Виборчого законодавства України 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виборчого законодавства УкраїниСуб'єктом звернення із скаргою щодо процесу виборів на­родних депутатів України може бути:

1) кандидат у депутати;

2) партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу в особі її керів­ника (керівників блоку), представника партії (блоку) у Цент­ральній виборчій комісії, уповноваженої особи партії (блоку) чи іншої особи, уповноваженої рішенням центрального керівного органу партії (керівного органу блоку);

3) офіційний спостерігач від партії (блоку);

4) виборча комісія, яка здійснює повноваження щодо орга­нізації підготовки та проведення виборів депутатів, в особі її го­лови чи уповноваженого рішенням виборчої комісії члена ви­борчої комісії;

5) виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі якого, у тому числі на участь у роботі виборчої комісії чи на здійснення спостереження, пору­шено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження.


Форми безпосередньої демократі (прямого народовладдя)285

Керівник партії (керівники блоку, визначені угодою про утворення блоку), уповноважена особа партії (блоку) чи пред­ставник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії діє як представник відповідної партії (блоку) без додаткового уповно­важення. Документом, що підтверджує повноваження уповно­важеної особи партії (блоку) чи представника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії, є відповідне посвідчення, видане в порядку, встановленому Законом.

Скаргу стосовно призначення, підготовки і проведення ви­борів депутатів (далі — скарга), з урахуванням особливостей, передбачених Законом, може бути подано відповідним суб'єктом .івернення зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) органу державної влади, органу місцевого самоврядуван­ня, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;

3) об'єднання громадян, окрім тих рішень та дій, які відповід­но до закону, статуту (положення) об'єднання громадян нале­жать до їх внутрішньої організаційної діяльності або їх виключ­ної компетенції;

4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;

5) іншого суб'єкта виборчого процесу, визначеного Законом.
Суб'єктом розгляду зазначеної скарги є виборча комісія або

суд.

Суб'єкт звернення зі скаргою за власним вибором може по­дати скаргу до виборчої комісії або до суду.

Суд, до якого подано передбачену скаргу, невідкладно по­відомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про її надходження, а також про ухвалене судом рішення.

Якщо скаргу прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав скаргу подано до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження скарги зупиняє розгляд останньої до набрання рішенням суду законної сили.

Скаргу до виборчої комісії або до суду може бути подано суб'єктом звернення зі скаргою протягом п'яти днів після прий­няття рішення, вчинення дії чи бездіяльності суб'єктом оскар­ження, за винятком випадків, зазначених нижче.


 


 


 


Глава VI

Скаргу щодо порушення, яке мало місце до дня голосуван­ня, може бути подано у строк, установлений вище, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

Скаргу щодо порушення, яке мало місце під час голосуван­ня, може бути подано до відповідної дільничної виборчої комі­сії не пізніше закінчення голосування. Скаргу щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встанов­лення результатів голосування на дільниці, може бути подано до виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

Днем учинення бездіяльності вважається останній день стро­ку, в який мало бути, однак не було вчинено дію, передбачену законом.

Днем подання скарги вважається день фактичного отриман­ня скарги суб'єктом розгляду скарги.

Строк подання скарги продовженню або поновленню не під­лягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до Закону.

Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги суб'єктом розгляду скарги, спричинені ви­явленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі скар­гою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмо­вій формі. Скарга має містити:

1) назву суб'єкта розгляду скарги, до якого вона подається;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звер­нення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а та­кож номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскар­ження, його місце проживання (поштову адресу), а також но­мер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звер­нення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 75.101.211.110 (0.006 с.)