Пенсії за вислугу років фахівцям інших галузейМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пенсії за вислугу років фахівцям інших галузейЕкономіки України

Це найбільша група працівників, іцо користуються пра­вом на пенсію за вислугу років. Вона визначена пенсійним законодавством. Сюди відносяться працівники, зайняті в різних галузях економіки України. Неоднакові й професії цих працівників, і умови призначення їм пенсій. Багатьом із них пенсії за вислугу років призначаються не тільки при наявності певного стажу роботи по спеціальності, але й по досягненні відповідного віку. Хоча, як правило, вік зниже­ний на 5 років у порівнянні з пенсіями по старості.

Категорії цих осіб встановлені ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і про це вже частково згаду­валось в попередніх розділах підручника. Проте необхідно уточнити деякі особливості умов призначення пенсій окре­мим категоріям працівників. Законодавець поділив усіх фахівців на шість категорій і позначив їх у спеціальних списках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.1 Списків стільки, скільки категорій працівників мають право на пенсію за вислугу років.

Коло осіб, професій і посад, робота в яких надає право на пенсію за вислугу років, — це окремі категорії працівників залізничного транспорту; плавсклад окремих видів мор­ського, річкового флоту й флоту рибної промисловості; працівники лісової промисловості й лісового господарства; працівники освіти, охорони здоров'я й соціального захисту; артисти театрів та інших театрально-видовищних підпри­ємств і колективів.

Визначальними умовами пенсійного забезпечення кож­ної з названих категорій працівників є професія, посада, тривалість трудового стажу, галузь економіки й інші показ­ники, які зазначені у відповідних списках. Обов'язковою умовою призначення пенсії є наявність спеціального стажу роботи певної тривалості (половина від загального стажу або повністю), а іноді й віку, хоча в ряді випадків вік, як умова призначення пенсії, збігається із загальним пенсійним віком. Пенсії за вислугу років у багатьох випадках призна­чаються незалежно від віку.

Право й умови призначення пенсій фахівцям галузей економіки регулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 р., а порядок обчислен­ня страхового стажу й розміру заробітної плати для призна­чення пенсії в солідарній системі встановлюються Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне стра­хування» від 9 липня 2003 р.

До числа фахівців, що мають право на пенсію за вислу­гу років, відноситься велика кількість працівників освіти:вчителі, логопеди, вчителі-логопеди, викладачі, педагоги, директори, завідувачі, їх заступники по навчально-ви­ховній, учбово-виробничій частині або роботі, по виробни­чому навчанню, завідувачі навчальної й навчально-вихов­ної частини, соціальні педагоги (організатори позакласної й позашкільної виховної роботи з дітьми), викладачі й пе­дагоги, що працюють у вищих навчальних закладах І і II рівня акредитації, професійних навчально-виховних установах, інших середніх спеціальних закладах (педагогічних, медич­них, сільськогосподарських та ін.).

У список працівників освіти включені директори, зас­тупники директорів міжшкільних навчально-виробничих комбінатів трудового виховання й професійної орієнтації учнів, директори, завідувачі дитячими будинками, дитячи­ми приймачами-розподільниками, дошкільними дитячими установами, педагоги-вихователі, логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, що працюють у певних лікувальних уста­новах. До цієї категорії відносяться вчителі, працівники освіти заочних навчальних закладів, зазначені в додатку до переліку посад установ освіти.

Пенсії за вислугу років перерахованих категорій праців­ників освіти призначаються на умовах, зазначених у новому пенсійному законодавстві, при наявності страхового стажу, віку й роботи по спеціальності.

Розмір пенсії обчислюється відповідно до норм і правил, установлених Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

При призначенні пенсії за вислугу років особам, зазна­ченим у переліку професій і посад, допускається підсумову­вання стажу за періоди їх роботи в закладах і установах ос­віти. Підсумовувати трудову діяльність допускається не тільки при роботі в різних державних системах і структу­рах, зазначених у Переліку, але й в одній системі. Так, якщо вчитель школи в минулому працював, наприклад, бібліоте­карем у школі, то в його стаж зараховується й час роботи як бібліотекаря.

