Ємельянов серед великої кількості причин конфлікту виділяє 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ємельянов серед великої кількості причин конфлікту виділяєЗагальні та часткові причини. До загальних він відносить: соціально-

Політичні і економічні, що пов’язані із соціально-політичною та

Економічною обстановкою в країні; соціально-демографічні

Причини відображають різницю в установках і мотивах людей, які

Пов’язані із їхньою статтю, віком; соціально-психологічні причини

відображають соціально-психологічні явища в соціальних групах –

взаємовідносини, лідерство, колективні думки, настрій;

Індивідуально-психологічні причини відображають індивідуальні

Психологічні особливості особистості (здібності, темперамент,

характер). До другої групи часткових причин належать:

незадоволеність умовами діяльності; порушення службової етики;

Порушення трудового законодавства; обмеженість ресурсів; різниці

В цілях, цінностях, засобах досягнення цілей.

Морозов основні причини конфліктів умовно поділив на три групи:

Ті, які обумовлені трудовим процесом; 2) викликані

Психологічними особливостями людських взаємовідносин; 3) ті, що

Полягають в особистісних рисах людей.

Досить повною є класифікація причин конфлікту, яку

Запропонував В.П. Ратніков. Всі причини конфліктів поділяє

Наступним чином: 1) протиріччя інтересів, як фундаментальна

Причина конфлікту; 2) об’єктивні фактори виникнення конфлікту; 3)

Особистісні фактори виникнення конфлікту.

Протиріччя по своєму характерові можна поділити на: внутрішні

і зовнішні; антагоністичні і неантагоністичні; основні і неосновні;

Об’єктивні і суб’єктивні.

Основні стадії розвитку соціального конфлікту і методи його

Розв’язання.

Аналіз змісту і особливостей протікання соціального конфлікту

Доцільно провести по трьох основних стадіях:предконфликтная

Ситуація;безпосередньо конфлікт;стадія вирішення конфлікту.

Передконфліктна ситуація.

Жоден соціальний конфлікт не виникає вмить.

Передконфліктна стадія - це період, в який конфліктуючі сторони

Оцінюють свої ресурси, перш ніж зважитися на агресивні дії або

Відступати.Спочатку кожна з конфліктуючих сторін шукає шляхи

Досягнення цілей уникнення фрустрації без впливу на суперника.

Цей момент в передконфліктної стадії називається ідентифікацією.

Безпосередньо конфлікт.

Ця стадія характеризується, передусім, наявністю інциденту,

Тобто соціальних дій, направлених на зміну поведінки противника.

Це активна, діяльна частина конфлікту.

Дії, що складають інцидент, можуть бути різними. Їх можна

Розділити на дві групи, кожна з яких має в своїй основі специфічну

Поведінку людей.

До першої групи відносяться дії суперників в конфлікті, що

Носить відкритий характер. (Словесні дебати, економічні санкції,

Фізичний вплив, політична боротьба і т.п.)

До другої групи відносяться потайні дії суперників в конфлікті

Вирішення конфлікту.

Зовнішньою ознакою вирішення конфлікту може служити

Завершення інциденту.

Вирішення соціального конфлікту можливе лише при зміні

Конфліктної ситуації. Ця зміна може приймати різні форми. Але

Найбільш ефективною зміною конфліктної ситуації, що дозволяє

Погасити конфлікт, вважається усунення причин конфлікту.

Всім конфліктам властиві чотири основних параметри:

 причини конфлікту;гострота конфлікту;тривалість

Конфлікту;наслідки конфлікту.

Післяконфліктна стадія.

Велике значення має заключна післяконфліктна

Стадія.

На цій стадії повинні бути зроблені зусилля по остаточному

Усуненню протиріч інтересів, ціліше, установок, ліквідована

Соціально-психологічна напруженість і припинена будь-яка

Боротьба.

Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.

Розв 'язання конфлікту — це повне чи часткове усунення при-

Чин, що його породжують, або зміна цілей та поведінки учасників

Конфлікту.

Розв'язання конфліктів є головною, проте не єдиною складовою

Процесу управління конфліктами, який включає в себе заходи і

Стратегії не тільки подолання, а й попередження конфліктів.

