V. Зменшення кримінального тиску на економічні відносиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Зменшення кримінального тиску на економічні відносини31. Провести аналіз законів та Інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері економіки, підготувати пропозиції щодо вне­ сення до них змін, спрямованих на боротьбу з «тіньовою» економікою.

Мін'юст України, Мінекономіки України, МВС України, Державна податкова адміністрація Украі'ни, Служба безпеки України 2001 рік

32. Проаналізувати причини поглиблення розвитку «тіньової» еконо­ міки та умови, які цьому сприяють. За результатами аналізу забезпечити

• ' ' • ' 327

проведення правоохоронними, контролюючими та фінансовими органа­ми узгоджених заходів з профілактики економічних злочинів, зокрема в банківській, фінансовій, зовнішньоекономічній сферах та сфері прива­тизації.

Мінекономіки України, Мінфін України, Державна податкова адміністрація України, МВС України, Служба безпеки України, Мін'юст України, Фонд державного майна України, Генеральна прокуратура України 2001-2005 роки

33. Розробити загальнодержавну програму підвищення рівня подат­ кової культури громадян, в якій передбачити заходи щодо проведення через засоби масової Інформації, у тому числі за допомогою циклів теле- та радіопередач, консультацій, брифінгів, зустрічей посадових осіб органів державної податкової служби з населенням.

Державна податкова адміністрація України, Держкомінформ України *•' ~

2001 рік

34. Провести перевірку додержання законності суб'єктами підприє­ мницької діяльності, що займаються викупом боргів державних підприємств за електроенергію шляхом використання вексельної систе­ ми розрахунків.

Державна податкова адміністрація України, МВС України, Служба безпеки України, Мінпаливенерго України, Генеральна прокуратура України 2001-2005 роки

35. Провести перевірки додержання законності процесів роздер­ жавлення власності, передусім у регіонах України, де сконцентрова­ но значний промисловий потенціал. У разі потреби вжити скоордино­ ваних заходів для викриття та припинення зловживань з боку посадо­ вих осіб.

Фонд державного майна України, МВС України, Державна податкова адміністрація України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України 2001 рік

36. У зв'язку з наявністю великої кількості порушень вимог актів за­ конодавства у сфері виробництва лікеро-горілчаної продукції, її імпорту і реалізації вжити у взаємодії з відповідними центральними органами виконавчої влади скоординованих заходів для припинення таких пору­ шень та запобігання їм.

МВС України, Державна податкова адміністрація України, Служба безпеки України, Генеральна прокуратура України 2001-2005 роки

37. Активізувати боротьбу з незаконним виробництвом, розповсюд­ женням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, компакт-дисків та інших об'єктів інтелектуальної власності, розробивши з урахуванням позитив-

Додаток 1

ного зарубіжного досвіду програму скоординованих дій правоохоронних та контролюючих органів у цій сфері.

МОН України, МВС України, Служба безпеки України, Державна податкова адміністрація України,

•' "'- *<•-- Генеральна прокуратура України, Мінкультури України

' ' • ч 2002 рік

38. Для підвищення ефективності взаємодії з правоохоронними орга­ нами та посилення відповідальності посадових осіб органів державної податкової служби за використання матеріалів оперзтивнс-розшукової діяльності щодо приховування доходів опрацювати механізм контролю за декларуванням доходів та майна фізичних осіб, викриття фактів пе­ ревищення реальних видатків чи вартості придбаного майна над офіцій­ ними доходами.

Служба безпеки України,

Державна податкова адміністрація України, МВС України

2001 рік

39. Проаналізувати стан додержання вимог законодавства на підприє­ мствах І в організаціях паливно-енергетичного комплексу. Розробити з ура­ хуванням особливостей галузі заходи щодо запобігання злочинним про­ явам на зазначених підприємствах і в організаціях.

Мінпаливенерго України, МВС України, Служба безпеки України 2001 рік

40. Вивчити проблемні питання оподаткування доходів, одержа­ них від грального бізнесу, використання цього бізнесу для введення в легальний обіг коштів, одержаних злочинним шляхом. Провести аналіз нормативно-правових актів з питань регулювання грального бізнесу і підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін і доповнень до них.

