Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранет.Інтранет — внутрішньокорпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету. Інтранет може бути ізольований від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу ззовні. Комп'ютерна мережа, що використовує технології інтернет, але в той же час є приватною корпоративною мережею. Мережа підтримує сервіси Інтернет, наприклад, такі, як електронна пошта, веб-сайти, РТР-сервери і т.д., але в межах корпорацїі. Інтранет-мережа, підключається до зовнішніх мереж, у тому числі і до Інтернет, як правило, через засоби захисту від несанкціонованого доступу.

Екстранет - це корпоративна сітка, застосовувана для роботи з корпоративними порталами співробітників компанії і користувачів інших компаній які мають доступ. Його ще називають розширеним Інтранетом. Екстранет не одержав такого широкого поширення як Інтранет. У принципі, роботову зі сторонніми користувачами можна організувати й в Інтранет, забезпечивши їх необхідним апаратним і програмним забезпеченням. А в мережах з використанням захищених протоколів Інтернет, просто видачею ключа шифрування.

Тому з погляду реалізації, між мережами Інтранет і Екстранет немає практичної різниці. Складності виникають тільки на рівні надання корпоратавной інформації іншим компаніям.

Екстранет (англ. ехtranet) - це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет- технології для корпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації й корпоративних додатків діловнм партнерам компанії.

Питання забезпечення безпеки в Екстранет набагато серйозніші, ніж в Інтранет. Для мережі Екстранет особливо важливим є ідентифікація користувача (який може й не бути співробітником компанії) і, особливо, захист від несанкціонованого доступу, тоді як для додатків Інтранет вони відіграють менш істотну роль, оскільки доступ до цієї мережі обмежений фізичними рамками компанії.

Корпоративне застосування Екстранет це закриті корпоративні портали, на яких розміщюються закриті корпоративні матеріали, і надається доступ співробітникам компанії, які мають доступ до додатків для колективної роботи, системам автоматизованного управлення компанією, а також доступ до обмеженого ряду матеріалів партнерам і постійним клієнтам компанії. Крім того, у Екстранті можливе застосування й інших сервісів Інтернет: електронної пошти, РТР і т.д.

Територіальні інформаційні мережі є складовими регіональних мереж і забезпечують інформаційну взаємодію між структурними підрозділами міськрайлінорганів.

В окремих випадках можуть створюватися галузеві інформаційні мережі. Тобто мережі, щопризначені для управління підвідомчими підприємствами та організаціями. Галузеві, АС діють у промисловості та в сільському господарстві, будівництві на транспорті і т. ін. У них розв'язуються задачі інформаційного обслуговування апарату управління галузевих міністерств і їх підрозділів. Галузеві АС відрізняються сферами застосування — промислова, наукова.

Таким чином,при побудові комп'ютерних мереж використовуються новітні інформаційні технології із застосуванням оптоволоконних, дротових та радіоканалів передачі даних, сертифікованих програмно-апаратних засобів, які забезпечують надійність, вірогідність та конфіденційність обміну інформацією.

 

9.2. Огляд можливостей Intranet.

Мережа Intranet призначена для колективної роботи в організації. Мережа дозволяє автоматизувати процес обробки, зберігання і пошуку потрібної інформації. Користувач Intranet може швидко і своєчасно отримати інформацію у вигляді готових документів або динамічно сформованих документів по запиту. Intranet-підхід є універсальним для будь-якої організації, незалежно від конкретного виробничого профілю і масштабу діяльності. Інформаційна технологія Intranet може застосовуватись практично у довільній ділянці діяльності організації.

Традиційними задачами Intranet стали наступні:

Публікація документів організацій. На серверах Intranet розміщаються різноманітні описи продукції, інструкції, довідкова інформація відділів організації, адресні і телефонні книги, розклади і списки корпоративних акцій та інші корпоративні документи в вигляді статичних HTML-файлів. Крім цього, можлива публікація мультимедійних документів. Таким чином забезпечується одночасний доступ до різноманітних корпоративних даних.

