ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VII. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва та алкоголізму72. Активізувати процес входження України у міжнародні структури, які здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню наркоманії та нар-

Додаток 1

кобізнесу, шляхом її участі у міжнародних програмах та вступу до міжна­родних організацій, що ведуть боротьбу з незаконним обігом наркотич­них засобів, психотропних речовин і. прекурсорів, протидіють відмиван­ню грошей, одержаних від наркобізнесу.

МЗС України, МВС України, МОЗ України

2001 рік

73. Установити і розвивати зв'язки з неурядовими міжнародними гро­ мадськими організаціями для підтримки програм боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні, використовувати з цією метою можливості благодійних фондів сприяння боротьбі з наркоманією та наркобізнесоім.

МВС України, Служба безпеки України, МОЗ України, МЗС України,

Академія правових наук України, МОН України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим| місцеві державні адміністрації 2001-2005 роки '',

74. Провести аналіз відомостей про йаміри іноземних кримінальних структур налагодити канали транзитного^ переміщення наркотичних за­ собів і психотропних речовин з країн Центральної, Півдешю-Західної та Південно-Східної Азії, Латинської Америки, створити на території Ук­ раїни перевальні пункти для їх тимчасового зберігання або заснувати суб'єкти підприємницької діяльності для відмивання грошей, одержаних від наркобізнесу, з метою виявлення і знешкодження таких структур.

МВС України, Служба безпеки України, Держкомкордон України, ''(

Держмитслужба України 2001-2003 роки

75. Удосконалити механізми міжвідомчогої співробітництва у сфері про­ тидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформацією та досвідом робо­ ти, проведення спільних заходів, участі в науководослідних розробках та дос­ лідженнях, спрямованих на виявлення масштабів поширення наркоманії та наркозлочинності серед різних верств населення .України, рівня прихованості такого процесу та розмірів збитків, заподіяних цим явищем суспільству.

МВС України, Служба безпеки України, МОЗ України, Академія правових наук України, МС)Н України 2001-2005 роки ':

76. Розробити ефективну систему протидії відпливу в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з підприємств, установ і організацій, яким видана ліцензія наї діяльність, пов'язану з виробленням, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, пересиланням, експортом, імпортом, відпуском та знищенням таких за­ собів, речовин і прекурсорів, а також культивуванням, використанням для промислових цілей наркотиковмісних рослин.

МВС України, Служба безпеки України, МОЗ України, Мінагропсшітики України, Держпромпо^ітики України 2001 рік

і

Додатки

77. Забезпечити стабільне функціонування існуючої мережі терито­ ріальних наркологічних закладів шляхом недопущення їх злиття з інши­ ми медичними закладами, зменшення потужностей та погіршення мате- ріально-технІчиої бази.

МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

Постійно

78. З метою підвищення якості медико-соціальної антиалкогольної та антинаркотичної роботи забезпечити впровадження галузевих стан­ дартів медичних технологій д і агно етично-лі кувального процесу у сфері наркологічної діяльності в роботу лікувальних та реабілітаційних зак­ ладів незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності, звернувши особливу увагу на впровадження ефективних вітчизняних та визнаних світових комплексних.лікувально-реабілітаційних програм.

МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 2001-2002 роки

79. Завершити роботу, пов'язану із створенням системи медико-соціаль- ного моніторингу поширення алкоголізму та наркоманії в Україні. і

МОЗ України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, і місцеві державні адміністрації 2001-2002 роки

80. Провести оперативно-профілактичні заходи щодо виявлення та взяття на облік осіб, які зловживають спиртними напоями, вчиняють пра­ вопорушення, займаються виготовленням самогону та інших спиртних напоїв, вживають наркотичні засоби або психотропні речовини, для зас­ тосування до них заходів впливу згідно із законами України.

МВС України, М'ОЗ України, Дсржкоммолодьспорггуризм України 2001-2005 роки

81. Ужити заходів до посилення контролю за додержанням правил роз­ дрібної торгівлі алкогольними напоями, притягнення винних осіб до відпо­ відальності та позбавлення суб'єктів підприємницької діяльності ліцензій за їх порушення, особливо за продаж спиртних напоїв неповнолітнім.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

Постійно

82. Утворити в регіонах базові навчальні центри при наркологічних зак­ ладах для освоєння фахівцями системи освіти (дошкільні та загальноосвітні заклади), охорони здоров'я (педіатри, медсестри дитячих поліклінік), соцІ- .альними працівниками служб у справах неповнолітніх, працівниками пра­ воохоронних органів навичок профілактичної антиалкогольної та анти­ наркотичної роботи серед дітей та молоді.

МОЗ України, МОЯ України, Держкоммолодьспорттуризм України, МВС України, Державний центр соціальних служб для молоді, Український інститут соціальних досліджень 2001-2002 роки

шшшмшшшштмшшпіііішіішіііщігт Додаток 1 І;ІІш]иІшІІІІшІдІІшшшІшІшІшшІшшц>ІІЙіІ'

83. Систематично проводити перевірки додержання вимог законодавства з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних ре­ човин у розважальних закладах та інших місцях масового відпочинку грома­ дян (ресторани, дискотеки, кафе, бари, казино, нічні клуби тощо). У разі вста­ новлення фактів вживання чи збуту в них наркотичних засобів або психотроп­ них речовин вживати заходів до припинення діяльності цих закладів.

МВС України, Держкоммолодьспорттуризм України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації 2001-2005 роки

VIII. Протидія рецидивній злочинності

84. Здійснювати комплексні перевірки та узагальнювати стан вико­ нання Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільне­ ними з місць позбавлення волі» і вживати заходів до усунення виявлених недоліків у цій справі.

МВС України, Державний департамент України з питань

виконання покарань

Постійно

85. Уживати заходів до працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації та розв'язання соцІально-побу- тових проблем.

Мінпраці України, МВС України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації Постійно

86. Забезпечити розширення існуючих та створення в регіонах, де вони відсутні, будинків нічного або тимчасового перебування осіб (у тому числі раніше судимих), які не мають житла, будинків-інтернаті в для осіб похилого віку та інвалідів, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв'язки із сім'ями і не мають постійного місця проживання.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації, МВС України, Мінпраці України

2001-2005 роки

87. Розробити і забезпечити реалізацію механізму взаємодії органів і установ виконання покарань з територіальними органами внутрішніх справ, місцевими органами виконавчої влади з питань побутового влаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

Державний департамент України з питань виконання покарань,

Мінпраці України, МВС України,

Рада міністрів Автономної Республіки Крим,

місцеві державні адміністрації

2001 рік

88. Організувати вивчення осіб, які були раніше засуджені і утриму­ ються в місцях позбавлення волі після повторного засудження. За резуль­ татами вивчення та аналізу причин і умов, що сприяли вчиненню цими особами повторних злочинів, розробити систему заходів протидії реци-

Додатки ":.•• -:Ь,>-К«;!ШН;И::'» .•:•->':;• .'. -~.І:х.\; "..і,::. «,-:!^

ДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ.

Державний департамент України з читань виконання покарань, Академія правових наук України, МВС України 2001 рік

89. Ужити заходів щодо реалізації права кожного на освіту шляхом забезпечення функціонування в установах виконання покарань загально­ освітніх навчальних закладів.

МОН України,

Державний департамент України з питань виконання покарань

2001-2005 роки

90. Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх І молоді, які відбули покарання та звільнилися з місць позбавлення волі.

Держкоммолодьспорттуризм України, МВС України, Державний департамент України з питань виконання покарань Постійно

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.009 с.)