Державна податкова адміністрація України 2001 рік

41. Ужити заходів до недопущення участі в аукціонах з продажу па­ кетів акцій підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави чи займають монопольне становище на загальнодер­ жавному ринку відповідних товарів (робіт, послуг), претендентів з кош­ тами сумнівного або кримінального походження, забезпечити постійний обмін Інформацією, пов'язаною Із запобіганням та викриттям негатив­ них тенденцій у сфері роздержавлення власності та функціонування фон­ дового ринку.

Фонд державного майна України,

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, '-'"' ''*'••• Антимонопольний комітет України, ''•"• ;->ї1*''1'' Державна податкова адміністрація України 2001 рік

42. Забезпечити реалізацію правових заходів реформування і розвит­ ку аграрного сектора економіки на засадах приватної власності та опера-

Додатки шшттттшшшшштттвштмш

тивнии супровід цих процесів з метою посилення протидії зловживан­ням з боку керівників підприємств цього сектора.

Мінагрополітики України, МВС України

2001-2005 роки

43. Узагальнити практику викриття фактів виготовлення і збуту підроблених банкнот національної та іноземної валют, державних цінних паперів, розробити і здійснити заходи щодо своєчасного виявлення та припинення таких злочинних проявів, забезпечення необхідного експер­тного дослідження, встановлення та притягнення винних осіб до відпов­ідальності, підготувати відповідні рекомендації.

МВС України, Служба безпеки України, Державна податкова

адміністрація України, Національний банк України

2001 рік

44.3 метою запобігання виникненню так званих «фінансових пірамід» підготувати пропозиції щодо обов'язкового ліцензування всіх видів підприємницької діяльності, які передбачають залучення грошей під різні договірні зобов'язання (інвестиційні, довірчі, пенсійні тощо).

Держпідприємництво України, Мінекономіки України,

МВС України,

Державна податкова адміністрація України

2001 рік

45. Вживати скоординованих заходів для забезпечення зменшення за­ боргованості перед державним бюджетом великих стратегічно важливих для економіки підприємств, своєчасно викриваючи зловживання з боку посадових осіб цих підприємств.

Державна податкова адміністрація України, Служба безпеки України,

МВС України, Генеральна прокуратура України 2001-2005 роки

46. Вивчити питання про посилення відповідальності посадових осіб, які впливають на передумови зростання кримінального тиску на економі­ ку, та внести Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції.

Генеральна прокуратура України, МВС України,

Служба безпеки України,

Державна податкова адміністрація України

2001 рік

47.-Ужити заходів до посилення боротьби з крадіжками деталей ван--тажних вагонів, засобів безпеки руху та з розукомплектуванням рухомо­го складу, забезпечити притягнення до відповідальності винних у цьому осіб; організувати створення науково-популярних аудіо- та відеоматері-алів, інформаційних програм, виготовлення пам'яток про наслідки, по­в'язані із зазначеними негативними явищами, та розповсюдження їх у навчальних закладах І на об'єктах транспорту.

Мінтранс України, МВС України

2001 рік . "_ .............. ,,. ^.:

Додаток І тж®-™

VI. Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх й та молодіжне середовище

48. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік і систематичну перевірку умов утримання та виховання в них непов­ нолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги.

Держкоммолодьспорттуризм України, МОН України,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації .,,. . .

Постійно

49. Здійснити заходи щодо забезпечення зайнятості підлітків, юнаків та дівчат, які не мають постійних доходів і джерел для існування, збере­ ження існуючої мережі державних і громадських інститутів надання соці­ альної підтримки неповнолітнім, організації їх дозвілля і відпочинку, а

також утворення з цією метою центрів соціальної служби для молоді, бюро і центрів надання учням та студентам послуг у працевлаштуванні для роботи у вільний від навчання час і під час канікул.