Доступ до корпоративних баз даних. Користувач може працювати з базами даних (додавати, видаляти і переглядати записи), опублікованими на серверах Intranet, використовуючи стандартну програму перегляду – браузер, яка забезпечує доступ до традиційних документів, що зберігаються в різноманітних базах даних, однак в зручнішій і природній формі. Це дозволяє не встановлювати на кожному клієнтському робочому місці різноманітні прикладні системи керування базами даних, а значить відпадає необхідність в навчанні користувачів роботі з ними. Дані вводяться в HTML-форми і після цього відправляються на сервер Intranet, який обробляє їх і вставляє в базу даних. Для перегляду вмістимого баз даних формуються динамічні HTML-сторінки, які створюються при використанні запитів.

Обмін повідомленнями. В рамках Intranet цілком можливо створення систем електронної пошти, телеконференцій і дискусійних груп. Електронна пошта (E-mail) - це ще одна із служб INTERNET, яка цілком може застосовуватися в Intranet для відсилання простих електронних повідомлень і файлів, призначених для співробітників організації. В мережах Intranet електронна пошта може використовуватися як для розповсюдження повідомлень організаційного плану, так і для обміну приватними повідомленнями між співробітниками організації. Телеконференції (UseNet) дозволяють співробітникам читати і опубліковувати статті на певну тематику з допомогою клієнтської програми роботи з телеконференціями, наприклад з допомогою броузера INTERNET Explorer 3.0. В мережах Intranet телеконференції можуть використовуватися як доповнення до сервісу електронної пошти.

Створення інтерактивних прикладних програм. Можливе створення прикладних програм, які отримують і обробляють інформацію, введену в HTML-форми. Застосування таких розробок можливе там, де необхідний діалог з користувачем. Сфери діяльності, в яких можливе використання таких прикладних програм, різноманітні: від інтерактивних систем збору відомостей про співробітників до систем навчання. Дуже швидко сфера корпоративного використання Intranet стала розвиватися, наближаючись до технологічних і виробничих задач. Зараз Intranet-підхід визнаний перспективним для розв’язку задач автоматизації проектування, технологічної підготовки виробництва, управління технологічними процесами та ряду інших.

Системи автоматизації організації. Побудова систем автоматизації організації на основі Intranet-технології дозволяє суміщати кращі властивості як централізованого збереження даних, так і управління з розподіленими комунікаціями. Відбувається своєрідний виток в спіралі розвитку систем автоматизації різних сфер діяльності. Наведемо лише деякі сфери діяльності, для яких Intranet-технологія вже давно застосовується для полегшення документообігу: маркетинг; бухгалтерія; плановий відділ; фінансовий відділ; інші відділи.

Успіх Intranet зумовлений як технологічними, так і загальносистемними передумовами. Intranet-підхід для систем управління і автоматизації різних сфер діяльності організації одночасно об’єднує в собі дві властивості: централізований контроль і управління інформаційними ресурсами організації і одночасно розподілену систему комунікацій. Перша властивість характерна для систем, побудованих на базі майнфреймів, а друга - для програмних продуктів, побудованих на основі архітектури “клієнт сервер”. Але тільки Intranet-системи суміщають в собі ці дві властивості (а також інші додаткові корисні властивості), наявність яких в умовах сучасного бізнесу стає надзвичайно важливою.

Intranet - системи є економічно ефективнішими від відомих раніше підходів, завдяки суттєво простішому впровадженню, можливістю використання різнорідної і застарілої техніки. Вартість впровадження Intranet в крупних корпораціях складає приблизно 50 доларів в перерахунку за одне робоче місце. При цьому технології М Internet (TCP/IP) забезпечують високу продуктивність при передачі різноманітних видів інформації: текстової, графічної, мультимедійної, організації телеконференцій.

