Голосування. Підрахунок голосів виборців та підбиття підсумків голосування. Встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюдненняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Голосування. Підрахунок голосів виборців та підбиття підсумків голосування. Встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюдненняГолосування виборців на виборах депутатів здійснюється за допомогою виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів України (далі — виборчий бюлетень).

Виборчий бюлетень містить назву та дату виборів депута­тів, номер територіального виборчого округу або позначення іакордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а та­кож позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії,

Афанасьева М. В. Зазнач, праця. — С. 11.


260 Глава VI

прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який ви­даватиме виборчий бюлетень. Текст виборчого бюлетеня викла­дається державною мовою і має бути розміщений на одному ар­куші та лише з одного боку.

Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке прово­дить Центральна виборча комісія за участю представників пар­тій (блоків) у Центральній виборчій комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій (блоків) перед за­твердженням форми і тексту бюлетеня. У виборчому бюлетені містяться визначений жеребкуванням номер кожної партії (бло­ку), повна назва відповідної партії (блоку з обов'язковим зазна­ченням назв партій, що входять до блоку), прізвища, імена, по батькові перших п'яти кандидатів у депутати, включених до ви­борчого списку партії (блоку). Між номером кожної партії (бло­ку) та назвою цієї партії (блоку) розміщується порожній квад­рат. Після переліку партій (блоків) наводиться відділений від переліку партій (блоків) неперервною лінією текст: «Не підтри­мую кандидатів у народні депутати України від жодної політич­ної партії, виборчого блоку політичних партій» і ліворуч біля цього тексту розташовується порожній квадрат.

Виборчий бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.

Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон має містити назву та дату виборів, номер територіального виборчого округу або позначен­ня закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища та підпису члена дільничної ви­борчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Голосування проводиться в спеціально відведених та обла-штованих приміщеннях, в яких обладнуються кабіни для таєм­ного голосування та визначаються місця видачі виборчих бю­летенів і встановлення виборчих скриньок. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування по­кладається на дільничну виборчу комісію.


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 261

Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або ор-і .її і її (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними при­міщеннями для голосування, придатними для облаштування від­повідно до вимог Закону та нормативів, установлених Централь­ною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облашту-

И. ІII НІ.

Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількіс­но виборчих скриньок — стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого мате­ріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою ко­місією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний но­мер, який проставляється на цій скриньці.

Про час і місце голосування дільнична виборча комісія зви­чайної або закордонної виборчої дільниці двічі сповіщає вибор­ців, включених до списку виборців на цій дільниці, надіслани­ми іменними запрошеннями.

Голосування проводиться в день виборів з сьомої до двад­цять другої години без перерви. На закордонних виборчих діль­ницях голосування проводиться за місцевим часом країни, де утворені ці дільниці.

Організація проведення голосування та підтримання у при­міщенні для голосування належного порядку, забезпечення таєм­ності волевиявлення виборців під час голосування покладають­ся на дільничну виборчу комісію. У разі вчинення правопору­шень, за які законом передбачено відповідальність, голова або іаступник голови дільничної виборчої комісії мають право за­просити у приміщення для голосування працівника органів внут­рішніх справ, який повинен вивести порушника із приміщення для голосування і після цього вжити до нього передбачених за­коном заходів, після чого працівник органів внутрішніх справ за­лишає приміщення для голосування. Перебування працівників органів внутрішніх справ у приміщенні для голосування в ін­ших випадках забороняється.

При проведенні голосування на виборчій дільниці два чле­ни дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії за умови пред'явлення виборцем одного з документів, зазначених відно-


 

Глава VI

відно у частинах 4, 5 чи 6 ст. 2 Закону (для звичайної виборчої дільниці це — паспорт громадянина України; тимчасове посвід­чення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); військовий квиток (виключно для вій­ськовослужбовців строкової служби), та наявності виборця у списку виборців на відповідній виборчій дільниці, надає вибор­цю список для підпису; другий член дільничної виборчої комі­сії вписує своє прізвище і розписується у визначеному місці на виборчому бюлетені і контрольному талоні виборчого бюлете­ня, проставляє на контрольному талоні у позначеному місці но­мер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільни­ці. Виборець розписується за отримання виборчого бюлетеня у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від виборчого бюлетеня контрольний талон та ви­дає виборцю виборчий бюлетень для голосування. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члена комісії, який ви­дав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюле­тенях будь-які інші позначки забороняється.

Виборець може перебувати у приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабі­ні для таємного голосування. Під час заповнення виборчих бю­летенів забороняється присутність у кабіні для таємного голо­сування інших осіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з ві­дома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії ско­ристатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої ко­місії, кандидата у депутати, уповноваженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача.

Виборець не має права передавати свій виборчий бюлетень іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім уповноваженого члена виборчої комісії, який видає бюле­тені), заохочення або змушування виборців до передачі вибор­чого бюлетеня іншим особам шляхом підкупу, погроз або іншим способом забороняється.

У виборчому бюлетені виборець робить одну позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти назви партії (блоку), за кандидатів у депутати


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)263

від якої (якого) він голосує. Виборець може голосувати за кан­дидатів у депутати лише від однієї партії (блоку) або не підтри­мати кандидатів у депутати від жодної партії (блоку). У разі не-щдтримання кандидатів у депутати від жодної партії (блоку) шіборець робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує його волевиявлення, у квадраті проти слів «Не підтримую кан­дидатів від жодної політичної партії, виборчого блоку політич­них партій».

Виборець особисто опускає заповнений виборчий бюлетень Ю виборчої скриньки. Виборець, який через фізичні вади не мо­же самостійно опустити виборчий бюлетень до виборчої скринь­ки, має право з відома голови або іншого члена дільничної ви­борчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншій Особі, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, упов­новаженої особи партії (блоку), офіційного спостерігача.

О двадцять другій годині голова дільничної виборчої комі­сії оголошує про закінчення голосування, після чого мають пра­но проголосувати лише виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Продовження голосування після часу, встанов-іеного Законом, не допускається. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється, і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з Законом мають право бути присутніми на засіданні

виборчої комісії.

Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здо­ров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цьо-

ю виборця.

На парламентських виборах 2006 р. право голосу реалізува­ло 67,13% виборців, а на виборах 2002 р. — бЗДіК1.

Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочи-іідеться після закінчення голосування виборців на виборчій ді­льниці та передачі повідомлення до окружної виборчої комісії про попередні відомості, визначені Законом, і проводиться у то­му самому приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумко­ві' ідсідання проводиться без перерви і закінчується після скла-

1 Урядовий кур'єр. — 2006. — 28 березня.


 

Глава VI

дення та підписання протоколу про підрахунок голосів вибор­ців на виборчій дільниці.

Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійсню­ється відкрито і прозоро виключно членами дільничної вибор­чої комісії. Для уникнення фальсифікацій при підрахунку го­лосів пропонується ввести підрахунок голосів машинами, щоб після видачі бюлетеня виборцю до нього більше не торкалася людська рука (наприклад, така система підрахунку голосів пра­цює вже друге століття поспіль у США)1.

Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про­токол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. При­мірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підпи­сання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписують голова, заступник голови, секретар та ін­ші члени дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов'язаний підписа­ти протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій діль­ниці. У разі своєї незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує прото­кол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окре­мої думки додається до протоколу про підрахунок голосів ви­борців на виборчій дільниці. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів ви­борців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та за­свідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

Перший і другий примірники протоколу підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати канди­дати у депутати, уповноважені особи партій (блоків), офіційні

1 Давидович Я. Виборче законодавство потребує вдосконалення // Уря­довий кур'єр. — 2006. — 23 травня.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 90; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.01 с.)