Форми безпосередньої демократи' (прямого народовладдя) 223Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократи' (прямого народовладдя) 223РОЛІВ районних у містах рад або посадових осіб, які згідно із за-і оиом здійснюють їх повноваження. Зазначені подання вно-I ч і ься до окружної виборчої комісії відповідними органами чи in клдовими особами не пізніш як за п'ятдесят вісім днів до дня

іиборів1.

()кружна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кож­ні н звичайної виборчої дільниці (назва населеного пункту, ву-іиця, перелік житлових будинків), а також місцезнаходження и н.ііичної виборчої комісії та приміщення для голосування.

Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лі­кувальних закладах, на суднах, які перебувають у день голосу-и.шия у плаванні під Державним Прапором України, на поляр­них станціях України, в установах кримінально-виконавчої си-I ими та в інших місцях тимчасового перебування виборців з Обмеженими можливостями пересування. Спеціальні виборчі и п.пиці утворюються таким чином, щоб виборці могли прого­ни у вати, не порушуючи режиму перебування в закладі (уста-

... ч). Не допускається утворення однієї виборчої дільниці для

днох і більше закладів чи установ.

('неціальні виборчі дільниці формуються окружними вибор-чими комісіями за місцем розташування відповідних закладів чи установ або за місцем приписки судна чи полярної станції V к | іаїни не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів на підста-иі подань районних державних адміністрацій чи міських вико-п.ніч их комітетів міст обласного (республіканського в Автоном­ії і и Республіці Крим) значення. Зазначені подання мають на­ший до відповідної окружної виборчої комісії не пізніш як за п ч гдесят вісім днів до дня виборів.

У військових частинах (формуваннях) виборчі дільниці, як Правило, не утворюються. Військовослужбовці голосують на Ійичайних виборчих дільницях, розташованих за межами вій-11<кі тих частин (формувань). Спеціальна виборча дільниця на ігри іорії військової частини (формування), дислокованої за ме­тим 11 населеного пункту на значній віддалі від нього, може утво­рюватися як виняток Центральною виборчою комісією за по-

... іям відповідної окружної виборчої комісії. Таке подання має

.... п ги до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п'ятде-

I ч і п'ять днів до дня виборів. Підставою для такого подання є іИРриення командира військової частини (формування) до від-Глава

повідної окружної комісії, яке має надійти не пізніш як за п'ят десят вісім днів до дня виборів.

У винятковому випадку утворення нового стаціонарного лі; кувального закладу, установи кримінально-виконавчої системи чи іншого закладу (установи) з тимчасовим перебуванням ви-І борців з обмеженими можливостями пересування, непередбаче ного виходу у плавання судна під Державним Прапором Украї­ни чи непередбаченого утворення (передислокації) військової частини (формування), дислокованої за межами населеного пунк-Л ту на значній віддалі від нього, спеціальна виборча дільниця мо-І же утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш якіза десять днів до дня виборів за поданням відповідної окружної виборчої комісії. Зазначене подання вноситься окружною вибор-| чою комісією не пізніш як за п'ятнадцять днів до дня виборів] на підставі відповідного звернення районної державної адміні-1 страції, міського виконавчого комітету міста обласного (респуб-1 ліканського в Автономній Республіці Крим) значення, команди-1 ра військової частини (формування).

Закордонні виборчі дільниці утворюються Центральною ви-Іборчою комісією за поданням Міністерства закордонних справ І України. їх засновують при дипломатичних та інших офіційних І представництвах і консульських установах України ла кордоном, І у військових частинах (формуваннях), дислоковані і.\ за межа­ми України.

Перелік держав, де проживає значна кількість виборців Украї­ни, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше 15 вересня року, що передує року проведення чергових вибо­рів депутатів, за поданням Міністерства закордонних справ І України.

