Інтерполювання за схемою ЕйткінаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інтерполювання за схемою ЕйткінаЯкщо значення інтерполяційного многочлена треба обчислити лише в одній заданій точці, то немає потреби будувати самий многочлен. Звичайно для розв’язання такої задачі застосовують наступну інтерполяційну схему Ейткіна.

Нехай функцію f(x), яка в точках xi набуває значень уi = f(xi) (і = 0, 1, …, n) задано таблично. Треба обчислити її значення в точці х є [x0 ; xn], яка не збігається з вузлами інтерполяції xi. Нехай L(k,k+1,…,i)(x) – це інтерполяційний многочлен з вузлами інтерполяції xk, xk+1,…, xi , зокрема L(k)(x) = f(xk). Має місце рівність

L(k,k+1,…,i+1)(x) = (2).

Справді, права частина цієї рівності є многочленом степеня i – k + 1 і співпадає з f(x) у i – k + 2 точках xk, …, xi+1. Схема Ейткіна обчислення значення Ln(x) = L(0,1,…,n)(x) полягає у послідовних підрахунках за допомогою попередньої формули елементів наступної таблиці значень інтерполяційного многочлена.

 

L(0)(x) L(0,1)(x) L(0,1,2)(x) L(0,1,…,n)(x)
L(1)(x) L(1,2)(x)  
L(2)(x)  
   
L(n-1)(x) L(n-1,n)(x)      
L(n)(x)        

 

Оцінка похибки значення Ln(x) заснована на теоремі 2. Згідно з пунктом 1 цієї теореми абсолютна похибка інтерполювання Rn(f,x) = f(x) – Ln(x) = f(х; x0; x1;… ; xnn+1(х); згідно з пунктом 2 Ln+1(x) – Ln(x) =f(x0; x1;…; xn+1n+1(х). Нарешті згідно з пунктом 4, якщо функція f(x) n + 1 раз неперервно диференційовна, то f(х; x0; x1;… ; xn) = , де min{x0;x1;…;xn} ≤ ξ ≤ max{x0;x1;…;xn}. Звідси, якщо величини │xi – х│ достатньо малі, то f(х; x0; x1;… ; xn) ≈ f(x0; x1;…; xn+1). Отже, Ln+1(x) – Ln(x) ≈ f(x) – Ln(x) = Rn(f,x). Тому величину εm = Lm+1(x) – Lm(x) можна розглядати, як наближену оцінку абсолютної похибки Rm(f,x) інтерполяційної формули f(x) ≈ Lm(x). Не важко довести, що заміна Rm(f,x) на εm = Lm+1(x) – Lm(x) є тут коректною за умови, що │ ωm+1(х)│< │εm│.

Нехай вузли інтерполяції xi занумеровані в порядку зростання │xi – х│. Послідовно підраховують L0(x), L1(x), ε0, L2(x), ε1, … . Якщо при деякому m εm ≤ Е, де Е – точність, яка нас задовольняє, то підрахунки закінчуються і вважають, що f(x) ≈ Lm(x). Якщо нерівність εm ≤ Е не виконується при жодному m, то знаходять = і вважають, що f(x) ≈ з оцінкою похибки . Оскільки значення │xi – х│ послідовно зростають, то і εm , починаючи з деякого m можуть мати сталу тенденцію до зростання. Якщо так сталося, то з такого m підрахунки Lm(x) і εm припиняють.

Задача.За схемою Ейткіна обчислити значення функції e2,72 з табличною точністю, якщо функція задана наступною таблицею. Обчислити це значення з точністю 10 вірних значущих цифр.

I
xi 1,85 2,09 2,15 2,44 2,63 2,75 2,89 3,12
yi 6,35982 8,08491 8,58486 11,4730 13,8738 15,6426 17,9933 22,6464

Розв’язання.Спочатку згідно з цією схемою перенумеруємо вузли інтерполяції xi в порядку зростання │х – xi│, де х = 2,72:

 

i
xi 2,75 2,63 2,89 2,44 3,12 2,15 2,09 1,85
yi 15,6426 13,8738 17,9933 11,4730 22,6464 8,58486 8,08491 6,35982
х – xi – 0,03 0,09 – 0,17 0,28 – 0,4 0,57 0,63 0,87

 

Побудуємо електронну таблицю для підрахунків за схемою Ейткіна (схожу на таблицю, яка була використана в попередньому параграфі). Надамо чарункам таких значень:

 

  A B C D
х0 – 0,03 15,6426 = (C2*B1 – C1*B2)/(B1 – B2)
х1 0,09 13,8738  
х2 – 0,17 17,99331  
 
х7 0,87 6,35982  
    ε = = D1 – C1

 

