Тема 30. Підключична, пахвова артерія. Гілки, області кровопостачання Анастомози.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 30. Підключична, пахвова артерія. Гілки, області кровопостачання Анастомози.Кількість годин - 2

Актуальність теми.

Підключична артерія є магістральною судиною великого кола кровообігу. Гілки підключичної артерії кровопостачають спинний мозок, головний мозок (приймають участь у формуванні Віллізієва кола), органи шиї, м’язи шиї, органи грудної порожнини Гілки пахвової артерії, яка є безпосереднім продовженням підключичної артерії, кровопостачають м’язи грудей, спини, молочну залозу, мязи поясу верхньої кінцівки. За рахунок анастомозів з гілками суміжних артерій формуються шляхи обхідного кровообігу. Знання цих судин необхідне при консервативному та оперативному лікуванні, що є дуже важливим у підготовці майбутнього лікаря.

Конкретні цілі

1. Знати гілки підключичної артерії, їх топографію, області кровопостачання;

2. Знати гілки пахвової артерії, їх топографію, області кровопостачання;

3. Знати анастомози підключичної артерії з суміжними артеріями;

4. 3нати анастомози пахвової артерії.

Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

1. Підключична артерія, будова, топографія

2. Топографія підключичної артерії гілок підключичної артерії

3. Гілки, які кровопостачають головний мозок?

4. Гілки, які кровопостачають спинний мозок?

5. Хребтова артерія, гілки, області кровопостачання.

6. Щитошийний стовбур, гілки, області кровопостачання

7. Внутрішня грудна артерія, гілки, області кровопостачання

8. Реберно-шийний стовбур, гілки, області кровопостачання

9. Поперечна артерія шиї, гілки, області кровопостачання

10. Пахвова артерія, будова, топографія

11. Гілки пахвової артерії, їх області кровопостачання

Зміст теми.

Підключична артерія (аrteria subclavia) – парна.

Ліва підключична артерія (а. subclavia sinistra) починається від дуги аорти, права підключична артерія (а. subclavia dextra) – від плечоголовного стовбура.

Підключична артерія проходить через між драбинчастий простір і має три відділи:

І. Внутрішньо-грудний (до між драбинчастого простору) – віддає наступні гілки:

1) хребтова артерія (а. vertebralis ) – проходить через отвори поперечних відростків шийних хребців, через великий потиличний отвір у порожнину черепа, де має передню і задню спинномозкові артерії (аа. spinales anterior et superior), які кровопостачають спинний мозок (при цьому права і ліва передні спинномозкові артерії зливаються, утворюючи одну передню спинномозкову артерію), та задню нижню мозочкову артерію (а. сerebella inferior), яка кровопостачає мозочок. На границі довгастого мозку з мостом права і ліва хребтові артерії зливаються і утворюють базилярну артерію (а. basilaris ), яка лежить на основі моста і кровопостачає: мозочок, до якого дає передню нижню мозочкову артерію (а. cerebelli inferior anterior), верхню мозочкову артерію (а. сеrebelli superior); праве і ліве внутрішнє вухо правою і лівою артеріями лабіринту (аа. labirinti); міст гілками до моста (ramі аd pontem). На границі моста зі середнім мозком базилярна артерія розгалужується на задні артерії мозку (аа. сеrebrі posteriores), які кровопостачають мозок і беруть участь у формуванні артеріального кола мозку (кола Віллізія). Артеріальне коло мозку (сirculus arteriosus cerebri Willisii) утворене артеріями з басейну двох внутрішніх сонних артерій та двох підключичних артерій, зокрема його утворюють 9 артерій.

Спинний мозок кровопостачають слідуючі артерії:

Хребтова артерія – проходить через отвори поперечних відростків шийних хребців, через великий потиличний отвір у порожнину черепа, де дає передню та задню спинномозкові артерії, які кровопостачають спинний мозок, при цьому права і ліва передні спинномозкові артерії зливаються, утворюючи одну передню спинномозкову артерію, яка проходить по серединній щілині спинного мозку. А задні спинномозкові артерії йдуть в задніх латеральних борознах спинного мозку.

