ТОП 10:

А. Б. Фельзер, О. В. ДоброневськийМистецтво етики дідових контактів:

1. До підлеглих слід звертатися на «Ви».

2. Той, хто зайшов у робоче приміщення, вітає присутніх першим.

3. Не допускайте у звертанні до підлеглих гострих жартів, ризикованих порівнянь, тим більше свідомих уїдливих слів.

4. Частіш посміхайтесь, намагайтесь бути привітним і доброзичли­вим.

5. Виключіть з свого лексикону неповажні і тим більше лайливі, вульгарні слова.

6. Будьте ввічливими.

7. Не допускайте фамільярності у стосунках з підлеглими.

8. За кожну успішно виконану роботу завдання, доручення слід дя­кувати.

9. Розмовляючи з підлеглими, не відволікайтесь.

Контрольні питання та завдання

Тестовий контроль

1. Менеджер — це:

а) організатор колективу;

б) керівник, який добре знає економіку;

в) керівник з відповідною професійною освітою.

2. Результат роботи менеджера — це:

а) рішення;

б) інформація;

в) документ.

3. Предмет праці менеджера — це:

а) рішення;

б) інформація;

в) комп'ютерна техніка.

4. Засіб праці менеджера — це:

а) рішення;

б) інформація;

в) комп'ютерна техніка.

5. Концептуальні здібності — це:

, а) здатність керівника усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки

в організації, розуміти можливості організації, скоординовувати діяльність людей найпродуктивнішим способом;

б) здатність керівника кваліфіковано, професійно, застосовуючи ефективні прийоми діяльності, виконувати роботу на своєму робочому місці відповідно до посади;

в) здатність взаємодіяти з людьми, налагоджувати стосунки, мо­тивувати та сприяти ефективності діяльності, попереджувати та розв'язувати конфлікти, створювати сприятливий мікроклімат.

6. Комунікативні здібності — це:

а) здатність керівника усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки в організації, розуміти можливості організації, скоординовувати діяльність людей найпродуктивнішим способом;

б) здатність керівника кваліфіковано, професійно, застосовуючи ефективні прийоми діяльності, виконувати роботу на своєму робочому місці відповідно до посади;

в) здатність взаємодіяти з людьми, налагоджувати стосунки, мо­тивувати та сприяти ефективності діяльності, попереджувати та розв'язувати конфлікти, створювати сприятливий мікроклімат.

7. Технічні здібності — це:

а) здатність керівника усвідомлювати причинно-наслідкові зв'язки в організації, розуміти можливості організації, скоординовувати діяльність людей найпродуктивнішим способом;

б) здатність керівника кваліфіковано, професійно, застосовуючи ефективні прийоми діяльності, виконувати роботу на своєму робочому місці відповідно до посади;

в) здатність взаємодіяти з людьми, налагоджувати стосунки, мо­тивувати та сприяти ефективності діяльності, попереджувати та розв'язувати конфлікти, створювати сприятливий мікроклімат.

8. Основні ознаки успішності керівника — це:

а) бажання зробити кар'єру, спеціальна управлінська підготовка, здібність генерувати ідеї;

б) бажання зробити кар'єру, підтримка вищих рівнів управління, високий інтелект;

в) бажання зробити кар'єру, зупинений саморозвиток, високі мо­ральні якості.

9. Соціальні вимоги до керівника — це:

а) чесність, справедливість, витримка, почуття відповідальності;

б) почуття суспільного обов'язку, зрілість переконань, соціальна активність;

в) вміння слухати, тактовність, проявляти інтерес до людей. 9. Комунікативні вимоги до керівника — це:

а) чесність, справедливість, витримка, почуття відповідальності;

б) почуття суспільного обов'язку, зрілість переконань, соціальна активність;

в) вміння слухати, тактовність, проявляти інтерес до людей. 10. Моральні вимоги до керівника — це:

а) чесність, справедливість, витримка, почуття відповідальності;

б) почуття суспільного обов'язку, зрілість переконань, соціальна , г, активність;

в) вміння слухати, тактовність, проявляти інтерес до людей.

11. Для стихійно-емпірічного рівня аналітичної діяльності характерні такі ознаки:

а) мета аналізу відсутня чи не усвідомлюється;

б) мета полягає у встановленні зв'язків між окремими явищами та фактами;

в) єдина цільова організація аналітичної діяльності.

12. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків під час аналізу забез­печує:

а) всебічність висновків;

б) глибину висновків;

в) важливість висновків.

13. Розробка пропозицій та рекомендацій — обов'язкові елементи:

а) аналітичної діяльності;

б) контролюючої діяльності;

в) обидві відповіді правильні.

14. Забезпечення регулювання — це мета:

а) оперативного аналізу;

б) тематичного аналізу;

в) підсумкового аналізу.

15. Забезпечення рекомендаціями щодо впорядкування системи — це мета: *

а) оперативного аналізу;

б) тематичного аналізу;

в) підсумкового аналізу.

