Микробиологических исследований на сибирскую язву и пастереллез 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Микробиологических исследований на сибирскую язву и пастереллезБасталуы (Начат) «_____»_________20 ___ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «_____»__________20 ___ж. (г.)

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ,):

Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.____________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

 

 

реттік нөмiрi порядковый номер тіркеу нөмiрi регистрационный номер зерттеу басталған күн, ай, жыл дата начала исследования өсу сипаты характер роста жасушалар морфологиясы морфология клеток (микроскопия) антиденелер әдісі АФӘ Метод флуоресцирующих антителМФА Пассивті гемаглютинация реакциясы (ПГР) Реакция пассивной гемаглютинации (РПГА) на: капсуланың пайда болуы капсулообразование Фаг сезгіштігі чувствительность к фагу
Сұйық қоректік ортада (СҚО-да) Жидкой питательной среде (ЖПС) Тығыз қоректік ортада (ТҚО-да) Плотной питательной среде (ППС) Грам бойынша по Граму Ребигер бойынша по Ребигеру Романовский-Гимза бойынша по Романовскому-Гимза Күйдіргіге сибирскую язву Пастереллезге пастереллез
                         

 

биохимиялық қасиеттері биохимические свойства
фосфатазды белсенділігі фосфатазная активность оксидазды белсенділігі оксидазнаяактивность каталазды белсенділігі каталазнаяактивность пенициллиназды белсенділігі пенициллиназнаяактивность гемолитикалы белсенділігі гемолитическаяактивность уреазды белсенділігі уреазная активность «маржан алқа» тесті тест «жемчужное ожерелье» индолдың пайда болуы образование индола орнитин лизин арабиноза
                     

 

биохимиялық қасиеттері биохимические свойства
глюкоза сахароза мальтоза лаектоза инозит салицин тригалоза эскулин рамноза қозғалғыштығы подвижность фенилаланин      
                           

 

Асколь бойынша преципитация реакциясы реакция преципитации по Асколи Зертхана жануарларына арналған патогендік Патогенность для лабораторных животных Антибиотиктерді сезімталдық чувствительностьк антибиотикам Зерттеу нәтижесі результат исследования Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл Дата окончания исследования Зерттеу жүргізген адамның Т.А.Ә. және қолы Ф.И.О. и подпись проводившего исследование
           

 

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

105-қосымша

 

Приложение 105

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 105/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 105/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Молекулярлы-генетикалық зерттеулердi тiркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации молекулярно-генетических исследований

Басталуы (Начат) «___»_____20___ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»_____20___ж. (г.)

 

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер Тексерілушінің тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество, обследуемого Жасы Возраст Мекенжайы Домашний адрес Диагнозы Диагноз Зерттелетін үлгі Исследуемый образец Үлгінің қабылданған күні, айы, жылы Дата, месяц, год поступления образца Зерттеу жүргізілген күн, ай,жыл Дата, месяц, год прове- дения иссле- дования Зерттеу нәтижесі Результат исследования Нәтиже берілген күн, ай, жыл Дата, месяц, год выдачи результата Зерттеу жүргізген адамның тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы, қолы Фамилия, имя, отчество, должность, подпись лица, проводившего исследование
                     

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

106-қосымша

 

Приложение 106

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 106/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 106/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Сыртқы орта нысандырынан алынған үлгілерді молекулярлық-генетикалық зерттеуді тіркеу және нәтижелерді беру

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации и выдачи результатов молекулярно-генетическогоисследования образцов от объектов внешней среды

Басталуы (Начат) «___»_________20 __ ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «____»___________20 ___ ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):

Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

 

Тркеу нөмірі Регистрационный номер Күні, уақыты Дата, время Үлгіні жіберген мекеме Учреждение направившее образец Үлгі алынған орын Место отбора образца   Зерттеу мақсаты Цель исследования Зерттелінетін үлгі Исследуемый образец
Үлгі алу қабылдау Отбора образца Үлгіні зертханаға қаблыдау Поступления образца в лабоаторию
             

 

Зерттеу басталған күн, ай, жыл   Дата, месяц, год начала исследования Зерттеу нәтижесі   Результат исследования Зерттеу аяқталған күн, ай, жыл   Дата, месяц, год окончания исследования Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә.,қолы   Ф.И.О., подпись специалиста, проводившего исследование
       

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

107-қосымша

 

Приложение 107

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 107/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 107/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Адамдардан алынған үлгілерді молекулярлық-генетикалықзерттеуді тіркеу және нәтижелерді беру

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации и выдачи результатов молекулярно-генетическогоисследования образцов от людей

 

Басталуы (Начат) «____»__________20 ___ ж. (г.) Аяқталуы (Окончен) «___»________20 ___ ж. (г.)

 

Пайдаланылатын нормативтiк құжаттама (бұдан әрi – НҚ):

Используемая нормативная документация (далее – НД):

1.______________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________

 

Тіркеу нөмірі Регистрационный номер       Күні, уақыты Дата, время Тексерілушінің Т.А.Ә. Ф.И.О. обследуемого ЖасыВозраст   Мекен жайы   Адрес проживания Үлгіні жолдаған ұйым   Организация, направившая образец Диагнозы   Диагноз  
Үлгі алу Отбора образца   Үлгіні қабылдау Поступления образца
               

 

 

Зерттеу мақсаты   Цель исследования Зерттелінетін үлгі Исследуемый образец Зерттеу басталған күн, ай, жыл   Дата, месяц, год начала исследования Зерттеу нәтижесі Результат исследования   Зерттеу аяқталған күн ай, жыл   Дата, месяц, год окончания исследования   Зерттеу жүргiзген маманның Т.А.Ә., лауазымы қолы   Ф.И.О., должность подпись специалиста, проводившего исследование
           

 


 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

108-қосымша

 

Приложение 108

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 108/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 108/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

Зооноздық инфекцияларға жүргізілген микробиологиялық зерттеудің

ЖҰМЫС ЖУРНАЛЫ

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 467; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.123 (0.04 с.)