множини та операції над ними». -
Змістовний модуль 1.2. (ЗМ12): «Відповідності та відношення». -
Змістовний модуль 1.3. (ЗМ13): «Елементи комбінаторики».
Всього годин на модуль:
Модуль 2. «Висловлення. Предикати. Теореми».
Змістовний модуль 2.1. (ЗМ21): «Поняття». -
Змістовний модуль 2.2. (ЗМ22): «Висловлення та предикати».
Змістовний модуль 2.3. (ЗМ23): «Теореми».
Всього годин на модуль:
Модуль 3. «Різні підходи до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел.».
Змістовний модуль 3.1. (ЗМ31):«Теоретико-множинний підхід до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел». -
Змістовний модуль 3.2. (ЗМ32): «Аксіоматична побудова арифметики цілих невід’ємних чисел». -
Змістовний модуль 3.3. (ЗМ33): «Натуральне число як результат вимірювання величини». -
Всього годин на модуль: -
Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.».
Змістовний модуль 4.1. (ЗМ41): «Системи числення». -
Всього годин за семестр:
ІІ семестр
Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.».
Змістовний модуль 4.2. (ЗМ42): «Подільність цілих невід’ємних чисел». -
Всього годин на модуль: -
Модуль 5. «Розширення поняття про число.».
Змістовний модуль 5.1. (ЗМ51):«Цілі числа». -
Змістовний модуль 5.2. (ЗМ52): «Раціональні числа». -
Змістовний модуль 5.3. (ЗМ53): «Дійсні числа».
Всього годин на модуль:
Модуль 6. «Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.».
Змістовний модуль 6.1. (ЗМ61):«Вирази». -
Змістовний модуль 6.2. (ЗМ62): «Рівняння, їх системи та сукупності». -
Змістовний модуль 6.3. (ЗМ63): «Нерівності, їх системи та сукупності». -
Змістовний модуль 6.4. (ЗМ64): «Функції». -
Всього годин на модуль: -
Модуль 7. «Елементи геометрії. Величини.».
Змістовний модуль 7.1. (ЗМ71): «Геометричні побудови на площині».
Змістовний модуль 7.2. (ЗМ72): «Многогранники та тіла обертання».
Змістовний модуль 7.3. (ЗМ73): «Величини та їх вимірювання». -
Всього годин на модуль:
Всього годин за семестр:
Всього годин на курс:
           

Робочий навчальний план з математики.

 

