Інтеграції в суспільство - пов'язаний із першими роками 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інтеграції в суспільство - пов'язаний із першими рокамипрофесійної діяльності;• період інтенсивної творчості та

Продуктивної діяльності.Це визначаєсуперечності, котрі існують на

Рівні молодь-суспільство. Найбільш суттєві з них такі:- рівень освіти

Та матеріальний стан молоді;- потяг до знань і необхідність

Працювати;- прагнення до самостійності й економічна залежність

Від батьків;- професійний статус і потреби сучасного ринку праці;-

Бажання вирішувати власні проблеми самостійно та реальна участь

У прийнятті управлінських рішень.

Державна молодіжна політика в Україні

Держа вна молоді жна полі тика — це системна

Діяльність держави у відносинах

З особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в

Законодавчій, виконавчій, судовій сферах і ставить за мету

Створення соціально-економічних, політичних, організаційних,

Правових умов та гарантій для життєвого самовизначення,

Інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді,

Реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в

Інтересах України. Головними завданнями державної молодіжної

Політики є:вивчення становища молоді, створення необхідних умов

Для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення

Прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних

Організацій для повноцінного соціального становлення та розвитку

Молоді;допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх

Творчих можливостей та ініціатив;залучення молоді до активної

Участі в економічному розвитку України;надання державою кожній

Молодій людині соціальних послуг по навчанню, вихованню,

Духовному і фізичному розвитку, професійній

Підготовці;координація зусиль усіх організацій та соціальних

Інститутів, що працюють з молоддю.

Політична культура

Політична культура сучасної України має посткомуністичний,

Пострадянський, постколоніальний характер.

Проте така політична культура на сьогодні не є монопольною чи

Тим більше офіційною, але вона ще функціонує за інерцією. Це

Доводить зрусифікований стан, комплекси національної

Меншовартості, нездатність до адекватної оцінки власних

Національних інтересів, схильність більше розраховувати на

Зовнішню допомогу, ніж на власні сили. Проте характер сучасних

Соціально-політичних процесів дозволяє твердити, що політична

Культура українського суспільства стає національною та

Незалежницькою.

За ставленням до демократії і держави політична культура України

Залишається авторитарною, етатистською, патерналістською

Особливості політичної культури в умовах сучасної України:

- заідеологізованість мислення, - низька компетентність в

Управлінні справами суспільства та держави;- правовий нігілізм;-

Нерозвиненість громадянських позицій;- підданські відносини до

Будь-якого центру реальної влади.

Політична культура українського народу на сьогодні ще не є

Цілісною, бо відсутні окремі її компоненти, а багато з існуючих

Мають ще несформований характер.

Проблеми сучасної сімї

Сім'я – це мала соціальна група, що має історично означену

Організацію, члени якої пов'язані шлюбними або родинними

Відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною

Відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою

Суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення,однак

Реальність свідчить про те, що інколи цей гармонійний потік енергії

Порушується, в результаті чого між членами сімейних відносин

Виникають непорозуміння Тому, приймаючи таке важливе рішення

У своєму житті, кожним повинна усвідомлюватися уся

Відповідальність, потрібно відкинути свій егоїзм, любити

Безкорисливо, бути готовим для жертовності В Україні існує ціла

Низка проблем, що перешкоджають нормальному розвитку

Сім’ї: низький грошовий дохід; низький матеріальний рівень,

Дефіцит вільного часу, погані житлові умови, невлаштований побут,

Труднощі, зв'язані з народження і вихованням дітей, тощо.

Для цього необхідна ефективна державна політика, щодо розвитку

Сім’ї, цілеспрямована діяльність центрів і служб, які займаються

Проблемами сім’ї, доброзичливі стосунки між людьми, повага та

Любов.

Концепції виникнення суспільства.

Найближчими попередниками людини, на думку Дарвіна, були

Людиноподібні мавпи. Водночас учений підкреслював, що з огляду

На велику спеціалізацію жоден нинішній представник сімейства

Людиноподібних мавп не може розглядатися як предкова форма

Людини.Виготовлення знарядь праці дало людям можливість

Активніше використовувати природні ресурси для задоволення

Своїх потреб, і в першу чергу потреби в харчуванні. Спільні пошуки

Їжі, полювання і захист від ворогів згуртували первісний колектив,

Сприяли формуванню зв'язків між окремими членами в процесі

Колективної діяльності. Ускладнення виробничої практики

Призвело до необхідності обміну набутим досвідом і передання

Його наступним поколінням. Тут і з'являється потреба щось сказати

Одне одному. Таким чином, мова, як і свідомість, виникає в процесі

Трупової діяльності.Саме в цей час виникають людина сучасного

типу — гомо сапієпс (людина розумна) і суспільство.

Особливості розвитку сучасного українського суспільства.

Сучасна соціальна структура українського суспільства є дуже

Складною, її формування триває, але і сьогодні можна виокремити

Та визначити основні її елементи: 1. значно скорочується частка

Робітників промислових підприємств у соціальній структурі. 2.

Посилюється диференціація робітничого класу, значною стає частка

Представників нових соціальних спеціальностей,. 3. зростає

Чисельність робітничого класу, що за змістом праці, за рівнем

Загальної професійності не поступається інженєрно-технічній

Інтелігенції. 4. має місце подальше підвищення освітнього рівня та

Професійної кваліфікації робітників. Зміни в соціальній структурі

Селянства: 1. значно зменшується чисельність зайнятих без

Посередньо продуктивною працею в полі й на фермах. 2. зростає

Чисельність зайнятих переробкою сільськогосподарської продукції

Та сировини. 3. збільшується чисельність зайнятих у сфері

Обслуговування на селі та на сезонних роботах. 4. спостерігається

Поступове зростання авторитету й ролі кваліфікованої

Землеробської праці. 5. поширюється маргіналізація суспільства,

Багато селян залишають землю, однак чимало й тих, хто залишає

Місто та повертається до землі, в село. Процеси маргіналізації

Відбиваються ще в одній тенденції-формуванні середнього класу.

Середній клас — це насамперед високопродуктивні й

Широкоінформовані, ініціативні та заповзятливі працівники.

За останніми даними, в Україні середній клас ще не сфор-

мований, малочисельний, охоплює близько 20 % населення,

Соціальна структура українського суспільства перебуває на етапі

Становлення, вона нестійка, недосконала, отже, й суспільство не

Можна вважати досить стабільним.

Роль і значення Спенсера для розвитку соціологічної науки.

В основі соціологічних поглядів Г. Спенсера, лежали два

вихідних положення, тісно пов'язаних з дарвінським вченням:

а) розуміння суспільства як соціального організму, подібного до

Біологічного організму, і організму, який підкоряється тим же

законам організації, функціонування і розвитку;

б) вчення про загальну еволюцію, згідно з якою будь-яке явище

Неорганічного, органічного і надорганічного світу є «частиною

Загального процесу еволюції», оскільки існує тільки одна еволюція,

Що відбувається всюди однаково».

Органіцистичні, натуралістичні ідеї Г. Спєнсера невіддільні від

Його еволюціонізму в соціології. Сам предмет соціології уявлявся

Йому як вивчення «зростання, розвитку, будівлі і відправлення сус-

Пільного агрегату». Еволюція розглядалася ним як джерело будь-

Якого природного і суспільного явища. У її основі — прояв і взаємо-

Дія двох протилежних процесів: інтеграції (концентрації,

Об'єднання) і дезинтеграцї (диференціації, розсіювання), тому щоПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 362; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.192 (0.019 с.)