ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯМета та завдання дисципліни

Мета курсу - дати студентам цілісне уявлення про теорію і практику соціально-економічної конфліктології, методику дослідження соціально-економічних конфліктів, їхнього врегулювання й завершення.

Завдання курсу:

– Сформулювати основні поняття й категорії соціально-економічної конфліктології;

– Виявити об'єктивні й суб'єктивні підстави конфліктності й співробітництва в процесі соціально-економічних взаємодій;

– Класифікувати основні концепції соціально-економічного конфлікту й згоди;

– Позначити мету, функції конфліктів в соціально-економічній сфері й методи їх запобігання, використання, урегулювання й завершення;

– Виявити структуру й способи налагодження соціальних взаємодій конфліктного й конвенційного характеру;

– Класифікувати технології комунікативного регулювання конфліктів в економіці: протест, посередництво, переговори, маніпуляція;

– Виділити особливості протікання й вирішення соціально-економічних конфліктів у різних сферах діяльності;

– Сформулювати тенденції розвитку соціально-економічних конфліктів глобального, регіонального, локального рівня в сучасних умовах.

 

Варіанти контрольних робіт Варіант 1.

1.Конфліктологія у системі наукового знання. Об'єкт і предмет конфліктології.

2. Розвиток конфлікту. Етапи конфлікту

3. Цінова та нецінова конкуренція

Варіант 2.

1. Категорії та закони та методи конфліктології.

2. Конфліктна поведінка

3. Сумлінна та несумлінна конкуренція

Варіант 3.

1.Давні уявлення про соціальні конфлікти

2. Дії сторін у конфлікті.

3. Сутність і поняття і типологія політико-економічного конфлікту. .

Варіант 4.

1.Основні конфліктологічні теорії ХІХ – поч. ХХ ст.

2. Сутність економічного конфлікту.

3. Управління політико-економічними конфліктами.

Варіант 5.

1.Розвиток соціально-економічної конфліктології у ХХ ст.

2. Витоки, причини, рушійні сили та види економічних конфліктів.

3. Корупція як чинник соціально-економічних конфліктів.

Варіант 6.

1.Природа та сутність конфлікту.

2. Види, форми, сторони та особливості динаміки трудових конфліктів

3. Управління, розв'язання і регулювання конфлікту: основні поняття.

Варіант 7.

1. Функції конфлікту.

2. Особливості розв'язання колективних трудових конфліктів.

3. Діагностика конфлікту

Варіант 8

1.Суб'єкти соціальних конфліктів

2. Природа, типи причини та наслідки конфлікту в організації

3. Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.

Варіант 9

1. Суспільна криза і катастрофа.

2. Керування конфліктною ситуацією в організації

3. Засоби і методи врегулювання конфліктів.

Варіант 10.

1.Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.

2.Суть і функції економічної конкуренції.

3. Неюридичні технології розв’язання конфліктів

Варіант 11.

1.Загальне поняття про види економічної конкуренції.

3.Мотивація конфліктів. Концепція депривації.

2. Правові засоби розв'язання конфліктних ситуацій.

Варіант 12.

1.Види конфліктів

2. Досконала та недосконала конкуренція.

3. Попередження конфліктів

 

Питання до заліку

Конфліктологія у системі наукового знання.

Об'єкт і предмет та методи конфліктології.

Категорії та закони конфліктології.

Давні уявлення про соціально конфлікти

Основні конфліктологічні теорії ХІХ – поч. ХХ ст.

Розвиток соціально-економічної конфліктології у ХХ ст.

Теорія соціального простору П’єра Бурдьє

Природа та сутність конфлікту.

Суб'єкти соціальних конфліктів

Суспільна криза і катастрофа

Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.

Мотивація конфліктів. Концепція депривації.

Розвиток конфлікту. Етапи конфлікту. Учасники конфлікту.

Суб'єктивна сторона конфлікту

Конфліктна поведінка

Сутність економічного конфлікту та його функції.

Витоки, причини, рушійні сили та види економічних конфліктів.

Особливості розв'язання колективних трудових конфліктів

Природа, типи причини та наслідки конфлікту в організації.

Керування конфліктною ситуацією в організації.

Економічна конкуренція та її роль в розгортанні економічних конфліктів (2 год.)

Загальне поняття про види економічної конкуренції.

Досконала та недосконала конкуренція.

Цінова та нецінова конкуренція

Сумлінна та несумлінна конкуренція

Сутність і поняття політико-економічного конфлікту.

Типологія політичних конфліктів.

Специфіка політико-економічних конфліктів.

Управління політико-економічними конфліктами.

Корупція як чинник соціально-економічних конфліктів.

Розв'язання і попередження соціально-економічних конфліктів

Управління конфліктом, розв'язання і регулювання конфлікту: основні поняття.

Діагностика конфлікту.

Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.

Засоби і методи врегулювання конфліктів.

Неюридичні технології розв’язання конфліктів.

Технології консенсусу і компромісу.

Технології конфліктного медіаторингу.

Правові засоби розв'язання конфліктних ситуацій.

 

Фінансове право

Вступ

Вивчення курсу «Фінансове право» має велике значення для майбутніх фахівців із фінансової справи. Адже під час своєї практичної діяльності за обраним фахом їм необхідно кожну свою дію звіряти із законами та підзаконними актами. Незнання чи поверхове знання правових аспектів питань, які потрібно буде вирішувати, може завдати великих збитків тим установам, організаціям, підприємствам, де вони працюватимуть, а, ймовірно, державі загалом. Тому студент має чітко усвідомити важ­ливість цього курсу для свого майбутнього.

