Профілактики злочинності на 2001-2005 рокиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Профілактики злочинності на 2001-2005 рокиЗатверджена Указом Президента України , -- від 25 грудня 2000 року

№ 1376/2000

(Офіційний вісник України. - 2000. - № 52. - Ст. 2258)

Метою цієї Програми є забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів "й зростання на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування зусиль держави і гро­мадськості, вдосконалення законодавства, організації, засобів і методів за­побігання і розкриття злочинів.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на:

створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

ослаблення дії криміногенних факторів;

припинення зрощування кримінальних структур з органами держав­ної влади, дальшого поширення і консолідації організованої та інших найбільш небезпечних форм злочинності;

недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних груп, особливо неповнолітніх;

витіснення злочинності з окремих сфер суспільного життя;

викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;

обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, криміналь­них проявів пияцтва і алкоголізму, проституції та інших супутніх для зло­чинності явищ.

У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність очі­кується:

зниження рівня злочинності, ослаблення суспільної напруги, викли­каної її впливом;

зменшення впливу організованої злочинності на економічну та полі­тичну сфери суспільства;

зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;

істотне підвищення рівня захисту економічних відносин від злочин­них посягань, витіснення з економічної сфери кримінального елементу, скорочення обсягів «тіньової» економіки;

Додатки

поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і влас­ності громадян, створення безпечних умов життя в державі;

мінімізація злочинного впливу на молодь та підлітків, усунення при­чин і умов, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;

зниження рівня вживання наркотиків населенням та проникнення їх в Ук­раїну, припинення транзиту наркотичних засобів через територію держави;

створення системи ресоціалізації осіб, які звільнилися з місць поз­бавлення волі;

підтримання громадського порядку та безпеки громадян на макси­мально високому рівні;

поліпшення стану безпеки дорожнього руху на основі встановлення парт­нерських відносин між громадянами та працівниками держ автоінспекції;

зміцнення кадрового потенціалу правоохоронних та контролюючих органів;

досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення правоохоронної та профілактичної діяльності.

Програма передбачає такі основні заходи: \

І. Організаційне забезпечення профілактики злочинності

1. Систематично аналізувати стан правопорядку в кожному населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях. За результатами ана­ лізу та з урахуванням факторів, що негативно впливають на стан правопо­ рядку, розробити комплексні плани заходів щодо запобігання злочинності.

МВС України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

Щороку

2. Створити:

1) робочу групу при Міністерстві юстиції України з фахівців держав­ них органів, Академії правових наук України, Національної академії наук України для проведення з метою вдосконалення правового регулювання суцільного аналізу законодавчих актів з питань запобігання та протидії корупції, організованій злочинності, насамперед у сфері економіки;

Мін'юст України, Академія правових наук України, \.--<і ' .,'-• Національна академія наук України, МВС України,

Державна податкова адміністрація України, Служба безпеки України 2001 рік

2) інформаційно-пошукову систему ведення обліку автотранспортних засобів під час їх реєстрації «Автоексперт», сумісну з інформаційними системами «Автомобіль», «Угон» і «Документ»;

МВС України 2001-2002 роки

3) окремі загони цивільної охорони «Варта» Державної служби охо­ рони при Міністерстві внутрішніх справ України для здійснення охоро­ ни об'єктів, перевезення грошових вантажів;

МВС України 2001 рік

жмииштшстІгомІшшшвгшІІІІІю Додаток І т

4) державну автоматизовану дактилоскопічну уніфіковану пошукову систему «Калина».

МВС України

2003 рік

3. Опрацювати механізм повернення в Україну вивезених за кор­дон капіталів некримінального походження та створити умови для їх інвестування в національну економіку з гарантуванням недоторкан­ності та недопущення їх експропріації за будь-яких політичних змін у державі.

Мінфін України,, Мінекономіки України, •'-!;,.. '•*•?•! •* Мін'юст України, МВС України,

Державна податкова адміністрація України,

Державна митна служба України

2001 рік

й 4. Розробити проект нормативно-правового акта з питань повернен­ ня дітей іноземців, які перебувають у притулках для неповнолітніх, до місць їх. постійного проживання. • '' МЗС України, Мін'юст України,

.'-' Держкоммолодьспорттуризм України

2001 рік

II. Правове забезпечення профілактики злочинності

5. З метою вдосконалення правової бази з питань профілактики зло­чинності та діяльності відповідних державних органів розробити: "^ 1) проекти законів України: ; ^ про декларування майнового стану та доходів громадян;

Державна податкова адміністрація України, Мін'юст України ^': 2001 рік

про кредит;

Національний банк України, Мінекономіки України, ' '-'* Мінфін України,

''•' Державна податкова адміністрація України, Мін'юст України

2002 рік

про основні засади регулювання міграційних процесів; Мін'юст України, Академія правових наук України, МВС України, Служба безпеки України '' '' •

: - 2002 рік

про профілактику злочинності; _-/;•• МВС України, Служба безпеки України,

Державна податкова адміністрація України, Мін'юст України 2001 рік про посилення боротьби з терористичними актами;

МВС України, Служба безпеки України, Мін'юст України 2001 рік •>•• про довірче управління майном;

Мін'юст України, Фонд державного майна України

2001 рік . /

1 І Кримінологія 321

Додатки

про інститут спільного інвестування;

Мін'юст України, Мінекономіки України, Мінфін України ; 2001 рік ';'

2) пропозиції про внесення змін до актів законодавства щодо: створення інституту правового компромісу стосовно осіб, які добро­ вільно сприяли виявленню, розслідуванню та припиненню злочинних діянь, учинених ними особисто або іншими особами;

Мін'юст України, Служба безпеки України,

Державна податкова адміністрація України, МВС України

2001 рік

спрощення порядку оформлення документації, яка стосується до-рожньо-транспортних пригод без потерпілих;

