Подвійний перерахунок для методів Рунге – КуттаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Подвійний перерахунок для методів Рунге – КуттаНехай задані послідовність х0, х1, … , хn рівновіддалених точок: хk = х0 + kh з кроком інтегрування диференціального рівняння h і послідовність , , …, з кроком h/2 так, щоби = хk (k = 0, 1, …, n). Розглянемо задачу Коші (1) у´ = f(x, y); у(х0) = у( ) = у0, її чисельні розв’язки у0, у1, …, уn з кроком h і , , …, з кроком h/2, отримані деяким методом Рунге – Кутта порядку точності s. Нехай εk = уk – у(хk) і = – у(хk) відповідні похибки наближених значень уk та у деякій точці хk = .

Метод подвійного перерахунку для методів Рунге – Кутта є узагальненням такого методу для інтегрування функцій і теж ґрунтується на двох аналогічних формулах.

1. ε = – (правило Рунге) (6)

2. у(хk) ≈ + ε = + (аналог формули екстраполяції за Річардсоном). (7)

Практичне застосування цих формул розглянемо в наступному параграфі. Тут далі наведені обґрунтування цих формул і, як результат, їх точне формулювання.

На кожному з відрізків [хk; хk+1] (k = 0, 1, …, n) завдовжки h розглянемо задачу Коші (1) у´ = f(x, y); у(хk) = уk і заданим методом Рунге – Кутта дістанемо наближене значення розв’язку у(хk + h) в точці хk+1, яке за умовою дорівнює уk+1 та похибку методу на кроці φk(h) = уk+1 – у(хk + h) = hs+1 (0 < θk < 1) згідно з (4). Зокрема, на першому кроці φ0(h) = у1 – у(х0 + h) = hs+1 (0 < θ0 < 1), на другому φ1(h) = у2 – у(х1 + h) = hs+1 (0 < θ1 < 1). Як було зазначено та й видно безпосередньо, величина похибки методу Рунге – Кутта порядку точності s на кроці має порядок s + 1: φk(h) = О(hs+1). Розглянемо перетворення Tmk(z) (m < k), яке кожній початковій умові z для задачі Коші у´ = f(x, y); у(хm) = z ставить у відповідність значення розв’язку в точці хk: у(хk) = Tmk(z). Тоді під дією диференціального рівняння відрізок [у1; у(х0 + h)] між точним та наближеним значенням, отриманими на кроці 1, за другий крок пересунеться в [T121); T12(у(х0 + h)) ]. Довжина цього відрізку ôT121) – T12(у(х0 + h))ô = А12ôу1 – у(х0 + h)ô = А12ôφ0(h)ô, де А12 > 0 – стала. Оскільки ôT121) – T12(у(х0 + h))ô = ô ô = ôT´12(ζ)ô∙ôу1 – у(х0 + h)ô = ôT´12(ζ)ô∙ôφ0(h)ô, то А12 = ôT´12(ζ)ô, де ζ Î [у1; у(х0 + h)]. Сумарна похибка на другому кроці ε2 = у2 – у(х2) дорівнює сумі похибки на цьому кроці φ1(h) і похибки на першому кроці φ0(h), перетвореній за другий крок диференціальним рівнянням, тобто перетворенням T12: ε2 = у2 – у(х2) = φ1(h) + А12 φ0(h). На третьому кроці сумарна похибка дорівнює сумі похибки на цьому кроці φ2(h), похибки на другому кроці φ1(h), перетвореній за третій крок диференціальним рівнянням, тобто перетворенням T23 та похибки на першому кроці φ0(h), перетвореній за другий та третій кроки дією T13: ε3 = у3 – у(х3) = φ2(h) + А23 φ1(h) + А13 φ0(h), де А13 = ôT´1313)ô, ζ13 Î [у1; у(х0 + h)], А23 = ôT´23(ζ)ô, ζ Î [у2; у(х1 + h)]. У загальному випадку сумарна похибка на кроці k

εk = уk – у(хk) = φk-1(h) + Аk-1k φk-2(h) + Аk-2k φk-3(h) + … + А1k φ0(h) = ,

де Аkk = 1, а для i < k Аik = ôT´ikik)ô, де ζik Î [уi; у(хi-1 + h)].

