Методика гігієнічної оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку організованого дитячого колективу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика гігієнічної оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку організованого дитячого колективуПорівняльна оцінка рівня фізичного розвитку різних колективів або одного і того ж колективу в динаміці навчання у сучасній школі здійснюється на підставі визначення відмінностей величин провідних показників стану здоров’я та фізичного розвитку шляхом застосування методів порівняння середніх арифметичних величин, розподілу відносних чисел та квадратичних відхилень, а також на підставі кореляційного методу.

Слід відмітити, що у ході використання методу порівняння середніх арифметичних величин зіставленню підлягають показники стану здоров’я та фізичного розвитку лише однорідних віково–статевих груп. При цьому, насамперед, необхідно установити достовірність відмінностей середніх величин порівнювальних груп, яка визначається шляхом обчислення критерію Ст’юдента (t) за формулою:

 

t =

де: М1 та М2 - середні арифметичні зважені величини груп порівняння;

m1 та m2 - помилки середніх арифметичних зважених величин.

Оцінка значень критерію (t) проводиться таким чином: якщо t>3, то відмінності середніх величин вважаються достовірними (p<0,05), якщо t < 3 – відмінності середніх величин вважаються недостовірними (p>0,05).

У разі застосування методу розподілу відносних чисел спочатку оцінюють фізичний розвиток кожної дитини окремо, що входить до складу організованого колективу та визначають оціночну групу, до якої вона відноситься, а потім розраховують відносне число дітей в кожній групі.

Достовірність відмінностей визначають за формулою:

 

t =

 

де: Р1 - кількість дітей (%) у першому колективі, що порівнюється;

Р2 - кількість дітей (%) у другому колективі, що порівнюється;

m1 - помилка Р1;

m2 - помилка Р2.

Помилку відносної кількості дітей визначають за формулою:

 

m1 = ;

 

де: m1 - помилка Р1;

Р1 - кількість дітей (%) у першому колективі, що порівнюється.

 

Метод порівняння середніх квадратичних відхилень використовують для оцінки однорідності стану здоров’я та фізичного розвитку за певним показником. При цьому вважається, що чим більшим є значення стандартного відхилення (s), тим більшим є розмах коливань досліджуваної ознаки і, таким чином, ступінь її мінливості та неоднорідності.

Зрештою, кореляційний метод надає можливість установити наявність певного зв’язку між провідними характеристиками стану здоров’я та фізичного розвитку шляхом визначення коефіцієнта кореляції (r). Якщо величина r дорівнює 0 - кореляційного зв’язку між досліджуваними ознаками не існує. Натомість, якщо величина r дорівнює 1 - кореляційний зв’язок між досліджуваними ознаками є надзвичайно міцним, абсолютним, функціональним. При значеннях r у межах від 0 до 0,3 кореляційний зв’язок визначають як слабкий, при значеннях r у межах від 0,3 до 0,5 - як помірний, при значеннях r у межах від 0,5 до 0,7 - як сильний, при значеннях r у межах від 0,7 до 1,0 - як надзвичайно сильний. У разі позитивного значення r - зв’язок слід визначати як прямий (при збільшенні одного досліджуваного показника інший зростає), у разі від’ємного значення r - зв’язок слід визначати як зворотний (при збільшенні одного досліджуваного показника інший зменшується).

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

Задача 1

Учениця, 14 років, має ріст 175 см, масу тіла – 54,0 кг, обвід грудної клітки – 75,5 см. За рік виріс на 5 см, число постійних зубів становить 28, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Ма3, РЗ, А3, Ме2. Мускулатура і підшкірно–жирова складка виражені помірно, ЖЄЛ складає 2560 мл, м’язова сила рук: правої – 20,1 кг, лівої – 16,35 кг. Об’єктивно з боку внутрішніх органів ніяких патологічних змін не виявлено. Практично здорова. Фізкультурою займається в основній групі.

* Визначіть групу здоров’я і оцініть фізичний розвиток дівчинки з використанням методу сигмальних відхилень та комплексного методу.