Слід звернути увагу на кровопостачання довгастого мозку. Хребтова артерія, яка проходить паралельно стовбуру загальної сонної артерії і яка бере участь разом з нею у кровопостачанні мозку, є коллатеральною судиною для голови і шиї. Злиті в один стовбур – основну артерію, дві хребтові артерії, і злиті в один стовбур дві передні спино-мозкові артерії, утворюють артеріальне кільце, яке має велике значення для коллатерального кровообігу довгастого мозку, і має назву – «Коло Захарченка».

Від задньої артерії мозку йдуть задні гілки судинного сплетення.
2) щитошийний стовбур(truncus thyreocervicalis) розгалужується на:

- нижню щитоподібну артерію (а. tyroidea inferior), яка кровопостачає щитоподібну залозу, трахею, гортань, до якої дає нижню гортанну артерію (а. laringea inferior);

- висхідну шийну артерію (а. cervicalis ascendens), яка кровопостачає глибокі м'язи, надлопаткову артерію (а. suprascapularis), яка кровопостачає м'язи плечового пояса;

- поверхневу шийну артерію (a. cervicalis superficialis), яка кровопостачає латеральний трикутник шиї;

3) внутрішня грудна артерія(a. thoracica interna) по передній стінці грудної клітки спускається в грудну порожнину, кровопостачає:

- передні частини міжреберних просторів передніми міжреберними артеріями (аа. intercostals anteriores);

- молочну залозу гілками груді (rami mammarii);

- трахею однойменними гілками (rami tracheales);

- тимус тимусними гілками (rami thymici);

- плевру, перикард, діафрагму, перикардіально-діафрагмальною артерією (а. pericardiacophrenica). Кінцевими гілками внутрішньої грудної артерії є м'язово-діафрагмальна артерія (а. musculophrenicа), яка кровопостачає діафрагму, та верхня надчеревна (епігастральна) артерія (а. ерigastrica superior), яка йде в піхву прямого м'яза живота і кровопостачає його.

II. Міждрабинчастий (в міждрабинчастому просторі). В цьому відділі від підключичної артерії відходить реберно-шийний стовбур (truncus costocervicalis), який розгалу­жується на дві гілки:

- глибока шийна артерія (а. cervicalis profunda), яка кровопостачає глибокі м'язи спини в ділянці шиї;

- найвища міжреберна артерія(а. intercostalis suprema), яка розгалужується на І та II задні міжреберні артерії (аа. Intercostalis posteriors prima et secunda), кровопостачає задні частини І та II міжреберних просторів.

Ш. Ключичний відділ (після міждрабинчасгого простору) має лише одну гілку - поперечну артерію шиї (а. transversa colli), яка огинає шию, продовжується в дорсальну лопаткову артерію (а. scapularis dorsalis), що кровопостачає ромбоподібний м'яз, м'яз-підіймач лопатки, м'язи плечового пояса. Підключична артерія продовжується у пахвову артерію.

Пахвова артерія (arteria axillaris)

Пахвова артерія лежить в однойменній порожнині, проектується по передньому краю волосяного покриву пахвової ямки, кровопостачає поверхневі грудні м'язи, поверхневі м'язи спини, м'язи плечового пояса, плечовий суглоб. Пахвова артерія має три відділи:

І. Ключичногрудний, який лежить у ключичногрудному трикутнику. В цьому відділі артерія дає наступні гілки:

1) найвища грудна артерія (а. toraciса suprema) - кровопостачає передні частини І та II міжреберних просторів;

2) грудонадплечова (грудоакромінальна) артерія (а. toracoacromialis) кровопостачає плечовий суглоб, дельтоподібний м'яз, великий і малий грудні м'язи.

II. Грудний, який лежить у грудному трикутнику. В цьому відділі артерія має одну гілку – латеральну грудну артерію (а. toracica lateralis), яка кровопостачає передній зубчастий м'яз.

