IX. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього рухуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IX. Охорона громадського порядку та безпека дорожнього руху91. Ужити заходів до розширення мережі громадських формувань, які беруть участь в охороні громадського порядку І профілактичній роботі. Визначити принципи та установити порядок заохочення гро­ мадян у разі їх участі в запобіганні злочинам та їх розкритті.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МВС України, Служба безпеки України, Мін'юст України, Мінфін України 2001 рік

92. Ужити заходів до вдосконалення порядку обліку іноземців, які офіцій­ но перебувають в Україні. Забезпечити простеження їх транзитного проїзду територією України та встановити контроль за поведінкою таких осіб з мстою запобігання правопорушенням, що вчиняються ними або стосовно них.

Держкомкордон України, МВС України, Служба безпеки України, Держмитєлужба Укра'їни 2001 рік

93. З урахуванням криміногенної ситуації, пов'язаної з нелегальною міграцією, періодично проводити оперативно-профілактичні операції «Мігрант», «Режим», «Готель», «Ринок» та інші з метою виявлення та перекриття каналів проникнення в Україну нелегальних мігрантів.

МВС України, Служба безпеки України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 2001 рік

94. Забезпечити впровадження технічних засобів для автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та нагляду за дорожнім ру­ хом, внести пропозиції щодо змін до законодавства з метою закріплення права використання зазначених засобів.

МВС України, Мінтранс України, Мін'юст України }

200 і-2005 роки

338 ...

Додаток І

95. Організувати проведення науково-технічних розробок з питань

діагностики та контролю технічного стану автотранспортних засобів щодо його відповідності вимогам безпеки дорожнього руху і впровадження цих розробок у практичну діяльність.

Мінтранс України, МВС України

2001-2002 роки

96. Установити дійовий контроль за додержанням умов перевезення перевізниками небезпечних вантажів автомобільним транспортом, пе­ редусім вибухових, отруйних, радіоактивних речовин тощо.

МВС України, Мінтранс України, Мінєкоресурсів України 2001-2005 роки

97. З метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху комфортними та без­ печними умовами дорожнього руху проводити комплексне обстеження вулично-шляхової мережі держави.

....„ . Мінтранс України, МВС України:, Держбуд України, . „,.,;; г,;, =4 ;•-;.. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, ; й.--1-,-к-' •

.;:;,>•.,',,• • місцеві державні адміністрації г-лп; • •• о

Щороку

98. Організувати проведення контрольних перевірок об'єктів дорож­ нього сервісу для забезпечення додержання вимог щодо комплексної за­ будови (наявність засобів зв'язку та місць зберігання автотранспорту), правил дорожнього руху.

МВС України Щороку

99. Розглянути пропозиції правоохоронних органів щодо вдоскона­ лення державної системи маркування зброї, бойових припасів, вибухо­ вих речовин та засобів підривання.

; Держстандарт України, Держпромполітики України, МВС України, Служба безпеки України 2001-2003 роки

100. Ужити заходів щодо вдосконалення взаємодії спеціальних мото­ ризованих підрозділів міліції, військових частин спеціального та опера­ тивного призначення внутрішніх військ з територіальними органами внутрішніх справ, спрямованої на посилення охорони громадського по­ рядку та боротьби зі злочинністю.

МВС України 2001 рік

101. Для забезпечення охорони громадського порядку і безпеки населен­ ня, реагування на будь-які правопорушення встановити в місцях традиційно­ го проведення масових заходів, на спортивних комплексах засоби технічного телебачення для контролю за поведінкою учасників заходів та глядачів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації,

»:н. МВС України, Держкоммолодьспорттуризм України , . 2001-2005 роки

Додатки

X. Запобігання поширенню бродяжництва

102. Створити в обласних І районних центрах для осіб, які не мають визначеного місця проживання, займаються бродяжництвом, втратили зв'язки з сім'ями або повернулися з місць позбавлення волі, центри соці­ ально-психологічної реабілітації, навчально-виробничі бази для залучен­ ня до суспільне корисної праці і набуття необхідної кваліфікації та здо­ буття робітничих професій, що користуються попитом па ринку праці.

Вжити заходів щодо залучення позабюджетних коштів для підтрим­ ки зазначених центрів та навчально-виробничих баз. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, Мінпраці України, ••• *>" Держкоммолодьспорттуршм України, *

МОН України, МВС України за участю громадських *

* •• організацій та благодійних фондів ' <

2000-2001 роки

103. Започаткувати експеримент щодо утворення консультаційних пунктів, кризових кабінетів для громадян, зокрема дітей та молоді, які опинилися в надзвичайних умовах та зазнали морального або фізичного насильства, в тому числі від злочинів.

