Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.5. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому законом порядку.

ЦК України визначив нову дату, з якої починають діяти майнові права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки. Патентні закони України такою датою визначали дату публікації відомостей про видачу патенту. Дата публікації відомостей про видачу патенту має місце на підставі прийнятого рішення про визнання заявленої пропозиції об'єктом права інтелектуальної власності та її державної реєстрації. Іншими словами, дата публікації мала місце пізніше від дати реєстрації зазначених об'єктів. ЦК визначив нову дату — дату, яка настає за датою державної реєстрації зазначених об'єктів. Визначена ЦК дата є більш чіткою — зазначається точна дата державної реєстрації. Проте її недолік в тому, що вона стає відомою заявнику пізніше.

Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід, чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель або деклараційного патенту на секретний промисловий зразок діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру. Тобто, від тієї самої дати, яка визначена для звичайних винаходів, корисних і промислових зразків.

У передбачених законом випадках винаходові, корисній моделі, промисловому зразку ще до їх офіційного визнання об'єктами права інтелектуальної власності в установленому порядку може бути надана тимчасова правова охорона. По закінченні 18 місяців від дати подання заявки на винахід, а якщо заявлено пріоритет, від дати її пріоритету, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені визначені нею відомості про заяву за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. За клопотанням заявника Установа публікує відомості про заявку раніше зазначеного строку. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку.

Факт опублікування відомостей про заявку на патент на винахід надає заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з урахуванням якої вони опубліковані. Із цього часу заявник має право на одержання компенсації за завдані йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, яка дійсно знала чи одержала письмове повідомлення українською мовою із зазначенням номера заявки про те, що відомості про заявку на винахід, який нею використовується без дозволу заявника, опубліковані. Зазначена компенсація може бути одержана заявником тільки після одержання ним патенту. Дія тимчасової правової охорони припиняться від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід чи повідомлення про припинення діловодства по заявці.

Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається від дати її публікації Установою на умовах, які діють стосовно звичайної заявки.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому порядку до Установи.

Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 1) заяву у довільній формі про видачу патенту (деклараційного патенту), викладену українською мовою; 2) відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; 3) матеріал, що справляє враження опису винаходу, корисної моделі, промислового зразка, і частину матеріалу, яку можна прийняти за формулу винаходу, корисної моделі, промислового зразка, викладені українською або іншою мовою. Якщо опис і формула винаходу, корисної моделі, промислового зразка виконані іншою мовою, то для збереження дати подання заявки їх переклад українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки. Якщо Установа вважає, що на момент одержання матеріалів заявки не відповідають вимогам закону, то вона повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається 2 місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Установою виправлених матеріалів. У протилежному випадку заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо в заявці, що містить матеріали, зазначені вище, є посилання на креслення, але таке креслення не надійшло до Установи на дату одержання ним заявки, Установа повідомляє про це заявника і пропонує на його вибір надіслати креслення або виключити посилання

на нього в заявці. Якщо протягом 2 місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи креслення надійде до Установи, датою подання заявки буде дата одержання його Установою. Якщо у цей же строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, заявка вважається неподаною, про що заявникові надсилається повідомлення.

Рішення про встановлення дати подання заявки Установа надсилає заявнику після надходження документа про сплату збору за надання заявки. У разі порушення зазначених вимог рішення про це не надсилається, а заявка вважається відкликаною. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» передбачає можливість продовження чинності патенту на винахід, використання якого потребує спеціальних випробовувань та офіційного дозволу. Якщо об'єктом винаходу є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує дозволу відповідного компетентного органу, строк чинності патенту на такий винахід може бути продовжено за клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не більше ніж 5 років. Порядок подання клопотання та продовження строку дії патенту у цьому випадку визначається Установою.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому порядку. Дата подання заявки на корисну модель до Установи визначається за тими ж правилами, які визначені для визначення дати подання заявки на винахід.

Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через п'ятнадцять років від дати подання заявки на промисловий зразок в установленому порядку до Установи. Датою подання заявки є дата одержання Установою матеріалів, що містять принаймні: 1) клопотання у довільній формі про видачу патенту на промисловий зразок, викладене українською мовою; 2) відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою; 3) зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд; 4) частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену українською або іншою мовою. В останньому випадку для збереження дати подання заявки переклад цієї частини українською мовою повинен надійти до Установи протягом двох місяців від дати подання заявки.

Якщо Установа вважає, що на момент одержання матеріали заявки не відповідають вимогам закону, то вона повідомляє про це заявника. Для внесення змін до матеріалів надається два місяці від дати одержання заявником повідомлення Установи. Якщо у цей строк невідповідність буде усунуто, то датою подання заявки буде дата одержання Установою виправлених матеріалів. У противному разі заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Якщо в заявці є посилання на креслення (схему, карту), але таке креслення (схема, карта) не надійде до Установи на дату одержання ним заявки, Установа повідомляє про це заявника і пропонує йому на вибір надіслати креслення (схему, карту) чи вилучити посилання на нього в заявці. Якщо протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення Установи креслення (схема, карта) надійде до Установи, то датою подання заявки буде дата одержання його Установою. Якщо у цей же строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

Рішення про встановлення дати подання заявки до Установи надсилається заявнику після надходження документа про сплату збору за подання заявки. У разі порушення цієї вимоги зазначене рішення не надсилається, а заявка вважається відкликаною.

Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Коментар див. після ст. 468.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.005 с.)