ТОП 10:

Розділ І. Аналіз стану управлінської діяльності керівника школи№ _

Матеріали до розділу

Оцінювання ефективності управління було здійснено через оцінку основних видів діяльності керівника або функцій. Методика аналізу управлінської діяльності керівника школи через оцінку видів його управлінської діяльності розроблена В. В. Звєрєвою.

При застосуванні методики було використано бальну систему оці­нювання від 1 до 5 балів. Якщо показник, що характеризує діяльність проявляється:

«завжди» — 5 балів;

«часто» — 4 бали;

«не завжди» — 3 бали;

«інколи» — 2 бали;

«ніколи» — 1 бал.

Технологія оцінювання ефективності управління через оцінку видів управлінської діяльності має діагностичний характер і дає можливість підрахувати коефіцієнт ефективності (Ке) як по кожному виду (блоку) управлінської діяльності, так і усієї діяльності в цілому. Ке визначається шляхом використання наступної формули:

Фактична кількість балів , „.„.

--------------------------------------х 100 % = Ке

Максимальна кількість балів

Об'єктивне вивчення діяльності директора школи дозволило ви­значити найбільш позитивні та найбільш проблемні ланки. Результати оцінювання ефективності управлінської діяльності через оцінку видів управлінської діяльності та результати дослідження наведені у табли­ці І.

Таблиця 1 Результати оцінювання управлінськоїдіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п Напрямки та зміст управлінської діяльності Оцінка в балах
1. Інфоп наційно-аналітична діяльність          
і. і. Інформаційне забезпечення внутрішньо-шкільїт. <і управління          
  Збир;іпм:і інформації, яка відповідає цілям розвитку педагої гііиіі о процесу і управління ним       +  
№ з/п Напрямки та зміст управлінської' діяльності Оцінка в балах  
  Зміст інформації досить повно і об'єктивно відображає стан розвитку школи     +    
  Методи збору інформації адекватні цілям управління       +  
  Збір, облік та збереження інформації є своєчасними та оперативними     +    
  Технології обробки інформації на сучас­ному рівні       і-  
  Інформаційні потоки забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень       г  
1.2. Рівень аналітичної культури керівника       — .. і
  Цілі аналізу, адекватні цілям збору інформації    
  Зміст аналізу охоплює усі основні си­стеми школи      
  Аналіз має системний характер і дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки       і
  Аналіз забезпечує визначення проблем, цілей та прийняття ефективних рішень       і  
  Всього 34 бали (68 %) !
2. Мотиваційно-щльова діяльність         --------
2.1. Мотивація персоналу школи        
  Керівник орієнтується на потреби членів колективу       іт
  Керівник сприяє формуванню реалістич­них самооцінок персоналу та рефлексії        
  Заохочення відповідають реальним показ­никам роботи         +
  Керівник забезпечує розвиток ініціативи, самостійності та творчості   +      
  Керівник забезпечує злагодженість у ро­боті, сумісну діяльність     -і-    
2.2. Цільове спрямування діяльності школи          
  Цілі школи, орієнтовані на розвиток       +  
  Узгоджені стратегічні, тактичні та опера­тивні цілі       + і і
  Всі цілі практико-орієнтовані        
  Цілі реально досяжні        
  Всього 35 балів (77 %)  
№ з/n Напрямки та зміст управлінської діяльності Оцінка в балах
3. Планово-прогностична діяльність          
3.1. Прогностичне спрямування планування роз­витку школи          
  Робота школи будується на концептуаль­ній основі         +
  Прогнозування розвитку закладу здій­снюється шляхом розробки програм роз­витку і цільових проектів   +      
3.2. Якість шкільного планування          
  Усі плани являють собою систему     +    
  Кожен план обґрунтований з точки зору проблем, цілей та шляхів їх досягнення     +    
  Кожен план має систему заходів, які розв'язують проблеми та сприяють досяг­ненню цілей       +  
  Плани конкретизовані строками, наявни­ми ресурсами та виконавцями         +
  Всього 22 бали (73 %)•
4. Організаційно-розпорядча діяльність          
4.1. Створення організаційнихструктур          
  Вибір і побудова організаційних струк­тур діяльності закладу та окремих його підрозділів         +
  Децентралізація управління та делегуван­ня повноважень         +
  Спрямування шкільних організацій на досягнення цілей та виконання основних завдань     +    
  Координація діяльності персоналу       +  
4.2. Організація праці          
Підбір та розстановка кадрів 11 урахуванням якостей та рівня професіоналізму         +
  Визначення складу виконавців відповідно до змісту та складності завдань       +  
  Відсутність дублювання у функціональ­них обов'язках заступників       +  
  Відсутність перевантаження персоналу       +  
  Визначення міри відповідальності кожно­го виконання     +    
  Створення умов для роботи персоналу     +    
  Організація власної праці керівника         +
№ з/п Напрямки та зміст управлінськоїдіяльності Оцінка в балах
1 Т 2 J 3
  Формування організаційних стосунків між виконавцями   ! +  
  Всього 49 балів (81 %)
5. Контрольно-діагностична діяльність   І    
5.1. Ефективність шкільного контролю      
  Контроль відображає пріоритети школи     + •  
  Контроль орієнтований на кінцеві результати і     + ^ . J
  Методи контролю відповідають об'єктам контролю і і і і і і  
  Система контролю є гнучкою, відкриймо до змін
  Витрати на контроль економічні
  Керівник забезпечує гласність контролю
5.2. Стан та результативність системи діагностики
  Діагностика забезпечується науково
  Діагностика має системний та система тичний характер
  Результати діагностичних процедур забезпечують ефективне оперативне управління педагогічним процесом
  Всього 10 бали ((>(>%)  
6. Корещійно-регулятивна діяльність   і і   і  
  Координація діяльності та процесів и за кладі освіти  
  Своєчасна корекція за наслідками контролю    
  Здійснення моніторингової полі'іики управління    
  Регулювання за відхиленнями   і    
  Система управління відкрита до змін, но­вих технологій     + і
  Керівник налаштовує зв'язки із зовніш­нім середовищем   +  
  Керівник здійснює представницьку функцію      
  Керівник спрямовує колектив на форму­вання іміджу школи       і
  Всього 27 балів (67, S "..)
                                                   