Сьогодні Україна будує нову державу з ринковими відносинами. За цих умов основним джерелом дохідної частини бюджету стають податки, які сплачують комер­ційні структури, підприємці, громадяни. Але правовий інститут податків в нашій країні ще не розвинений. Змінюється порядок витрачання бюджетних коштів. Виникає потреба в докладнішому вивченні їх правового регулювання.

У розділі «Фінансове право» вивчаються питання, що стосуються поняття фінансів і діяльності держави в цій галузі, предмету і методу правового регулювання, особливостей фінансово-правових норм. Велика увага приділяється аналізу законодавства, норми якого регулюють фінансовий контроль, податкові відносини, державні доходи та видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів і фондів коштів органів місцевого самоврядування, правові основи державного кредиту та страхування.

Основними формами вивчення курсу «Фінансове право» є лекції, семінарські заняття й самостійна робота студентів.

Питання для виконання контрольних робіт

1. Фінансове право: поняття, предмет, метод.

2. Правове положення Міністерства фінансів України.

3. Складові частини бюджету.

4. Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.

5. Система фінансового права.

6. Функції Міністерства фінансів України.

7. Бюджетний період.

8. Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу.

9. Джерела фінансового права.

 

10. Система й завдання органів державної податкової служби.

11. Зведений бюджет.

12. Несвоєчасне прийняття місцевих бюджетів.

13. За яких умов грошові операції органів державного управління відносяться до фінансової
діяльності держави?

14. Правосуб'єктність у фінансовому праві.

15. Методи фінансової діяльності держави.

16. Поняття бюджету.

17. Поняття та функції державного кредиту.

18. Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.

19. Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?

20. Суб'єкти фінансового права.

21. Методи формування грошових фондів.

22. Поняття та мета державного фінансового контролю.

23. Бюджетне законодавство.

24. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.

25. Охарактеризуйте рефінансування державного боргу.

26. Дайте порівняльну характеристику завдань державної податкової служби та контрольно-
ревізійної служби України.

27. Держава як суб'єкт фінансового права.

28. Методи розподілу грошових фондів.

29. Види фінансового контролю.

30. Державний кредит.

31. Колективні суб'єкти фінансового права.

32. Методи використання грошових фондів.

33. Затвердження місцевих бюджетів.

34. Аудит. Загальна характеристика.

35. Види ревізій.

36. Назвіть способи встановлення моменту вступу в дію фінансово-правових актів.

37. Місце фінансового права в системі права України.

38. Правове положення Державної податкової адміністрації України.

39. Резервний фонд бюджету.

40. Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.

41. Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

42. Види перевірок.

43. Поняття та риси фінансово-правових норм.

44. Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби.

45. Безспірне списання коштів бюджету.

46. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

47. Основні галузі та види страхування.

48. Поняття та структура фінансово-правової норми.

49. Права органів Державного казначейства.

50. Правове регулювання оподаткування в Україні.

51. Порядок складання місцевих бюджетів.

52. Назвіть види методів фінансового контролю.

53. Розкрийте співвідношення між поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».

54. Класифікація фінансово-правових норм.

 

 

Рекомендована література

Основна література:

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України

2. Бюджетний кодекс України . Закон України від 21 червня 2001 р.

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20 грудня 2005 р. №3235-ІV

4. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р.

5. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р.

6. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. із змінами та доповненнями.

7. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р.

8. Закон України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р.

9. Закон України “ “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. із змінами та доповненнями.

10. Закон України “Про податок на додану вартість” в редакції від 3 квітня 1997 р. із змінами та доповненнями.

11. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. із змінами та доповненнями.

12. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 р. №889-ІV

13. Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 р. із змінами та доповненнями.

Навчально-методична література

1. Апель А. Основы финансового права. Краткий курс лекций. М., 2001

2. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: учебное пособие. – Харьков: Легас, 2003. – 360 с.

3. Зюнькін А.Г. Фінансове право: опорний конспект лекцій. К., 2001

  1. Карасёва М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 256с.

5. Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.

  1. Пацурківський П.С. Основні проблеми теорії фінансового права. – Ч.: ЧДУ, 1998. – 276 с.

7. Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Шкаруко В.Х., Трух М.В. Фінансове право. К., 2002. – 150с.

8. Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова.- Х.: Фірма “Консум”, 1999.- 496с.

  1. Фінансове право: Курс лекцій / Під ред. В.А. Предборського. – К.: Правові джерела, 1998. – 318с.

 

 

З М І С Т

1.Методичні рекомендації до написання та оформлення контрольних робіт……….3

2.Зразок оформлення титульної сторінки:……………………………………………….5

3. Соціологія………………………………………………………………………………….6

4.Історія України……………………………………………………………………………11

5. Історія української культури…………………………………………………………...16

6. Політологія………………………………………………………………………………...21

7. Основи державного управління………………………………………………………...25

8. Психологія та педагогіка………………………………………………………………...32

9. Педагогіка вищої школи…………………………………………………………………38

10. Правознавство……………………………………………………………………………42

11. Інтелектуальна власність………………………………………………………………49

12.Господарське законодавство……………………………………………………………51

13. Економічна психологія………………………………………………………………….61

14. Діловий етикет і протокол……………………………………………………………...65

15. Риторика…………………………………………………………………………………..71

16. Соціально-економічна конфліктологія………………………………………………75

17. Фінансове право………………………………………………………………………….77

Зміст……………………………………………………………………………………………80

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.021 с.)