ТОП 10:

Концептуальна основа управління освітоюГ. В. Єльнікова здійснює аналіз факторів, що дають можливість визначитись із точкою зору:

1. Випереджаючий характер розвитку суспільства щодо освіти;

2. Випереджаючий характер розвитку освіти щодо суспільства [13]. Перша теза стверджує, що розвиток освіти за умов загальної кризи

в Україні неможливий. Цей підхід заводить у безвихідь. Дійсно, зміни у суспільстві тягнуть за собою зміни у всіх сферах людської діяльності, в тому числі — в загальній сфері освіти, що, в свою чергу, впливає на діяльність конкретних людей (наприклад, директора, педагога). Схематично це виглядає таким чином:

З боку держави: визнання пріоритету освіти щодо розвитку суспіль­ства. З боку керівника: усвідомлення власної ролі, відповідальності за стан справ у закладі освіти.

Контрольні питання та завдання

Тестовий контроль

1. Управління — це:

а) вид діяльності;

б) наука про діяльність управлінця;

в) обидві відповіді правильні.

2. Що виникло першим:

а) управління як діяльність;

б) управління як наука;

в) одночасно.

3. Термін «наукове управління» увів: а) А. Файоль;

б)Ф. Тейлор; в) Г. Емерсон.

4. Поняття «функції управління» увів:

а) А. Файоль;

б) Ф. Тейлор;

в) Г. Емерсон.

5. Теорію бюрократії як уявлення про ідеальну організацію започат­кував:

а) Ґ. Гантт;

б) М. Вебер;

в) А. Файоль.

6. Представники неокласичної школи управління досліджували:

а) виробничі процеси;

б) функції управління;

в) людські стосунки в процесі виробництва.

7. Теорія «X-Y» Д. Мак-Грегора ґрунтується на:

а) вивченні поведінки людини;

б) вивченні умов праці керівництва;

в) вивченні залежності управління і поведінки працівника.

8. Представники емпіричної школи управління доводили необхід­ність:

а) узагальнення вченими кращого досвіду управління;

б) узагальнення власного досвіду практиками-менеджерами;

в) обов'язкової менеджерської підготовки керівників.

9. До основних стратегій управління XXIст. не відноситься:

а) управління нововведеннями;

б) централізація управління;

в) гуманізація управління.

10. Кому належить висловлювання: «Два людських винаходи можна вважати самими важкими: мистецтво управляти і виховувати, але саме на них тримається суспільство»?

а) Конфуцію;

б) Платону;

в) Канту.

11. Лідерство науки управління належить:

а) Японії;

б) Америці;

в) Англії.

12. Найбільш ефективним вважається менеджмент:

а) Японії;

б) Америки;

в) Англії.

13.Для якої національної моделі менеджменту характерними рисами є корпоративний дух, колективізм, сприйняття всього нового?

а) Японської;

б) американської;

в) європейської.

14.Для якої національної моделі менеджменту характерними риса­ми є енергійність, боротьба за лідерство, готовність до швидких змін?

а) Японської;

б) американської;

в) європейської.

15. Політика ротації кадрів властива для менеджменту:

а) японського;

б) американського;

в) європейського.

16. Дослідження Є. Мейо показали, що:

а) соціально-психологічні потреби людини точно такі ж ефективні стимули, як гроші;

б) чим вищий розподіл праці, тим кращі результати виробництва;

в) працівник повинен отримувати накази від одного керівника.

17. Якій із шкіл належить рекомендація винагороджувати за продук­тивну працю?

а) Наукового управління;

б) класичній;

в) неокласичній.

18. Якій із шкіл відповідає рекомендація створювати можливості для персоналу спілкуватись?

а) Наукового управління;

б) класичній;

в) неокласичній.

19. Менеджмент — це наука: а) фундаментальна;

б) прикладна;

в) фундаментально-прикладна.

20. Принципи управління вперше були сформульовані в рамках:

а) школи наукового управління;

б) класичної школи

в) неокласичної школи.

21. Поняття «соціальна людина» виникло унаслідок досліджень:

а) школи наукового управління;

б) школи поведінкового підходу;

в) класичної школи.

22. Поведінкову теорію менеджменту розробляли представники:

а) школи наукового управління;

б) неокласичної школи;

в) класичної школи.

23. В рамках класичної теорії менеджменту було:

а) описано рівні соціопсихологічних відносин в системі «керів­ник — підлеглий»;

б) сформовано концепцію «ідеальної бюрократії»;

в) визначено чинники зовнішнього та внутрішнього впливу на ор­ганізацію.

24. За результатами своїх досліджень, А. Файоль визначав такі функції управління:

а) координація, мотивування, розпорядництво, планування, кон­троль;

б) планування, організація, розпорядництво, координація, кон­троль;

в) організація, мотивація, планування, розпорядництво, контроль.