Було прийнято такі значення коефіцієнту ефективності управлінсь­кої діяльності:

100—75 % — діяльність оптимальна; 74—50 % — рівень управління достатній; 49—25 % — рівень діяльності критичний.

Відповідно коефіцієнти ефективності управління керівника щколи № по кожному виду діяльності розподілились таким чином: інформаційно-аналітична діяльність — 68 %; мотиваційно-цільова діяльність —- 77 %; планово-прогностична діяльність — 73 %; організаційно-виконавча діяльність — 81 %; контрольно-діагностична діяльність — 66 %; корекційно-регулятивна діяльність — 67,5 %.

Загальний коефіцієнт ефективності управлінської діяльності керів­ника школи дорівнює:

197 бал/ех 100% „лп/

----------------------= /З %

270 балів

Отже, це свідчить про те, що рівень управлінської діяльності достатній. З метою подальшого удосконалення процесу управління навчальним закладом, підвищення його ефективності було розроблено комплексно-цільову програму.

Комплексно-цільова програма розрахована на впровадження про­тягом трьох років: з 2005-2006 навчального року по 2007-2008 на-ичальний рік.

Розділ II. Концепція розвитку управління школою

Матеріали до розділу

і огляду на глибокий аналіз наукових досліджень зуправління, практики управління навчальними закладами та системи управління конкретною установою, дійшли висновку, що основними засобами підвищення ефективності управлінської діяльності можна вважати досягнення таких властивостей управлінських систем:

— ціннісний характер управління;

— адаптпнпість управління (пристосування до ситуації);

— релевапшість (відповідність справі);

— превентипність (випереджальний характер);

— прогностичність (визначення перспектив і прогнозів);

— консолідуючий, об'єднуючий характер;

— діалогічність, узгоджуваність з іншими системами організації;

— інноваційність, творчість;

— демократичний, парсипативний (колегіальний) характер;

— особистісно орієнтована спрямованість;

— гнучкість, мобільність;

— рефлективність, орієнтація на самооцінку, самокорекцію, само­розвиток.

Організаційний механізм управління за умов розвитку навчального закладу повинен відповідати наступним вимогам:

1. Раціональність технології. Можна користуватись традиційними, модернізованими та радикально новими технологіями. їх ефектив­ність зумовлюють управлінські ситуації.

2. Якість технології. Відповідність проектної продуктивності до ре­альної.

3. Орієнтація на результати, досягнення, продуктивність повинна домі­нувати над зовнішньою привабливістю та інноваційною формою.

