Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 249Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 2494) встановлення судом при розгляді виборчого спору, що кандидат у депутати, який обіймає посаду, в тому числі за су­місництвом, в органах виконавчої влади чи в органах місцевого І .імоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, v закладах, установах, організаціях, у військових формуваннях, v творених відповідно до законів України, залучав або викорис­товував для проведення передвиборної агітації підлеглих йому Осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, ІНШІ об'єкти та ресурси за місцем роботи (зловживання службо-иіїм становищем);

5) у разі порушення партією (блоком), кандидатом у депу­тати обмежень щодо проведення передвиборної агітації, у тому мислі за проведення агітації під час виборчого процесу поза стро­пами, встановленими Законом.

У випадках зазначених порушень чи інших порушень, за які За коном встановлено кримінальну або адміністративну відпові­дальність, Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до Ввкону.

У разі смерті кандидата у депутати або визнання його безвіс­но відсутнім Центральна виборча комісія оголошує його таким, що вибув з балотування, та виключає його з відповідного ви­борчого списку.

Про свій намір брати участь у парламентських виборах 2006 р. ІЙИВИДи 53 політичні партії та блоки. Але після їх перевірки бу­ло зареєстровано 45 суб'єктів виборчого процесу1.

Проведення передвиборної агітації

Партія (блок), кандидати у депутати мають право розпоча­ти свою передвиборну агітацію з моменту прийняття Централь­ною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).

Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

Передвиборна агітація напередодні дня виборів та в день ви­борів забороняється. У цей же час не дозволяється проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів)

Урядовий кур'єр. — 2006. — 12 квітня.


ГлаваМ

від імені партії (блоку) — суб'єкта виборчого процесу, розпо­всюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошен­ня про підтримку партією (блоком) чи окремими кандидата­ми у депутати проведення концертів, вистав, спортивних зма­гань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів.

Передвиборна агітація — це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійс­нюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не су­перечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати перед­виборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.

Передвиборна агітація може здійснюватися у таких формах:

1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;

2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;

3) проведення публічних дебатів, дискусій, «круглих сто­лів», прес-конференцій стосовно положень передвиборних про­грам та політичної діяльності партій (блоків) — суб'єктів вибор­чого процесу чи кандидатів у депутати;

 

4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (елект­ронних) засобах масової інформації політичної реклами, висту­пів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;

5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;

6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи полі­тичної реклами на носіях зовнішньої реклами;

7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, де­
монстрації фільмів та телепередач чи інших публічних захо­
дів за підтримки партії (блоку) — суб'єкта виборчого процесу
чи кандидата у депутати, а також оприлюднення інформації про
таку підтримку;

8) публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) -суб'єктів виборчого процесу або публічні оцінки діяльності цих партій (блоків) чи кандидатів у депутати;


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 251

9) в інших формах, що не суперечать Конституції України 1.1 законам України.

Політична реклама — це одна з форм передвиборної агітації, плачена за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків), розміщена за допомогою рекламних засобів, яка спонукає вин і кірців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого про-іі< <v. До політичної реклами належить використання символі-мі або логотипів партій (блоків) — суб'єктів виборчого проце-I v. а так само повідомлення про підтримку партією (блоком) — і м'і'сктом виборчого процесу або кандидатом у депутати видо­вищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі у таких заходах партії (блоку) — суб'єкта виборчого про­цесу чи певних осіб як кандидатів у депутати.

Час мовлення, відведений на політичну рекламу на радіо та і гк баченні, не може перевищувати 20 відсотків фактичного об­ом у мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганіза-іін іо будь-якої форми власності.

Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж іиіборчого процесу в друкованих засобах масової інформації, у то­му числі рекламних, не може перевищувати 20 відсотків обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. Фінансова підтримка партією (блоком) — суб'єктом вибор­чого процесу чи кандидатом у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії (блоку).

Офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії Кандидатів у депутати, пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень, передбачених Конституцією Украї­ни або законами України, і підготовлені у порядку, передбаче­ному Законом України «Про порядок висвітлення діяльності Органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», не належать до передви­борної агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео-, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандида­ті у депутати.

Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Дер-жавного бюджету України, виділених на підготовку і проведен-


Глава VI

ня виборів депутатів для цілей, визначених Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). Використання власних кош­тів кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для прове­дення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи вибор­ців, забороняється.

