Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів народних депутатів УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів народних депутатів УкраїниВитрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійс­нюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депу­татів, та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати від яких зареєстровано Центральною виборчою комі­сією.

Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано Центральною виборчою комісією, для фінансування своєї перед­виборної агітації зобов'язана утворити свій виборчий фонд, що формується в порядку, встановленому Законом.

Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи мате­ріалів з джерел, не передбачених вище, незалежно від наявнос­ті погодження з партіями (блоками) — суб'єктами виборчого процесу чи висунутими ними кандидатами у депутати, заборо­няється.

Контроль за правильним та цільовим використанням кош­тів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, здійснюється Центральною ви­борчою комісією та відповідними органами Державної контроль-


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 275

но-ревізійної служби України у порядку, встановленому Цент­ральною виборчою комісією спільно з Міністерством фінансів

України.

Виборчий фонд партії (блоку) має один накопичувальний рахунок, на який надходять кошти для фінансування передви­борної агітації партії (блоку), а також поточні рахунки, з яких ідійснюється фінансування витрат на передвиборну агітацію партії (блоку). На поточні рахунки виборчого фонду партії (бло­ку) кошти надходять виключно з накопичувального рахунку ви­борчого фонду партії (блоку).

Партія (блок) відкриває накопичувальний рахунок виборчо­го фонду в установі банку України у місті Києві, яку визначає па свій розсуд. Партія (блок) має право відкрити тільки один накопичувальний рахунок виборчого фонду і тільки в національ­ній валюті.

Партія (блок) має право відкривати в установах банків України поточні рахунки виборчого фонду з розрахунку не більше одного поточного рахунку на території одного терито­ріального виборчого округу. Один поточний рахунок виборчого фонду може обслуговувати декілька територіальних виборчих

округів.

Партія (блок) не проводить видатків на фінансування своїх передвиборних заходів у закордонному виборчому окрузі.

Партія (блок) зобов'язана відкрити накопичувальний раху­нок виборчого фонду не пізніше ніж за шістдесят п'ять днів до дня виборів. Підставою для відкриття накопичувального ра­хунку виборчого фонду є копія рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до ви­борчого списку партії (блоку). Підставою для відкриття поточ­ного рахунку виборчого фонду є довідка установи банку про від­криття накопичувального рахунку.

Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) здійснюється в безготівковії! формі.

Витрачання коштів з поточних рахунків виборчого фонду партії (блоку) припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів. Закриття рахунків,зупинення операцій по рахун­ках виборчого фонду партії (блоку) раніше, ніж у зазначений строк, здійснюється лише у разі втрати партією (блоком) стату­су суб'єкта виборчого процесу.


Глава VI

Арешт коштів на рахунках виборчого фонду партії (блоку) ие допускається.

Виборчий фонд партії (блоку) формується за рахунок влас­них коштів партії (партій, що входять до виборчого блоку), а та­кож добровільних внесків фізичних осіб (далі — добровільний внесок).

Добровільний внесок до виборчого фонду однієї партії (бло­ку) не може перевищувати чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати. Власні кошти партії (блоку), які перерахову­ються на накопичувальний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.

Забороняється робити добровільні внески до виборчого фон­ду партії (блоку):

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному документі відомостей, передбачених нижче).

Добровільний внесок до виборчого фонду партії (блоку) приймається установою банку або відділенням зв'язку за умо­ви подання громадянином паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. У платіжному документі при цьому обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, а також місце проживання й адре­са житла особи.

Контроль за надходженням, обліком і використанням кош­тів виборчих фондів партій (блоків) здійснюється Центральною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду партії (блоку), відповідно до порядку, встанов­леному Центральною виборчою комісією спільно з Національ­ним банком України, та уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку не пізніше ніж за дев'яносто днів до дня виборів.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядуван­ня, їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення відповідно до норм, установлених Законом або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на вико­нання вимог Закону, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно з передбаченими


Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 277

І Іентральною виборчою комісією нормами та переліком транс­портні засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехні­ку, що підлягають поверненню після припинення діяльності ви­борчих комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг установлюється Кабінетом Міністрів України.

Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і про-недення виборів депутатів під час виборчого процесу здійсню­ються виборчими комісіями за рахунок коштів Державного бю­джету України, виділених на підготовку та проведення вибо­рів депутатів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На фінансування парламентських виборів 2006 р. із Держав­ного бюджету України витрачено 631 млн 234 тис. гри1.

Гарантії діяльності партій (блоків), кандидатів у депутати, офі­ційних спостерігачів

Партія (блок), яка висунула кандидатів у депутати, має пра­но делегувати одного представника до Центральної виборчої ко­місії з правом дорадчого голосу, який уповноважений представ­ляти інтереси партії (блоку) в Центральній виборчій комісії під час виборчого процесу. Кандидатура представника затверджу-сться центральним керівним органом партії (керівним органом блоку).

Представником партії (блоку) у Центральній виборчій ко­місії може бути громадянин України, який має право голосу. Не може бути представником партії (блоку): член виборчої комісії; посадова особа органу виконавчої влади або суду, правоохорон­них органів чи органів місцевого самоврядування; військово­службовець; особа, яка проходить альтернативну (невійськову) службу.

Представник партії (блоку) у Центральній виборчій комісії має право:

1) бути присутнім на всіх засіданнях Центральної виборчої комісії під час обговорення питань, пов'язаних із виборами де­путатів, та брати участь у їх обговоренні з правом дорадчого голосу; отримувати до початку засідання порядок денний та ма­теріали до питань порядку денного, ставити запитання допопі-

1 Урядовий кур'єр. — 2006. — 12 квітня.


Глава VI

дачу, вносити пропозиції щодо рішення Центральної виборчої комісії;

2) знайомитися із змістом протоколів засідань Центральної виборчої комісії та її рішеннями, отримувати копії цих рішень; у разі своєї відсутності на засіданні знайомитися з документа­ми, на підставі яких приймалися рішення на такому засіданні;

3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограма­ми, факсами та іншими офіційними повідомленнями, що надхо­дять до Центральної виборчої комісії від окружних та закордон­них дільничних виборчих комісій, про підсумки голосування у відповідному територіальному виборчому окрузі, а також про­токолами відповідних дільничних виборчих комісій про підра­хунок голосів на виборчій дільниці, отримувати їх копії;

4) реалізовувати інші права, передбачені Законом для пред­ставника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії.

Партія (блок) — суб'єкт виборчого процесу може мати не біль­ше п'яти уповноважених осіб у загальнодержавному виборчому окрузі та не більше двох уповноважених осіб у кожному терито­ріальному окрузі. Уповноважена особа партії (блоку) представляє відповідну партію (блок) — суб'єкта виборчого процесу і не є са­мостійним суб'єктом виборчого процесу. Уповноважена особа партії (блоку) має відповідати вимогам, установленим для пред­ставника партії (блоку) у Центральній виборчій комісії. Список уповноважених осіб партії (блоку) з обов'язковим зазначенням відповідного виборчого округу затверджується центральним ке­рівним органом партії (керівним органом блоку). Повноваження уповноважених осіб партії (блоку) у загальнодержавному вибор­чому окрузі поширюються також на закордонний виборчий округ.

Уповноважена особа партії (блоку);

1) сприяє партії (блоку) в її участі у виборчому процесі, в тому числі у проведенні передвиборної агітації;

2) представляє інтереси партії (блоку) у відносинах з вибор­чими комісіями (крім Центральної виборчої комісії), органами виконавчої влади, судами, органами місцевого самоврядування, виборцями, іншими суб'єктами виборчого процесу на території відповідного виборчого округу;

3) може брати участь з правом дорадчого голосу в засідан­нях виборчих комісій (крім Центральної виборчої комісії) на те­риторії відповідного виборчого округу;
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 124; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.012 с.)