Кожен підрозділ може створювати власні системи, побудовані на Web-технології, використовуючи власні локальні мережі і сервери, не з’єднуючи їх з іншими підрозділами. Згодом вони можуть бути об’єднані в загальну Intranet-мережу організації. Це не буде вимагати участі в роботі співробітників цього підрозділу.

Ефективність Intranet обумовлена такими перевагами.

Використання відкритих стандартів. Простота об’єднання в одну інфраструктуру різнорідних технічних засобів і операційних систем також наслідуються з INTERNET. Це дозволяє об’єднувати сучасну і вже застарілу техніку. Виникають умови для своєрідної реанімації інвестицій. Розробка корпоративної системи суттєво спрощується, оскільки в зв’язку з розподіленою структурою мережі відпадає необхідність в загальному деталізованому проекті. Технологія Intranet, яка запозичена з мереж INTERNET, побудована на основі відкритих стандартів. Це забезпечує незалежність від виробника програмного забезпечення, оскільки воно не може знаходитися під монопольним контролем. А це в свою чергу забезпечує високу здатність до інтеграції існуючих гетерогенних інформаційних ресурсів організації. Застосування відкритих стандартів також дозволяє використовувати з більшою ефективністю існуюче і навіть застаріле обладнання, що дозволяє зберегти ресурси організації і підвищити ефективність його діяльності. Модель OSI (Open System Inconnection - еталонна модель взаємодії відкритих систем) є багаторівневим комплектом протоколів, яка дозволяє при розвитку нових апаратних і програмних засобів повторно не переписувати протокол, а лише вносити зміни в один з рівнів. Кожен рівень протоколу включає певні функції і забезпечує певні службові сервіси для суміжних з ним рівнів. Використання відкритих стандартів INTERNET стало основою успіху Intranet. Два стандарти Європейської фізичної лабораторії CERN: стандарт формату файлів HTML (Hyper Text Mark-up Language - мова гіпертексту, мова міток) і стандарт передачі файлів в цьому форматі HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - протокол передачі гіпертексту) - формують зовсім нове уявлення про доступ до інформації у порівнянні з тим, що існувало раніше. Використовуючи відкриті стандарти і протоколи, які застосовуються в INTERNET, Intranet дозволяє розробляти нове програмне забезпечення, яке використовує WWW, FTP, E-mail.

Скорочення витрат на впровадження і експлуатацію. На відміну від систем, побудованих на принципах архітектури “клієнт-сервер”, значна частина програмного забезпечення і прикладних задач не розподіляється по робочих місцях, на персональних комп’ютерах і робочих станціях, а зберігається централізовано на серверах і по необхідності передається на робочі місця. Такий підхід вигідний з кількох причин. По-перше, суттєво скорочуються витрати на впровадження нових програмних продуктів і експлуатацію вже існуючих. Суттєво зменшуються витрати, пов’язані з експлуатацією комп’ютерів на робочих місцях (відомо, що експлуатація персонального комп’ютера на протязі двох років в організації приблизно дорівнює його вартості або її перевищує). По-друге, для більшості робочих місць виявиться достатнім використання мережних комп’ютерів (Network Computer, NC), промислове виготовлення яких вже почалося.

Організація системи за принципами Intranet-мережі дозволить зменшити витрати на комплексну автоматизацію діяльності організації за рахунок:

1. Відсутності розробки багаточисельних клієнтських робочих місць. Цю функцію бере на себе одна уніфікована програма - клієнт.

2. Відсутності розробки необхідних протоколів обміну даними між територіально розподіленими офісами.

3. Економії на навчанні персоналу.

4. Практично необмежених можливостей по модифікації та додаванню нових програмних засобів (наприклад: створення нової корпоративної бази даних) без заміни клієнтських програм.

5. Одночасного доступу як до внутрішніх ресурсів, та до ресурсів всієї мережі INTERNET.

