Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок, що випливають із патенту (деклараційного патенту) і діють від дати, наступної за датою їх державної реєстрації. Права, що випливають із патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру. Ці ж правила поширюються на промисловий зразок. Патент надає його володільцю виключне право на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка на свій розсуд, якщо таке використання не порушує прав інших володільців патентів. Використання секретних винаходів, корисних моделей і промислових зразків має здійснюватися з додержанням вимог Закону України «Про державну таємницю» та за погодженням із Державним експертом.

Взаємовідносини при використанні винаходу, корисної моделі, промислового зразка, патенти на які належать кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка та передавати право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок іншій особі без згоди інших власників патенту.


Використанням винаходу, корисної моделі, промислового зразка визнається:

— виготовлення, пропонування для продажу, застосування або введення в господарський оборот в зазначених цілях продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка;

- застосування способу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб (процес), знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним;

— пропонування для продажу, введення в господарський оборот, застосування, ввезення чи зберігання в зазначених цілях продукту, виготовленого безпосередньо способом, що охороняється патентом.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, або ознаку, еквівалентну їй. Спосіб, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.


Виключні права власника патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і деклараційного патенту на секретну корисну модель чи секретний промисловий зразок обмежуються Законом України «Про державну таємницю» і відповідними рішеннями Державного експерта.

Власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право дозволяти чи забороняти іншій особі використовувати зазначені об'єкти інтелектуальної власності. Зокрема, власник патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок має право надавати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу,

корисної моделі чи промислового зразка на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) передає право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншій особі (ліцензіару), яка бере на себе зобов'язання вносити ліцензіату обумовлені договором платежі і здійснювати інші дії, передбачені договором про виключне, або невиключну ліцензію. За договором про виключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка ліцензіату в певному обсязі на визначеній території і на обумовлений строк, залишаючи за собою право використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок в частині, що не передається ліцензіату.

При цьому ліцензіар не має права надавати ліцензії на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка іншій особі на цій же території в обсязі наданих ліцензіату прав.

За договором про невиключну ліцензію ліцензіар передає право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка ліцензіату, залишаючи за собою право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, включаючи право надання ліцензій іншим особам.

Суб'єкту права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належить виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання. Використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, які запатентовані іншими крім патентовласника особами, може мати місце лише на підставі договору з користувачем. ЦК та інші закони про інтелектуальну власність передбачають випадки бездоговірного використання зазначених об'єктів права інтелектуальної власності, які не визнаються правопорушеннями.

Якщо ж використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка здійснюється без дозволу (договору) патентовласника, то таке використання визнається правопорушенням, якому патентовласник має право перешкоджати, тобто вчиняти в межах закону дії, які мають метою припинення такого неправомірного використання винаходу, корисної моделі промислового зразка. Патентовласник має право звертатися до суду і вимагати припинення неправомірного використання, а також відшкодування заподіяних неправомірним використанням матеріальних і моральних збитків.

Перешкоджання неправомірному використанню запатентованих винаходів, корисних моделей, промислових зразків може виражатися також у формі самозахисту, яким є застосування патентовласником засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Патентовласник має право забороняти іншим особам використовувати винахід, корисну модель, промисловий зразок без його дозволу. Така заборона може здійснюватися лише в судовому порядку.

Патентовласнику належать також й інші майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, передбачені законом. Поняттям «інші права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок» охоплюється ще низка майнових прав на зазначені об'єкти. Передусім патентовласник має право в установленому законом порядку відчужувати винаходи, корисні моделі та промислові зразки будь-яким цивільно-правовим способом. Патентовласник може на підставі договору передавати право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок будь-якій особі (фізичній і юридичній), яка стає його правонаступником. Щодо секретних винаходів, корисних моделей та промислових зразків, то така передача можлива за наявності дозволу Державного експерта.

Договори про передачу права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок і ліцензійні договори вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. Передача права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та надання ліцензії на використання зазначених об'єктів вважаються дійсними для будь-якої іншої особи від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. Передача права інтелектуальної власності на винахід і корисну модель та ліцензійні договори на їх використання регулюються Інструкцією про розгляд і реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) від 6 червня 1995 р. та Інструкцією про розгляд і реєстрацію договору про передачу права власності на промисловий зразок і ліцензійного договору на використання промислового зразка від 6 червня 1995 р.

Власник патенту, крім патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи деклараційного патенту на секретну корисну модель та деклараційного патенту на промисловий зразок, має право подати до Установи для офіційної публікації заяву про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка. У цьому разі річний збір на підтримання чинності патенту зменшується на 50 відсотків починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. Спори, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються у судовому порядку. Якщо жодна особа не заявила патентовласнику про свої наміри щодо використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, він може подати до Установи письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі річний збір за підтримання чинності патенту сплачується в повному розмірі починаючи з року, наступного за роком публікації такого клопотання.

Патентовласник має право на винагороду за використання належного йому об'єкта права інтелектуальної власності. Винагорода за використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка на підставі договору. Розмір винагороди, порядок її обчислення та виплати визначаються угодою між патентовласником і користувачем зазначеного об'єкта. Патентовласник чи власник деклараційного патенту на секретний винахід, чи деклараційного патенту на секретну корисну модель або секретний промисловий зразок має право на одержання від державного органу, визначеного Кабінетом Міністрів України, грошової компенсації на покриття витрат та сплату зборів, передбачених законом. Спори щодо розмірів і порядку виплати грошової компенсації вирішуються в судовому порядку.

Роботодавець зобов'язаний протягом чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення про створений ним винахід чи корисну модель укласти з винахідником письмовий договір щодо розміру та умови виплати його чи йому правонаступнику винагороди відповідно до економічної цінності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка і (або) іншої вигоди, яка може бути одержана роботодавцем від використання зазначених об'єктів права інтелектуальної власності.

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 187; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.007 с.)