Передвиборна агітація за рахунок коштів Державного бю­джету України, виділених на підготовку і проведення вибо­рів депутатів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов щодо надання партіям (блокам) — суб'єктам виборчого процесу однакових друкованих площ у друкованих засобах ма­сової інформації та однакового ефірного часу на радіо і телеба­ченні.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду­вання за зверненням відповідної окружної виборчої комісії на­дають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує ця комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можли­вості для всіх партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу. Оплата використання наданих приміщень здійснюється в по­рядку, встановленому Законом.

Партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу має право на до­говірнії! основі за рахунок коштів виборчого (роїіду партії (бло­ку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публіч­них заходів передвиборної агітації.

Партія (блок) повідомляє про час і місце проведення запла­нованих публічних заходів передвиборної агітації відповідну окружну виборчу комісію.

Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення вибо­рів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (бло­ків) — суб'єктів виборчого процесу.

Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення одна­кової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із роз­рахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кож­ну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати пар­тій (блоків) у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 253

Партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу на власний роз­суд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за ра­хунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Відо­мості, що містяться у цих матеріалах, мають відповідати вимо-і .їм закону.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого само-ирядування не пізніш як за сто днів до дня виборів відводять міс­ця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Передвиборна агітація з використанням засобів масової ін­формації усіх форм власності проводиться з дотриманням прин­ципу рівних умов та в порядку, передбаченому Законом.

Партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу має право кори­стуватися засобами масової інформації державної та комуналь­ної форми власності за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення вибо­рів депутатів, на умовах, передбачених Законом.

Передвиборна агітація в засобах масової інформації усіх форм власності за рахунок коштів виборчого фонду партії (бло­ку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

Засіб масової інформації, який надав ефірний час або дру­ковану площу одній партії (блоку) — суб'єкту виборчого проце­су, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої п ниці на тих же умовах іншій партії (блоку) — суб'єкту вибор­чого процесу. У цьому разі причиною для відмови може бути лише невідповідність наданих для поширення матеріалів вимо-ГВМ Закону, якщо вони містять заклики до ліквідації незалеж­ності України, зміни конституційного ладу насильницьким шля­хом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держа­нії, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, ра­сової) національної, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення або завідомо недостовірні чи наклепницькі відомості про партію (блок) — суб'єкта вибор­чого процесу або про кандидата у депутати.

Кфірний час для проведення передвиборної агітації за раху­нок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів, надається телерадіооргані-ГлаваМ

заціями державної та комунальної форми власності між дев'ят­надцятою і двадцять другою годинами.

Телерадіоорганізації надають кожній партії (блоку) — суб'єк­ту виборчого процесу ефірний час для проведення передвибор­ної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, у загальному обсязі не менше 60 хвилин на загальнонаціонально­му телеканалі та 60 хвилин на загальнонаціональному радіока­налі, а також по 20 хвилин на регіональних телеканалах та по 20 хвилин на регіональних радіоканалах у кожному з регіонів. Цей час партії (блоку) надається на кожному із зазначених ка­налів у двох рівних частках від загального обсягу виділеного часу. Впродовж 20 хвилин до і після теле-, радіотрансляції перед­виборної агітаційної теле-, радіопрограми партії (блоку) забо­роняється на тому самому каналі мовлення в будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітаційної про­грами, давати будь-яку інформацію щодо цієї партії (блоку), ви­сунутих нею кандидатів у депутати.

Черговість надання партіям (блокам) — суб'єктам виборчо­го процесу ефірного часу на радіо та телебаченні в межах відпо­відного розкладу визначається не пізніш як за п'ятдесят три дні до дня виборів за результатами жеребкувань, що проводяться відповідно Центральною виборчою комісією, однією з окруж­них виборчих комісій за рішенням Центральної виборчої комі­сії у кожному з регіонів, за участю відповідно представників партій (блоків) у Центральній виборчій комісії або відповідних уповноважених осіб партій (блоків).

Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (бло­ку) надається партії (блоку) на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку ви­борчого фонду партії (блоку) з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії (блоку) забороняється.

Замовниками політичної реклами під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки пар­тії (блоки) — суб'єкти виборчого процесу. Протягом демонстра­ції політичної реклами обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 83; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.012 с.)