Зміна назв полів у робочих формах.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміна назв полів у робочих формах.Для зручності користувачів і максимального наближення настроювань Системи до специфіки підприємства клієнта, у Системі передбачена можливість перейменування полів у робочих формах Системи. Такі дії може робити користувач із правами адміністратора.

2.1. Перейменуйте поле «Тип организации» у картці організації (розділ Клиенты и Потенциальные клієнти) на «Отрасль», а поле «Особая отметка» на «Категория клиента».

Відкрийте меню УчетКлиенты и Потенциальные клиенты. Відкрийте картку будь-якої організації. Встановіть курсор на назві потрібного поля і, утримуючи клавішу Ctrl, подвійним клацанням відкрийте форму Замена надписи.

В поле Новый текст внесіть потрібну назву поля й натисніть на клавішу Записать.

2.2. Відновіть початкову назву поля «Отрасль» у картці організації (розділ Клиенты и Потенциальные клиенты).


Відкрийте меню УчетКлиенты и Потенциальные клиенты. Встановіть курсор на назві потрібного поля і, утримуючи клавішу Ctrl, подвійним клацанням відкрийте форму Замена надписи(рис. 2.36). Натисніть кнопку По умолчанию.Система відновить назву поля, що йде за замовчуванням у настроюваннях.

Рис. 2.36. Форма Замена надписи

2.3. Перейменуйте поле «Телефон» таблиці вкладки Персоны (розділ Клиенты и Потенциальные клиенты) на «Код должности».

Відкрийте меню УчетКлиенты и Потенциальные клиенты. Відкрийте картку будь-якої організації. Відкрийте вкладку Персоны. Встановіть курсор на назві потрібного поля таблиці і, утримуючи клавішу Ctrl, подвійним клацанням відкрийте форму Замена надписи. У поле Новый текст внесіть потрібну назву поля й натисніть на клавішу Записать.

Завдання.

Введіть інформацію в Систему:

1) Зареєструйте співробітників і встановіть права доступу, як користувачів системи:

№ вар. Інформація для введення Права доступу
1. Менеджера Ільїна С. К. Журнал обліку робочого часу - повний доступ; Маркетингові акції - повний доступ; Телемаркетинг і директмейл - повний доступ.
2. Оператора Перову О. П. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - просмотр; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
3. Друкаря Власова Д. Д. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - недоступен.
4. Диспетчера Бондаренко І. А. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - недоступен.
5. Диспетчера Федорчук М. В. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - недоступен.
6. Секретаря Костенко Л. П. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - просмотр; Телемаркетинг і директмейл - повний доступ.
7. Генерального директора Розанова В. П. Журнал обліку робочого часу - повний доступ; Маркетингові акції - повний доступ; Телемаркетинг і директмейл - повний доступ.
8. Керівника відділу Мороза В. В. Журнал обліку робочого часу - повний доступ; Маркетингові акції - повний доступ; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
9. Менеджера Ільїна С. К. Журнал обліку робочого часу - повний доступ; Маркетингові акції - повний доступ; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
10. Оператора Перову О. П. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
11. Друкаря Власова Д. Д. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
12. Диспетчера Бондаренко І. А. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
13. Диспетчера Федорчук М. В. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - недоступен; Телемаркетинг і директмейл - просмотр.
14. Секретаря Костенко Л. П. Журнал обліку робочого часу – полный доступ; Маркетингові акції - просмотр; Телемаркетинг і директмейл - повний доступ.
15. Генерального директора Розанова В. П. Журнал обліку робочого часу - просмотр; Маркетингові акції - повний доступ; Телемаркетинг і директмейл - повний доступ.

 

Контрольні питання:

1. Опишіть особливості роботи з функцією Планировщик?

2. Опишіть особливості роботи з функцією Напоминания?

3. Як використовувати засоби повідомлень?

4. Як вести облік документів?

5. Опишіть особливості роботи з журналом сервісного обслуговування?

6. Опишіть процес адмністрування системи.

7. Як користуватись службовими функціями системи?

8. Опишіть процес формування звітів.

9. Як змінити назви полів у робочих формах?

 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

 

1. Підприємство як економічна система.

2. Інформаційні ресурси.

3. Інформаційні технології та етапи їх розвитку.

4. Інформаційні системи та їх еволюція.

5. Класифікація інформаційних систем на підприємстві.

6. Роль і місце інформаційної системи на підприємстві.