Тут у стовпці В значення х – xi, у стовпці С відповідні значення yi = = f(xi) = L(i)(x). У чарунці D1 формула визначає L1(х) = L(0,1)(х) згідно з формулою (2). У чарунці D9 обчислюємо похибку ε0 . В результаті дістанемо:

 

  A B C D
x0 -0,03 15,6426 15,20041
x1 0,09 13,8738  
x2 -0,17 17,9933  
x3 0,28 11,4730  
x4 -0,4 22,6464  
x5 0,57 8,58486  
x6 0,63 8,08491  
x7 0,87 6,35982  
    ε = -0,44221

Оскільки ε0 = – 0,4422155, то отримане значення L1(2,72) = 15,20041 має тільки 2 вірні значущі цифри замість 6 потрібних. Тому зробимо другий крок схеми Ейткіна, як указано у наступній таблиці, а саме: 1) підрахуємо значення всіх многочленів другого степеня L(k,k+1)(x) при х = 2,72, просто скопіювавши формулу з D1 у діапазон D2:D7; 2) у чарунку E1 запишемо формулу для підрахунку L2(х) = L(0,1,2)(х) згідно з формулою (2); 3) знайдемо

 

  A B C D E
х0 – 0,03 15,6426 = (C2*B1 – C1*B2)/(B1 – B2) = (D2*B1 – D1*B3)/(B1 – B3)
х1 0,09 13,8738  
х2 – 0,17 17,99331  
 
х7 0,87 6,35982    
    ε = = D1 – C1

 

у чарунці Е9 похибку ε1 , просто скопіювавши формулу з D9. В результаті дістанемо:

 

  A B C D E
x0 -0,03 15,64263 15,20042 15,17913
x1 0,09 13,87377 15,29976  
x2 -0,17 17,99331 15,5301  
x3 0,28 11,47304 16,07383  
x4 -0,4 22,64638 16,84781  
x5 0,57 8,584858 13,33432  
x6 0,63 8,084915 12,61329  
x7 0,87 6,35982    
    ε = -0,44222 -0,02128

 

Як бачимо, отримане значення L2(2,72) = 15,17913 має лише 3 вірні значущі цифри. Отже, потрібним є третій крок схеми: 1) скопіюємо з Е1 у діапазон Е2:Е6, підрахувавши тим

 

  A B C D E F
х0 – 0,03 15,6426 15,2004 15,17913 = (E2*$B1 – E1*$B4)/($B1 – $B4)
х1 0,09 13,8738 15,2997  
х2 – 0,17 17,99331 15,5301  
   
х7 0,87 6,35982      
    ε = -0,44222

самим значення всіх многочленів третього степеня L(k,k+1,k+2)(x) при х = 2,72; 2) у чарунку F1 запишемо формулу для підрахунку L3(х) = L(0,1,2,3)(х) згідно з (2); 3) скопіюємо формулу з Е9 у F9, тим самим підрахувавши похибку ε2 . В результаті дістанемо:

 

  A B C D E F
x0 -0,03 15,64263 15,20042 15,17913 15,18024
x1 0,09 13,87377 15,29976 15,19066  
x2 -0,17 17,99331 15,5301 15,12821  
x3 0,28 11,47304 16,07383 15,32653  
x4 -0,4 22,64638 16,84781 15,48335  
x5 0,57 8,584858 13,33432 14,70427  
x6 0,63 8,084915 12,61329    
x7 0,87 6,35982      
    ε = -0,44222 -0,02128 0,001116

 

Тут уже L3(х) = 15,18024 має 4 вірні значущі цифри, тобто потрібен ще крок. Зазначимо, що формула у чарунку F1 введена дещо по – іншому: адреса стовпця В тут є абсолютною. Якщо тепер скопіювати цю формулу у G1, то за правилами копіювання у Excel дістанемо G1 = (F2*$B4 – F1*$B2)/($B1 – $B4). Насправді ж згідно з (2) формула для підрахунку L4(х) = L(0,1,2,3,4)(х) виглядає так: G1 = (F2*$B5 – F1*$B2)/($B1 – $B5). Отже, достатньо для отримання правильної формули після копіювання виділити чарунку G1, підвести курсор у рядок формул Excel і виправити у відповідній формулі 4 на 5. Решта дій на четвертому кроці та ж сама:

 

  A B C D E F G
х0 – 0,03 15,6426 15,2004 15,17913 15,17913 → і виправити 4 на 5
х1 0,09 13,8738 15,2997 15,19066  
х2 – 0,17 17,9933 15,5301 15,12821  
   
х7 0,87 6,35982        
    ε = – 0,44222 – 0,02128 0,001116

 

В результаті отримаємо:

 

 