Пенсійне забезпечення за вислугу років поширюється на працівників охорони здоров'я, органів праці, соціального захисту населення. До них відносяться лікарі, середній медичний персонал (незалежно від посад, у лікарняних ус­тановах всіх типів і найменувань), а також провізори, що працюють в аптеках, лікарі й середній медперсонал, зайня­тий у санаторно-курортних установах, медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК) і бюро судово-медичної екс­пертизи.

Порядок обчислення пенсій і її розмір установлені в За­коні України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ».

Право на пенсію за вислугу років мають працівники органів праці і соціальної політики.Це, в основному, ме­дичні працівники, зайняті в інтернатах і медичних від­діленнях протезних підприємств. Працівники міністерства й регіональних управлінь праці і соціальної політики, а також Пенсійного фонду України відносяться до категорії державних службовців. На них поширюється пенсійне за­конодавство про державну службу.

Пенсії за вислугу років деяким категоріям творчих працівників — артистам театрально-концертних підприємств і колективів. Зміст цих пенсій цілком відпо­відає їхній назві. Умова їхнього надання тільки одна — стаж творчої діяльності. Вік не має значення. Категорії артистів театрів, що мають право на пенсію за вислугу років, позна­чені в Переліку посад артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, що мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.

Категорії творчих працівників різні. В одних випадках — артист повинний займатися певною творчою роботою (на­приклад, артист балету, артист цирку та ін.); в інших — певною творчою діяльністю в конкретному роді театру або музичному колективі (наприклад, солісти-вокалісти те­атрів оперщ артисти, що грають на духових інструментах у симфонічному оркестрі, та ін.); в третіх — деякими вида­ми творчої діяльності у визначених колективах (наприклад, концертмейстери-піаністи професійних художніх колек­тивів та іНі).

Тривалість стажу для творчих працівників різна й зале­жить від характеру трудової діяльності. Допускається підсумовування різних періодів творчої роботи на сцені за таким принципом: при призначенні пенсії за вислугу років певним категоріям артистів у стаж зараховується також та робота на сцені, що надає право на одержання пенсії при меншому стажі. Наприклад, якщо пенсія призначається при стажі творчої роботи на сцені в 20 років, то в стаж не може бути включена робота, що дає право на пенсію при стажі творчої роботи на сцені в 25 і ЗО років. Коли пенсія призначається при 25-літньому стажі творчої роботи на сцені, то в стаж додатково може зараховуватися також ро­бота, що дає право на пенсію при 20-літньому стажі творчої роботи.

І нарешті, якщо пенсія призначається при стажі творчої роботи на сцені в ЗО років, то в стаж додатково зараховуєть­ся як робота, що дає право на пенсію при 20-літньому стажі роботи, так і робота, що дає право на пенсію при 25-літньо­му стажі роботи.

Якщо творчий стаж складається з різних періодів діяль­ності (мається на увазі робота, що дає право на пенсію при стажі в 20 і 25 років, в 25 і 30 років і т.д.), то право на пен­сію визначається по тій роботі, що дає можливість підсумо­вування з нею інших періодів із приєднанням усіх можли­вих періодів творчої діяльності.

Так, при роботі протягом 15 років артистом балету й 10 ро­ків артистом, що грає на духовому інструменті, право на пенсію визначається по останній названій роботі, тому що вона дає можливість приєднати до неї стаж роботи артистом балету. При цьому не має значення фактична послідовність періодів творчої діяльності, тобто яка робота була в наведе­ному прикладі останньою.

Пенсії за вислугу років артистам призначаються тими самими нормами, що й пенсії по старості на загальних підставах. Пенсії обчислюються із середньомісячного заро­бітку, одержуваного за роботу на посадах, що дають право на пенсію за вислугу років. .

 

 

Розділ IX

ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ

В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.009 с.)