Держкоммолодьспорттуризм України, Мінпраці України, ' V МВС України, '*"*

МОН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 2001-2005 роки

50. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності і безпритульності, забезпечити виявлення дітей, які жебракують, вчиняють правопорушен­ ня або стали жертвами злочинної діяльності дорослих; проводити спільні оперативно-профілактичні операції.

МВС України, Держкоммолодьспорттуризм України, МОН України 2001-2005 роки

51. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім'ї, які б виключали несприятливе побутове оточення, негативний вплив антигромадських елементів, забезпечували притягнення до відпові­ дальності батьків за неналежне виховання, навчання та розвиток дитини.

Держкоммолодьспорттуризм України, МОН України, МВС України 2001-2005 роки

52. Продовжити проведення загальнодержавних профілактичних операцій «Урок» для перевірки стану виконання вимог Закону України

---«Про освіту» в частині здобуття молоддю загальної середньої освіти. ''•-• МОН України, Держкоммолодьспорттуризм України,

• • •: • Рада міністрів Автономної Республіки Крим, ; -

.' '•'•",.::... місцеві державні адміністрації Вересень-жовтень щороку

53. Систематично аналізувати на спільних засіданнях колегій І всеук­ раїнських селекторних нарадах стан роботи з профілактики правопору­ шень, бездоглядності і безпритульності серед підлітків.

МВС України, МОН України, Держкоммолодьспорттуризм України 2001-2005 роки

Додатки

54. Забезпечити здійснення контролю за додержанням вимог актів за­ конодавства щодо захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх. Ужи­ вати заходів до виявлення фактів незаконного відчуження житла, що нале­ жить неповнолітнім, та до відновлення права дітей на житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей для їх соціального та правового захисту.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

Постійно

55. Розробити регіональні програми щодо надання житла та гаранто­ ваного першого робочого місця дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які закінчили загальноосвітні навчальні закла­ ди, школи-інтернати, спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 2001 рік

56. Сприяти розвитку таких альтернативних форм сімейного вихо­ вання неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, як дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

Держкоммолодьспорттуризм України,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

Постійно

' 57. Ужити заходів до підвищення ефективності діяльності служб у ;.'<$іравах неповнолітніх та кримінальної міліції у справах неповнолітніх. ,- ' Дєржкоммолодьспорттуризм України, МВС України,

'''' ' Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

•\'_ місцеві державні адміністрації

і|!. Постійно

58. Продовжити з метою соціального та правового захисту непов­нолітніх роботу, спрямовану на дальший розвиток мережі притулків для неповнолітніх, та здійснити заходи щодо підвищення ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення кадро­вого забезпечення цих закладів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

Постійно

59.3 метою дальшого вдосконалення роботи з неблагополучними сім'я­ми, а також неповнолітніми, схильними до девіантних проявів у поведінці, розширити мережу консультаційних пунктів соціальної служби для молоді, «телефонів довіри» тощо і забезпечити їх ефективну роботу.

Український державний центр соціальних служб для молоді,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, .'.<„•< -, місцеві державні адміністрації

" '" 2001-2003 роки

60. Відновити діяльність громадських формувань з охорони громадсь­ кого порядку у вищих навчальних закладах Із залученням до їх роботи викладачів та студентів. , ,,

Додаток 1

,.- г- . •-,, МОН України, МВС України, Рада міністрів Автономної • • Республіки Крим, місцеві державні адміністрації

2001 рік

. 61. Вивчити досвід роботи служб у справах неповнолітніх Донецької області щодо впровадження електронно-пошукової системи «Розшук» для поліпшення профілактично-пошушвої роботи стосовно дітей, які загу­билися, залишилися без нагляду батьків, залишили навчальні заклади.

Держкоммолодьспорттуризм України, МВС України,

Донецька обласна державна адміністрація

2001 рік

62. Організувати видання збірників законів і коментарів до них, опуб­лікування окремих нормативно-правових актів з питань соціально-право­вого захисту неповнолітніх.