МВС України, Мін'юст України, Мінтранс України

2001 рік

розширення функцій органів державної контрольно-ревізійної служ­би, а також контрольно-ревізійних підрозділів, що діють у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, стосовно обов'язкового проведення документальних ревізій за зверненнями правоохоронних органів на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;

Головне контрольно-ревізійне управління України,

Мінфін України,

Мін'юст України, МВС України, Державна податкова

адміністрація України

2001 рік

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у неза­конному відчуженні майна (житла), яке належить неповнолітнім на пра­вах спільної власності;

Мін'юст України, Держбуд України, Держкоммолодьспорттуризм

України, МВС України

2002 рік

запровадження спрощеного порядку досудового збирання матеріалів сто­совно осіб, які не досягай віку, з якого настає кримінальна відповідальність; Мін'юст України, МВС України, Держкоммолодьспорттуризм України 2001 рік

3) проекти:

Державної програми соціальної адаптації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі;

Державний департамент України з питань виконання покарань,

Мінпраці України, Держкоммолодьспорттуризм України,

МВС України

2001 рік

Державної програми адаптації законодавства України до законодав­ства Європейського Союзу;

Мін'юст України, Академія правових наук України, МВС України,

Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України

2001 рік

і 322

Додаток І шяжшнш

Програми боротьби з виробництвом та розповсюдженням фальсифі­кованих лікарських засобів.

МОЗ України, МВС України, Держкомкордон України, Держмитслужба України, Служба безпеки України, Мін'юст України , 2001 рік

6. Розробити та здійснити заходи щодо запобігання контрабанді та •порушенням митних правил.

Служба безпеки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, „-.,• -. • •

.. ;, МВС України

2001-2005 роки ;" " :'. 1

7. З метою посилення охорони кредитно-фінансових установ внести відповідні зміни до Інструкції з організації охорони установ банків Украї­ ни, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 1998 року N 963 та постановою правління Національного банку України від 25 грудня 1998 року N 548.

МВС України, Національний банк України 2001 рік

8. Розробити і ввести в дію в установах кримінально-виконавчої систе­ ми інструкцію щодо реєстрації заяв і повідомлень про злочини.

Державний департамент України з питань виконання покарань 2001 рік

9. Ужити заходів до вдосконалення нормативно-правової бази з пи­ тань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі відповід­ но до вимог Конвенції ООН про права дитини і норм міжнародного права.

..,,,, Держкоммолодьспорттуризм України, МВС України, МОН України,

Мін'юст України, Академія правових наук України,

.. ., . Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

2001-2002 роки

•="•'•' III. Захист життя, здоров'я, честі і гідності особи, її майна від злочинних посягань

10. З метою запобігання злочинним посяганням із застосуванням зброї та вибухових пристроїв проти особи і суспільства, зокрема теро­ ристичним актам, здійснити комплекс організаційно-практичних заходів, спрямованих на виявлення каналів незаконного обігу І крадіжок вогне­ пальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин; посилити охорону об'єктів, де використовуються чи зберігаються вибухові та отруйні пред­ мети і речовини.

Служба безпеки України, МВС України, Держкомкордон України, Держмитслужба України 2001 рік

11. Посилити контроль за суб'єктами господарювання, що мають ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном,

И* 323

систематично проводити перевірки додержання ними умов виданих ліцензій.

Мінпраці України, Дєржшдприємництво України

2001-2005 роки

12. Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають осо­ би похилого віку, самотні, особи, визнані недієздатними, психічно хворі, інші особи, які потребують опіки, та хворі на алкоголізм І наркоманію, з метою запобігання фактам знущання над ними, незаконного відчуження їх житла.

Мінпраці України, МОЗ України, МВС України, Дсржбуд України, •;:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держ. адміністрації 2001-2005 роки

13. Розробити заходи щодо запобігання порушенням у діяльності стра­ хових, інвестиційних, пенсійних фондів, які залучають кошти громадян.

Мінпраці України, Мінфін України, Мін'юст України, МВС України 2002 рік

14. Здійснити заходи щодо виявлення спортивних клубів і секцій з бойових видів спорту всіх форм власності, де проводиться підготовка та тренування членів кримінальних угруповань, організувати постійний дійо­ вий контроль за функціонуванням таких клубів, секцій І контингентом, який у них тренується та працює.

Держкоммолодьспорттуризм України, МВС України 2001-2005 роки

15. Провести паспортизацію під'їздів багатоповерхових жилих бу­ динків і гуртожитків з мстою вирішення питання щодо запровадження їх охорони, технічного захисту, розроблення системи термінового зв'язку постів охорони з міліцією.

Забезпечити поширення запровадженого у м. Києві позитивного досві­ду щодо здійснення охорони будинків за рахунок коштів їх мешканців.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, МВС України, Держбуд України 2001 рік

16. Забезпечити заміну технічно застарілої апаратури на об'єктах, що охо­ роняються, сучасною автоматизованою та автоматичною технікою.

МВС України 2001-2005 роки

17. Розробити і реалізувати комплекс заходів щодо створення міжрай­ онних пультів централізованої охорони, впровадження в сільській місце­ вості сучасних технічних систем охорони.

МВС України 2001 рік

18. Опрацювати механізм взаємодії працівників Міністерства внутрішніх справ України, Держкомкордону України та Держмитслужби України з питань виявлення викраденого автомототранспорту та занро-

^•.-.•- '••!:•:•.. <-н •'••-•:.,:= ..«-..--.ч.і.:» 'з» Додаток І

вадження обліку транспортних засобів, які перетинають державний кор­дон України.

МВС України, Держкомкордон України, Держмитслужба України

2001 рікПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.019 с.)