Метод уникнення конфлікту дозволяє виграти час, мобілізувати

Ресурси, об'єктивно оцінити ситуацію, скорегувати свої цілі, однак

Не усуває причини, а, отже — і ймовірності виникнення конфлікту у

Майбутньому.Метод переговорів дозволяє уникнути

Насильницьких методів, зняти гостроту конфлікту, зрозуміти

Аргументацію опонента, об'єктивно оцінити реальне

Співвідношення сил та умови примирення.

Метод використання посередництва. Практика доводить, що

Вдало підібраний посередник може швидко врегулювати конфлікт

Там, де без його участі згода була б неможливою. Метод

Третейського розгляду передбачає, що аналіз конфлікту

Здійснюється у чіткій відповідності нормам закону, у тому числі, й

Міжнародного права.

Стратегії виходу із конфлікту компроміс — часткове досягнення

Своїх інтересів конфліктуючими сторонами на основі взаємних

Поступок, відмови від окремих вимог і претензій, часткового

визнання вимог і претензій протилежної сторони;

Співробітництво — конструктивне розв'язання проблеми

Конфлікту на основі взаємного корегування його суб'єктами своїх

цілей, позицій, узгодження інтересів;

Домінування — задоволення інтересів однієї з конфліктуючих

Сторін за рахунок іншої шляхом нав'язування їй вигідного для

першої сторони рішення;

Пристосування — вимушена або добровільна відмова від

Боротьби однієї з конфліктуючих сторін за умов усвідомлення своєї

Неправоти, необхідності збереження добрих стосунків з опонентом

Або сильної залежності від нього

Управління конфліктами — це цілеспрямований вплив відпо-

Відних державних органів, громадських організацій на характер

відносин між соціальними суб'єктами з метою:

• уникнення їх конфліктної взаємодії,• усунення чи

мінімізації причин ймовірних конфліктів,• а у разі їх виникнення

— корегування поведінки учасників конфлікту у напрямку пошуку

Взаємоприйнятних шляхів його конструктивного розв'язання.

Визначте особливості соціальних конфліктів в Україні

Дослідження напруження в Україні виявило такі характеристики

соціальної ситуації:

• високий рівень незадоволеності населення умовами життя

(насамперед матеріально-економічними);

• посилення недовіри до офіційних структур влади й

політичних лідерів;

• зростання розчарування в легітимних засобах вирішення

Державних та особистісних справ.

З трьох складових напруження (проблема — суперечність, став-

Лення населення до влади та ситуації, готовність до активних форм

Протесту) остання є стимулом конфліктної поведінки. Українські со-

ціологи, вивчаючи це питання, дійшли висновку, що нині населення

Має досить високий ступінь готовності до соціального протесту.

Важливою умовою переростання соціальної напруги у конфлікт

Є посилення стану незадоволеності існуючим станом справ або роз-

Витком подій та усвідомлення потенційним суб'єктом конфлікту не-

Можливості зміни ситуації звичайними способами взаємодії.

Наступною умовою виникнення конфлікту є пред 'явлення учас-

Никами конфлікту односторонніх або взаємних претензій, прагнен-

Ня довести їх правомірність, звинувачення опонента у небажанні

вирішувати спірні питання законними, справедливими методами.

Обов'язковою умовою виникнення конфлікту є руйнування тра-

Диційних структур соціальної взаємодії, перехід до взаємних звину-

Вачень та погроз, наростання агресивності, а у кінцевому рахунку —

Формування «образу ворога» та установки на боротьбу з ним.

Історичних, соціокультурних, духовних проблем сьогодення у своїх

Вузькопартійних інтересах. Це, зокрема, стосується проблеми

Двомовності в Україні, оцінки окремих історичних подій та

Особистостей, міжконфесійних взаємин.

Соціально психологічний клімат трудового колективу.

Соціально-психологічний клімат — якісний бік стосунків, що

Виявляється у вигляді сукупності психологічних умов, які сприяють

Або перешкоджають продуктивній спільній діяльності та

Всебічному розвитку особистості в групі. Такий клімат може бутиПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 392; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.024 с.)