ДержкомІнформ України, Мін'юст України,

МОН України, МВС України, Дєржкоммолодьспорттуризм України

2001-2005 роки

; 63. Ужити заходів щодо переорієнтації телебачення з демонстрації культу жорстокості, цинізму і насильства на прищеплення молоді загаль­нолюдських цінностей, національних духовних традицій. Започаткувати на телебаченні цикл науково-інформаційних програм для дітей з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти неповнолітніх та молоді, запобігання негативним проявам в їх середовищі.

ДержкомІнформ України, Держкоммолодьспорттуризм України,

МОН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації "'' 2001 рік

64. З метою залучення молоді до активного громадського життя та запобігання її антисоціальній поведінці організовувати всеукраїнські акції «Антинаркотик», «Життя без тютюиопаління», «Тверезість» та забезпе­ чувати проведення рейдів з питань запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі за допомогою пересувного агітаційно-пропа­ гандистського центру «Молодь України».

Держкоммолодьспорттуризм України, МОЗ України, МОН України, МВС України 2001-2005 роки

65. Розробити та забезпечити виконання регіональних програм органі­ зації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, орієнтованої на створення спортивних клубів за місцем проживання дітей І молоді, спеціалізованих спортивних класів у загальноосвітніх та професійно-тех­ нічних навчальних закладах. Забезпечити залучення до занять фізичною культурою і спортом на пільгових умовах дітей-сирІт, дітей з малозабез­ печених І багатодітних сімей та підлітків, схильних до правопорушень.

Держкоммолодьспорттуризм України, МОН України,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

,:•.;,• •,->;>/', • місцеві державні адміністрації . • . .-.,-,-. •.;• '- •,

. ,/."... .,., 2001 рік , :(-'';••.;.-.«. .;•-,,

іігііг'-я^'^ї^й^^а^і^у^-^йі'і^зііійййіівззшж Додатки

66. Вивчити і внести на розгляд у встановленому порядку питання щодо створення мережі центрів медико-соціальної реабілітації та ресо- ціалізації наркозалежних підлітків, а також для підлітків, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл чи професійно-технічних училищ соціальної реабілітації.

Вжити невідкладних заходів до відновлення інфраструктури позаш­ кільної роботи з дітьми і молоддю за місцем їх проживання, розширення мережі закладів, що організовують змістовне дозвілля неповнолітніх. Держкоммолодьспорттуризм України, МОЗ України, МОН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, •#: місцеві державні адміністрації

:?і 2001 рік

67. Розробити і запровадити сучасні методи раннього виявлення схиль­ ності дітей до наркоманії для проведення з ними індивідуальної роботи. Активізувати психологічний і педагогічний антинаркоманійний вплив на учнівську та студентську молодь.

Академія педагогічних наук України, МОН України, МОЗ України,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, ;Л місцеві державні адміністрації

,ил 2001 рік

(•5 68. Систематично проводити соціолого-психологічний моніторинг причин поширення наркоманії, пияцтва та захворювання на СНІД в учні- .врькому і студентському середовищі. ;: Академія педагогічних наук України, МОН України, МОЗ України

2001-2005 роки

69. Проводити благодійні культурно-мистецькі акції з метою пропа­ ганди здорового способу життя молоді.

ум Держкоммолодьспорттуризм України, Мінкультури України,

.... МОН України

Постійно

70. Забезпечити видання методичної та довідкової літератури з пи­ тань запобігання негативним проявам у дитячому середовищі для батьків, спеціалістів, які працюють з дітьми у загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах і установах, та широкого кола громадськості.

МОН України, Держкоммолодьспорттуризм України, Академія педагогічних наук України 2001-2005 роки

71. Здійснити науково-методичне забезпечення роботи серед учнівсь­ кої та студентської молоді з профілактики алкоголізму, наркоманії, тютю- нопаління і СНІДу, пропаганди здорового способу життя.

МОН України, Держкоммолодьспорттуризм України, Академія педагогічних наук України 2001-2005 рокиПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.013 с.)