Ітераційні методи та оператор стиску.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ітераційні методи та оператор стиску.Метод дихотомії є прикладом ітераційного методу (або ж методу послідовних наближень) розв’язування рівнянь. У цих методах завжди формують послідовність хn наближень, де кожне наступне обчислюється з попередніх за певним (рекурентним) правилом; наближення хn збігаються до точного значення кореня рівняння. Але ж найчастіше у таких методах рівняння f(x) = 0 замінюють еквівалентним х = φ(х), де φ(х) – деяка неперервна функція (φ(х) = х – f(x) наприклад). Далі обирають початкове наближення х0 і послідовно обчислюють наступні наближення: хk = φ(хk-1), k = 1,2,… . Якщо послідовність хk має границю х*, тобто = х*, то ця границя буде розв’язком рівняння х = φ(х). Справді, х* = хk = φ(хk-1) = φ( хk-1) = φ(х*). Для кожної такої функції φ(х) отримуємо свій ітераційний метод, який іноді називають стаціонарним або методом простої ітерації.

Метод простої ітерації має простий геометричний зміст. Побудуємо графіки функцій y = x і y = φ(х). Абсциса точки перетину графіків цих функцій є коренем рівняння х = φ(х).

в г

Рисунок 1

Довільно вибираємо точку х0 і проводимо через неї пряму, паралельну осі ординат до перетину з кривою у = φ(х) у точці А0 0, φ(х0)). З точки А0 проведемо пряму, паралельну осі абсцис, до перетину з прямою у = х. В результаті дістанемо точку В1 з ординатою φ(х0). Спроектувавши точку В1 на вісь Ох, знаходимо абсцису х1 = φ(х0). Аналогічно через х1 проводимо пряму, паралельну осі орди­нат, до перетину з кривою у = φ(х) в точці А11, φ(х1)). З точки А1 проводимо пряму, паралельну осі абсцис, до перетину з прямою у = х в точці В22, φ(х2))), абсциса якої х2 = φ(х1) і т.д. В результаті спільні абсциси точок А1 і В1, А2 і В2, … є послідовними наближеннями х1, х2 , х3 ,... кореня х*.

На рисунку зображено випадки: а) 0 < φ'(х) <1; б) – 1 < φ'(х) <0; в) < φ'(х) > 1; г) φ'(х) < -1.

Якщо │φ'(х)│< 1, то послідовні наближення хk збігаються до кореня х*, якщо │φ'(х)│>1, то послідовні наближення віддаляються від ньо­го.

Як правило, збіжність наближень забезпечує наступна умова.

Означення 1.Функція φ(х) на відрізку задовольняє умові Ліпшиця, якщо для будь – яких точок х, х′ є │φ(х) – φ(х′)│≤ q│x – x′│, де q – деяке число, яке називають константою Ліпшиця.

За теоремою Лагранжа умова Ліпшиця з константою q буде виконана для функції φ(х) на відрізку , якщо на цьому відрізку існує φ′(х), причому (х є ). Якщо q < 1, то ітераційний процес хk = φ(хk-1) на відрізку – це частковий випадок добре відомого з функціонального аналізу оператору стиску.

Означення 2.Нехай R – метричний простір, ρ – відстань (метрика) на цьому просторі, А – оператор, визначений на R. Оператор А називають оператором стиску, якщо існує таке додатне число q < 1, що ρ(Ах, Ах′) < q ∙ ρ(х, х′) для будь – яких х, х′ є R. Точку х є R називають нерухомою точкою оператора А, якщо Ах = х.

Основою для дослідження збіжності ітераційних процесів є наступна теорема Банаха.

Теорема 4(принцип стискуючих відображень). Якщо оператор стиску А визначений на повному метричному просторі R, то в R він має єдину нерухому точку, до якої збігається ітераційний процес хk = Ахk-1 (k = 1,2,…) при будь – якій початковій точці х0 є R.

