Санитарно-эпидемиологическое 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическоеЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ __________

«_______»___________________20 ж. (г.)

 

 

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена)_________________________________________________________________________________________________________________________________

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель)__________________________________________________________________________________________________________

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид деятельность)

4.Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Ұсынылган құжаттар (Представленные документы)_________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7.Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)___________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін (соответствует или не соответствует)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(нужное подчеркнуть) керектің астын сызыңыз

Ұсыныстар (Предложения):_______________________________________________________________________________________________________________________________

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗPK настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны Мемлекеттiк санитариялық бас дәрiгер, қолы (орынбасар)

Место печати (Главный государственный санитарный врач (заместитель))_________________________________________________________________________________

тегi, аты, әкесiнiң аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)


Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

18-қосымша

Приложение 18

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

Нысан

Форма

А4 Форматы

Формат А4

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 018/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 018/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Санитариялық-эпидсмиологиялық қорытындыларды тіркеу

ЖУРНАЛЫ

ЖУРНАЛ

Регистрации санитарно-эпидемиологических заключений

басталуы (начат) «__» _______20__ ж. (г.) аяқталуы (окончен) «__»__________20__ ж. (г.)

Тіркеу номері Регистрационный номер Санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының номері мен күні Дата и номер санитарно-эпидемиологического заключения Санитариялық эпидемиологиялық сараптама нысаны Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза Шаруашылық жүргізуші субъекті (керек-жарақ) толық атауы, мекен-жайы, нысанның орналасқан орны,телефон номері, жетекшінің тегі, аты, әкесінің аты Полное наименование хозяйствующего субъекта, место нахождение, адрес, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя Қорытынды (сәйкес келеді, сәйкес келмейді) Заключение (соответствует или не соответствует) Қорытындыны алған лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество получившего заключение Қорытынды поштамен, факспен - жіберілді Заключение отправлено по почте, факсом
             

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

19-қосымша

 

Приложение 19

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 019/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 019/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Шайындыларды алу

АКТIСI

АКТ отбора смывов

(от) «____»_______________күнi 20 ж. (г.)

 

1. Объектінің атауы (Наименование объекта)______________________________________________________________________________

2. Тексеру белгіленгені туралыактінің нөмірі мен күні (Номер и дата акта о назначении проверки) _________________________________

3. Сынама алынған орны (Место отбора) ___________________________________________________________________________________

4. Сынамалар алу мақсаты (Цель отбора)___________________________________________________________________________________

5. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)__________________________________________________________________________

6. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)______________________________________________________________________

7. Сынама алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)______________________________________________________________________________

8. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)__________________________________________________________________________

9. Сақтау жағдайы (Условия хранения)_____________________________________________________________________________________

10.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) _________________________________________________________________________

 

Сынаманың тiркеу нөмірi (Регистрационный номер образца) Алынған сынамалар тізбесі (Перечень отобранных образцов) Сынамалар саны (Количество отобранных образцов) Орама түрі мен мөр(пломба) нөмірі (Вид упаковки и номер печати (пломбы)
       

Сынама алу барысына қатысқан объект өкiлiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты (Должность, фамилия, имя,

отчество представителя объекта, в присутствии которого произведен отбор)______________________

_______________________________________________________________Қолы________________

Подпись

 

 

Сынамалар алған адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты (Должность, фамилия, имя, отчество производившего отбор образцов)______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________Қолы____________________­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

(Подпись)

 

 

Акт үш данада толтырылды

(Акт составлен в трех экземплярах)

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

20-қосымша

 

 

Приложение 20

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 020/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 20/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Су үлгілерін алу

АКТIСI

АКТ

Отбора образцов воды

(от) «____»_______________күнi 20 ж. (г.)