 

В окремих випадках закордонну виборчу дільницю може бути утворено з приміщенням для голосування за межами при-міщення офіційного представництва чи консульської установи України. Таку закордонну виборчу дільницю може бути утво- ] рено тільки на території великих міст держави, в яких прожива­ють чи перебувають не менше однієї тисячі громадян України, які мають право голосу.

Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичай­них та спеціальних виборчих дільниць із зазначенням номерів виборчих дільниць, їх меж чи установ (закладів), у яких вони


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 225

утворені, місцезнаходження відповідних дільничних виборчих Комісій та приміщень для голосування публікується у регіо-п,і п.них та місцевих друкованих засобах масової інформації не

.... пій як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення,

її и і, и разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей

кс строк

Рішення Центральної виборчої комісії про утворення спеці-і п,мої виборчої дільниці у винятковому випадку публікується у відповідних регіональних та місцевих друкованих засобах ма-• і 'мої інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийнят-ін цього рішення, або, у разі неможливості, оприлюднюється в ІНШИЙ спосіб у цей же строк.

Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закор-іічіііих виборчих дільниць публікується в загальнодержавних лрукованих засобах масової інформації. Відповідне офіційне Представництво чи консульська установа України в державі, де утворено закордонну виборчу дільницю, публікує повідомлен­ії и про утворення закордонної виборчої дільниці із зазначенням передбачених Законом відомостей у друкованих засобах масо-ВОІ інформації, доступних громадянам України, які проживають чи перебувають на відповідній території, або, в разі неможливос-и, оприлюднює таке повідомлення в інший спосіб не пізніш як п.і п'ятий день після дня отримання цього рішення.

Рішення окружної виборчої комісії про утворення звичай­них та спеціальних виборчих дільниць надається уповноваже­ним представникам партій (блоків) — суб'єктів виборчого про­пил у відповідному територіальному виборчому окрузі не піз­ніше наступного дня після дня його прийняття.

Рішення Центральної виборчої комісії про утворення закор-і"іппіх виборчих дільниць надається представникам партій (бло­ків) - суб'єктів виборчого процесу у Центральній виборчій ко­ми п не пізніше наступного дня після дня його прийняття.

Утворення виборчих комісій. Припинення діяльності виборчих комісій

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та про­ведения виборів депутатів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) окружні виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

N Конституційне право УкраїниГлава

Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та прове­дення виборів депутатів здійснюються:

1) Центральної виборчої комісії — на всій території України та у закордонному виборчому окрузі;

2) окружної виборчої комісії — у межах територіального ви­борчого округу;

3) дільничної виборчої комісії — у межах виборчої дільниці.
Повноваження окружної виборчої комісії закордонного ви­
борчого округу здійснює Центральна виборча комісія.

Виборчі комісії є спеціальними колегіальними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення ви­борів депутатів і забезпечувати додержання та однакове засто­сування законодавства України про вибори депутатів.

Статус Центральної виборчої комісії визначається Консти­туцією України, Законом України «Про Центральну виборчу комісію» та іншими законами України. Центральна виборча ко­місія очолює систему виборчих комісій, які організовують під­готовку і проведення виборів депутатів, і є комісією вищого рів­ня щодо всіх окружних та дільничних виборчих комісій, перед­бачених Законом.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 85 Конституції України призна­чення на посади та звільнення з посад членів Центральної вибор­чої комісії за поданням Президента України належить до пов­новажень Верховної Ради України. У ст. 7 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» зазначено, що членом Комісії мо­же бути громадянин України, який на день призначення досяг двадцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні не менше п'яти останніх років та володіє державною мовою.

Центральна виборча комісія не є правонаступником окруж­них виборчих комісій.

Статус окружних та дільничних виборчих комісій визнача­ється Законом.

Окружна виборча комісія — юридична особа. Вона також І комісією вищого рівня щодо всіх дільничних виборчих комісій в межах відповідного територіального виборчого округу з питань виборів депутатів.

Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Це су­б'єкт відповідного виборчого процесу, що має право звертатися в межах своїх повноважень до органів державної влади та орга-
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.01 с.)