Доведення. Нехай х0 – довільна точка простору R, хk = Ахk-1 (k = 1,2,…). Доведемо, що послідовність хk фундаментальна. Справді,

ρ(хk+1, хk) = ρ(Aхk, Aхk-1) ≤ qρ(хk, хk-1) = ρ(Aхk-1, Aхk-2) ≤ q2ρ(хk-1, хk-2) ≤ … ≤ qkρ(х1, х0).

Отже, якщо m > k, то, скориставшись правилом трикутника, маємо:

ρ(хm, хk) ≤ ρ(хm, хk+1) + ρ(хk+1, хk) ≤ ρ(хm, хk+2) + ρ(хk+2, хk+1) + ρ(хk+1, хk) ≤ … ≤

ρ(хm, хm-1) + … + ρ(хk+2, хk+1) + ρ(хk+1, хk) ≤ (qm-1 + … + qk+1 + qk)ρ(х1, х0) =

= ρ(х1, х0) ≤ ρ(х1, х0).

Тому для як завгодно малого ε > 0 існує таке натуральне N(ε), що при m > k > N(ε) виконуватиметься нерівність

ρ(хm, хk) ≤ ρ(х1, х0) ≤ ε. (1)

Це означає, що послідовність хk фундаментальна. Оскільки метричний простір R повний, то існує границя хk = х* є R. Далі: х* є нерухомою точкою оператора А, тобто Ах* = х*. Справді, з ρ(Aхk, Aх*) ≤ qρ(хk, х*) та ρ(хk, х*) → 0 (k → ∞) випливає, що Ахk = Ах*. Але Ахk = хk+1 → х* , звідки х* = Ах*.

Нарешті доведемо, що х* – єдина нерухома точка оператора А. Припустимо, що x і y – дві різні нерухомі точки А: Ах = х, Аy = y, ρ(х, y) ≠ 0. Але А – оператор стиску, звідки ρ(х, y) = ρ(Ах, Аy) ≤ qρ(х, y), що неможливо оскільки q < 1. Теорему доведено.

Теорема 5.Нехай рівняння х = φ(х) має корінь х* і в деякому околі R = {x: │x – х*│≤ r} цього кореня функція φ(х) задовольняє умові Ліпшиця │φ(х) – φ(х′)│≤ q│x – x′│ з константою Ліпшиця q < 1. Тоді

1) y = φ(х) є стискуючим відображенням на R.

2) R – відрізок ізоляції кореня х*.

3) Ітераційний процес хk = φ(хk-1) на R збігається до х* при будь – якому початковому х0.

4) Швидкість цієї збіжності характеризується нерівністю │xk – x*│ ≤ qk│x0 – x*│.

Доведення. 1) Функція φ(х) відображає відрізок R у самого себе: φ(R) R. Справді, якщо х є R, то y = φ(х) також належить R оскільки │y – x*│ = │φ(х) – φ(х*)│ ≤ q│x – x*│ ≤ r. Множина точок відрізка R є повним метричним простором з відстанню ρ(х, х′) = │x – x′│. За умовою теореми ρ(φ(х), φ(х′)) = │φ(х) – φ(х′)│ ≤ q│x – x′│ = q ∙ ρ(х, х′), 0 < q < 1. Отже відображення y = φ(х) є оператором стиску на R за означенням.

2) Тому з принципу стискуючих відображень випливає, що на R існує одна і тільки одна нерухома точка відображення y = φ(х) і за умовою це x*, випливає також і 3).

4) З умови Ліпшиця маємо: │xk – x*│ = │φ(хk-1) – φ(х*)│ ≤ q│xk-1 – x*│ = q│φ(хk-2) – φ(х*)│ ≤ q2│xk-2 – x*│ ≤ … ≤ qk│x0 – x*│. Теорему доведено.

Отже, послідовність xk збігається до х* принаймні із швидкістю геометричної прогресії із знаменником q: чим менше q, тим збіг швидше.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.014 с.)