МЕТОДИКА визначення типу денної працездатності людини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

МЕТОДИКА визначення типу денної працездатності людиниНайбільш адекватним та точним методом визначення типу денної працездатності слід визнати тестову методику О.Остберга у модифікації С.Степанової. Досліджуваному пропонується уважно прочитати питання особистісного опитувача та, не порушуючи їх послiдовностi, вибрати з запропонованих міркувань одне, що в найбільшій мірі властиве для нього.

1. О котрiй годинi Ви хотiли б встати, якби були б зовсiм вiльнi у виборi розпорядку дня i керувались при цьому винятково особистими бажаннями?

взимку влiтку бали

а) 5.00 – 6.45 4.00 – 5.45 5

б) 6.46 – 8.15 5.46 – 7.15 4

в) 8.16 – 10.45 7.16 – 9.45 3

г) 10.46 – 12.00 9.46 – 11.00 2

д) 12.01 – 13.00 11.01 – 12.00 1

2. О котрiй годинi Ви хотiли б лягти спати, якби вільно планували свiй вечiрнiй час і керувались при цьому винятково особистими бажаннями?

взимку влiтку бали

а) 20.00 – 20.45 21.00 – 21.45 5

б) 20.46 – 21.30 1.46 – 22.30 4

в) 21.31 – 00.15 2.31 – 1.15 3

г) 00.16 – 1.30 1.16 – 2.30 2

д) 1.31 – 3.00 2.31 – 4.00 1

3. Яка Ваша потреба в будильнику, якщо вранцi необхідно обов'язково прокинутися у певний час?

а) Зовсiм немає потреби 4

б) В окремих випадках є потреба 3

в) Потреба в будильнику досить сильна 2

г) Будильник менi вкрай необхiдний 1

4. Якби Вам прийшлось готуватися до здачi іспиту в умовах жорсткого лiмiту часу i використовувати для занять нiчний час (23.00–2.00 год.), наскiльки продуктивною була б Ваша діяльність у цей час?

а) Абсолютно безкорисна, я зовсiм не змiг би працювати 4

б) Була б деяка користь 3

в) Діяльність була б достатньо ефективною 2

г) Діяльність була б високоефективною 1

5. Чи легко Вам прокидатися вранцi у звичайних умовах?

а) Дуже важко 1

б) Досить важко 2

в) Досить легко 3

г) Дуже легко 4

6. Чи вiдчуваєте Ви себе повнiстю прокинувшимся у першi пiвгодини пiсля пiдйому?

а) Дуже велика сонливiсть 1

б) Невелика сонливiсть 2

в) Досить ясна голова 3

г) Повна яснiсть думок 4

7. Який Ваш апетит в першi пiвгодини пiсля пiдйому?

а) Апетиту зовсiм немає 1

б) Апетит знижений 2

в) Досить гарний апетит 3

г) Чудовий апетит 4

8. Якби Вам потрiбно було б готуватися до іспиту в умовах жорсткого лiмiту часу i використовувати для цього ранок (4.00–7.00 год.), наскiльки продуктивною була б Ваша діяльність у цей час?

а) Абсолютно безкорисна 1

б) Hе змiг би працювати 2

в) Була б деяка користь 3

г) Діяльність була б ефективною 4

9. Чи вiдчуваєте Ви фiзичну втому в першi пiвгодини пiсля того, як прокинулися?

а) Дуже велика в'ялiсть 1

б) Hевелика в'ялiсть 2

в) Hезначна бадьорiсть 3

г) Повна бадьорiсть 4

10. Якщо Ваш наступний день вiльний вiд роботи, коли Ви ляжете спати?

а) Hе пiзнiше, нiж звичайно 4

б) Пiзнiше на 1 годину i менше 3

в) Hа 1–2 години пiзнiше 2

г) Пiзнiше на 2 години i бiльше 1

11. Чи легко Ви засинаєте у звичайних умовах?