Дєржкоммолодьспорттуризм України, Мінпраці України 2001 рік

104. Запровадити комп'ютерний облік неповнолітніх осіб з неблагопо- лучних сімей, схильних до вчинення правопорушень, і розробити стандар­ ти ведення такого обліку та інструкцію з ведення щоквартального обміну інформацією стосовно цих осіб між заінтересованими органами виконав­ чої влади для забезпечення проведення цілеспрямованої виховної та роз'яс­ нювальної роботи серед них, своєчасного реагування на вчинені ними пра­ вопорушення. Організувати навчання відповідних працівників.

МВС України, МОН України, Дєржкоммолодьспорттуризм України 2000-2001 роки

105. Запровадити проведення щорічних семінарів, нарад з метою ко­ ординації зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самовря­ дування, громадських організацій, благодійних фондів і визначення за­ ходів щодо запобігання бродяжництву. •'

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, ' .

^ ' місцеві державні адміністрації,

Мінпраці України, Дєржкоммолодьспорттуризм України, ":-;;"; ;'; МВС України за участю громадських організацій :

• •;-ьг,...і. та благодійних фондів — -•••*'

=-.' ,-;:-;'-;:>.;*• Починаючи з 2001 року .:;і<№:;. ;>

XI. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення ••'

Профілактичної роботи

106. Розробити та здійснити заходи, спрямовані на зміцнення дис­ ципліни і законності в діяльності працівників правоохоронних органів,

Додаток 1

Звернувши особливу увагу на підвищення рівня їх кваліфікації та про­фесіоналізму.

МВС України, Служба безпеки України, Державна податкова , . адміністрація України, Генеральна прокуратура України, - г Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мін'юст України за участю Верховного Суду України 2001-2005 роки

' 107. За поданням правоохоронних органів передбачати в державному оборонному замовленні розроблення, виготовлення та забезпечення спеці­альними засобами для боротьби із злочинністю та особистого захисту їх працівників, задоволення потреб у матеріально-технічних ресурсах, у тому числі з озброєння і військової техніки, речового майна, медикаментів, про­довольства, пально-мастильних матеріалів тощо, у межах коштів, визначе­них на ці цілі у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також залучати кошти місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Мінекономіки України, МВС України, Служба безпеки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, Державна податкова адміністрація України 2001-2005 роки

108. За допомогою засобів масової інформації доводити до населен­ ня інформацію про стан правопорядку в державі та результати боротьби правоохоронних органів із злочинністю, іншими правопорушеннями.

Держкомінформ України, МВС України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 2001-2005 роки

109. Підготувати і видати підручник з кримінології, в якому особли­ ву увагу приділити висвітленню причин злочинності в умовах переходу до ринкових відносин, а також теоретичним засадам функціонування ком­ плексної системи запобігання злочинності.

Інститут держави І права імені В.М. Корецького НАН України, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України 2002 рік

110. Розробити заходи, спрямовані на формування у громадян анти- кримінальної культури, поширення знань і навичок, необхідних їм для того, щоб не стати жертвами злочинних проявів насильницького і корис­ ливого характеру, запобігти вчиненню необережних злочинів.

Академія правових наук України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, МВС України, Мін'юст України •:••.•'...,. , 2001 рік - .... , -

•' ' :і--'.-;і • '•№'• %:',І,;л* Додаток 2

Закон України від22 червня 2000 року № 1835-ІП

«Про участь громадян в охороні громадського порядку

і державного кордону» ;<

/ •• .-. ;.•', ":,, (Витяг) ..,; .•

(Офіційний вісник України. - 2000. - № ЗО. - Ст. 1248) у/ Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Засади участі громадян в охороні громадського порядку і державного кордону

Громадяни України відповідно до Конституції України мають право ство­рювати в установленому цим Законом порядку громадські об'єднання для участі в охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння орга­нам місцевого самоврядування, правоохоронним органам. Прикордонним військам України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, за­хисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави від про­типравних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин (далі — громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

Громадські формування з охорони громадського порядку і держав­ного кордону можуть бути створені на засадах громадської самодіяльно­сті як зведені загони громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції та Прикордонним військам України, асоціації громадських формувань тощо.

Стаття 2. Правова основа діяльності громадських -* формувань з охорони громадського порядку ??' •

І державного кордону

Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони гро­мадського порядку і державного кордону є Конституція України, цей Закон, інші закони України, акти Президента України І Кабінету Міністрів Украї­ни, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого само­врядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби Із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.

Стаття 3. Засади організації та діяльності громадських формувань

Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кордону створюються і діють у взаємодії з правоохоронними органами, При-

Додаток 2

кордонними військами України, органами виконавчої влади та органами місце­вого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму, законності, глас­ності, добровільності, додержання прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності членів цих формувань.

Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовуєть­ся, спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ, підрозділами Прикордонних військ України.

Громадські формування з охорони громадського порядку і державно­го кордону не мають права займатися підприємницькою або іншою діяль­ністю з метою одержання прибутку.

Використання громадських формувань з охорони громадського по­рядку і державного кордону України для виконання завдань, не передба­чених цим Законом, забороняється.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)