Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 279Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 2794) має право бути присутньою на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при під­рахунку голосів виборців з урахуванням обмежень, установле­них Законом;

5) має права офіційного спостерігача від партії (блоку), пе­редбачені Законом;

6) має інші права, закріплені Законом для уповноваженої

особи партії (блоку).

Уповноважена особа партії (блоку) не має права:

1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чини­
ти дії, що порушують законний хід виборчого процесу або не­
правомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої

повноваження;

2) заповнювати замість виборця (у тому числі і на його про­хання) виборчий бюлетень;

3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бю­летеня у кабіні (кімнаті) для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

Існують певні гаранти діяльності кандидатів у народні де­путати України.

Кандидату у депутати, крім кандидата у депутати, який є Президентом України або народним депутатом України, не мо­же бути відмовлено у звільненні на період передвиборної агіта­ції від виконання виробничих або службових обов'язків за міс­цем роботи з наданням неоплачуваної відпустки.

Кандидат у депутати під час виборчого процесу не може бу­ти звільнений з роботи з ініціативи власника підприємства, уста­нови, організації або уповноваженого ним органу, командира військової частини (формування). Кандидат у депутати без його згоди не може бути переведений на іншу роботу, направлений у відрядження, а також призваний на військову або альтернатив­ну (невійськову) службу, навчальні (перевірні) та спеціальні збори військовозобов'язаних.

Кандидат у депутати сприяє партії (блоку) в її участі у ви­борчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агі­тації, а також має право:

— бути присутнім на виборчій дільниці під час голосування та на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку го­лосів виборців з урахуванням обмежень, встановлених Законом; 


Глава VI


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя)


 


— еребувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комі­сії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;

— робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не по­рушуючи при цьому таємниці голосування;

— бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голо­сування виборців за місцем перебування, та при проведенні та­кого голосування;

— бути присутнім з дотриманням вимог Закону на засідан­нях дільничних та окружних виборчих комісій, з урахуванням положень, установлених Законом, у тому числі під час підра­хунку голосів виборців на виборчій дільниці, встановлення під­сумків голосування в територіальному виборчому окрузі;

— звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду з вимогою про усунення порушень Закону в разі їх виявлення;

— складати акт про виявлення порушення Закону, що під­писується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по бать­кові, місця проживання та адреси житла, та подавати його з від­повідною скаргою до виборчої комісії чи до суду у строки, пе­редбачені Законом;

— вживати необхідних заходів щодо припинення протиправ­них дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;

— отримати копії протоколів про передачу виборчих бю­летенів, про підрахунок голосів і встановлення результатів го­лосування та інших документів у випадках, передбачених За­коном.

У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спосте­рігачі від партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу. Офіцій­ний спостерігач від партії (блоку) є самостійним суб'єктом ви­борчого процесу.

Офіційним спостерігачем від партії (блоку) — суб'єкта ви­борчого процесу може бути громадянин України, який має пра­во голосу. Не може бути офіційним спостерігачем від партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органів виконав­чої влади або суду, правоохоронних органів чи органів місцево-


го самоврядування; військовослужбовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

Офіційний спостерігач від партії (блоку) в територіальному виборчому окрузі реєструється окружною виборчою комісією за поданням уповноваженої особи партії (блоку) у відповідному те­риторіальному або загальнодержавному виборчому окрузі.

Права офіційних спостерігачів від партій (блоків) є анало­гічними до прав кандидатів у депутати, наведених вище.

Діяльність офіційного спостерігача від партії (блоку) підля­гає обмеженням, аналогічним для уповноважених осіб партій (блоків), про які йшлося вище.

Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійсню­ють спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, ви­значеному Законом.

Громадські організації, до статутної діяльності яких нале­жать питання виборчого процесу та спостереження за ним, за­реєстровані в установленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної ви­борчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спосте­реження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голо­суванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків го­лосування на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному

виборчому окрузі.

На офіційних спостерігачів від громадських організацій по­ширюються вимоги, встановлені для офіційних спостерігачів від партій (блоків) — суб'єктів виборчого процесу.

Офіційний спостерігач від громадської організації реєст­рується окружною виборчою комісією (для здійснення спо­стереження у закордонному виборчому окрузі — Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за під­писом керівника цієї організації, засвідченого печаткою орга­нізації.

На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути при­сутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєст­рованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна виборча комісія рекомендує представникам громадсь-


 

Глава VI

ких організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.

Офіційний спостерігач від громадської організації має право:

1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;

2) робити фото-, кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не пору­шуючи при цьому таємниці голосування;

3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голо­сування виборців за місцем перебування, та при проведенні та­кого голосування;

4) бути присутнім з дотриманням вимог Закону на засідан­нях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного тери­торіального виборчого округу з урахуванням вимог, установле­них Законом, у тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці, встановлення підсумків голосу­вання в територіальному виборчому окрузі;

5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюле­тенів, про підрахунок голосів та встановлення результатів голо­сування та інших документів у випадках, передбачених Законом.

Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'я­заний дотримуватися обмежень, передбачених для уповноваже­них осіб партій (блоків), про які йшлося вище. Він не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій можуть вести спостережений за ходом виборчого процесу.

Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Про­позиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів подаються іно­земними державами, міжнародними організаціями безпосе­редньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів.

Рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від інозем­них держав, міжнародних організацій приймає Центральна ви­борча комісія не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.9.125 (0.006 с.)