Форма навчання: денна Спеціальність: початкова освіта Кваліфікаційний рівень: бакалавр Термін навчання: 2 роки
ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ
Теми лекції Кількість годин Теми практичних занять Кількість годин
І СЕМЕСТР: лекцій – 20 годин. Модуль І. «Множини, відповідності й відношення». ЗМ11. «Множини та операції над ними». ЗМ12.«Відповідності та відношення». ЗМ13.«Елементи комбінаторики». Модуль ІІ. «Висловлення. Предикати. Теореми». ЗМ21.«Поняття». ЗМ22.«Висловлення та предикати». ЗМ23.«Теореми». Модуль 3. «Різні підходи до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел.». Змістовний модуль 3.1. (ЗМ31):«Теоретико-множинний підхід до побудови арифметики цілих невід’ємних чисел». Змістовний модуль 3.2. (ЗМ32): «Аксіоматична побудова арифметики цілих невід’ємних чисел». Змістовний модуль 3.3. (ЗМ33): «Натуральне число як результат вимірювання величини». Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.». Змістовний модуль 4.1. (ЗМ41): «Системи числення». КОЛОКВІУМ № 1.“Множини. Відповідності. Відношення. Елементи комбінаторики”. КОЛОКВІУМ № 2.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел”. Контрольна робота № 1. “Множини та операції над ними. Декартів добуток множин.” Контрольна робота № 2.“Відповідності. Відношення. Елементи комбінаторики. ”. Контрольна робота № 3. “Висловлення та предикати, дії над ними. Теореми.”. Контрольна робота № 4.“Різні підходи до побудови множини цілих невід’ємних чисел. ММІ. Відношення подільності.” с/р с/р с/р с/р с/р с/р І СЕМЕСТР: практичних – 30 годин. ПРЗ №1.Множини. Відношення між множинами. ПРЗ №2.Властивості об'єднання, перерізу, різниці, доповнення множин. ПРЗ №3.Декартів добуток множин і його властивості. Розбиття множини на підмножини. Класифікація. Розбиття на класи за однією, двома, трьома ознаками. ПРЗ №4.Відповідності та відношення. Потужність множин. Рівнопотужні множини. Відношення, їх властивості. ПРЗ № 5.Відношення еквівалентності та порядку. Відображення, їх види. Функції. ПРЗ № 6.Комбінаторні задачі. правила суми та добутку. Розміщення та перестановки. Розв'язування вправ і задач. ПРЗ № 7.Комбінації та їх властивості. ПРЗ № 7. Висловлення та операції над ними. ПРЗ № 8,Висловлення та дії над ними. ПРЗ № 9.Предикати та дії над ними. ПРЗ № 10.Математичні твердження та поняття. Способи означення понять. Необхідні та достатні умови. Будова і види теорем. Міркування та доведення. ПРЗ № 10.Аксіоматична побудова множини цілих невід’ємних чисел. Метод математичної індукції. Аксіоматичне означення арифметичних дій. Ділення з остачею. ПРЗ № 11.Теоретико-множинний підхід до побудови множини цілих невід’ємних чисел. Теоретико-множинне тлумачення арифметичних дій додавання та віднімання та їх властивостей. ПРЗ № 12.Теоретико-множинне тлумачення арифметичних дій множення та ділення та їх властивостей. ПРЗ № 12.Натуральне число як міра величини. Арифметичні дії над числами, що є мірами довжини відрізка. Властивості множини цілих невід’ємних чисел. ПРЗ № 13.Натуральне число як міра величини. Арифметичні дії над числами, що є мірами довжини відрізка. Властивості множини цілих невід’ємних чисел. ПРЗ № 13.Системи числення. Перехід від однієї системи до іншої. ПРЗ № 14-15.Дії у різних позиційних системах числення.
ІІ СЕМЕСТР: лекцій – 20 годин. Модуль 4. «Системи числення. Подільність чисел.». ЗМ42.«Подільність цілих невід’ємних чисел». Модуль У. «Розширення поняття про число.». ЗМ51.«Цілі числа». ЗМ52.«Раціональні числа». ЗМ53. «Дійсні числа». Модуль УІ. «Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.». ЗМ61. «Вирази». ЗМ62.«Рівняння, їх системи та сукупності». ЗМ63.«Нерівності, їх системи та сукупності». ЗМ64. «Функції». Модуль УІІ. «Елементи геометрії. Величини.». ЗМ71.«Геометричні побудови на площині». ЗМ72.«Многогранники та тіла обертання». ЗМ73. «Величини та їх вимірювання». КОЛОКВІУМ № 3.“Вирази. Рівняння. Нерівності. Функції.” Контрольна робота № 5. “НСД і НСК. Дії над звичайними дробами.”. Контрольна робота № 6. “Дії над десятковими дробами. Періодичні дроби.”. Контрольна робота № 7. “Вирази. Рівняння та їх системи.”. Контрольна робота № 8. “Нерівності та їх системи. Функції.”. с/р с/р с/р с/р с/р ІІ СЕМЕСТР: практичних – 30 годин. ПРЗ № 16.Відношення подільності та його властивості. Теореми про подільність. Ознаки подільності. ПРЗ № 17.НСД і НСК, їх властивості. Ознаки подільності на складені числа. ПРЗ № 18.Означення і властивості простих і складених чисел. Решето Ератосфена. Канонічна форма запису натурального числа. Основна теорема арифметики. Знаходження НСД і НСК. ПРЗ № 19.Цілі числа. Раціональні числа. Дії над раціональними числами. Відношення порядку на множині раціональних чисел. Дії над десятковими дробами. Розв'язування задач на проценти. Перетворення звичайних дробів у десяткові та періодичних дробів у звичайні. ПРЗ № 20.Дії над ірраціональними числами. Округлення чисел. ПРЗ № 21.Числові та буквені вирази. Знаходження області визначення виразів зі змінною. Тотожні перетворення виразів. Тотожності. Числові рівності та нерівності. ПРЗ № 22.Рівняння та нерівності з однією змінною. ПРЗ № 23.Системи та сукупності рівнянь з двома змінними. Алгебраїчні способи їх розв'язування. Рівняння з двома змінними. Рівняння прямої і кола. ПРЗ № 24.Графічний спосіб розв'язування рівнянь та систем рівнянь з двома змінними. ПРЗ № 24.Система та сукупності нерівностей з однією змінною. Графічний спосіб розв'язування нерівностей, систем та сукупностей нерівностей з двома змінними. ПРЗ № 25.Застосування рівнянь та їх систем до розв'язування текстових задач. ПРЗ № 26.Числові функції. Графіки функцій. Пряма та обернена пропорційність ПРЗ № 27.Лінійна функція. Їх властивості та побудова графіків. ПРЗ № 27.Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки. ПРЗ № 28.Побудова геометричних фігур за допомогою циркуля та лінійки. ПРЗ № 28.Довжина та її властивості. ПРЗ № 29.Площа та її властивості. Розв'язування задач. ПРЗ № 30.Об'єм та його властивості. Розв'язування задач.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 195; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)