  A B C D E F G
x0 -0,03 15,64263 15,20042 15,17913 15,18024 15,18033
x1 0,09 13,87377 15,29976 15,19066 15,17919  
x2 -0,17 17,99331 15,5301 15,12821 15,17377  
x3 0,28 11,47304 16,07383 15,32653 15,20107  
x4 -0,4 22,64638 16,84781 15,48335 15,23797  
x5 0,57 8,584858 13,33432 14,70427    
x6 0,63 8,084915 12,61329      
x7 0,87 6,35982        
    ε = -0,44222 -0,02128 0,001116 8,55E-05

 

Отримане значення L4(х) = 15,18033 тепер має 6 вірних значущих цифр, що відповідає точності табличних даних: отже, це відповідь на перше питання. Для обчислення f(2,72) = e2,72 з точністю 10-10 необхідні ще кроки, які ми проведемо так само, як і попередній:

 

  A B C D E F G H
х0 – 0,03 15,6426 15,2004 15,17913 15,17913 15,2379
х1 0,09 13,8738 15,2997 15,19066 15,17919  
х2 – 0,17 17,9933 15,5301 15,12821 15,17377  
     
х7 0,87 6,35982          
    ε = – 0,44222 – 0,02128 0,001116 8,55E-05

 

У чарунці H1 треба після копіювання виправити у відповідній формулі 5 на 6. В результаті

 

  A B C D E F G H
x0 -0,03 15,64263 15,20042 15,17913 15,18024 15,18033 15,18032
x1 0,09 13,87377 15,29976 15,19066 15,17919 15,18021  
x2 -0,17 17,99331 15,5301 15,12821 15,17377 15,17957  
x3 0,28 11,47304 16,07383 15,32653 15,20107 15,18356  
x4 -0,4 22,64638 16,84781 15,48335 15,23797    
x5 0,57 8,584858 13,33432 14,70427      
x6 0,63 8,084915 12,61329        
x7 0,87 6,35982          
    ε = -0,44222 -0,02128 0,001116 8,55E-05 -6,2E-06

 

Значення L5(х) = 15,18032 уже має всі 7 вірних значущих цифр. Максимально можна ще зробити 2 кроки так само, як попередні, і отримати значення L7(х):

 

  A B C D E F G H I J
x0 -0,03 15,64263 15,20042 15,17913 15,18024 15,18033 15,18032 15,18032 15,18032
x1 0,09 13,87377 15,29976 15,19066 15,17919 15,18021 15,18031 15,18032  
x2 -0,17 17,99331 15,5301 15,12821 15,17377 15,17957 15,18022    
x3 0,28 11,47304 16,07383 15,32653 15,20107 15,18356      
x4 -0,4 22,64638 16,84781 15,48335 15,23797        
x5 0,57 8,584858 13,33432 14,70427          
x6 0,63 8,084915 12,61329            
x7 0,87 6,35982              
    ε = -0,44222 -0,02128 0,001116 8,55E-05 -6,2E-06 -5,4E-07 -4,5E-08

 

Отже, значення L7(х) має 9 вірних значущих цифр. Щоби їх побачити треба розсунути стовпець J , маємо L7(х) ≈ 15,1803222. Досягти 10 вірних значущих цифр принципово не можливо при даних задачі. Тому за схемою Ейткіна вважаємо, що e2,72 ≈ 15,1803222 з оцінкою похибки ε6 = 4,5E-08. Задачу закінчено.

Зазначимо, що як вибір кількості n вузлів інтерполювання, так і спосіб їх упорядкування насправді не є оптимальними. Як видно з теореми 1, похибка інтерполяції Rn(f, x) = f(x) – Ln(x) = ωn+1(х), де ωn+1(х) = (x – x0)(x – x1)…(x – xn), ξ = ξ(x), min{x0; x1;… ; xn} = a ≤ ξ ≤ b = max{x0; x1;… ; xn} є добутком двох множників. Якщо відстані │х – xi│ між х та всіма вузлами інтерполювання достатньо малі, то на множник вибір кількості n вузлів інтерполювання і спосіб їх упорядкування не впливає суттєво. Отже, вирішальне значення тут має множник ωn+1(х). П. Л. Чебишов довів, що величина має найменше значення, якщо вузлами інтерполювання є числа хk = , де

ξk = (k = 0,1,…,n) – це нулі так званого многочлена Чебишова Tn+1(t), Tn+1(t) = cos((n+1)arccos t). Вони дійсні, різні, належать (– 1 ; 1) і згущаються біля кінців інтервалу із зростанням n. За такого вибору вузлів │ωn+1(х)│ ≤ 2 . Проте навіть звідси не випливає, що при достатньо малому b – a абсолютна похибка інтерполяції Rn(f,x) буде збігатися до нуля із зростанням n.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.124.56 (0.013 с.)