ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ II. ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Громадські формування з охорони громадського порядку і державно­го кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, на­вчання або проживання громадян.

Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) грома­дян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, на­вчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського по­рядку і державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб.

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та пра­воохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку у створенні гро­мадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону. Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону

Громадське формування з охорони громадського порядку і держав­ного кордону діє на основі положення (статуту) про нього...

Стаття 6. Реєстрація положення(статуту) громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

Для реєстрації громадського формування з охорони громадського по­рядку і державного кордону його засновники подають до відповідного

Додатки

виконавчогооргану сільської,селищної, міської, районної у місті ради за місцем його діяльності рішення про його створення, підтримане відпов­ідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Прикордонних військ України, узгоджене з цими органами положення (статут), інформацію про склад керівного органу, а також список членів формування...

Після реєстрації громадське формування набуває статусу юридичної особи.

Розділ III. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО

ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА IX ЧЛЕНІВ

Стаття 9. Основні завдання громадських формувань

З охорони громадського порядку і державного кордону

Основними завданнями громадських формувань з охорони громадсь­кого порядку і державного кордону є:

1) у сфері охорони громадського порядку:

надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадсь­когопорядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним про­ступкам і злочинам;

Інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;

сприяння органам внутрішніх справ у виявленні І розкритті злочинів розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забез­печенні безпекидорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

2) у сфері охорони державного кордону:

надання допомоги підрозділам Прикордонних військ України у вияв­ленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність на кордоні;

сприяння військовослужбовцям Прикордонних військ України в охороні державного кордону, виключної' (морської) економічної зони України, а також здійснення контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикор­донного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон, про­ведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку і роботи;

надання допомоги підрозділам Прикордонних військ України у вияв­ленніумов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні, і вжиття заходів до їх усунення;

участь у спостереженні за місцями роботи і відпочинку поблизу кордо­ну та за прикордонними інженерними спорудами;

участь у заходах Прикордонних військ України з профілактики пору­шеньабо спроб порушення державного кордону і режиму в пунктах про­пуску черездержавний кордон, незаконного переміщення через держав­ний кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншогомайна; 344

Додаток 2

3) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Стаття 10. Права громадських формувань з охорони

Громадського порядку і державного кордону

Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські форму­вання з охорони громадського порядку і державного кордону та їх члени мають право:

1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і дер­ жавного кордону разом з працівниками міліції, військовослужбовцями Прикордонних військ України, а в сільській місцевості — самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Прикордонних військ України;

2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адмі­ ністративних правопорушень і злочинів;

3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних орга­ нах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;

4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильни­ми до вчинення адміністративних правопорушень І злочинів;

надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податко­вого законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями пра­вил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;

охорону природи і пам'яток історії та культури;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самовря­ дування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм влас­ ності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.

Стаття 12. Членство у громадських формуваннях

З охорони громадського порядку і державного

Кордону

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону можуть бути громадяни України, які досягай 18-рІчного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку і в охороні державного кордону та здатні за своїми діловими, мораяьними якостями і

Додатки

станом здоров'я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зо­бов'язання.

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і дер­жавного кордону можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охо­роні державного кордону за місцем реєстрації цих об'єднань та лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах внут­рішніх справ, підрозділах Прикордонних військ України і одержання в ор­гані місцевого самоврядування посвідчення члена громадського формуван­ня і нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Підготовка членів зазначених громадських формувань здійснюєть­ся у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ України і Державним комітетом у справах охорони державного кордону України.

Не можуть бути членами зазначених громадських формувань осо­би, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та раніше за­суджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм і наркома­нію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздат­ними, та інші особи у випадках, передбачених законами України.

Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.007 с.)