Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 231Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 231ду виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у від­ношенні до загальної кількості осіб, включених до складу вибор­чих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від партій (блоків). Особа, що увійшла до складу дільничної виборчої ко­місії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бу-іи призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випад­ків, коли до складу відповідної виборчої комісії не надійшли або надійшли у недостатній кількості подання від партій (блоків). Порядок розподілу керівних посад між партіями (блоками) в межах установлених часток визначається Центральною вибор­чою комісією.

Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії не можуть бути представниками однієї партії (блоку) — суб'єкта виборчого процесу.

Рішення про утворення дільничної виборчої комісії публі­кується у регіональних та місцевих друкованих засобах масової Інформації не пізніш як на п'ятий день після дня його прийнят­тя або, у разі неможливості, оприлюднюється в інший спосіб у цей же строк. Рішення про формування дільничної виборчої ко­місії спеціальної виборчої дільниці, утвореної у винятковому ви­падку, а також рішення про зміни у складі дільничної виборчої комісії публікується чи оприлюднюється в установленому по­рядку та в установлені строки, однак не пізніше останнього дня перед днем виборів.

Дільнична виборча комісія закордонної виборчої дільниці утворюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів у складі голови, заступни­ка голови, секретаря та інших членів комісії. Кількісний склад дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці ви­значається у загальному порядку.

До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої ДІЛЬНИЦІ можуть входити виборці, які проживають або перебу-иають у період підготовки та проведення виборів на території підповідної іноземної держави.

Право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають партії (блоки), які в поточному складі Верховної Ради України станом на 15 ве­ресня року, що передує рокові проведення виборів, мають свої партійні фракції (фракції блоків), інші партії (блоки) — суб'єк-


             
   
     
 
 
 
 
   

Глава VI

ти виборчого процесу, а також Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України включає до подан­ня, внесеного в установлені строки, працівників дипломатичних чи інших офіційних представництв України (з дотриманням вимог, визначених Законом) за кордоном, військовослужбовців військових частин (формувань), дислокованих за межами Украї­ни, або інших громадян України, які мають право голосу та про­живають або перебувають у період підготовки та проведення ви­борів на території відповідної іноземної держави, у кількості, не меншій від мінімального і не більшій від середнього кількісно­го складу дільничних виборчих комісій, встановленого Законом.

До складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці включаються (за наявності відповідного подання) не більше ніж по одному представнику від партій (блоків) — суб'єк­тів внесення кандидатур. Унесені Міністерством закордонних справ України кандидатури включаються з дотриманням вимог Закону і в такій кількості, щоб склад утвореної виборчої комісії відповідав вимогам Закону. Особа, включена до складу дільнич­ної виборчої комісії за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій ко­місії тільки у випадку відсутності кандидатур на таку посаду від партій (блоків).

Підставами для відхилення внесених кандидатур можуть бути лише їх невідповідність вимогам, установленим Законом, або застосування механізму жеребкування, передбаченого За­коном.

Рішення про утворення дільничних виборчих комісій закор­донних виборчих дільниць, їх склад, прийняті відповідно до ви­мог Закону, публікуються Центральною виборчою комісією у триденний строк від дня прийняття нею відповідного рішення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації. Оприлюднення відомостей про місцезнаходження, поштову адре­су та режим роботи дільничних виборчих комісій, утворених при дипломатичних, інших офіційних представництвах та консуль­ських установах України за кордоном, у тому числі за межа­ми офіційних представництв і консульських установ України, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України, здійснюється відповідними офіційними представниц-
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)