Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 265Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 265спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.

Перший і другий примірники протоколу дільничної вибор­чої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільни­ці, а за наявності — і відповідні примірники протоколу з познач­кою «Уточнений», запаковуються до пакета зі спеціальною си­стемою захисту у порядку, встановленому Законом. На пакеті робиться напис «Протокол про підрахунок голосів». Третій при­мірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою •' Уточнений») зберігається у секретаря дільничної виборчої ко­місії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно инвішується для загального ознайомлення в приміщенні діль­ничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику прото­колу видається членам дільничної виборчої комісії.

Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про під­рахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бю­летенями, контрольними талонами і предметами, списками ви­борців, а також, за наявності, окремими думками членів вибор­чої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими виборчою комісією, невід-кллдно після закінчення засідання виборчої комісії доставля-к >ться до окружної виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія може визнати голосування на ви­борчій дільниці недійсним у разі виявлення нею порушень ви­мог Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин:

1) виявлення фактів незаконного голосування (опускання ииборчого бюлетеня до виборчої скриньки за виборця іншою особою, крім випадків, передбачених Законом; голосування ікобами, які не мають права голосу; голосування особами, які не включені до списку виборців на цій виборчій дільниці або нключені до нього безпідставно; голосування виборцем біль­ше ніж один раз) у кількості, що перевищує десять відсотків кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;

2) знищення або пошкодження виборчої скриньки (скри­ньок), що унеможливлює встановлення змісту виборчих бюле-ГЄНІв, якщо кількість цих бюлетенів перевищує десять відсотків


266 Глава VI

від кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені на вибор­чій дільниці;

3) виявлення у виборчих скриньках виборчих бюлетенів у кількості, що перевищує більш як на десять відсотків кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчій дільниці.

У разі виявлення зазначених обставин у кожному випадку дільнична виборча комісія складає акт за формою та у порядку, передбаченими Законом. Такий акт (акти) є підставою для роз­гляду дільничною виборчою комісією питання про визнання го­лосування на виборчій дільниці недійсним.

У разі прийняття дільничною виборчою комісією рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій діль­ниці, вважаються такими, що не підлягають урахуванню.

Рішення дільничної виборчої комісії про визнання голосу­вання на виборчій дільниці недійсним та акт (акти), на підставі якого (яких) прийнято це рішення, додаються до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, запаковують­ся та транспортуються до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому Законом.

Протокол про підрахунок голосів виборців на звичайній або спеціальній виборчій дільниці (окрім спеціальних виборчих діль­ниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у пла­ванні під Державним Прапором України, на полярній станції України) та інші виборчі документи дільничної виборчої комі­сії передаються відповідній окружній виборчій комісії на її засі­данні у порядку, передбаченому Законом.

З моменту закінчення голосування окружна виборча комі­сія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до вста­новлення підсумків голосування у територіальному виборчому окрузі. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засідан­ні виборчої комісії.

Зазначене засідання окружної виборчої комісії оформляєть­ся протоколом безперервного засідання, який підписують голо­ва або головуючий на засіданні, а також секретар виборчої ко­місії або член виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)267

у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комі-

( к ю рішенням.

На зазначеному засіданні окружної виборчої комісії голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з прото­колами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими Законом.

За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог Закону під час проведен­ня голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а та­кож під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, окруж­на виборча комісія приймає одне з рішень:

1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої ко­місії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;

2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільнич­ної виборчої комісії та зобов'язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій діль­ниці в порядку, встановленому Законом.

Зазначене рішення приймається шляхом голосування всіх членів окружної виборчої комісії більшістю від загального скла­ду комісії і фіксується у протоколі засідання окружної виборчої комісії.

Окружна виборча комісія може прийняти рішення про ви­знання голосування на виборчій дільниці недійсним лише в разі:

1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці наведених вище обставин, за яких дільнична виборча комісія може визнати голосування на виборчій дільниці недійсним;

2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійс­ненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офі­ційними спостерігачами, представниками засобів масової інфор­мації права бути присутнім під час проведення голосування на


Глава VI

виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів, установленні результатів голосування на виборчій дільниці, а також неправо­мірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голо­сування.

Відомості про підсумки голосування в межах територіаль­ного виборчого округу цифрами і прописом заносяться до про­токолу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.

Протокол про підсумки голосування в межах територіально­го виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, на три більшій, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники про­токолу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Протокол про підсумки голосування в межах територіально­го виборчого округу підписують голова, заступник голови, сек­ретар та інші члени окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний під­писати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незго­ди з установленими підсумками голосування, зафіксованими в протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою «З окремою думкою». Письмовий виклад окремої думки дода­ється до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності в протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший при­мірник протоколу мають право підписати кандидати у депута­ти, уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в ме­жах територіального виборчого округу.

Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого окру­гу, а за наявності — перший примірник протоколу з позначкою «Уточнений» запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому Законом. На пакеті робиться напис «Протокол про підсумки голосування».


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)269

Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого окру­гу, а у разі внесення змін до цього протоколу — також протокол, и якому було допущено неточності (описки чи помилки у циф­рах), та протокол з позначкою «Уточнений» разом із відповід­ними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рі­шеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підра­хунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окре­мими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окруж­ною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голо­сування в межах територіального виборчого округу та рішення­ми, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія транспортує до Централь­ної виборчої комісії, другий примірник протоколу зберігається и окружній виборчій комісії, третій — невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окруж­ної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні розглядає та приймає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відо­мості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відпо­відної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і зане­сені до протоколу відомості фіксують у протоколі засідання Цент-

р;ільної виборчої комісії.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки- голосу­вання в межах відповідних територіальних виборчих округів, у гому числі з поміткою «Уточнений», та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному ви­борчому окрузі не пізніш як на п'ятнадцятий день з дня виборів установлює результати виборів депутатів, про що складає про­токол.

Право на участь у розподілі депутатських мандатів набува­ють кандидати у депутати, включені до виборчих списків пар-


Глава VI

тій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів вибор­ців, які взяли участь у голосуванні у загальнодержавному вибор­чому окрузі.

Кандидати у депутати, включені до виборчого списку партії (блоку), який отримав менше трьох відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права на участь у розподілі де­путатських мандатів не мають.

Депутатські мандати розподіляються між виборчими спис­ками партій (блоків) пропорційно до кількості отриманих голо­сів виборців кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків партій (блоків), котрі отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні у загальнодер­жавному виборчому окрузі.

Центральна виборча комісія на підставі відомостей про кіль­кість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, вклю­чених до виборчого списку кожної партії (блоку), встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у де­путати, внесених до виборчих списків партій (блоків), що отри­мали три і більше відсотків голосів виборців.

Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одно­го депутатського мандата (далі — виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, на число депутатських мандатів, яке дорівнює кількісному складу Вер­ховної Ради України, визначеному Конституцією України (да­лі — загальна кількість депутатських мандатів).

Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депута­ти, включених до виборчого списку цієї партії (блоку), ділить­ся на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що одержали кандидати у де­путати від цієї партії (блоку). Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських мандатів.

Партії (блоки), виборчі списки від яких мають більші порів­няно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до за­значеного вище порядку, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з виборчого списку партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках партій (блоків) од­накові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список партії (блоку), за кандидатів у депутати від
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.025 с.)