4. Мотиваційний потенціал зумовлює розуміння цілей діяльності, досягнення результатів.

5. Відповідний рівень кваліфікації керівників всіх рівнів управління школи повинен створити ситуацію усвідомлення цілей, задач, шляхів оновлення діяльності та практичної їх реалізації.

6. Сталість керованого складу, незначна чисельність кадрі и и колек­тиві.

7. Злагодженість в роботі адміністративної команди, корпоративний дух.

8. Інформаційне забезпечення управління, ресурс часу, що перед­бачають отримати достатню інформацію по обсягу та по якості, можливість реалізувати управлінську процедуру і» часі.

Ідеї оновлення функцій управління

Аналітична діяльність

— Аналіз навчально-виховного процесу як засіб визначення якості розвитку школярів.

— Вивчення мотивів, цінностей вчителів, можливостей стимулю­вання на інноваційну, експериментальну діяльність.

— Висновки на підставі аналізу щодо існуючого стану справ як уроки на майбутнє.

— Використання системного аналізу як засобу удосконалення діяльності,

— Гуманізація управлінського мислення, людиноцентриський по­гляд.

— Підсилення системності та рефлективності управлінського мис­лення.

— Аналіз та моделювання шляхів розв'язання проблем.

— Налагоджена система інформаційного забезпечення.

— Наявність відлагодженої системи зворотних зв'язків.

— Аналіз колективу з позиції ролі в ньому кожного вчителя. Планово-прогностична діяльність

— Розробка програми розвитку школи.

— Розробка цільових проектів.

— Залучення колективу до складання планів, програм розвитку, цільових проектів.

— Планування в умовах вільного вибору цілей та задач.

— Обов'язковість визначення місії школи.

— Раціональність планування.

— Широке використання можливостей наукового підходу до пла­нування.

— Досягнення цілей через оптимізацію.

— Концептуальна основа усіх видів діяльності та роботи шкільних систем.

Ор.'анізаційно-координаційна діяльність

Моделювання структури управління. Розробка матричної рухливої структури управління.

— Всиновлення горизонтальних зв'язків, забезпечення їх коорди­нат і.

— Чіткіш розподіл завдань кожного в межах загального, відпові­дальність кожного за свою справу.

— Забезпечення динаміки функціональних обов'язків та прав всіх суб'єктів в залежності від завдань.

— Створення умов для розвитку неформальної структури колек­тиву.

— Добір досвідчених, кваліфікованих спеціалістів.

— У посадовому зростанні вчителів увага приділяється індивідуаль­ним можливостям та перспективам розвитку особистості.

— Орієнтація на перманентну систему підвищення кваліфікації вчителів.

— Демократизація управління як основа демократизації школи.

— Формування організаційної культури. Контрольно-оціночна діяльність

— Надання переваги визначенню якісних аспектів перевірки.

— Увага здебільшого до кінцевих результатів, вивчення системи роботи.

— Увага до навчально-методичної спрямованості контролю.

— Постійне моделювання та оновлення системи впутрішньошкіль-ного контролю, вибір ефективної технології.

— Увага до мотиваційної функції контролю.

— Забезпечення випереджальною характеру контролю.

— Обговорення системи внутріїиньошкільного контролю в колек­тиві.

— Демократизація внутріїиньошкільного контролю, дотримання принципу егалітарності.!

Регулятивно-корекційна діяльність

— Контролінг та моніторинг визначаються як засоби регулювання та корекції в педагогічному процесі.

— Створення нових, оновлення навчально-виховиих технологій та впровадження їх у практику діяльності.

— Приведення функцій управління у відповідність до завдань на­вчально-виховного закладу.

— Розробка системи стимулювання та мотивації

— Формування колективу критичних однодумців

— Створення творчої атмосфери, сприятливого мікроклімату.

— Оптимізація управління.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент.— СПб: Питер, 2001.— 304 с.

2. Бесєдін М. О., Нагаев В. М. Основи менеджменту.— К.: Центр навчальної літе­ратури, 2005,— 496.

3. Большаков А. С. Менеджмент. Учебное пособие.— СПб.: Изд. «Питер», 2000.— 160 с.

4. Василенко В. О., Шматько В. Г. Інноваційний менеджмент.— К.: Центр нав­чальної літератури, 2005.— 440 с.

5. Виханский О. С, Наумов А. И.— М.: Гардарики, 2001.— 528 с.

6. Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических и управленческих инноваций/Под ред. Н. В. Горбуновой.— М.: Новая школа, 1995.— 108 с.

7. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практи­ка.- М.: Дело, 1991,- 320 с.

8. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практи­кум.— К.: Магнолія плюс, Львів: Новий світ, 2003.— 336 с.

9. Зайцева О. А., Радугин А. А. и др. Основы менеджмента.— М: Центр, 1998.— 432 с.

10. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи. Монографія.— 2-е вид.— 1С: Логос, 2002.- 140 с.

11. Дичківська І. М, Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.— 1С: Академвидав, 2004.— 352 с

12. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч. посібник,— К.: ІЗМН, 1996.— 140 с

13. Єльнікова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальноосвітньою серед­ньою освітою в регіоні.— X.: Крок, 1999 — 303 с.

14. Зверева В. И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы.— М.: Новая школа, 1995.— 230 с.

15. Кабушкин Н. И. Основы менеджмента. — Минск: Новое знание, 2001.— 335 с.

16. Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту— К.: Либідь, 2004,— 424 с.

17. Карамушка Л. І. Психологія управління.— К.: Міленіум, 2003.— 344 с.

18. Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту.— К.: МАУП, 1996,- 160 с.

19. Конаржевский Ю. А. Менеджмент и внутришкольное управление,— М.: Центр «Пед. поиск», 2000.— 224 с.

20. Крижко В. В., Павлютенков Є. М. Менеджмент в освіті,— К., 1998.— 197 с.

21. Крыжко В. В., Павлютенков Е. М. Психология в практике менеджера образо­вания,- СПб.: КАРО, 2002.- 304 с.

22. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту— К.: Академвидав, 2003.— 416 с.

23. Лазарев В. С. Системное развитие школы,— М.: Педагогическое общество России, 2002.- 304 с.

24. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом.— X.: Видав, гр. «Основа», 2004.— 240 с.

25. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління.— X.: Вид. група «Основа», 2005.— 176 с

26. Мармаза О. 1. Проектний підхід до управління навчальним закладом.— X.: Видав, гр. «Основа», 2003,— 80 с.

27. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент: траєкторія успіху.— X.: Видав, гр. «Основа», 2006,— 160 с

28. Мартиненко М. М. Основи менеджменту— К.: Каравела, 2005,— 496 с

29. Менеджмент організацій/Л. І. Федулова, В. В. Стадник та ін,— К.: Либідь, 2003,- 446 с

30. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.— М.: Дело, 1992.-- 700 с.

31. Наука управління: з історії менеджменту. Хрестоматія: навчальний посіб­ник/Упорядник І. О. Слєпов.— К.: Либідь, 1993,— 304 с.

32. Моисеев А. М. Качество управления школой: каким оно должно быть,— М.: Сентябрь, 2001,- 160 с.

33. Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера,— СПб.: Питер, 2003,— 352 с.

34. Орлова Т. В. Перспективное планирование развития школы,— М.: Сентябрь, 2000.- 144 с.

35. Освітній менеджмент/За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки,— К.: Шкільний світ, 2003.- 400 с.

36. Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Ефективність управління ЗОНІ: соціально-педагогічний аспект.— К.: Школяр, 1995.—• 302 с.

37. Оцінювання та вибір педагогічних інновацій: теоретико-прикладний аспект/За ред. Л. I. Даниленко.— К.: Логос, 2001,— 185 с.

38. Павлютеноков Є. М., Крижко В. В. Основи управління школою.— X.: Видав, гр. «Основа», 2006.— 176 с.

39. Паркинсон С. Н. Законы Паркинсона/Сост. В. С. Муравьев.— М: Прогресс, 1989.- 448 с.

40. Пастухова В. В. Стратегічний менеджмент. Опорний конспект лекцій.— К.: КНЕУ, 2004.- 62 с.

41. Шкельна В. С. Управління школою.— X.: Видав, гр. «Основа», 2004,— 220 с. (у II ч.)

42. Шкельна В. С, Удод О. А. Управління школою. — Дніпропетровськ: Науко-во-медод. об'єдн. псд. інновацій «Альфа», 1998.— 283 с.

43. Программно-целевое управление развитием образования/Под ред. А. М. Мои­сеева.— М.: Пед. общество России, 1999,— 190 с.

44. Проектирование систем внутри школьного управления/Под ред. А. М. Моисе­ева,— М.: Пед. общество России, 2001.— 384 с.