Універсальний доступ до інформації. Доступ до інформації забезпечується стандартними програмами перегляду - броузерами (Netscape Navigator, Internet Explorer, Oracle Power Browser). Ці програми дозволяють переглядати не тільки HTML-сторінки. Вони дозволяють працювати з базами даних, запускати інші програмні засоби, прослуховувати аудіозаписи, переглядати відео, посилати електронну пошту та багато іншого. На клієнтських місцях можуть функціонувати операційні системи Windows, Macintosh, UNIX та інші, головне, щоб для цих операційних систем існували реалізації броузерів.

Спрощення доступу до інформації. Використовувати Web-броузер можуть навіть користувачі - початківці. При використанні Web-броузеру пошук і відображення необхідної інформації стануть практично миттєвими. Це в кінцевому результаті дозволяє в більшій мірі зосередити увагу на функціональних завданнях організації. Тому після встановлення мережі Intranet, замовнику не потрібно проводити навчання користувачів роботі в цій мережі. Простота доступу і легкість навчання користувачів забезпечують інформаційним системам організації статус самообслуговування. Будь-який користувач може отримати доступ до інформації без звернення за допомогою до консультантів. Інформація представлена у вигляді Web-сторінок. Публікація документів в Intranet-мережі може бути організована так, що навіть непідготовлений користувач може легко і швидко помістити документ на Web-сервері. Мережний сервіс Intranet забезпечує проходження і тиражування даних через загальне, розподілене і прозоре для користувача мережне середовище. Таким самим чином, сервіс Intranet здійснює управління і захист інформації.

Робота з мультимедійними даними. Засоби Intranet забезпечують можливість передачі мультимедійних даних. Доступ до мультимедійних даних забезпечується з допомогою стандартної програми перегляду - Web-броузера. Web-броузер дозволяє переглядати мультимедійні дані різних форматів: аудіоінформації (*.WAV) та відеоінформації (*.MPG, *.AVI). Крім того, є можливість організації відеоконференцій в масштабі реального часу.

Розподілений доступ до інформації і централізоване управління інформацією. Мережа Intranet утворює своєрідне розподілене програмне середовище, яке дозволяє працювати програмам на будь-яких серверах і клієнтських місцях. В першу чергу сервіси Intranet забезпечують користувачу можливість перегляду інформації, прийом і відправлення листів по електронній пошті, перегляд директорій. Крім того, вони дозволяють використовувати програмне забезпечення третіх виробників, орієнтоване на розв’язування, наприклад, фінансових задач або задач автоматизації, які реалізують специфічніші функції, такі як захист інформації або реплікація даних. Сервіс Intranet забезпечує прозорий доступ до всіх інформаційних ресурсів мережі. Документи можуть створюватися в форматі HTML, традиційними текстовими редакторами або засобами електронних таблиць. Документи публікуються, індексуються для зберігання і керуються централізовано, а доступ до них здійснюється з допомогою настільних комп’ютерів на робочих місцях. В результаті створюється єдине інформаційне середовище організації.

Спрощена комунікація і взаємодія. Стандарти Intranet забезпечують можливості для групової роботи шляхом електронної пошти, технології WWW, включаючи аудіо- і відео-інформацію та організацію дискусійних робочих груп, а також застосовуючи інші програмні засоби, побудовані на протоколі TCP/IP (системи типу Microsoft NetMeeting). Доступ до інформації може бути забезпечений відповідним рівнем регламентації і безпеки.

Навігація. Головне в Intranet - це нова технологія World Wide Web, завдяки якій робота в мережі стає справді зручною, а пошук і відображення інформації відбувається практично миттєво. Навігація в мережах Intranet здійснюється стандартною програмою перегляду - Web-броузером і легко може виконуватися навіть непідготовленим користувачем. Структура Web-сторінок повинна бути спроектована таким чином, щоб користувачі легко орієнтувались в опублікованій інформації. Крім того, повинні бути реалізовані різні пошукові системи, які дозволяють по введених ключових словах отримувати адреси ресурсів, в яких ці слова присутні. Це дозволить користувачу переміщуватися і формувати запити по всіх інформаційних ресурсах організації, крім тих, доступ до яких обмежений у відповідності з повноваженнями користувача.