7. Структури і склад типової інформаційної системи.

8. Структурна декомпозиція інформаційної системи підприємства.

9. Поняття автоматизованої функції та задачі.

10. Види забезпечень при автоматизованому розв'язку задачі.

11. Поняття економічної інформації підприємства як предмета та продукту автоматизованої обробки.

12. Класифікація сучасних методів проектування інформаційних систем підприємств.

13. Структурний підхід до проектування інформаційних систем підприємств.

14. Об'єктно-орієнтований підхід до проектування інформаційних систем підприємства.

15. Процесно-орієнтований підхід про проектування інформаційних систем підприємств.

16. Динамічне моделювання як основа створення сучасних інформаційних систем на підприємстві.

17. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації на підприємстві.

18. Автоматизовані робочі місця (АРМи): поняття та класифікація.

19. Сучасні засоби та методи реалізація комп'ютерних технологій на підприємствах.

20. 3агальна характеристика комп'ютерних інформаційних систем

21. Організаційно-методичні основи створення комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень (КСППР) на підприємствах.

22. Галузі застосування та приклади використання КСППР.

23. Експертні системи та їх використання на підприємствах.

24. Еволюція інформаційних систем управління підприємствами.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

1. Экономическая информатика/ под ред. П.В.Конюховского и Д.Н.Колесова. – СПб. :Питер, 2001. – 560 с.

2. Информатика для юристов и экономистов/ под ред. С.В.Симоновича. – СПб. :Питер, 2006. – 688 с.

3. Матросова Г.А. Информационные системы в управлении предприятием: Учеб. пособие. – К.: Изд. Европ. Ун-та, 2007. – 175 с.

4. Писаревська Т.А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 279 с.

5. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 291 с.

 

Додаткова література

1. Виллетт Э. Office ХР. Библия пользователя / Э. Виллетт, С. Каммингс ; пер. с англ. – М.:Вильямс, 2002. - 843 с.

2. Гордієнко І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / І.В. Гордієнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2003. - 259 с.

3. Григорьєва Н. та ін. Здаємо звіти в електронному вигляді: керівництво до дії. – Х.: Фактор, 2007. – 240 с.

4. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах : навч. посіб. / В.М. Гужва. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.

5. Демідов П.Г. Комп'ютерні тренінгові системи в економіці : навч.-метод. посіб. / П.Г. Демідов. - К. : Київ. нац.-торг. екон. ун-т, 2005. - 240 с.

6. Долженков В.А. Microsoft Excel 2003 / В.А. Долженков, Ю.В. Колесников. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 1023 с.

7. Калберг К. Бізнес-анализ с помощью Excel / Конрад Калберг ; пер. с англ. - К. : Диалектика, 1997. - 448 с.

8. Круглов В.В. Искусственные нейронные сети / В.В. Круглов, В.В.Борисов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2002. - 382 с.

9. Маклаков СВ. Моделирование бизнес-процессов с BPWin / С.В.Маклаков. - М.: ДИАЛОГ - МИФИ, 2002. - 224 с.

10. Матросова Г.А. Информационные системы и технологии учета: методические указания к практическим занятиям. – К.: Изд. Европ. Ун-та, 2001. – 57 с.

11. Методическое пособие для освоения системы «Парус – менеджмент и маркетинг (Windows Light)» (Для преподавателей ВУЗов), Киев, 2006. – 51 с.

12. Михеева В.Д. Microsoft Access 2003 / В.Д. Михеева, И.А. Харитонова. - БХВ-Петербург, 2004. - 1069 с.

13. Основи інформаційних систем : навч. посіб. / за ред. В.Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 1997. - 252 с.

14. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи : підруч. для студ. екон. спец. /В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. - К. : Книга, 2004. - 520 с.

15. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технологи в маркетингу : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / Н.С. Пінчук, Г.П. Галузинський, Н.С. Орленко. - К. : КНЕУ, 2001. - 296 с.

16. Самоучитель Microsoft Office XP: Пошаговая интерактивная обучающая система. - М. : КомпактБук ; Новый Диск, 2004.

17. Шалин П. Энциклопедия Windows XP: Архитектура и принципы работы Windows XP; установка, настройка и обслуживание системы; работа в локальной сети и администрирование / П. Шалин. - СПб.: Питер, 2003. - 688 с.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.212.130 (0.01 с.)