Автоматизована система управління (АСУ) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Автоматизована система управління (АСУ)Автоматизована система управління (АСУ) — автоматизована система, яка включає комплексне використання математичних, технічних, організаційних та інформаційних засобів для управління та керування складними економічними і технічними об’єктами. АСУ охоплює усю систему управління на підприємстві і в її склад входять різноманітні технічні засоби і техніко-економічні методи, за допомогою яких вирішуюся інформаційні задачі, та здійснюють керування на підприємстві.

Більшість систем керування, які зараз використовуються в різних галузях промисловості, є комп’ютерно-інтегрованими, тому що основними технічними засобами таких систем є комп’ютери, застосування яких дозволяє інтегрувати декілька функцій керування. Практично комп’ютерно-інтегровані системи керування (KICK) виникли в результаті розвитку інтегрованих автоматизованих систем управління (ІАСУ), які, в свою чергу, є одним з багатьох видів АСУ — автоматизованих систем управління.

АСУ відрізняються призначенням, проблемною орієнтацією, місцем застосування, автоматизованими функціями і т. ін. З метою підвищення ефективності витрат на розвиток діючих систем та проектування нових, усунення паралелізму і дублювання в проведенні наукових досліджень і проектно-конструкторських робіт, створення типових проектних рішень і типових АСУ зроблено їх класифікацію.

АСУ призначена для автоматизації процесів збору та передачі інформації про об'єкт керування, її обробки та видавання керівних дій на об'єкт управління.

АСУ дає змогу розв'язувати задачі перспективного та оперативного планування виробництва, оперативного розподілу завантаження обладнання, оптимального розподілу обладнання та використання ресурсів і інше. АСУ належить до класу людино-машинних систем і складається з функціональної і забезпечувальної частин.

Функціональна частина АСУ включає систему моделей планово-економічних і управлінських задач, забезпечувальна частина — інформаційну і технічну бази, математичне забезпечення, економіко-організаційну базу та інше.

Інформаційна база АСУ — це розміщена на машинних носіях інформації сукупність всіх масивів даних, необхідних для автоматизації керування об'єктом або процесом.

Технічна база — комплекс технічних засобів збору, передачі, обробки, накопичення і видачі даних, а також пристроїв, що безпосередньо впливають на об'єкти управління. Математичне (програмне) забезпечення АСУ поділяється на системне і спеціальне. Перше включає операційні системи (ОС), призначені для управління роботою пристроїв комп’ютера, організації черговості виконання перацій, контролю й управління процесом обробки даних, а також для автоматизації роботи програмістів. За допомогою операційних систем здійснюється також звернення до комп’ютерів з віддалених абонентських пунктів.

Спеціальне математичне забезпечення включає пакети прикладних програм, що здійснюють організацію й обробку даних з метою реалізації необхідних функцій управління в рамках певних економіко-математичних та організаційних моделей. Програмне забезпечення АСУ (ПЗ) містить сукупність програм на носіях, даних і програмних документів, яка призначена для відлагодження, функціонування й перевірки працездатності АСУ. До складу ПЗ входять загально-системні і спеціальні програми, а також інструктивно-методичні матеріали щодо застосування програмного забезпечення і персонал, який розробляє його й організує супровід на весь період життєвого циклу АСУ. До системного ПЗ належать програми, які розраховані на широкий загал користувачів і призначені для організації обчислювального процесу та розв'язування задач з обробки даних, які зустрічаються найчастіше. Такі програми дають змогу розширювати функціональні можливості комп’ютера, автоматизувати планування черги виконання операцій, контроль і управління процесом обробки даних, а також автоматизувати працю програмістів. Спеціальне ПЗ — це сукупність програм, які розроблюються для конкретної АСУ. Воно містить пакети прикладних програм (ППП), які виконують організацію даних і їх обробку при розв'язуванні функціональних задач АСУ.

 

АСОЕІ

Автоматизованою системою обробки економічної інформації (АСОЕІ) називається системна організація технологічного процесу виконання інформаційних процедур з використанням технічних і програмно-математичних засобів АСУ для вирішення завдань організаційно-економічного управління. В цьому визначенні поняття АСОЕІ підкреслюється, що йдеться про технічних рішення управлінських економічних завдань із застосуванням засобів автоматизації. Така технологія організовується на принципах системного підходу до сукупності економічної інформації, сукупності інформаційних процедур (операцій з інформацією) і комплексу технічних засобів. Отже, хоча в понятті АСОЕІ виділяється тільки одна інформаційна процедура - обробка, насправді мається на увазі уся їх сукупність. Слід відмітити також, що в АСОЕІ до певної міри ведуться операції з інформацією, яка не належить до власне економічної. Це стосується, наприклад, технічної інформації, в тій її частині, яка.органічно пов'язана з рішенням завдань організаційно-економічного управління.

