Формувань з охорони громадського порядку і державного кордонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формувань з охорони громадського порядку і державного кордонуЧлени громадських формувань з охорони громадського порядку і дер­жавного кордону зобов'язані:

1) брати активну участь в охороні громадського порядку і державно­ го кордону, припиненні адміністративних правопорушень І злочинів та запобіганні їм;

2) під час виконання обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку;

3) доставляти в міліцію, в підрозділи Прикордонних військ України, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або гро­ мадський пункт охорони порядку, приміщення виконавчого органу селищ­ ної, сільської ради осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано інші заходи впливу, встанов­ лення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;

4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться про­ тидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охо­роні державного кордону, зобов'язані знати:

346 " -•• ' - '• -• ' '• '• •'• '•• '- " •-' =

Додаток 2 ІГтгІгшгггтІтшіїїІтІтеїпІІІІІІІІІІІІІІІ ІІІшяишмІІІІшІІІ

1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщен­ ня прикордонних знаків на дільниці застави;

2) режим державного кордону і прикордонний режим, чинне законо­ давство з цих питань;

3) зразки документів на право в'їзду та перебування громадян Украї­ ни та Інших осіб у районах, що контролюються Прикордонними війська­ ми України, у прикордонній смузі.

Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов'язкового пред'явлення посвідчення члена громадського формування мають право:

1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адмі­ ністративних правопорушень і злочинів, додержання режиму державно­ го кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордо­ ном, де прикордонну смугу не визначено;

2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочи­ нів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

3} спільно з працівниками органів внутрішніх справ та військовослуж­бовцями Прикордонних військ України затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних військ України, штабу громад­ського формування з охорони громадського порядку або громадського пунк­ту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного право­порушення;

4) складати протоколи про адміністративні правопорушення;

5) входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів;

6) у разі участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кор­ дону за згодою громадян або власника підприємства, установи, організації чи уповноваженого ним органу та в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщен­ ня підприємств, установ, організацій та оглядати транспортні засоби;

7) у невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транс­ портних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікуваль­ них закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги;

8) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення ре­ альної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходів до

Додатки

припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

9) під час виконання обов'язків члена громадського формування вико­ ристовувати за власним бажанням свій або інший приватний автомото- транспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває. Відшкодування витрат за його використання у таких випадках може про­ вадитися за рахунок коштів громадського формування у порядку, визна­ ченому його положенням (статутом);

10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законо­ давства про державний кордон України, систему режимних заходів у при­ кордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;

11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впли­ ву, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

;: Розділ IV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ

.;,'! І спеціальних засобів

• її Стаття 14. Умови та порядок застосування заходів -•;.. фізичного впливу і спеціальних засобів

Члени громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону під час спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охоро­ни громадського порядку і державного кордону мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії у ви­падках і в порядку, передбачених законом. Порядок придбання, видачі громадським формуванням з охорони громадського порядку і державно­го кордону цих спеціальних засобів та їх зберігання визначається Міністер­ствам внутрішніх справ України і Державним комітетом у справах охоро­ни державного кордону України.

•я«- .^- ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

'? Розділ І. Поняття, предмет і система кримінології

§ 1. Поняття і визначення кримінології .......................................................... 7

§ 2. Предмет кримінологічної науки ............................................................... 9

§ 3. Система кримінологічної науки ............................................................. 17

Розділ II. Методологія і методи кримінології

§ 1. Методологія кримінологічної науки ...................................................... 20

§ 2. Методи, методика, науково-прикладні процедури

кримінологічних досліджень ................................................................. 21

Розділ ПІ. Злочинність та її вимірювання

§ 1. Поняття злочинності та її визначення .................................................... 32

§ 2. Кількісно-якісні вимірювання злочинності ........................................... 36

§ 3. Латентність злочинності ......................................................................... 43

§ 4. Системний підхід до вивчення злочинності .......................................... 50

Розділ IV. Детермінація злочинності

§ 1. Поняття криміногенної детермінації ..................................................... 52

§ 2 . Фактори злочинності .............................................................................. 57

Розділ V. Особа злочинця

§ І. Поняття особи злочинця ........................... .- ............................................. 61

§ 2. Структура особи злочинця ...................................................................... 66

§ 3, Типологія злочинців ................................................................................ 74

Розділ VI. Причини і умови окремого (одиничного) злочину

§ 1. Причини окремого злочину .................................................................... 77

§ 2 Умови, що сприяють вчиненню злочинів ............................................... 85

§ 3. Криміногенна ситуація та її місце в «механізмі» конкретного злочину ... 87 § 4. Особливості особи і поведінки потерпілих та їх роль у «механізмі» вчинення конкретного злочину ............................................................... 90

Розділ VII. Попередження злочинності

§ І, Поняття попередження злочинності та класифікація

попереджувальних заходів.......................................................................................... 94

§ 2. Об'єкт попередження злочинності..................................................................... 102

§ 3. Суб'єкти попередження злочинності та основні напрями

їх діяльності............................................................................................................... 104

§ 4. Організація і управління процесом попередження злочинності...................... 120

Розділ VIII. Кримінологічне прогнозування і планування заходів протидії злочинності

§ 1. Поняття, завдання і види кримінологічного прогнозування........................... 126

§ 2. Поняття, завдання І види кримінологічного планування................................ 134

Література до окремих розділів Загальної частини......................................... 137

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА і

Розділ IX. Насильницька злочинність проти життя і здоров'я особи '<•. та її попередження

§ 1. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти

життя і здоров'я особи............................................................................................... 141

§ 2. Криміногенні явища І процеси, які детермінують насильницькі

злочини проти життя І здоров'я особи..................................................................... 147

§ 3. Попередження насильницької злочинності проти життя

і здоров'я особи.......................................................................................................... 153Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.014 с.)