Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 219Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 219пирії! вони мають змогу уточнити списки виборців, які склада­ми і.с.я на основі даних реєстрів. Практично в усіх країнах ЄС уточнення списків у день виборів заборонено1.

Виборець, який не раніше ніж за тридцять днів до дня вибо-рІВ вибуває з населеного пункту, де він включений до списку ииборців на звичайній виборчій дільниці, або повертається з-за Кордону в Україну, може звернутися до дільничної виборчої ко­місії з письмовою заявою з проханням видати йому відкріпне посвідчення на право голосу на виборах депутатів та виключити

н... зі списку виборців. У заяві зазначаються причина, з якої

мін ііс може проголосувати за місцем свого проживання, та но­мер територіального виборчого округу або закордонний вибор­чим округ, в якому він має намір проголосувати у день виборів. Г.іку заяву виборець може подати не пізніше 20 години остан­ні.! >ї п'ятниці перед днем голосування. На підставі цієї заяви та п.іпіорта громадянина України; тимчасового посвідчення гро­мадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадян-і і на України); військового квитка (для звичайних виборчих діль­ниць) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон (н окремих країнах, до яких дозволений виїзд громадян Украї­ни за паспортом громадянина України, — за паспортом грома­ми пна України); дипломатичного паспорта; службового пас-ппрта; посвідчення особи моряка (для закордонних виборчих (Ільниць) два члени дільничної виборчої комісії видають ви­борцю відкріпне посвідчення.

Відкріпні посвідчення виготовляються у кількості двох від-і ні ків від кількості виборців, унесених до уточнених загальних писків виборців.

Виборець, який має намір проголосувати на підставі відкріп-

.... посвідчення, звертається не пізніше 12 години останньої

і убога перед днем голосування до окружної виборчої комісії н риторіального виборчого округу, зазначеного на відкріпному in (свідченні, із заявою, яка подається разом із відкріпним посвід-'іі'ііпям та документом, в якому зроблено відмітку про видачу Нікого посвідчення. У заяві виборець зазначає, на якій з визна­ченії х відповідно до Закону виборчих дільниць він має намір

Безп'ятчук Ж., Євгеньєва А., Ковриженко Д. та ін. Зазнач, праця. — І!, .48.


Глава VI

голосувати у день виборів. Відкріпне посвідчення не дає права виборцю голосувати в тому населеному пункті, де воно видане.

Щодо світового досвіду з розглянутого питання, то розши­рення правових механізмів утілення в життя принципів загаль­ного й рівного виборчого права є важливою тенденцією розвитку виборчого законодавства країн—членів Європейського Союзу. Зазвичай законодавець прагне надати можливість узяти участь у голосуванні всім виборцям, які за певних причин не можуть проголосувати на дільниці за місцем свого внесення до списків виборців. У більшості країн ЄС ця можливість забезпечується голосуванням поштою, голосуванням за місцем тимчасового пе­ребування виборця чи за відкріпними посвідченнями (напри­клад, в Австрії). В країнах, які мають чималий досвід організації демократичних і чесних виборів (наприклад, у Франції, Есто­нії), вже випробовується новий механізм — голосування через Інтернет, що в перспективі стане альтернативою відомим тех­нологіям голосування і дозволить реалізувати право голосу не­залежно від місця перебування виборця1.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці піс­ля отримання у визначеному Законом порядку не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів списку виборців на виборчій дільниці наступного дня після тримання надає його для загаль­ного ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.

Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці дві­чі надсилає кожному виборцю іменні запрошення, якими пові­домляє про включення його до списку виборців відповідної ви­борчої дільниці, номер виборця у списку виборців, адресу діль­ничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Такі письмові повідомлен­ня надсилаються не пізніш як за двадцять п'ять і не пізніш як за сім днів до дня виборів.