а) Дуже важко 1

б) Досить важко 2

в) Досить легко 3

г) Дуже легко 4

12. Ви вирiшили займатися фiзичною культурою. Ваш товариш запропонував займатися разом по 1 годинi 2 рази на тиждень з 7.00 до 8.00 год. ранку. Чи цей перiод часу найкращий для Вас?

а) В цей час я був би у гарнiй формi 4

б) Я був би у досить гарному станi 3

в) Менi було б важко 2

г) Менi було б дуже важко 1

13. Коли Ви увечерi вiдчуваєте себе настiльки втомленим, що повиннi лягти спати?

а) 20.00 – 21.00 5

б) 21.01 – 22.15 4

в) 22.16 – 00.45 3

г) 00.46 – 2.00 2

д) 2.01 – 3.00 1

14. Який з запропонованих перiодiв Ви вибрали б для виконання двогодинної роботи, яка потребує повної мобiлiзацiї розумових сил?

а) 8.00 – 10.00 6

б) 11.00 – 13.00 4

в) 15.00 – 17.00 2

г) 19.00 – 21.00 0

15. Як завелика Ваша втома о 23 годині вечора?

а) Я дуже втомлююсь 5

б) Я вiдчутно втомлююсь 3

в) Я частково втомлююсь 2

г) Я зовсiм не втомлююсь 0

16. За деяких обставин Вам довелося лягти спати на декiлька годин пiзнiше, нiж звичайно. Вранцi немає необхiдностi прокидатися у певний час. Який із чотирьох запропонованих варiантiв буде для Вас найбiльш слушним?

а) Я прокинуся як звичайно i бiльше не засну 4

б) Я прокинуся у звичний час i буду дрiмати 3

в) Я прокинуся у звичний час i знову засну 2

г) Я прокинуся пiзнiшне, нiж звичайно 1

17. Ви повиннi чергувати вночi з 4.00 до 6.00 год. Hаступний день у Вас вiльний. Який з запропонованих варiантiв буде для Вас найбiльш слушним?

а) Спати я буду лише пiсля чергування 1

б) Перед чергуванням я задрiмаю, а пiсля нього висплюсь 2

в) Перед чергуванням я висплюсь, а пiсля задрiмаю 3

г) Я повнiстю висплюсь перед чергуванням 4

18. Ви повиннi протягом 2 годин виконувати важку фiзичну роботу. Який час Ви б вибрали для цього, якщо б були зовсiм вiльним у плануваннi свого розпорядку дня?

а) 8.00 – 10.00 4

б) 11.00 – 13.00 3

в) 15.00 – 17.00 2

г) 19.00 – 21.00 1

19. Ви вирiшили серйозно зайнятися спортом. Ваш товариш запропонував тренуватися разом по 1 годинi 2 рази на тиждень з 22.00 до 23.00 год. Hаскiльки сприятливим буде цей час для Вас?

а) Я був би у добрій формi 1

б) Здається, я був би у непоганiй формi 2

в) Трохи пiзно, я був би у поганiй формi 3

г) Hi, в цей час я зовсiм не змiг би тренуватися 4

20. О котрий годинi Ви переважно прокидалися в дитинствi пiд час лiтних канiкул?

а) 5.00 – 6.45 5

б) 6.46 – 7.45 4

в) 7.46 – 9.45 3

г) 9.46 – 10.45 2

д) 10.46 – 12.00 1

21. Уявить собi, що Ви можете вiльно планувати свiй робочий час. В якi із запропонованих перiодiв ефективнiсть Вашої роботи була б максимальною?

а) 00.01 – 5.00 1

б) 5.01 – 8.00 5

в) 8.10 – 10.00 4

г) 10.01 – 16.00 3

д) 16.01 – 21.00 2

е) 21.01 – 24.00 1

22. О котрiй годинi Ви, як правило, повнiстю досягаєте "вершини" своєї трудової активностi?