16. Оцінка результатів діяльності та знаходження оптимальних варіантів подальшої діяльності — це мета:

а) оперативного аналізу;

б) тематичного аналізу;

в) підсумкового аналізу.

17. Етап цілепокладання під час планування:

а) не є обов'язковим;

б) є обов'язковим;

в) як коли.

18. Метод планування «ABC» засвідчує такий розподіл завдань за склад­ністю:

а) 65 % (складні) — 20 % (менш складні) — 15 % (нескладні);

б) 15 % (складні) — 20 % (менш складні) — 65 % (нескладні);

в) 20 % (складні) — 65 % (менш складні) — 15 % (нескладні).

19. Метод планування «ABC» засвідчує, що з 65 % складних проблем важливих:

а) 20 %;

б) 65 %; в)15 %.

20. Закон Парето засвідчує, що за перші 20 % робочого часу виконуєть­ся:

а) 60 % роботи;

б) 80 % роботи;

в) 20 % роботи.

21. Планування робочого класу повинно передбачати резерв годин до:

а) 40 %; б)20 %; в) 10 %.

22. Планування від мети «зверху» — це технологія:

а) інноваційного підходу до функції планування;

б) традиційного підходу до функції планування;

в) усе правильно.

23. Встановлення зв'язків серед людей, задач і видів діяльності — це завдання:

а) функції організації;

б) функції контролю;

в) функції планування.

24. Низький рівень відповідальності персоналу характерний для:

а) централізованого управління;

б) децентралізованого управління;

в) обидві відповіді правильні.

25. Чи можна делегувати прийняття наказу, підписи звітних докумен­тів:

а) так;

б) ні;

в) іноді.

26. Делегування повноважень передбачає:

а) підсилення ролі адміністративного контролю за виконанням роботи;

б) послаблення ролі адміністративного контролю за виконанням роботи;

в) підсилення ролі взаємоконтролю.

27. Моделювання структури управління, методів управління — це ознаки:

а) традиційного підходу до управління;

б) інноваційного підходу;

в) обидві відповіді правильні.

28. Розширення горизонтальних зв'язків в системі управління навчаль­ним закладом — це ознака:

а) інноваційного управління;

б) традиційного підходу;

в) обидві тези правильні.

29. Кому належить вислів про контроль: «Для багатьох людей контроль означає передусім обмеження (як ланцюг для собаки), примушення, відсутність відповідальності...»?

а) М. Мескону;

б) М. Поташнику;

в) Ю. Конаржевському.

30. Сутність діагностичної функції контролю полягає у:

а) забезпеченні інформацією про стан навчального закладу та її під­систем;

б) у наданні дієвої допомоги педагогам у пошуках ефективних форм і методів навчання, виховання, у професійному зростанні;

в) у вихованні відповідальності за визначену ланку роботи та ре­зультати діяльності.

31. Сутність навчально-методичної функції контролю полягає у:

а) забезпеченні інформацією про стан навчального закладу та її під­систем; !

б) у наданні Дієвої допомоги педагогам у пошуках ефективних форм і методів навчання, виховання, у професійному зростанні;

в) у вихованні відповідальності за визначену ланку роботи та ре­зультати діяльності.

32. Поєднання контролю із самоконтролем створює умови для:

а) самонавчання, самокорекції;

б) звільняє керівника від другорядних справ, розширює зону діяль­ності;

в) обидві тези правильні.

33. За часом здійснення контроль буває:

а) тематичний, фронтальний, поточний;

б) попередній, поточний, підсумковий;

в) поточний, персональний, оглядовий.

34. Без якого елементу І етапу процедури контролюючої діяльності він стає категорично неможливим?

а) Встановлення стандарту;

б) визначення критеріїв оцінки;

в) визначення форми узагальнення результатів контролю.

35. З якими елементами контролю необхідно обов'язково ознайомити об'єктів контролю?

а) Мета, стандарти, методи перевірки;

б) строки, критерії оцінки, форми узагальнення;

в) усе правильно.

Завдання

Провести мікродослідження з проблеми готовності керівника до управлінської діяльності за одним із напрямів:

1. Визначення рівня сформованості певних соціально-психологічних та ділових якостей.

2. Визначення рівня функціональної компетентності керівника.

3. Визначення рівня професійної придатності до управлінської діяль­ності.

План мікродослідження

1. Вступ (предмет дослідження, мета, завдання).

2. Змалювання діагностичної методики (методику докласти).

3. Стислий аналіз результатів дослідження.

4. Висновки.

5. Рекомендації (поради, план удосконалення).

Література:

1. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководи­теля-практика.— М,:,Дело, 1991.— 320 с

2. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні осно­ви і практикум.— К.: Магнолія-плюс, Львів: Новий світ, 2003.— 336 с

3. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним за­кладом.— X.: Видав, гр. «Основа», 2004.— 240 с

4. Секреты умелого руководителя/Сост. И. В. Липсиц.— М.: Эконо­мика, 1991.

5. Розанова В. А. Психология управления.— М.: Бізнес-школа, 1999.— 352 с.


 

Розділ IVПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.013 с.)