Кожен громадянин має право ознайомитись із списком ви­борців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність відомостей, внесених до списку виборців. Грома­дянин має право оскаржити до дільничної чи окружної вибор­чої комісії або безпосередньо до місцевого суду за місцезнахо­дженням виборчої дільниці допущені при складанні списку ви-

1 Безп'ятчукЖ., ЄвгеньеваА., КовриженкоД.та in. Зазнач, праця. - С. Зй.


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)221

борців неправильності, в тому числі невключения, неправильне !• •-. іючення або виключення із списку виборців його або інших

... і. а також наявність чи відсутність відміток про нездатність

Виборця самостійно пересуватися.

Скарга може бути подана до відповідної дільничної вибор­чі н комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, до відповід-

..... ікружної виборчої комісії — не пізніш як за три дні до дня

щи и і|)ів, до місцевого суду за місцем знаходження виборчої діль­ниці — не пізніш як за два дні до дня виборів.

З метою уникнення помилок при складанні списків вибор­ній и Україні планується створити реєстр виборців відповід­нії до Закону України «Про Державний реєстр виборців» від 12.02.2007 р.1

Утворення виборчих округів

Вибори депутатів проводяться в єдиному загальнодержавно­му багатомандатному виборчому окрузі, який охоплює всю те­риторію України та закордонний виборчий округ.

Для проведення виборів депутатів територія України поді­ти і ься на 225 територіальних виборчих округів. Кількість таких Вхругів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і,і Севастополі (далі — регіони) встановлюється Центральною пиборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-терито-|н.і н.ного устрою. Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборчих дільниць, виходячи з кіль­кості виборчих дільниць, які було утворено під час попередніх •і. І нових виборів Президента України або народних депутатів України. Територіальний виборчий округ включає один або кіль-і..і районів, міст. На території великих міст може бути утворено (н и.міе, ніж один територіальний виборчий округ. Не допуска-і гься включення до одного територіального виборчого округу •1,11 і п н території двох чи більше регіонів.

Закордонний виборчий округ складають усі закордонні ви-ІОрчі дільниці, утворені згідно з Законом.

Рішення про утворення територіальних виборчих округів Приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за

1 Заков України «Про Державний реєстр виборнії»» від 22.02.2007 // Уря-П.ним кур'єр. — 2007. — 28 березня.


 


 

 

Глава VI

сто десять днів до дня виборів. Таке рішення із зазначенням но­мерів, меж та центрів округів публікується Центральною вибор­чою комісією у триденний строк від дня прийняття нею від­повідного рішення в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації, а також у семиденний строк від дня прий­няття зазначеного рішення — у регіональних друкованих засо­бах масової інформації.

Утворення виборчих дільниць

Для підготовки організації і проведення голосування та під­рахунку голосів виборців утворюються виборчі дільниці.

Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною або за­кордонною.

Виборчі дільниці утворюються з кількістю виборців від двад­цяти осіб до двох тисяч п'ятисот осіб. Виборчі дільниці поділя­ються на:

1) малі (з кількістю виборців до 500 осіб);

2) середні (з кількістю виборців від 500 до 1500 осіб);

3) великі (з кількістю виборців понад 1500 осіб).

Якщо на відповідній території, у відповідному закладі чи установі налічується менше або більше від зазначених меж чи­сельності виборців і їх (або їх) надлишок неможливо віднести до іншої виборчої дільниці або неможливо утворити додаткову виборчу дільницю на цій території, у відповідному закладі чи установі, виборчу дільницю може бути утворено з меншою або більшою від відповідних граничних значень чисельністю ви­борців.

Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів.

Окружна виборча комісія своїм рішенням установлює єди­ну нумерацію виборчих дільниць у межах територіального ви­борчого округу.

Звичайні виборчі дільниці утворюються для організації голо­сування виборців за місцем їх проживання. Такі виборчі діль­ниці формуються окружними виборчими комісіями не пізніш як за п'ятдесят днів до дня виборів за поданням виконавчих ко­мітетів сільських, селищних, міських (міст, де немає районних рад), районних у містах рад, а в разі відсутності таких органів — за пропозицією відповідно сільських, селищних, міських голів,
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.177.24 (0.009 с.)