а) 00.01 – 4.00 1

б) 4.01 – 8.00 5

в) 8.01 – 9.00 4

г) 9.01 – 14.00 3

д) 14.01 – 17.00 2

е) 17.01 – 24.00 1

23. Iнколи можна почути про людей ранкового та вечiрнього типiв. До якого з цих типiв Ви вiдносите себе?

а) чiтко до ранкового 6

б) скорiше до ранкового, нiж до вечiрнього 4

в) скорiше до вечiрнього, нiж до ранкового 2

г) чiтко до вечiрнього 0

Тип денної працездатностi визначається за сумою балiв, яка була набрана:

понад 92 балiв – чiтко виражений ранковий тип;

77 – 91 балів – слабо виражений ранковий тип;

58 – 76 балів – аритмічний тип;

42 – 57 балів – слабо виражений вечiрнiй тип;

до 41 балів – чiтко виражений вечiрнiй тип.

МЕТОДИКА ГІГІЄНІЧНОЇ ОЦІНКИ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ

Методика реєстрації та оцінки ступеня хронічної втоми

Одним із способів тривалого спостереження за станом здоров’я передбачає проведення моніторингу симптомів хронічної втоми. Для того, щоб визначити загальний ступінь хронічної втоми та рівень поліпшення її симптомів застосовують карту реєстрації та оцінки ступеня хронічної втоми. Після заповнення бланку відповідей ступеня вираження того чи іншого прояву (а, б, в, г, д, е) хронічної втоми проводять підрахунок балів.

За відповідь: а) нараховують- 6 балів

б) нараховують- 5 балів

в) нараховують- 4 бала

г) нараховують- 3 бала

д) нараховують- 2 бала

е) нараховують- 1 бал

Карта реєстрації та оцінки ступеня хронічної втоми

1. На протязі останніх місяців ступінь моєї енергійності та бадьорості був таким:

а) високий ступінь енергійності та бадьорості;

б) відносно високий ступінь енергійності впродовж більшої частини часу;

в) досить значні коливання рівня енергійності з дня на день;

г) як правило, низький ступінь енергійності та бадьорості більшу частину часу;

д) значно низький ступінь енергійності та бадьорості більшу частину часу;

е) відсутність бадьорості та енергійності взагалі, відчування повного виснаження.

2. На протязі останніх місяців я відчуваю себе стомленим чи розбитим:

а) ні разу;

в) впродовж незначного періоду часу;

г) іноді;

д) впродовж відносно великого періоду;

е) весь час.

3. На протязі останніх місяців ступінь в’ялості та бадьорості коливався таким чином:

а) був дуже бадьорим та активним кожен день;

в) був в основному бадьорим та активним;

г) був відносно бадьорим та активним і рідко в’ялим;

д) був більшу частину часу в’ялим та апатичним;

е) був дуже в’ялим та апатичним кожен день.

4. На протязі останніх місяців у мене “пробуджувалось” відчуття свіжості, яке відмічалось:

а) весь час;

б) велику частину часу;

в) значну частину часу;

г) деяку частину часу;

д) незначну частину часу;

е) не відмічалось взагалі.

На підставі одержаних результатів визначають один з чотирьох ступенів хронічної втоми. Перший ступінь втоми (легка втома) від15 до 19 бала; другий ступінь втоми (втома середньої важкості) від 11 до 15 бала; третій ступінь втоми (виражена втома) від 7 до 11 балів; четвертий ступінь втоми (важка втома) від 4 до 7 балів.

Оцінка впливу хронічної втоми на функціональні можливості організму

Встановлено, що хронічна втома, може справляти значний вплив на рівень функціональних можливостей організму, то у зв’язку з цим для визначення особливостей впливу хронічної втоми на функціональний стан організму прийнято використовувати карту оцінки впливу хронічної втоми на функціональні можливості організму. На бланку відповідей вказують категорію функціональних зрушень, що має місце.

При цьому враховують, що:

категорія 0 визначає відсутність порушень у функціональному стані;

категорія 1 - мінімальні порушення;

категорія 2 - середні порушення;

категорія 3 - значні порушення;

категорія 4 - повне порушення.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 1031; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.21 (0.027 с.)