Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними1. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними може мати місце в будь-який час їх чинності. Визнання зазначених прав недійсними здійснюється лише в судовому порядку, воно може бути повним або частковим — визнаються недійсними всі права, що випливають із патенту, або тільки їх частина.

Чинні патентні закони України про промислову власність встановили такі підстави для визнання прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, недійсними:

- невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка умовам патентоздатності, що визначені законом;

- наявності у формулі винаходу, корисної моделі, промислового зразка у сукупності суттєвих ознак, яких не було у поданій заявці;

— порушення вимог до закордонного патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків.

З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка на відповідність умовам патентоздатності.


Про визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнані недійсними повністю або частково, визнаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст. 37) та Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (ст. 23) закордонне патентування виплодів, корисних моделей та промислових зразків здійснюється лише в дозвільному порядку, визначеному зазначеними законами. До подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну модель, промисловий зразок в орган іноземної держави, в тому числі міжнародної заявки, заявник зобов'язаний подати заявку до Установи і повідомити її про наміри здійснити таке патентування. В разі відсутності заборони протягом 3-х місяців від дати надходження цього повідомлення до Установи заявку на одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути подано в органи іноземної держави.

Якщо ж заявник порушить встановлений порядок закордонного патентування, то його права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок можуть бути визнані недійсними в судовому порядку.


Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок

1. Будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

2. Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано винахід, корисну модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Суб'єктом права попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок може бути будь-яка фізична чи юридична особа. Об'єктом права попереднього користувача може бути винахід, корисна модель чи промисловий зразок, кожний з них окремо як об'єкт права інтелектуальної власності. Проте, зазначені об'єкти можуть бути об'єктом права попереднього користувача і у своїй сукупності — винахід, його внутрішня композиція (корисна модель) і зовнішня форма промислового виробу, в якому використано винахід і корисну модель (промисловий зразок).

Право попереднього використання виникає лише за певних умов. Будь яка фізична чи юридична особа стає суб'єктом права попереднього користування, якщо вона почала ще до подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок використання тотожного винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Не має значення, хто створив цей винахід, корисну модель, промисловий зразок — сам користувач чи якась інша фізична особа. Головним є те, що користувач почав зазначене використання добросовісно. Його добросовісність має стосуватися двох аспектів. Якщо користувач почав використовувати винахід, корисну модель чи промисловий зразок, створені іншою особою, то це користування здійснюється на правомірній основі. Другий аспект стосується заявника — користувач не порушує при цьому ніяких прав заявника.

Використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка включає в себе як саме використання (вилучення з об'єкту його корисних якостей), так і істотну і серйозну підготовку до такого використання. Значна та серйозна підготовка до попереднього використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка означає, що користувач незалежно від заявника може здійснити комерційне використання зазначеного об'єкта. Головне в тому, що таке використання почалося до подання заявки. Цим положенням охоплюється і дата пріоритету, якщо було заявлено пріоритет.

Будь-які цивільно-правові відносини між заявником і суб'єктом права попереднього користування не виникають і не потребують будь-якого формального оформлення. Право попереднього користування винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком виникає лише в силу факту такого використання. Зазначений суб'єкт ніякого документа на право використання не одержує. Спори, що можуть виникнути із цього приводу, розв'язуються в судовому порядку.

Право попереднього користувача носить безоплатний характер. Суб'єкт цього права не зобов'язаний виплачувати будь-яку винагороду за використання запатентованого винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки з підприємством чи діловою практикою. Якщо відчужується лише частина підприємства чи ділової практики, в якому використано винахід, корисна модель, промисловий зразок, то таке відчуження також вважається правомірним. У даному разі підприємство чи його частина, ділова практика чи її частина вважаються тими, в яких використано винахід, корисна модель, промисловий зразок або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Глава 40

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ

МІКРОСХЕМИ

Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього

1. Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо воно є оригінальним.

Інтегральна мікросхема — мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Компонування інтегральної мікросхеми — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Тільки оригінальне компонування інтегральної мікросхеми придатне для набуття права інтелектуальної власності. Воно визнається оригінальним, якщо не створено шляхом прямого відтворення (копіювання) іншого компонування інтегральної мікросхеми, має відмінності, що надають йому нові властивості, і не було відоме у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки до Установи (Державного департаменту інтелектуальної власності) або до дати його першого використання. Навіть якщо компонування містить елементи, відомі в галузі мікроелектроніки, воно може бути визнане оригінальним, якщо сукупність цих елементів відповідає вказаним вимогам.

Компонування інтегральної мікросхеми визнається оригінальним, якщо інформація про нього була розкрита автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію, але не раніше ніж за два роки до дати подання до Установи заявки на реєстрацію цього компонування. Не може бути визнане оригінальним компонування інтегральної мікросхеми, заявка на реєстрацію якого подана до Установи пізніше ніж через два роки від дати його першого використання. Дата першого використання компонування інтегральної мікросхеми — дата, коли таке використання стало відомим у галузі мікроелектроніки.

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 139; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.009 с.)