Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 205Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 205перші вибори. Ними можуть бути лише місцеві вибори, і про-II їдяться вони у разі утворення нової або поділу існуючої адмі-п к тративно-територіальної одиниці. Перші вибори признача­ються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською ра­ні по, якщо інше не передбачено законом (ч. 6 ст. 14, ст. 81 Зако­ну України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рі іс публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських ролів»);

5) за кількісною ознакою участі виборців:

загальні вибори, в яких можуть брати участь усі громадяни, ч к і мають право обирати;

часткові вибори, в яких можуть брати участь тільки грома­дини, які проживають на території певної адміністративно-тери-111|пальної одиниці або регіону;

6) за правовими наслідками:

дійсні вибори, тобто вибори, проведені у порядку, визначе­ні іму Конституцією України і законодавством України;

недійсні вибори, тобто вибори, в ході яких мали місце пору-нігіііія виборчого законодавства, що вплинули на підсумки ви-Іорів.

І [ротилежністю виборам є інститут відзиву.

Відзив — це дострокове припинення мандата з волі тих, хто vi к ш поважений наділяти даним мандатом.

Від відзиву слід відрізняти:

відставку виборної особи, коли така особа припиняє мандат і Масної волі;

дострокове позбавлення виборної особи мандата тим коле­ги чьним органом, до складу якого вона входить, за якого позбав-'іпіпя мандата проводить виборний орган, а не безпосередньо її і її нірці або інші особи, уповноважені на обрання.

У демократичних країнах інститут відзиву на загальнонаціо-іі.иіі.иому рівні зазвичай відсутній, оскільки вважається, що де­путата, який неналежно виконує свої обов'язки, можна просто цс обирати на наступних виборах.

У Конституції КНР інститут відзиву депутатів вищого орга-н\ державної влади — Всекитайських зборів народних представ­им кіп - закріплений на рівні Конституції та виборчого закону. > І і пак механізм його реалізації прописано досить формально,


 

Глава VI

що ускладнює можливість його реального застосування. В Япо­нії, в деяких штатах США інститут відзиву діє на місцевому рівні1.

В Україні можливість застосування відзиву передбачено тіль­ки щодо депутатів місцевих рад відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

§ 3. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права України

Поняття «виборче право»вживається у двох значеннях:

об'єктивне виборче право — це система правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з виборами органів держави та місцевого самоврядування. Це інститут конститу­ційного права. Однак він включає окремі норми інших галузей права (зокрема, трудового, цивільного, адміністративного, кри­мінального, процесуального);

суб'єктивне виборче право — це гарантована громадянину державою можливість брати участь у виборах державних ор­ганів і органів місцевого самоврядування. Воно являє собою комплекс конкретних прав особи, серед яких особливо слід ви­ділити:

активне виборче право (загальне виборче право), тобто пра­во обирати;

пасивне виборче право, тобто право обиратися у виборні ор­гани держави або місцевого самоврядування, що передбачає право висувати свою кандидатуру або давати згоду на її ви­сування.

Принципи суб'єктивного виборчого права— це ті умови, визнання і реалізації виборчого права, дотримання яких на ви­борах робить ці вибори дійсним народним волевиявленням2.

Стаття 71 Конституції України встановлює, що вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям га­рантується вільне волевиявлення.

1 Маклаков В. В. Зазнач, праця. - С 363-366.

2 Маклаков В. В. Зазнач, праця. - С. 362-363, 366.


Форми безпосередньої демократи (прямого народовладдя) 207

11 ринцип вільних виборів означає, що виборець самостійно Мфішує питання про те, брати йому участь у виборчому проце-і і ми ні, і якщо так, то якою мірою.

Принцип вільних виборів у Законі України «Про вибори

Кіродних депутатів України» (ст. 5) та Законі України «Про

штори Президента України» (ст. 5) закріплюється як принцип

и'іі|к)вільності участі у виборах. Під вільними виборами у цих

(иконах розуміється вільне волевиявлення.

У деяких державах існує обов'язковий вотум, тобто юридич­
ним обов'язок виборця взяти участь у голосуванні. За його неви­
конання передбачаються штрафи (Австралія, Бельгія), позбавлен­
ії і полі (Греція, Туреччина), штраф разом із позбавленням права
... її мати протягом трьох років державні посади (Аргентина)1.