 

1. Объектінің атауы (Наименование объекта)_______________________________________________________________________________

2. Тексеру актісінің нөмірі мен күні (Номер и дата акта о назначении проверки)__________________________________________________

3. Сынама алынған орын (Место отбора образца) ____________________________________________________________________________

4. Сынамалар алу мақсаты (Цель отбора образца)____________________________________________________________________________

5. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)___________________________________________________________________________

6. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)______________________________________________________________________

7. Сынама алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)_____________________________________________________________________________

8. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)__________________________________________________________________________

9. Сақтау жағдайы (Условия хранения)_____________________________________________________________________________________

10.Су сынамаларын консервациялар әдiстерi (Методы консервации образца воды)________________________________________________

11.Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) _________________________________________________________________________

 

Сынаманыңтiркелу нөмірi Регистрационный номер образца Алынған сынамалар тізімі (Перечень отобранных образцов) Сынаманың көлемi (Объем образца) Орама түрі мен мөрдің(пломба) нөмірі (Вид упаковки и номер печати (пломбы)
       

 

Сынама алу барысында қатысқан объект өкiлiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты (Должность, фамилия, имя, отчество

представителя объекта, в присутствии которого произведен отбор)__________________________________________________________

_______________________________________________________________Қолы______________________________________________

(Подпись)

 

Сынамалар алған адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты (Должность, фамилия, имя, отчество

производившего отбор образцов)______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________Қолы______________________________________________

(Подпись)

Акт үш данада толтырылды

(Акт составлен в трех экземплярах)

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

21-қосымша

 

Приложение 21

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 021/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 021/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Топырақ үлгілерін алу

АКТІСІ

АКТ

Отбора образцов почвы

 

(от) «____»_______________күнi 20 ж. (г.)

 

 

1. Объектініңатауы (Наименование объекта)_____________________________________________________________________________

2. Тексеру актісінің нөмірі мен күні (Номер и дата акта о назначении проверки) _________________________________________________

3. Сынама алынған орын, ұсынушы (Место отбора) _________________________________________________________________________

4. Сынамалар алу мақсаты (Цель отбора)___________________________________________________________________________________

5. Алынған күні мен уақыты (Дата и время отбора)__________________________________________________________________________

6. Жеткізілген күні мен уақыты (Дата и время доставки)______________________________________________________________________

7. Сынама алу әдiсiне НҚ (НД на метод отбора)_____________________________________________________________________________

8. Тасымалдау жағдайы (Условия транспортировки)__________________________________________________________________________

9. Сақтау жағдайы (Условия хранения)_____________________________________________________________________________________

10. Қосымша мәліметтер (Дополнительные сведения) ____________________________________________________________________

 

 

Сынаманың тiркелу нөмірi   Регистрацион ный номер   Алынған сынамалар тізімі (Перечень отобранных образцов) Мөлшері, (грамм) Количество (грамм) Алу тереңдігі (сантиметр) Глубина отбора (см Орама түрі мен пломба нөмірі (Вид упаковки и номер печати (пломбы)
         

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

_Сынама алу барысында қатысқан нысан өкiлiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты

(Должность, фамилия, имя, отчество представителя объекта, в присутствии

которого произведен отбор_______________________________________________________________Қолы_____________________

(Подпись)

Сынамалар алған адамның лауазымы, тегi, аты, әкесiнiң аты (Должность, фамилия, имя, отчество производившего отбор образцов)________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________Қолы_____________________________________________________

(Подпись)

Акт үш данада толтырылды

(Акт составлен в трех экземплярах)

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «» мамырдағы

№ бұйрығына

22-қосымша

 

Приложение 22

к приказу Министра

национальной экономики

Республики Казахстан

от «»мая 2015 года

 

Нысан

Форма

А4 Форматы
Формат А4

 

  Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД ___________________ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____________
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан   Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «» мамырдағы № бұйрығымен бекітілген № 022/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтiң мемлекеттiк органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы Медицинская документация Форма № 022/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от «» мая 2015 года №

 

Зерттеу жүргізуге тағам өнімдерін алу

АКТІСІ

АКТПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 482; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.181.91 (0.115 с.)