Форми безпосередньої демократи (прямого народовладдя) 233Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократи (прямого народовладдя) 233і нами та консульськими установами України з урахуванням міс-цевих умов країн перебування.

Повноваження Центральної виборчої комісії щодо підготовки іл проведення виборів депутатів, а також повноваження окружних гв дільничних виборчих комісій визначаються законами України.

Виборча комісія є колегіальним органом. Основною фор­мою її роботи є засідання, яке скликається головою комісії, в разі його відсутності — заступником голови, а у випадку відсут­ності голови та його заступника — секретарем комісії.

За необхідності засідання виборчої комісії може бути скли­кане рішенням виборчої комісії вищого рівня.

На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова ішборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати за­сідання комісії не пізніше наступного дня після отримання та­кої вимоги.

Перше засідання виборчої комісії скликається її головою не пізніш як на третій день після дня її утворення, а наступні — за

необхідністю.

Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присут­ності не менш як двох третин складу цієї комісії. У день голосу­вання, зокрема при підрахунку голосів, установленні результа­ті голосування на виборчій дільниці, підсумку голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або п мьничної виборчої комісії є повноважним за умови присутнос­ті більше половини складу цієї комісії.

Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим по-нідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засі­дання та його порядок денний.

Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його за-і ту 11 ник; у разі невиконання ними цієї функції комісія призна­чає зі свого складу головуючого на засіданні.

Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана І и ізглянути на своєму засіданні питання, що належать до її пов­ні (Важень, не пізніш як у триденний строк від дня заявления ви-МОГИ або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня ви-борів, а у день виборів, крім дільничної виборчої комісії, — не-иідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути in своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на


 

Глава VI

вимогу зазначених членів комісії у день виборів або за рішен­ням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день виборів, невідкладно після закінчення голосування.

Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуван­ням більшістю голосів від складу комісії (крім випадків, перед­бачених Законом) і набирає чинності з моменту його прийнят­тя, за винятком випадків, закріплених у Законі.

На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії у день голосування, зокрема при підрахунку голосів, установленні ре­зультатів голосування на виборчій дільниці, підсумку голосу­вання в межах територіального виборчого округу, у разі присут­ності менше ніж двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів ко­місії, присутніх на засіданні комісії.

Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні і не зго­ден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому воно ухвалено, в письмовій фор­мі висловити окрему думку, яка додається до відповідного про­токолу засідання виборчої комісії і є його невід'ємною частиною. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для виконання всіма суб'єктами виборчого про­цесу, органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування, їх посадовими та службовими особами, а також за­собами масової інформації.

Рішення виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бу­ти скасоване виборчою комісією вищого рівня або визнане про­типравним та скасоване судом. У такому випадку виборча комі­сія вищого рівня має право прийняти рішення по суті питання. Ніхто не має права втручатися у діяльність виборчих комі­сій, крім випадків, передбачених законом.

Так, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії беруть участь у засіданні Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу.

На засіданні Центральної виборчої комісії мають також пра­во бути присутніми без дозволу чи запрошення:

1) кандидати у депутати та уповноважені особи партій (бло­ків) в загальнодержавному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від однієї партії чи блоку);


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 235

2) офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнарод­них організацій;

3) представники засобів масової інформації.

На засіданнях окружної чи дільничної виборчої комісії, у гому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів 11 їлосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, |Є проводиться голосування, мають право бути присутніми без ииволу чи запрошення відповідної комісії лише такі особи:

1) члени виборчих комісій вищого рівня;

2) кандидати у депутати, уповноважені особи партій (бло­ці и), офіційні спостерігачі від партій (блоків) — суб'єктів вибор­чого процесу (разом не більше двох осіб — кандидатів у депута­ті і, уповноважених осіб чи офіційних спостерігачів — від однієї партії чи блоку);

3) офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом Ив більше трьох осіб від різних громадських організацій);

4) офіційні спостерігачі від іноземних держав і міжнарод­них організацій;

5) представники засобів масової інформації (не більше двох і іСІб від одного засобу масової інформації).

Інші особи, крім зазначених вище, можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошен­ня цієї комісії, про що приймається рішення на засіданні вибор­чої комісії.

Перебування осіб, не передбачених вище, на виборчій діль­ниці під час проведення голосування, а також на засіданні вибор­чої комісії при підрахунку голосів та встановленні результатів іі і юсування забороняється.

Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про по-ібавлення права бути присутніми на засіданні зазначених осіб, пі цо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається двома третинами представників комісії.

Працівники правоохоронних органів можуть здійснювати і їм )[>ону правопорядку в день виборів та при підрахунку голосів піше поза межами приміщення для голосування. У випадку ви­никнення фактів порушень правопорядку голова, заступник го­йній чи секретар комісії може їх викликати виключно для вчи-іичнія дій з відновлення правопорядку і на час, необхідний для іаких дій.


 


Глава VI

На засіданні виборчої комісії секретар комісії веде протокол засідання. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконан­ня ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні докумен­тів засідання. Протокол засідання комісії підписують головую­чий на засіданні та секретар комісії (чи секретар засідання). Про­токол засідання комісії надається для ознайомлення членам ко­місії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати.

Рішення виборчої комісії з розглянутого питання оформля­ється у формі постанови, яка має містити: 1) найменування ко­місії; 2) найменування постанови; 3) дату та місце прийняття і порядковий номер постанови; 4) мотивувальну частину з поси­ланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засідан­ні комісії, посиланнями на відповідні положення нормативно-правових актів або постанову виборчої комісії вищого рівня чи рішення суду, якими керувалася комісія при прийнятті поста­нови; 5) резолютивну частину.

Постанову підписує головуючий на засіданні виборчої ко­місії. Зміст та номер постанови мають бути відображені в про­токолі відповідного засідання виборчої комісії.

З питань поточної діяльності комісія може приймати прото­кольні рішення.

Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії за­свідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані комі­сією. Протокол комісії встановлює підсумки певних дій, вико­наних комісією.

Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, пе­редбачених Законом, за формами, затвердженими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, встановленій За­коном. Акт або протокол комісії підписують всі присутні на засі­данні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються пе­чаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати у депута­ти, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії чи уповноважені особи партій (блоків), офіційні спостерігачі.

Статус члена Центральної виборчої комісії визначається За­коном України «Про Центральну виборчу комісію».
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.011 с.)