І Іринцип загальності виборчого права означає, що активне Виборче право мають, відповідно до ст. 70 Конституції України, і ромадяни України, які досягли на день проведення виборів ві-і шнадцятироків.

Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями.

Зміст принципу загальності виборчого права має свої особ-ЦИВОСТІ на місцевих виборах. Так, відповідно до ч. 1 ст. З Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, місь-і и \ голів» право голосу на місцевих виборах мають громадяни vкраїни, які належать до відповідних територіальних громад, и им на день виборів виповнилося вісімнадцять років. Право РОЛІ icy на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Респуб-ііі п Крим мають виборці, які проживають на території Авто­номної Республіки Крим.

1 Іастина 2 ст. 70 Конституції України встановлює, що на ви­борах усіх рівнів не мають право голосу громадяни, яких визна-

.... удом недієздатними. Закон України «Про вибори депутатів

Псрховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та і і їм і.ких, селищних, міських голів» визначив, що права голосу пі цих виборах також не мають громадяни України, які за виро-м>м суду перебувають у місцях позбавлення волі (ч. 6 ст. 3).

Зміст принципу загальності виборчого права щодо пасивно-і с і ішборчого права залежить від виду виборів.

В*' ---------------

1 Маклаков В. В. Зазнач, праця. — С. 374—376.


Глава VI

Частина 2 ст. 76 Конституції України встановлює, що на­родним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'я­ти років.

Відповідно до ч. 2 ст. 103 Конституції України Президентом може бути обраний громадянин України, який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом де­сяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Крім того, особа, яка двічі поспіль обиралася на пост Президента України, не може бути висунута кандидатом на цей пост (ч. З ст. 103 Конституції України).

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» депутатом та сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та має право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України.

Частина 2 ст. 5 Закону України «Про статус депутата Вер­ховної Ради Автономної Республіки Крим» від 22.12.2006 р. ви­значає, що депутатом може бути громадянин України, який має право голосу, на день виборів досяг 18 років, проживає в Украї­ні не менше п'яти років.

Загальною вимогою для кандидатів на всі зазначені виборні посади є відсутність непогашеної та незнятої в установленому законом порядку судимості за вчинення умисного злочину.

Окрім найбільш поширених вікових цензів, цензів осілості та громадянства, у світовій практиці відомі й такі цензи загаль­ного виборчого права, як: майновий, освітній, в тому числі ценз грамотності, ценз статі (наприклад, у Швейцарії жінки були до­пущені до участі у виборах тільки у 1971 p.), релігійний, мораль­ний цензи. Приміром, у Франції з метою подолання впливу адмі­ністративного ресурсу на виборчий процес існує поняття немож­ливості обрання на будь-яку посаду протягом певного строку особи, яка в даній територіальній одиниці обіймала високу ке­рівну посаду.

У зв'язку з посиленням євроінтеграційних процесів в Євро­пі набуло особливої актуальності питання щодо пасивного ви­борчого права іноземних громадян. Зокрема, в Ірландії, Швеції,


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 209

Данії, Норвегії, Нідерландах іноземці мають право голосу на міс-цевих виборах1.

Принцип рівності виборчого права передбачає, що громадя-іііі України беруть участь у виборах на рівних засадах.

Принцип прямого виборчого права означає, що громадяни України обирають депутатів безпосередньо шляхом голосування.

Принцип таємного голосування передбачає заборону конт-I к і /і к) за волевиявленням виборців.

Принцип особистого голосування, який безпосередньо не пе­редбачено Конституцією України, але включено до всіх вибор­чих законів, означає, що кожен виборець голосує на виборах осо-бисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права Голосу будь-якій особі забороняється.

Принципи загального, рівного, прямого виборчого права та і.к много голосування; вік, з якого виникає право обирати та бу-і и обраним до органів державної влади; коло суб'єктів активно-111 та пасивного виборчого права на загальнодержавних виборах; і.иальні підстави обмеження виборчих прав передбачені прак-і її* 11 іо в усіх державах, які мають писані конституції2.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.072 с.)