Доступ до прикладного програмного забезпечення. Клієнтський комп’ютер має єдиний інтерфейс доступу до різних баз даних, традиційного програмного забезпечення, а також до нових програмних продуктів, написаних на мові Java або з використанням технології Active X. В результаті з’являється можливість створення розподіленого середовища доступу до різнорідного прикладного програмного забезпечення. Користувач, застосовуючи тільки стандартну програму Web-броузер, отримує можливість доступу і роботи з різноманітними прикладними програмами. Крім того, є можливість простішої і швидшої розробки різноманітних систем автоматизації або комерційних фінансових прикладних програм. Ці системи призначені для бізнес-користувачів і значно полегшують їм роботу і спрощують налагодження комунікацій.

Забезпечення інформаційної безпеки. Для довільної реалізації мережі забезпечується відповідний необхідний рівень секретності. Інформацію можна розмежувати по рівнях доступу користувачів. Можливе застосування технологій шифрування даних та інших методів захисту. Група сервісів забезпечує методи захисту від несанкціонованого доступу з боку внутрішніх і зовнішніх користувачів, аутентифікацію комунікації, перевірку цілісності інформації. Для цього застосовуються різноманітні способи захисту, включно з протоколами шифрування і застосуванням системи типу firewall. Застосовуючи Web-технологію, можна легко здійснити регламентацію на доступ до різноманітної інформації. Можна легко обмежити коло осіб, які мають доступ до HTML-сторінок, на яких знаходиться конфіденційна інформація.

Можливість керування мережевими ресурсами. Для керування мережними ресурсами в основному застосовуються сервіси управління, побудовані на протоколі SNMP (Simple Network Management Protokol). Цей протокол широко застосовується в глобальній мережі INTERNET. Застосування SNMP в мережі Intranet дозволяє легко і швидко керувати мережними ресурсами при використанні вже готового програмного забезпечення. В її рамках системний адміністратор може керувати мережними ресурсами усієї мережі Intranet. Кінцеві користувачі зможуть отримувати інформацію про інших користувачів. Це дозволить створити єдине інформаційне середовище організації.

Призначення Extranet

Extranet є приватною мережею, що базується на протоколах Internet і телекомунікаційних системах загального користування, за допомогою якої постачальники, виробники, дистриб'ютори, замовники або інші бізнес-партнери (зовнішні користувачі) дістають доступ до Web - додатків корпоративної мережі Intranet. Таким чином, Еxtranet є мостом між загальнодоступною мережею Internet і корпоративною Intranet. Її основною метою є організація і забезпечення підтримки певного інтерактивного ділового співтовариства з тим, щоб в кінцевому.рахунку створити найбільш сприятливі умови для залучення нових замовників. Екстрамережа дозволяє встановити індивідуальні стосунки з кожним клієнтом, надаючи орієнтований на нього сервіс, який може динамічно змінюватися залежно від призначених для користувача привілеїв, переваг або іншої схеми споживання. Відомості про замовників, отримані за допомогою реєстраційних анкет, можуть бути об'єднані з іншою комерційною інформацією і потім статистично оброблені, даючи компанії повну характеристику кожного відвідувача. Такі вичерпні дані про користувача забезпечують безпрецедентну можливість надати найбільш значущі для споживача відомості про продукти і супутню комерційну інформацію. Таким чином, концепція extranet надзвичайно проста. Вона полягає в тому, щоб забезпечити прозорі, але проте досить безпечні мережі, які об'єднували б різних партнерів по бізнесу, організації або окремих осіб за допомогою Internet-технологій у відкритий, напіввідкритий або закритий діловий форум.

З точки зору логічної структури в extranet можна виділити три рівні.

Рівень ядра системи

На цьому рівні зосереджені базові функції, що забезпечують можливість і успіх використання екстрамереж в бізнесі. Приведемо деякі з них.