III. Підгрудний(в підгрудному трикутнику) має наступні гілки:

1) передня огинаюча артерія плеча (а. circumflexa humeri anterior) кровопостачає плечовий суглоб та м'язи плечового пояса;

2) задня огинаюча артерія плеча (а. circumflexa humeri posterior) йде через 4-сторонній отвір, кровопостачає плечовий суглоб, м'язи плечового пояса;

3) підлопаткова артерія (а. subscapularis) розгалужується на дві гілки:

- грудоспинна (грудодорсальна) артерія (а. thoracodorsalis), яка кровопостачає найширший м'яз спини, великий i малий круглі м'язи;

- огинаюча артерія лопатки (а. circumflexa scapulae), яка проходить через 3-сторонній отвір, кровопостачає над- і підостьові м'язи, малий круглий м'яз.

Пахвова артерія продовжується в плечову артерію.

Рекомендована література

Основна

1. Привес М.Т. и соавт. «Анатомия человека». С.П. Изд-во «Гиппократ»,1998 г.

2. Сапин М.Р. «Анатомия человека». - М. Медицина. - 1985.

3. Синельников Р.Д., Синельников Я.Д. «Атлас анатомии человека». Т.2. – 1991.

Додаткова

1. Матещук-Вацеба Л.Р. «Нормальна анатомія», навчально-методичний посібник. Львів «Поклик сумління». - 1997.

Матеріали для самоконтролю

1. Особливості відходження правої та лівої підключичної артерії?

2. Топографія підключичної артерії?

3. Хребтова артерія, її гілки, області кровопостачання, топографія?

4. Назвіть гілки, які кровопостачають головний мозок?

5. Назвіть гілки, які кровопостачають спинний мозок?

6. Щитошийний стовбур, топографія, області кровопостачання?

7. Назвіть джерела кровопостачання щитоподібної залози?

8. Внутрішня грудна артерія, її топографія, області кровопостачання?

9. Кровопостачання міжреберних просторів?

10. Перикардіально-діафрагмальна артерія, області кровопостачання?

11. Перелічити кінцеві гілки внутрішньої грудної артерії?

12. Реберно-шийний стовбур, гілки, області кровопостачання?

13. Особливості кровопостачання задніх частин І та ІІ міжреберних просторів?

14. Поперечна артерія шиї, гілки, області кровопостачання?

15. Анастомози підключичної артерії з внутрішньої сонною, зовнішньою сонною артеріями?

16. Топографія пахвової артерії? Назвіть відділи?

17. Показати та розповісти чим обмежені трьох- та чотирьох-сторонні отвори? Що проходить через них?

18. Найвища грудна артерія, області кровопостачання?

19. Грудоакроміальна артерія, області кровопостачання?

20. Латеральна грудна артерія, о6ласті кровопостачання?

2І. Передня огинаюча артерія плеча, області кровопостачання?

22. 3адня огинаюча артерія, області кровопостачання?

23. Підлопаткова артерія, області кровопостачання?

24. Грудоспинна артерія, області кровопостачання?

25. 0гинаюча артерія лопатки, області кровопостачання?

Ситуаційні задачі.

1. У хворого травма в області плечового суглобу, яка супроводжується кровотечею. Що необхідно зробити для зупинка кровотечі?

А. Притиснути загальну сонну артерію

В. Притиснути підключичну артерію*

С. Притиснути внутрішню сонну артерію

Д. Притиснути пахвову артерію

2. У хворого 45 років, внаслідок остеохондрозу нижніх шийних хребців спостерігається порушення мозкового кровообігу. Пошкодженням яких
артерій це визвано?

А. Внутрішніх сонних

В. Загальної сонної артерії

С. Хребтової артерії*

Д. Пахвової артерії

3. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахвової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину, що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія?

A.* A. axillaris

B. A. vertebralis

C. A. transversa colli

D. A. profunda brachii

E. A. subscapularis

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.01 с.)