45. Професіограма директора загальноосвітньої школи — менеджера освіти/Упоряд. М. В. Гадецький. — Харків: ХДПУ ім. Г. С. Сковороди, 1997.— 83 с.

46. Сиротенко Г. О. Шляхи оновлення освіти: науково-методичний аспект.— X.: Видав, гр. «Основа», 2003.— 93 с.

47. Скрипко Т. О., Ланда О. О. Менеджмент— К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 176 с.

48. Соболь С. М., Багацький В. М. Менеджмент: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисципліни.— К.: КНЕУ, 2005.— 225 с.

49. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент.— К.: Академвидав, 2003.— 464 с.

50. Тереиьтьев В. К. Истины управления: взгляд на основе менеджмента.— М.: Сентябрь, 2002,- 160 с.

51. Третьяков П. И. Управление школой по результатам.— М.: Новая школа, 1997.-288 с.

52. Управління навчальним закладом: У двох частинах/О. I. Мармаза, О. М. Кась­янова, В. В. Григораш та ін.— X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.— 312 с.

53. Управление развитием школы/Под ред. М. М. Поташника и В. С. Лазарева.— М.: Новая школа, 1995.- 464 е.

54. Управление школой: теоретические основы и методы/Под ред. В. С. Лазаре­ва.— М.: Центр соц. и эконом, исследований 1997.— 336 с.

55. Чернов К). В. «Паблік рілейшнз» сучасної школи.— X.: Видав, гр. «Основа», 2003.- 79 с

56. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник.— К.: Академвидав, 2003,— 608 с

57. Юргутіс І. А., Кравчук І. І. Основи менеджменту.— К.: Освіта, 1998.— 252 с.

58. Шифрин М. В. Стратегический менеджмент.— СПб: Питер, 2006.— 240 с

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА...........................................1

РОЗДІЛІ. Еволюція управлінської думки.....................5

1.1. Історіографія менеджменту............................5

1.2. Становлення управління в галузі освіти. Ретроспективний аналіз теорії та практики управління

освітою..................................................43

Контрольні питання та завдання...........................52

РОЗДІЛ II.Методологічні та теоретичні осноііи

управління освітою.........................................58

2.1. Теоретичні засади управління..........................59

2.2. Концепція процесного підходу до управління...........86

2.3. Концепція системного підходу до управління...........92

2.4. Концепція ситуаційного підходу до управління..........103

Контрольні питання та завдання...........................110

РОЗДІЛ III.Інноваційні підходи до управління................115

3.1. Розвиток управління як передумова розвитку навчального закладу......................................116

3.2. Вимоги до керівника та ного професійної підготовки .... 124

3.3. Оновлення загальних функцій управління...............143

3.4. Оптимізація соціально-психологічних функцій корінника . 239

3.5. Майстерність, мистецтво та ефективність управління.....271

Контрольні питання та завдання...........................286

РОЗДІЛ IV.Управління інноваційними процесами.............292

4.1. Інноваційні процеси у навчальному закладі.............292

4.2. Інноваційний менеджмент у закладі освіти..............300

Контрольні питання та завдання.......................... . 318

РОЗДІЛ V.Стратегічне управління: програмно-цільовий підхід . .326

5.1. Стратегічний менеджмент: становлення, сутність, особливості.............................................326

5.2. Програмно-цільовий підхід та проектна технологія.......348

5.3. Процедура розробки програми розвитку............... . 363

Контрольні питання та завдання............................424

Література:..............................................429

Додатки................................................431

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ....................................445

Навчальне видання

МАРМАЗА Олександра Іванівна

МЕНЕДЖМЕНТ В ОСВІТІ: ДОРОЖНЯ КАРТА КЕРІВНИКА

Головний редактор В. В. Григораш

Редактор /. Т. Соколячська Технічний редактор О. В. Лебедева

Підписано до друку 15.06.2007. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Гарнітура Ньютон. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 28,00.

Наклад 3 000 пр. Зам. № 3692.

Віддруковано TOB «Фактор-Друк»61030, м. Харків, вул. Саратовська, 51.

Тел./факс: (057) 717-51-85.

TOB «Видавнича група «Основа»».

Свідоцтво ДК № 1179 від 27.12.2002 р.

Україна, 61145, Харків, вул. Плеханівська, 66.

Тел.(057)731-96-32.

E-mail: office@osnova.com.ua

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.176.125 (0.034 с.)