Безпека. Для extranet ця функція є найважливішою. Користувачі повинні мати можливість безперешкодно взаємодіяти і обмінюватися даними і в той же час бути упевненими, що конфіденційна інформація надійно захищена як від несанкціонованого доступу до неї з Internet, так і від тих членів extranet -спільноти, для яких вона не призначена. Наприклад, постачальникам необхідно надати інформацію дистриб'юторам, але вона не має бути доступна для роздрібних продавців. Модель безпеки повинна мати гнучку архітектуру і забезпечувати управління доступом по різних критеріях, що базуються на характеристиках окремих користувачів, груп, організацій, особливостях постачання або інших бізнес-критеріях.

Управління бюджетом. Для визначення привілеїв і прав доступу до системи кожному користувачеві або групі може надаватися ідентифікаційний код і пароль. Взагалі кажучи, управління бюджетами великої кількості користувачів може представляти досить трудомістке завдання. Тому, для того, щоб понизити витрати і забезпечити необхідну ефективність управління, extranet повинна мати у розпорядженні відповідні інструментальні кошти.

Управління транзакціями. Виконання транзакцій складає суть кожної екстрамережі. Будь-які запити до системи є в тій або іншій формі транзакціями. Останні можуть включати купівлю продуктів в режимі on - line, запит про стан або умови постачання і тому подібне. Незалежно від типу транзакції, extranet повинна мати можливості управляти ними і забезпечувати результати, що задовольняють як користувачів, так і системних адміністраторів.

Динамічна збірка Web-сайту. Ефективні extranet -решения повинні забезпечувати динамічну зборку компонентів Web-сайту і додатків. Компоненти, що є будівельними блоками Web -сайту, можуть включати файли HTML, аплети на мові Java, елементи управління ActiveX, прикладні модулі і інші об'єкти, з яких формується Web -сторінка. Інтеграція широкого спектру Web-компонентів в єдине ціле дозволяє швидко побудувати і розвернути масштабовану бізнес-орієнтовану екстрамережу.

Управління сайтом. Забезпечення ефективної роботи extranet вимагає розвинених інструментальних засобів управління системою і сайтом. Бюджети користувачів, процедури реєстрації, системи аутентифікації і шифрування і тому подібне - усім цим необхідно управляти. Тому виконувати відповідні операції можна за допомогою Web - броузера послабляє залежність від особливостей клієнта або оригінального програмного забезпечення. Управління сайтом за допомогою технології "вкажи-та-вибери" (point-and-click) у багатьох випадках звільняє від необхідності програмувати, скажімо, на мовах C++ або HTML.

Сумісність з різними платформами. Зважаючи на різноманітність інстальованих систем і баз даних, ПЗ extranet має бути відкритим і забезпечувати інтероперабельність з різними індустріальними стандартами і платформами. Сумісність з індустріальними стандартами має бути на рівнях операційних систем, серверів HTTP і баз даних, щоб забезпечити інтеграцію в extranet максимального числа існуючої архітектури.

Масштабована архітектура. Неминучі зміни, які постійно відбуваються в організаціях-учасниках, вимагають від extranet гнучкості і широких можливостей розширення.

Рівень застосувань додатків

Очевидно, що використання комп'ютерів в бізнесі без відповідних додатків марно. Це відноситься і до екстрамереж. Функціональність, описана в попередньому розділі, є лише фундаментом для реалізації ефективного маркетингу. Тільки додатки дозволять відчути переваги, які надають екстрамережі. За їх допомогою люди обмінюються повідомленнями і файлами, купують речі і користуються послугами, здійснюють пошук необхідної інформації і виконують безліч інших операцій в режимі реального часу. Рішення для extranet повинні допускати включення додаткових або модифікацію існуючих додатків, щоб задовольняти цілі, що змінюються. Застосування, які розробляються і інтегруються до структури екстрамереж, повинні повною мірою наслідувати архітектуру безпеки системи і не порушувати цілісності існуючих компонентів. Інакше extranet замість цілісної системи для вирішення проблем бізнесу перетвориться на набір розрізнених додатків - острівців.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.01 с.)