Задача 2

В ході медичного обстеження у школярки 10 років були виявлені ознаки хронічного тонзиліту у стадії компенсації, порушення осанки тощо. Довжина тіла учениці становить 142 см, маса тіла – 38,5 кг, обвід грудної клітки – 69,0 см, число постійних зубів – 20, за останній рік дівчинка виросла на 4 см, розвиток вторинних ознак – Ма00,Ме0.

* Визначте групу здоров’я та оцініть фізичний розвиток школярки з використанням методу сигмальних відхилень та комплексного методу.

Задача 3

Через 2 дні після перенесеного ГРВІ учень 5 класу звернувся до шкільного лікаря з проханням дати медичний висновок щодо його допуску до занять у секції спортивної гімнастики. В ході медичного обстеження лікарем установлено: ріст – 150 см, маса тіла – 42 кг, обвід грудної клітки – 70 см, щорічне збільшення довжини тіла становить 5 см, число постійних зубів – 25, ступінь розвитку вторинних статевих ознак – Р000, м’язи розвинуті погано, підшкірно–жирова складка молорозвинена, ЖЄЛ – 2500 мл, м’язова сила рук: правої – 20 кг, лівої – 18 кг. Об’єктивно з боку внутрішніх органів ніяких змін не виявлено. Фізкультурою займається в основній групі фізичного виховання.

* Визначте групу здоров’я та дайте оцінку фізичного розвитку хлопчика з використанням методу сигмальних відхилень та комплексного методу.

Задача 4

У ході поглибленого медичного обстеження школяра 11 років виявлено, що він часто (майже щомісяця) хворіє гострими респіраторно–вірусними захворюваннями, страждає міопією слабкого ступеня та карієсом. Ріст учня становить 133,5 см, маса тіла – 23,5 кг, обвід грудної клітки – 59,2 см.

* Визначте до якої групи здоров’я і групи фізичного виховання відноситься школяр та оцініть фізичний розвиток учня методом сигмальних відхилень,

Задача 5

Учень 3 класу середньої загальноосвітньої школи, 10 років, практично здоровий, має ріст – 125 см, масу тіла – 30 кг, обвід грудної клітки – 64,0 см, число постійних зубів складає 12, щорічне збільшення довжини тіла – 5 см, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Р00.

* Оцініть фізичний розвиток хлопчика за допомогою комплексного методу.

 

Задача 6

Учениця 3 класу середньої загальноосвітньої школи, 10 років, практично здорова, побутові умови задовільні, ріст – 135 см, масу тіла – 30,5 кг, обвід грудної клітки – 60,0 см, число постійних зубів складає 22, щорічна прибавка росту становить 6 см, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Ма0,А1,Р1.

* Дайте оцінку фізичному розвитку дівчинки комплексним методом.

 

Задача 7

Хлопчик 13 років має ріст 155 см, масу тіла – 42 кг, обвід грудної клітки – 70 см.

* Оцініть фізичний розвиток з використанням методу сигмальних відхилень та побудуйте профіль фізичного розвитку.

 

ТЕМА №34. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ І ЗАГАЛЬНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ¢Я ЛЮДИНИ

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Оволодіти теоретичними основами та загальною схемою вивчення впливу навколишнього середовища на здоров¢я людини.

 

ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

1. Методологічні та методичні основи вивчення факторів навколишнього середовища та їх впливу на стан здоров¢я населення.

2. Здоров¢я населення як інтегральний показник стану навколишнього середовища. Показники здоров¢я, що його характеризують.

3. Принципова схема гігієнічного контролю за умовами праці, побуту та чинниками навколишнього середовища.

4. Загальна схема вивчення та оцінки взаємозв’язків чинників навколишнього середовища та здоров¢я населення.

5. Основний зміст плану та програми досліджень ступеня негативного впливу забрудненого (денатурованого) середовища на здоров’я населення.

6. Етапи вивчення впливу забрудненого навколишнього середовища на здоров’я.

7. Методика вибору зон (районів) спостереження в населеному пункті.

8. Поняття та критерії здоров¢я (загальнопатологічне, індивідуальне теоретичне, індивідуальне фактичне здоров¢я населення).