25. Мотивація — це процес:

а) винагородження персоналу;

б) задоволення потреб працівників;

в) спонукання працівників до роботи.

26. Сутність мотиваційного управління зводиться:

а) до забезпечення справедливої винагороди працівників;

б) до задоволення потреб працівників;

в) до створення умов, що дозволяють працівникам задовольнити свої вимоги.

27. За теорією Ф. Герцберга, до гігієнічних факторів зараховують:

а) зарплату, умови праці, соціально-трудову політику компанії;

б) визнання результатів праці, умови праці, задоволення від роботі*;

в) зарплату, успішність працівника, ступінь контролю.

28. Заробітна плата є мотиватором діяльності людини за теорією:

а) ієрархії потреб А. Маслоу;

б) «мотиваційної гігієни» Ф. Герцберга;

в) справедливості С. Адамса.

29. До якої категорії потреб Маслоу відніс бажання бути часткою гру-пи?

а) Самовираження;

б) соціальної; в)безпеки.

30. За двохфакторною моделлю Ф. Герцберга потреби поділяють на:

а) гігієнічні та фізіологічні;

б) гігієнічні та мотиваційні;

в) гігієнічні та психологічні.

31. Які з наведених нижче потреб відносяться до первинних?

а) Фізіологічні та поваги;

б) фізіологічні та безпеки;

в) фізіологічні та соціальні.

32. Які асоціації виникають із теорією «Y»?

а) мова про активних людей;

б) мова про пасивних людей;

в) мова про різних людей.

33. Автором книги «Принципи наукового управління» (1911) був:

а) Анрі Файоль;

б) Федір Хміль;

в) Фредерік Тейлор.

34. Знайдіть у переліку неіснуючу модель менеджменту:

а) північноамериканська;

б) західноукраїнська;

' в) західноєвропейська.

35. Виберіть правильно хронологічно розташовані школи менеджмен­ту:

а) класична — неокласична — наукового управління — людських стосунків — поведінкових наук;

б) наукового управління — людських стосунків — поведінкових наук — класична — неокласична;

в) наукового управління — класична — неокласична — людських стосунків — поведінкових наук.

Завдання

Визначити місце управління в «решітці менеджменту» Блека та Мутона. Для цього уважно прочитайте висловлювання п'яти різних керівників. Намагайтесь впізнати всі 5 типів, які описані нижче.

Висловлювання:

A. Для мене важливо прийняти, такі рішення, які загалом можна здійснити. Я відстоюю свої ідеї, уявлення і стиль поведінки, навіть якщо це комусь не подобається і комусь доведеться «наступити на мо­золі». Якщо виникають конфлікти, то я або швидко усуваю їх, або все одно проводжу свою лінію. Якщо щось зривається або щось заважає, я захищаюся, чиню опір чи висуваю контраргументи. Я можу бути й цинічним. Я підганяю і себе, і інших. Головне — домогтися гарних результатів.

Б. Я не поспішаю приймати самостійні рішення і часто приєдну­юсь до думки інших. Якщо виникають конфлікти, я намагаюсь бути осторонь чи залишаюсь нейтральним. Намагаюсь не приймати нічого близько до серця і тому рідко виходжу із себе чи дратуюсь. Намагаюсь робити все, що необхідно, але не більше того, що потрібно.

B. Для мене важливо, щоб прийняті рішення розуміли і схвалю­вали. Я вмію слухати й охоче знайомлюся з ідеями, думками, стилем поведінки, які відмінні від моїх власних. У мене є свої переконання, але до чужого я підходжу раціонально і здатен, коли бачу в цьому сенс, змінити власну позицію. Якщо виникають конфлікти, я прагну розібратися в їхніх причинах і усунути наслідки. Якщо я роздратований, то стримуюся, хоча моє нетерпіння і помітне. Співробітники — мої однодумці, вони йдуть за мною і підтримують мене. Робота як для них, так і для мене,— засіб відчувати себе особистістю.

Г. Для мене важливо зберігати гарні відносини з оточуючими. Я прагну не допускати виникнення конфліктів і заради цього часто йду на компроміси. Якщо, ж справа доходить до конфліктів, то роблю все, щоб люди якомога швидше «вилікували» свої рани і знову відновилася рівновага. Я завжди доступний співробітникам і дружелюбний. Я рідко буваю суворим з ними і намагаюся допомагати їм чим можу.

Д. Для мене важлива реалізація здійснених реальних цілей. Якщо з'являються нові ідеї чи погляди, які відрізняються від моїх, я не по­спішаю відразу перелаштовуватися, а займаю середню позицію. Якщо виникають конфлікти, я намагаюся бути твердим, але справедливим. Для мене важливий рівний темп роботи. Не полюбляю в ній пауз та авралів.


 

РОЗДІЛ IIПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.65.91 (0.007 с.)