Автоматизована обробка економічної інформації забезпечує:

зміну характеру управлінської праці, виконання машинами технічних (рутинних) операцій управління, звільнення від цих операцій людини і надання їй великих можливостей для творчої праці;

полегшення праці управлінського персоналу та підвищення її продуктивності і якості;

зменшення трудомісткості управлінських робіт, заощадження громадського часу на управління, вивільнення живої праці з сфери управління;

зниження витрат на управлінські процеси, прискорення виконання цих процесів, їх поглиблення на користь підвищення ефективності громадського виробництва;

отримання достовірнішої, точнішої, детальнішої і своєчаснішої інформації, що повною мірою відповідає інформаційним потребам управління;

зміна побудови управлінського апарату, впровадження нових організаційних структур і методів управління, вирішення якісно нових управлінських завдань.

Автоматизована обробка економічної інформації також сприяє організації інформаційних систем управління, створює передумови для інтеграції різних видів управлінської інформації. В порівнянні з механізованою обробкою автоматизована підвищує науково-технічний рівень управління.

Таким чином, головне призначення автоматизованої системи обробки економічної інформації в цьому випадку - підвищити ефективність виконання перерахованих функцій. Крім того, АСОЕІ покликана поліпшити оперативність прийняття рішень, підвищити продуктивність праці, знизити кількість обчислювальних помилок за допомогою автоматизації процесу обробки інформації, сприяти ефективному і безпечного зберігання і доступу до інформації.

Метою АСОЕІ є створення єдиної інформаційної мережі, що дозволяє ефективно зберігати, обробляти, аналізувати та використовувати управлінську інформацію.

Слід зазначити, що автоматизації піддаються тільки ті ділянки робіт, які максимально стандартизовані і формалізовані.

До АСОЕІ пред'являються і основні системні вимоги:

Стандартизація та уніфікація

Однаковість форм представлення інформації, а також обліку, контролю та зберігання документів.

Однаковість користувальницького інтерфейсу для всіх вирішуваних завдань.

Єдиний порядок документування, супроводу і модифікації.

Система повинна будуватися на основі типових програмних продуктів і стандартних технологій і методологій.

Адаптивність системи (без програмування) відповідно до платформою (обчислювальна або операційна система), сумісність з іншими інформаційними системами і між функціональними блоками самої АСОЕІ.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Види управлінських технологій.

2. Проблеми впрвадження сучасних інформаційних технологій в практику вітчизняних підприємств.

3. Сутність АСУ.

4. Складові частини АСУ.

5. Сутність АСОЕІ.

6. Вимоги до АСОЕІ.

 

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

1. Залежно від поставлених управлінських завдань можуть застосовуватися такі види інформаційно-управлінських технологій:

а) мінімізація інформаційного шуму та обмеження інформаційного надлишку тільки вимогами надійності, творчі, професійні;

б) зберігаючі, раціоналізуючі, забезпечення повноти й достовірності обліку всіх сторін господарської діяльності;

в) відповіді а) і б) вірні.

г) забезпечення безперервного зв'язку між зовнішньою і внутрішньою інформацією та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління, забезпечення постійного надходження інформації;

2. Система, яка включає комплексне використання математичних, технічних, організаційних та інформаційних засобів для управління та керування складними економічними і технічними об’єктами – це:

а) автоматична система управління;

б) автоматизована система управління;

в) технічна система управління;

г) технологічна система управління.

 

3. Комплекс засобів збору, передачі, обробки, накопичення і видачі даних, а також пристроїв, що безпосередньо впливають на об'єкти управління – це:

а) технічна база;

б) інформаційна база;

в) функціональна база;

г) математична база.

4. Розміщена на комп’ютерних носіях інформації сукупність всіх масивів даних, необхідних для автоматизації керування об'єктом або процессом – це:

а) технічна база;

б) інформаційна база;

в) функціональна база;

г) математична база.

5. Автоматизованою системою обробки економічної інформації (АСОЕІ) називається:

а) система, яка включає комплексне використання математичних, технічних, організаційних та інформаційних засобів для управління та керування складними економічними і технічними об’єктами.

б) відповіді а) і в) розкривають суть автоматизованої системи обробки економічної інформації;

в) системна організація технологічного процесу виконання інформаційних процедур з використанням технічних і програмно-математичних засобів АСУ для вирішення завдань організаційно-економічного управління;

г) немає правильної відповіді.

 

РОЗДІЛ 12.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 543; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.92.164.9 (0.007 с.)