Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 245Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 245Внесення грошової застави дозволяє тією чи іншою мірою по­кріпи витрати державного бюджету, спрямовані на фінансуван­ня виборчої кампанії. Інститут грошової застави в Україні визна­но конституційним і таким, що за своєю правовою природою не є Майновим цензом (Рішення Конституційного Суду України від Ю.01.2002 р.№2-рп/2002а). Подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати закінчується за вісімдесят п'ять днів до дня виборів.

Центральна виборча комісія не пізніш як на сьомий день і дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати і а доданих до неї необхідних документів приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати або про відмову в їх реєстрації.

Перелік та черговість кандидатів у депутати у виборчому списку, визначені партією (блоком), не можуть бути змінені Після їх реєстрації Центральною виборчою комісією, за винят­ком виключення деяких кандидатів із виборчого списку у випад­ках, передбачених Законом.

У разі реєстрації кандидатів у депутати представнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії разом із копією рішен­ня про реєстрацію кандидатів у депутати у триденний строк з ді ія його прийняття видаються посвідчення кандидатів у депута­ти за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Ппборчий список кандидатів у депутати партії (блоку) разом із рішенням про їх реєстрацію в цей же строк оприлюднюється в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр».

Якщо Центральна виборча комісія виявить у документах, по­даних партією (блоком), ознаки порушення ч. 1 ст. 37 Консти­туції України, вона зобов'язана звернутися до Міністерства юс-іп ції України щодо внесення ним подання до Верховного Суду України про заборону діяльності відповідної партії. Розгляд пи­тання про реєстрацію кандидатів у депутати від цієї партії (бло­ку) відкладається до набрання законної сили відповідним рі­шенням суду.

' Рішення Конституційного Суду України від 30.01.2002 р. № 2-рп/2002 V справі за конституційним поданням 63 народних депутатів України щодо иідмовідності Конституції України (конституційності) положень ст. 43 За­пону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про вибор­чу заставу) // Офіційний вісник України. — 2002. — № 6. — Ст. 245.


 

Глава VI

Центральна виборча комісія відмовляє в реєстрації канди­дата (кандидатів) у депутати в разі:

1) порушення законів України при утворенні виборчого бло­ку та висуненні кандидатів у депутати;

2) відсутності або неналежного оформлення документів, які подаються до Центральної виборчої комісії для реєстрації канди­датів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку);

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України для проживання чи з метою отримання політичного притулку;

5) визнання особи, висунутої кандидатом у депутати, не­дієздатною;

6) набрання щодо особи, висунутої кандидатом у депутати, законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умис­ного злочину;

7) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бу­ти обраною депутатом відповідно до Закону.

Рішення про відмову в реєстрації кандидатів у депутати має містити вичерпні підстави щодо відмови. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається пред­ставнику партії (блоку) у Центральній виборчій комісії.

Відмова в реєстрації кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), через невідповідне оформлен­ня поданих партією (блоком) для реєстрації документів, не ви­ключає повторного подання партією (блоком) заяви про реєст­рацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку). Така заява з виправленими відповідно до вимог Закону документами має бути подана до Центральної вибор­чої комісії не пізніше ніж за сімдесят п'ять днів до дня виборів. Остаточне рішення щодо реєстрації кандидатів у депутати, вклю­чених до виборчого списку партії (блоку), Центральна виборча комісія приймає не пізніше ніж за сімдесят один день до дня ви­борів.

Якщо внаслідок відмови Центральної виборчої комісії в реєст­рації включених до виборчого списку кандидатів у депутати або подальшого скасування реєстрації кандидатів у депутати Цент­ральною виборчою комісією кількість цих кандидатів у відпо-


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)247

іідному виборчому списку партії (блоку) залишилася меншою під мінімальної кількості кандидатів у депутати, встановленої Законом, Центральна виборча комісія приймає рішення про від-мі ту в реєстрації або скасування реєстрації усіх кандидатів у де­путати, включених до такого виборчого списку партії (блоку).

Рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєст­рації кандидата у депутати, яке не було оскаржене, набирає чин­ності після закінчення строку його оскарження.

Центральна виборча комісія не пізніше ніж за три дні до дня ииборів приймає рішення про скасування реєстрації окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку в разі:

1) звернення кандидата у депутати після його реєстрації із письмовою заявою про відмову балотуватися;

2) звернення партії (блоку) не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів про скасування рішення щодо реєстрації канди­дата у депутати відповідно до рішення, прийнятого у порядку, передбаченому статутом партії (угодою про утворення блоку);

3) виключення з виборчого списку блоку осіб — членів пар-■ її, що прийняла рішення про вихід із складу блоку, або про ска­тування реєстрації кандидатів у депутати — членів цієї партії;

 

4) припинення громадянства України кандидата у депутати;

5) вибуття кандидата у депутати за межі України на прожи­нання чи з метою отримання політичного притулку;

6) визнання кандидата у депутати недієздатним;

7) набрання щодо кандидата у депутати законної сили обви­нувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

 

8) включення кандидата у депутати до кількох виборчих списків партій (блоків) за наявності його письмових заяв про ,н оду балотуватися від цих партій (блоків);

9) виявлення Центральною виборчою комісією обставин, які позбавляють особу, висунуту кандидатом у депутати, права бу-і п обраною депутатом відповідно до Закону;

10) повторне вчинення кандидатом у депутати діяння, за яке йому було оголошено попередження відповідно до Закону.

Центральна виборча комісія не пізніше ніж за десять днів до дня виборів приймає рішення про скасування реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), в разі виявлення після реєстрації, що внаслідок скасу-Глава VI

вання реєстрації кандидатів у депутати Центральною виборчою комісією кількість таких кандидатів у відповідному виборчо­му списку партії (блоку) залишилася меншою від мінімальної кількості кандидатів у депутати, встановленої Законом, або як­що після реєстрації кандидатів у депутати, включених до вибор­чого списку блоку, партіями, що входять до блоку, прийнято рі­шення про розпуск виборчого блоку. Після ухвалення такого рішення відповідна партія (блок) втрачає статус суб'єкта ви­борчого процесу.

Центральна виборча комісія оголошує партії (блоку) або окремому кандидатові у депутати попередження, що оприлюд­нюється в загальнодержавних засобах масової інформації, у разі: 1) встановлення судом при розгляді виборчого спору в по­рядку, передбаченому законом, факту підкупу виборців або чле­нів виборчих комісій кандидатом у депутати, партією (блоком), яка висунула кандидатів у депутати, представником партії (бло­ку) у Центральній виборчій комісії, уповноваженою особою пар­тії (блоку) чи посадовою особою партії (партії, що входить до блоку), а також іншою особою за дорученням партії (блоку), що висунула кандидатів у депутати;

2) встановлення судом при розгляді виборчого спору в по­рядку, передбаченому законом, факту надання під час виборчо­го процесу виборцям, закладам, установам, організаціям або чле­нам виборчих комісій грошей чи безоплатно або на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), робіт, по­слуг, цінних паперів, кредитів, лотерей, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу) організацією, засновником, влас­ником або членом керівного органу якої є кандидат у депутати, партія, яка висунула кандидатів у депутати (одна з партій, яка входить до блоку, що висунув кандидатів у депутати), або поса­дова особа цієї партії;

3) встановлення судом при розгляді виборчого спору в по­рядку, передбаченому законом, факту використання кандида­том у депутати, партією (блоком) при фінансуванні передви­борної агітації, крім коштів виборчого фонду партії (блоку), ін­ших коштів;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.015 с.)