На кожному відрізку [хk; хk+1] розташовані два відрізка: [ ; ] та [ ; ] (бо хk = , хk+1 = ). Аналогічно попередньому на кожному з цих відрізків завдовжки h/2 розглянемо задачу Коші (1) у´ = f(x, y); у( ) = і у´ = f(x, y); у( ) = . Даним методом Рунге – Кутта дістанемо наближене значення розв’язку у( + h/2) у точці , яке за побудовою дорівнює та наближене значення розв’язку у( + h/2) у точці , яке дорівнює . Дістанемо також похибки методу на кроці = – у( + h/2) = (h/2)s+1 (0 < θ2k < 1/2) і = – у( + h/2) = (h/2)s+1 (0<θ2k+1<1/2), які мають порядок s + 1. Розглянемо також перетворення (m < k), яке кожній початковій умові z для задачі Коші у´ = f(x, y); у( ) = z ставить у відповідність значення розв’язку в точці : у( ) = . Тоді – сумарна похибка на кроці 2k – це, як і вище, = – у(хk) = =

= + + + … + ,

де = 1, а для i < k = ô ô, Î [ ; y( + h/2)]. Отже, одночасно

у(хk) = уk – εk = уk (8)

у(хk) = = . (9)

На відрізку [хi; хi+1] розташовані два відрізка [ ; ] та [ ; ], (хi = , хi+1 = ), тож доданку Аikφi-1(h) = Аik hs+1 (0 < θi-1 < 1) у (8) відповідають два доданки у (9): = (h/2)s+1 (0 < θ2i-1 < 1/2) і = (h/2)s+1 (0 < θ2i < 1/2). Тут Аik = ôT´ikik)ô, де ζik Î [уi; у(хi-1+ h)], ô, де Î [ ;y( + h/2)], ô, де Î [ ; y( + h/2)] відрізняються між собою величиною порядку h згідно з теоремою Лагранжа, оскільки за означенням Tik = , а відрізняється від значеннями порядку h. Так само і величини , і за означенням відрізняються між собою величиною порядку h згідно з теоремою Лагранжа. Тому спочатку знехтуємо відмінністю між величинами Аik , , порядку h і покладемо Мi = Аik . Тоді (8) і (9) набувають вигляду

у(хk) = уk – εk ≈ уk hs+1 = уk – Сhs (10)

у(хk) = – 2 (h/2)s+1 = – С(h/2)s , (11)

де С = h. (Якщо відрізок [х0, хk] вважати порядку одиниці, то k ~ , а отже і С = h порядку одиниці). Відомими в (11) є уk, , h і s, невідомими у(хk) та С. Отже, це система двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Звідси – С(h/2)s – (уk – Сhs) ≈ 0 ; – уk ≈ С( )s – Сhs = С( )s(1 – 2s) = (1 – 2s), звідки знаходимо (6) ≈ – (правило Рунге). Тому (7): у(хk) ≈ + (аналог формули екстраполяції за Річардсоном). Єдине неточне припущення, яке було зроблено в цьому доведенні – це рівність Аik , насправді ці величини відрізняються між собою на величини порядку h. Тому різниці між величинами

Аikφi-1(h) = Аik hs+1 , = hs+1 і = hs+1 – це величини порядку hs+2 , а різниці між їх сумами по всім k = 0, 1, …, n – величини порядку hs+1. Врахування цих величин приводить до точного варіанту формул (6) і (7):

1. = – + О(hs+1), 2. у(хk) = + + О(hs+1). (12)

Отже, = + – це наближення до точного розв’язку у(хk) порядку точності s + 1 у точці хk. Нехай ще дана послідовність рівновіддалених точок , , …, з кроком інтегрування h/4 так, щоби = хk (k = 0, 1, …, n). Розглянемо задачу Коші (1) у´ = f(x, y); у(х0) = у( ) = у0, її чисельні розв’язки , , …, , отримані тим же методом Рунге – Кутта порядку точності s. Тоді метод подвійного перерахунку так само можна застосувати до цієї послідовності наближень і до попередньої , , …, з кроком h/2 у точках , , …, ( = ). В результаті отримаємо оцінку похибки за правилом Рунге і уточнене значення за аналогом формули екстраполяції Річардсона:

1. = – + О(hs+1), 2. у(хk) = + + О(hs+1). (13)

Тут = – це, як і , ще одне наближення порядку точності s + 1 до точного розв’язку у(хk) у точці хk. Тоді можна знову застосувати правило Рунге до цих двох уточнених наближень і : = – + О(hs+2). Тобто насправді виявиться похибкою порядку hs+1, а уточнене наближення = + буде мати порядок уже принаймні порядок точності s + 2. Процес можна продовжити і далі, отримуючи наближення порядку s + 3, s + 4, … . Доведення такого методу кратного перерахунку принципово таке ж, хоча вимагає значних технічних зусиль. Реалізацію цього метода за допомогою Excel розглянемо у наступному параграфі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.006 с.)