9. Методи та основні показники вивчення стану здоров’я населення.

10. Методика якісного (концептуального) аналізу рівня здоров¢я населення та її використання у практичній діяльності лікаря.

11. Методика кількісного аналізу рівня здоров¢я населення. Її використання у практичній діяльності лікаря.

12. Вибір форми проведення досліджень.

13. Методика якісного (концептуального) аналізу стану навколишнього середовища та “нормованого” прогнозування змін рівня здоров¢я населення за станом забруднення атмосферного повітря, води, ґрунту, шумової обстановки.

14. Методика кількісного аналізу стану навколишнього середовища (шляхом сумації всіх забруднювачів, експертної оцінки у балах, переваги першого підходу перед бальною оцінкою).

15. Характеристика можливостей методів математичного моделювання взаємозв’язку кількісних показників рівня здоров¢я населення та стану навколишнього середовища:

- кореляційного;

- регресійного;

- факторного;

- дискримінантного;

- вірогідностного Байеса;

- кластер-аналізу;

- кореляційно-регресійного багатофакторного.

 

ЗАВДАННЯ:

1. Розглянути та занести у зошит протоколів етапи вивчення впливу забрудненого навколишнього середовища на здоров’я населення; визначення індивідуального теоретичного здоров¢я, індивідуального практичного здоров¢я, популяційного здоров¢я, загальнопатологічного поняття про здоров¢я населення (наявне, постійне, юридичне, розрахункове наявне), популяції, когорти, критерії популяційного здоров¢я за вимогами ВООЗ.

2. Ознайомтесь з характеристикою можливостей методів математичного моделювання взаємозв’язку кількісних показників рівня здоров¢я населення та стану навколишнього середовища.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни: Підручник / Є.Г.Гончарук, Ю.І.Кундієв, В.Г.Бардов та ін. / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 48-137, 458-479.

2. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены /Е.И.Гончарук, Ю.И.Кундиев, В.Г.Бардов и др. – К.: Вища шк., 2000. – С. 47-96, 538-560.

3. Гігієна та екологія: Підручник./ За редакцією В.Г.Бардова.- Вінниця: Нова Книга, 2006.- С.225-238.

4. Изучение влияния факторов окружающей среды на здоровье населения: Учебное пособие /Под ред. Е.И.Гончарука. – К.: КМИ, 1989. – 204 с.

5. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. Навч. посібник. – К.: Здоров¢я, 1999. – С. 6-27.

6. Общая гигиена: Учебник /Г.И.Румянцев, М.П.Воронцов, Е.И.Гончарук и др. / Под ред. Г.И.Румянцева, М.П.Воронцова. – М.: Медицина, 1990. – С. 49-238, 279-283.

7. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. и соавт. Гигиена. – К.: Вища школа, 1983. – С.6-15.

8. Современные проблемы экогигиены / М.П.Захарченко, Е.И.Гончарук, Н.Ф.Кошелев, Г.И.Сидоренко. – К.: Хрещатик, 1993. – Часть 1. – С.5-64.

9. Джессен Р. Методы статистических обследований: Пер. с анг. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 478 с.

10. Славин М.Б. Методы системного анализа в медицинских исследованиях. – М.: Медицина, 1989. – 303 с.

11. Оценка состояния здоровья населения в условиях разного уровня антропогенного загрязнения окружающей среды.// Гигиена и санитария, 1995, №1.

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Заняття семінарське. Після вирішення організаційних питань студенти здають викладачу зошити протоколів практичних занять. За повноту та якісь виконання завдання з самостійної підготовки вони одержують оцінку, яка виставляється в журналі обліку відвідувань та успішності студентів академічної групи. Далі проводиться опитування за питаннями для самопідготовки (1-15). За кожну відповідь в усній формі також виставляється оцінка. Наприкінці заняття викладач підводить підсумок щодо рівня засвоєння учбового матеріалу кожним студентом академічної групи, називає оцінки, дає індивідуальні рекомендації щодо подальшого вивчення відповідних учбових питань, називає тему наступного заняття.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 799; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.71 (0.034 с.)